| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych2)

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.3)) zarządzasię, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej określonych w art. 176 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

2) szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej oraz dokumenty i informacje, jakie powinni przedstawić ubiegający się o zezwolenia, oraz warunki, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zezwolenie;

3) szczegółowe warunki stosowane przy wprowadzaniu ograniczeń, o których mowa w art. 179 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w szczególności w odniesieniu do poszczególnych kategorii usług obsługi naziemnej oraz ilości obsługiwanych w ciągu roku pasażerów i ładunków oraz dostępnej powierzchni lub przepustowości portu lotniczego;

4) szczegółowe warunki i sposób organizowania i przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 179 ust. 2 i art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

5) szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń, instalacji oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury;

6) szczególne wymagania związane z dostępem do rynku obsługi naziemnej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

2) zarządzającym portem lotniczym – rozumie się przez to podmiot, którego zadaniem wynikającym z ustawy jest administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego, a także koordynacja i kontrola działalności różnych podmiotów działających w danym porcie lotniczym lub w danym systemie portowym, wykonywane w zależności od sytuacji oddzielnie lub w powiązaniu z inną działalnością, wpisany do rejestru lotnisk cywilnych i posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust.1 pkt 1 ustawy;

3) agencie obsługi naziemnej – rozumie się przez to podmiot świadczący osobom trzecim jedną lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym;

4) własnej obsłudze naziemnej – rozumie się przez to wykonywanie we własnym zakresie przez użytkownika portu lotniczego jednej lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej, polegających na obsłudze wyłącznie własnych statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunków, bez zawierania z osobą trzecią umowy na świadczenie takich usług, z tym że użytkownicy portu lotniczego nie są wobec siebie osobami trzecimi, jeżeli jeden posiada większość udziałów w innym lub pojedynczy podmiot posiada większość udziałów w każdym z nich;

5) Prezesie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) systemie portowym – rozumie się przez to dwa lub więcej porty lotnicze zgrupowane razem, służące do obsługi tego samego miasta lub aglomeracji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz. Urz. WE L 240 z 24.08.1992 r., str. 8, z póżn. zm.4));

7) użytkowniku portu lotniczego – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za przewóz pasażerów lub ładunków drogą powietrzną do lub z danego portu lotniczego;

8) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej;

9) scentralizowanej infrastrukturze – rozumie się przez to elementy infrastruktury i urządzenia w porcie lotniczym służące do wykonywania usług obsługi naziemnej, których złożoność, koszt lub wpływ na środowisko nie pozwala na podział lub powielenie;

10) instalacjach i obiektach – rozumie się przez to wszystkie urządzenia oraz powierzchnie lotniska udostępniane na potrzeby wykonywania usług obsługi naziemnej, z wyłączeniem scentralizowanej infrastruktury.

Rozdział 2

Warunki i tryb udzielania zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej

§ 3.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie usług obsługi naziemnej przez agenta obsługi naziemnej powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce stałego zamieszkania;

2) numer z właściwego rejestru przedsiębiorców;

3) określenie kategorii usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie, z uwzględnieniem § 6 ust. 1 i 3;

4) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy).

§ 4.
1. Do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców;

2) kopię umowy (statutu) spółki z wszystkimi zmianami;

3) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą, ze wskazaniem miejsca jej stałego zamieszkania, oraz poświadczającego jej obywatelstwo;

4) kopię decyzji właściwego urzędu skarbowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

5) plan gospodarczy obejmujący co najmniej 2 lata działalności i zawierający następujące informacje:

a) przewidywany bilans, rachunek zysków i strat,

b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności,

c) przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,

d) sposób i źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa;

6) dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności, a w szczególności:

a) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków, zdolność płatniczą i kredytową przedsiębiorcy,

b) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne,

c) sprawozdanie finansowe z ostatnich 2 lat działalności gospodarczej wraz z opinią biegłego rewidenta w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego przed złożeniem wniosku działalność gospodarczą,

d) rachunek wyników za ostatnie 2 lata działalności gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego,

e) sprawozdanie finansowe za cały okres działalności gospodarczej wraz z opinią biegłego rewidenta w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 lata;

7) dokumenty określające proporcje udziałów w kapitale zakładowym wnioskodawcy ubiegającego się o zezwolenie:

a) listę udziałowców lub akcjonariuszy z określeniem:

– w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych – adresu ich siedziby,

– wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania,

b) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania,

c) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności;

8) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne:

a) skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi,

c) przeciwko obrotowi papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów oraz dotyczące działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;

9) certyfikat obsługi naziemnej;

10) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej stosownie do zakresu usług objętych wnioskiem o zezwolenie, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;

11) program ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji, zgodny z wymogami Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

12) wstępną umowę z zarządzającym portem lotniczym o udostępnieniu lotniska, w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej lub własnej obsługi – w zakresie kategorii innych niż te, o których mowa w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku i być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

3. W przypadku przedkładania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

§ 5.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie własnej obsługi naziemnej wykonywanej przez użytkownika portu lotniczego powinien zawierać informacje określone w § 3 oraz dokumenty określone w § 4 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 9–12, a także dokument potwierdzający przez zarządzającego portem lotniczym brak zaległych należności lub zawartą w tej sprawie ugodę.
§ 6.
1. W zezwoleniu na wykonywanie obsługi naziemnej Prezes Urzędu może określić szczególne warunki wykonywania usług obsługi naziemnej w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej.

2. Nie udziela się zezwolenia na częściowy zakres kategorii usług obsługi naziemnej, o których mowa w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy.

3. Wykaz czynności w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki stosowane przy wprowadzaniu ograniczeń liczby zezwoleń dla agentów obsługi naziemnej oraz sposób i tryb przeprowadzania konkursu

§ 7

. 1. Ogranicza się liczbę zezwoleń dla agentów obsługi naziemnej w odniesieniu do kategorii usług, o których mowa w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy:

1) w portach lotniczych, w których ruch roczny jest równy lub większy niż 2 mln pasażerów lub 50 tys. ton ładunków – dla każdej kategorii do trzech, a w przypadku gdy usługi te świadczy zarządzający portem lotniczym – do czterech;

2) w portach lotniczych, w których ruch roczny jest mniejszy niż 2 mln pasażerów lub 50 tys. ton ładunków – dla każdej kategorii do dwóch, a w przypadku gdy usługi te świadczy zarządzający portem lotniczym – do trzech.

2. Liczba zezwoleń dla agentów obsługi naziemnej w odniesieniu do kategorii innych niż określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy nie podlega ograniczeniom, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 1.

3. Liczba zezwoleń dla użytkowników portu lotniczego na wykonywanie własnej obsługi naziemnej nie podlega ograniczeniom, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 14.

4. W portach lotniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, co najmniej jeden agent obsługi naziemnej posiadający zezwolenie na wykonywanie obsługi naziemnej nie może bezpośrednio lub pośrednio znajdować się pod kontrolą:

1) zarządzającego portem lotniczym;

2) użytkownika portu lotniczego, który przewiózł więcej niż 25 % pasażerów lub ładunków odnotowanych na tym lotnisku w roku poprzedzającym rok, w którym dokonano wyboru agentów;

3) podmiotu kontrolującego lub kontrolowanego bezpośrednio lub pośrednio przez zarządzającego portem lotniczym lub użytkownika, o którym mowa w pkt 2.

§ 8.
W przypadku osiągnięcia przez port lotniczy jednego z progów wielkości ruchu towarowego bez osiągnięcia odpowiedniego progu ruchu pasażerskiego, ograniczenia wynikające z § 7 ust. 1 pkt 1, nie mają zastosowania do kategorii usług obsługi naziemnej, które odnoszą się wyłącznie do obsługi pasażerów.
§ 9.
1. Prezes Urzędu przekazuje do dnia 1 lipca każdego roku kalendarzowego Komisji Europejskiej dane potrzebne do sporządzenia wykazu portów lotniczych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Prezes Urzędu publikuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 10.
1. Przy wprowadzaniu ograniczeń liczby zezwoleń ze względu na szczególne przeszkody w zakresie dostępnej powierzchni lub przepustowości portu lotniczego Prezes Urzędu, biorąc pod uwagę w szczególności analizę przepustowości portu lotniczego przedstawioną przez zarządzającego portem lotniczym oraz stopień wykorzystania powierzchni portu, może na wniosek zarządzającego portem lotniczym:

1) ograniczyć liczbę zezwoleń w porcie lotniczym lub jego części nie mniej niż do dwóch, z uwzględnię- niem § 7 ust. 4, dla agentów obsługi naziemnej dla kategorii usług innych niż określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy;

2) zastrzec dla jednego agenta obsługi naziemnej jedną lub więcej kategorii usług, o których mowa w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy;

3) ograniczyć liczbę zezwoleń dla użytkowników wykonujących obsługę własną dla kategorii usług innych niż wymienione w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy, pod warunkiem że będą wybierani na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujacych kryteriów;

4) wprowadzić zakaz obsługi własnej lub zastrzeżenie obsługi własnej dla jednego użytkownika w odniesieniu do kategorii usług wymienionych w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządzający portem lotniczym dołącza uzasadnienie oraz odpowiednie dokumenty, a także plan zastosowania środków przewidzianych dla przezwyciężenia wprowadzanych ograniczeń.

3. Na trzy miesiące przed upływem okresu, na jaki zostały wprowadzone ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, mogą być one przedłużane na okresy kolejnych 3 lat. Ograniczenie przewidziane w ust. 1 pkt 2 może być przedłużone jednorazowo na okres kolejnych 2 lat. Przedłużenia czasu trwania ograniczenia dokonuje się zgodnie z ust. 2 i 4.

4. Decyzja Prezesa Urzędu o wprowadzeniu ograniczenia liczby zezwoleń na wykonywanie usług obsługi naziemnej, o którym mowa w ust. 1, powinna określać kategorię lub kategorie usług, dla których wprowadza się ograniczenia ze względu na dostępność powierzchni lub przepustowości, oraz okres obowiązywania ograniczenia.

5. Prezes Urzędu, nie później niż na 3 miesiące przed wejściem w życie decyzji, o której mowa w ust. 4, powiadamia Komisję Europejską w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o:

1) ograniczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dotyczą one portu lotniczego, w którym ruch roczny jest równy lub większy niż 2 min pasażerów lub 50 tys. ton ładunków;

2) ograniczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli dotyczą one portu lotniczego, w którym ruch roczny jest równy lub większy niż 1 mln pasażerów lub 25 tys. ton ładunków.

6. Informacje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 5, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 11.
1. W przypadku ograniczenia liczby udzielanych zezwoleń, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz w § 10 ust. 1, wyboru przedsiębiorcy dokonuje się w drodze konkursu organizowanego przez:

1) zarządzającego portem lotniczym, jeżeli podobnej obsługi nie świadczy on sam lub podmiot, w którym posiada udziały, po konsultacji z komitetem przewoźników lotniczych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym (Dz. U. Nr 103, poz. 1088),

2) Prezesa Urzędu po konsultacji z zarządzającym portem lotniczym i komitetem przewoźników lotniczych

– zwanych dalej „organizatorami konkursu”.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Prezes Urzędu zawiadamia zarządzającego portem lotniczym o obowiązku przeprowadzenia konkursu.

§ 12.
1. W przypadku ograniczenia liczby zezwoleń, o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1, zarządzający portem lotniczym może uzyskać zezwolenie na świadczenie usług obsługi naziemnej bez przeprowadzania procedury konkursowej, bądź bez tej procedury zezwolenie na świadczenie tych usług w porcie lotniczym może uzyskać upoważniony przez zarządzającego inny podmiot, jeżeli:

1) zarządzający portem lotniczym sprawuje efektywną kontrolę takiego podmiotu albo

2) podmiot ten posiada efektywną kontrolę zarządzającego portem lotniczym.

2. Efektywna kontrola, o której mowa w ust. 1, oznacza stosunek między zarządzającym portem lotniczym a innym podmiotem, określony w art. 2 lit. g rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (Dz. Urz. WE L 240 z 24.08.1992 r., str. 1, z późn. zm.5)).

3. Zarządzający portem lotniczym informuje komitet przewoźników lotniczych o decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 13.
W przypadku ograniczenia liczby udzielanych zezwoleń, o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1, zaproszenie do udziału w konkursie Prezes Urzędu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku ograniczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 5, zaproszenie do udziału w konkursie jest ogłaszane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
§ 14.
Zezwolenia na wykonywanie własnej obsługi naziemnej dla użytkownika będącego przedsiębiorcą zagranicznym z państwa trzeciego udziela się z zachowaniem zasady wzajemności wynikającej z umów międzynarodowych.
§ 15.
W ogłoszeniu o konkursie należy określić:

1) nazwę i siedzibę organizatora;

2) zakres usług obsługi naziemnej oraz miejsce ich wykonywania (nazwa portu lotniczego) objęte konkursem;

3) miejsce i termin zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu;

4) miejsce i termin składania dokumentacji konkursowej;

5) miejsce i termin konkursu;

6) informacje o warunkach konkursu.

§ 16.
1. W warunkach konkursu określa się:

1) dokumentację konkursową, którą przedsiębiorcy przystępujący do konkursu są obowiązani złożyć, obejmującą w szczególności:

a) odpis z rejestru przedsiębiorców,

b) kopię umowy (statutu) spółki z wszystkimi zmianami,

c) opinię banku o wiarygodności finansowej przedsiębiorcy,

d) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi oraz płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne,

e) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorcy,

f) informacje o zakresie i formach działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu,

g) propozycje finansowania działalności i wielkość środków przeznaczonych na tę działalność,

h) ogólny opis i schemat organizacyjno-funkcjonalny przedsiębiorstwa dla wykonywania usług obsługi naziemnej objętych konkursem, projekt programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji oraz informacje dotyczące zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego,

i) proponowane stawki opłat za wykonywane usługi,

j) informacje o kwalifikacjach personelu i specjalistycznym sprzęcie niezbędnym do wykonywania usług oraz o stosowanych technologiach wraz z parametrami technicznymi;

2) kryteria wyboru odnoszące się do parametrów technicznych, stosowanej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji, specyfikacji technicznej, używanych urządzeń;

3) skalę oceny punktowej dla każdego kryterium.

2. Zarządzający portem lotniczym po konsultacji z komitetem przewoźników lotniczych określa każdorazowo warunki konkursu oparte na obiektywnych i niedyskryminujących zasadach, a następnie przedstawia je Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku i być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. W przypadku przedkładania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

§ 17.
1. Termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

2. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres lub miejsce stałego zamieszkania;

2) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców;

3) oświadczenie przystępującego do konkursu potwierdzające, że przedsiębiorca spełnia wymogi określone w art. 177 ust. 2 i 3 ustawy;

4) określenie rodzaju i zakresu wykonywania zamierzonych usług;

5) dokumentację, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

§ 18.
W przypadku złożenia oferty na wykonywanie usług obsługi naziemnej przez zarządzającego portem lotniczym, w sytuacji, gdy dokonuje się wyboru jednego agenta obsługi naziemnej, organizator konkursu powiadamia pozostałych uczestników konkursu o złożeniu oferty przez zarządzającego portem lotniczym oraz informuje, że zaproszenie do konkursu jest bezskuteczne; w takim przypadku dalszej procedury konkursowej nie stosuje się.
§ 19.
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza zespół powołany przez organizatora konkursu, w składzie co najmniej 5 osób.

2. Zespół działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności skład, przewodniczącego zespołu oraz sposób przeprowadzania głosowania. Regulamin zatwierdza Prezes Urzędu.

3. Do składu zespołu nie mogą być powołani przedstawiciele przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym lub ubiegający się o zezwolenie oraz ich przedstawiciele, a także osoby pozostające z ubiegającym się o zezwolenie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4. Nad prawidłowym przebiegiem postępowania czuwa radca prawny wchodzący w skład zespołu.

§ 20.
1. Uczestnicy konkursu składają dokumentację konkursową w zalakowanych opakowaniach.

2. Organizator konkursu przechowuje dokumentację konkursową do chwili otwarcia jej przez zespół, o którym mowa w § 19.

3. Dokumentacja konkursowa po jej otwarciu przechowywana jest przez zespół.

§ 21.
Zespół może żądać udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentacji konkursowej.
§ 22.
Jeżeli żadna oferta na udzielenie zezwolenia nie będzie odpowiadać warunkom określonym w niniejszym rozdziale, zespół składa wniosek organizatorowi konkursu o uznaniu konkursu za bezskuteczny. W przypadku gdy organizatorem konkursu jest zarządzający portem lotniczym, jest on obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu o uznaniu konkursu za bezskuteczny.
§ 23.
1. Z postępowania konkursowego i oceny dokumentacji przewodniczący zespołu sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.

2. Protokół zawiera:

1) oznaczenie i miejsce postępowania konkursowego;

2) imiona i nazwiska członków zespołu;

3) liczbę ofert konkursowych;

4) ocenę punktową ofert i wskazanie oferty, która została wybrana do udzielenia zezwolenia;

5) podpisy wszystkich członków zespołu.

§ 24.
1. Zespół niezwłocznie zawiadamia organizatora konkursu o zakończeniu konkursu i jego wyniku. W przypadku gdy organizatorem konkursu jest zarządzający portem lotniczym, obowiązany jest on zawiadomić Prezesa Urzędu oraz komitet przewoźników lotniczych o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

2. Organizator konkursu zawiadamia uczestników konkursu o jego wyniku. W przypadku gdy organizatorem konkursu jest Prezes Urzędu, informuje on również zarządzającego portem lotniczym o wynikach konkursu.

3. Na czynności zespołu w toku postępowania konkursowego uczestnik konkursu może wnieść pisemny protest do organizatora konkursu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wynikach konkursu.

4. W przypadku gdy organizatorem konkursu jest zarządzający portem lotniczym, informuje on niezwłocznie Prezesa Urzędu o złożeniu przez uczestnika konkursu protestu na czynności zespołu.

5. Organizator konkursu niezwłocznie rozpatruje protest.

6. W przypadkach gdy organizatorem konkursu jest zarządzający portem lotniczym, powiadamia on Prezesa Urzędu o sposobie załatwienia protestu oraz przedstawia dokumentację konkursową.

7. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa Urzędu, iż wybór przedsiębiorcy został dokonany z naruszeniem regulaminu konkursowego. Prezes Urzędu przekazuje zarządzającemu portem lotniczym protest do ponownego rozpatrzenia wskazując na stwierdzone naruszenia.

8. W przypadku gdy organizatorem konkursu jest zarządzający portem lotniczym, jest on obowiązany na żądanie Prezesa Urzędu przedstawić dokumentację konkursową.

§ 25.
1. Prezes Urzędu udziela zezwolenia przedsiębiorcy wybranemu w konkursie na wniosek tego przedsiębiorcy złożony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników konkursu.

2. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, prawo do złożenia wniosku uzyskuje przedsiębiorca, którego oferta uzyskała drugą co do wysokości ocenę w postępowaniu konkursowym. Prezes Urzędu obowiązany jest do poinformowania przedsiębiorcy o prawie do złożenia wniosku.

§ 26.
1. Wyboru agenta obsługi naziemnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 1, dokonuje się na okres nie dłuższy niż 7 lat.

2. Na miejsce zwolnione przed upływem okresu, na jaki dokonano wyboru agenta obsługi naziemnej, przeprowadzany jest ponowny wybór agenta obsługi naziemnej.

Rozdział 4

Konsultacje z komitetem przewoźników lotniczych

§ 27

. Wyboru agenta obsługi naziemnej w porcie lotniczym, o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1, dokonuje się po konsultacji z komitetem przewoźników lotniczych oraz zarządzającym portem lotniczym, który:

1) nie świadczy tych usług obsługi naziemnej;

2) nie ma bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad podmiotem świadczącym takie usługi;

3) nie posiada udziałów w podmiocie świadczącym takie usługi.

§ 28.
1. Zarządzający portem lotniczym co najmniej raz w roku przeprowadza konsultacje z komitetem przewoźników lotniczych, z udziałem wszystkich podmiotów świadczących usługi na danym lotnisku.

2. Konsultacje powinny dotyczyć w szczególności ceny usług obsługi naziemnej w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz organizacji i sposobu świadczenia tych usług.

Rozdział 5

Scentralizowana infrastruktura oraz dostęp do urządzeń i instalacji lotniska

§ 29.

1. Zarządzający portem lotniczym zarządza będącą w jego posiadaniu scentralizowaną infrastrukturą. Z infrastruktury tej korzystają: zarządzający portem lotniczym, agenci obsługi naziemnej oraz użytkownicy portu lotniczego.

2. Scentralizowana infrastruktura może obejmować w szczególności:

1) jednolity system odpraw pasażerów i bagażu wraz z wyposażeniem;

2) taśmociągi służące do transportu bagażu wewnątrz terminalu lotniska;

3) miejsca do parkowania dla sprzętu i pojazdów służących do świadczenia usług obsługi naziemnej;

4) stacje zasilania w energię elektryczną 230 V/400 Hz statków powietrznych na płycie lotniska;

5) instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków;

6) płyty przeznaczone do odladzania samolotów wraz z systemem utylizacji odpadów powstających w wyniku odladzania;

7) pomieszczenia sortowania bagażu wraz z taśmami dla bagaży pasażerów wylatujących i przylatujących;

8) centralny system dystrybucji paliwa;

9) systemy łączności naziemnej;

10) system informacji lotniskowej.

3. Zarządzający portem lotniczym, w zależności od wyposażenia portu lotniczego, określa elementy wchodzące w skład scentralizowanej infrastruktury dla danego portu lotniczego, których złożoność, koszt lub wpływ na środowisko nie pozwala na ich podział lub powielanie.

4. Zarządzający portem lotniczym ogłasza wykaz elementów wchodzących w skład scentralizowanej infrastruktury, w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników portu lotniczego i agentów obsługi naziemnej.

5. Zarządzający portem lotniczym przekazuje Prezesowi Urzędu, użytkownikom portu lotniczego i agentom obsługi naziemnej wykaz, o którym mowa w ust. 4, zawierający zakres scentralizowanej infrastruktury oraz zestawienie opłat za jej użytkowanie wraz z ich wysokością, szczegółowymi zasadami ich naliczania i pobierania, wysokością i warunkami udzielania rabatów i zniżek.

§ 30.
Scentralizowaną infrastrukturę, o której mowa w § 29 ust. 2, oraz urządzenia i instalacje lotniska udostępnia się z uwzględnieniem:

1) obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów;

2) zapotrzebowania na usługi obsługi naziemnej oraz zasobów pomieszczeń i urządzeń;

3) zasady niedyskryminacji i konieczności zapewnienia warunków dla uczciwej konkurencji.

§ 31.
Urządzenia i instalacje lotniska dzieli się pomiędzy agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego, w tym nowe podmioty, w szczególności w sposób zapewniający im wykonywanie działalności, umożliwiający efektywną i uczciwą konkurencję oraz zapewniający bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie lotniska.
§ 32.
Scentralizowana infrastruktura oraz urządzenia i instalacje lotniska użytkowane są zgodnie z regulaminem użytkowania portu lotniczego ustalonym przez zarządzającego portem lotniczym, po konsultacjach z agentami obsługi naziemnej oraz komitetem przewoźników lotniczych.
§ 33.
1. Jeżeli udostępnianie scentralizowanej infrastruktury uzasadnia pobieranie opłat, zarządzający portem lotniczym może pobierać opłaty od agentów obsługi naziemnej i użytkownika portu lotniczego za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury oraz opłaty za korzystanie z urządzeń i instalacji lotniska.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się w sposób właściwy, obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący:

1) zapewniający łatwość naliczania należności z tytułu tych opłat;

2) umożliwiający sprawdzenie przez użytkowników portu lotniczego i agentów obsługi naziemnej poprawności naliczonej należności, o której mowa w pkt 1;

3) zapewniający stabilność opłat w roku kalendarzowym, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, niezależnych od zarządzającego portem lotniczym.

3. Przy ustalaniu opłat zarządzający portem lotniczym w miarę możliwości bierze pod uwagę w szczególności:

1) koszt inwestycji dla danej kategorii instalacji;

2) procent rocznej amortyzacji dla danej kategorii instalacji lub wyposażenia;

3) roczny koszt działalności i konserwacji.

4. Ustalając opłaty, o których mowa w ust. 1, zarządzający portem lotniczym, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 3, może stosować rabaty i zniżki od ustalonych opłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spowoduje to podwyższenia opłat ponoszonych przez podmioty niekorzystające z tych rabatów i zniżek.

5. Zarządzający portem lotniczym przekazuje Prezesowi Urzędu, użytkownikom portu lotniczego i agentom obsługi naziemnej oraz ogłasza w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników portu lotniczego i agentów obsługi naziemnej zestawienie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, wraz z informacją o udzielonych rabatach i zniżkach.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przez agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego w terminach i trybie ustalonym przez zarządzającego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5.

Rozdział 6

Warunki prowadzenia działalności w zakresie obsługi naziemnej

§ 34.

1. Działalność w zakresie obsługi naziemnej prowadzi się z uwzględnieniem wymagań określonych przez zarządzającego portem lotniczym mających na celu zapewnienie należytego funkcjonowania portu lotniczego.

2. Agent obsługi naziemnej oraz użytkownik portu lotniczego wykonujący obsługę własną obowiązani są do przestrzegania wymagań zarządzającego portem lotniczym odnoszących się do organizacji i funkcjonowania portu lotniczego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Agent obsługi naziemnej:

1) zawiera umowę z zarządzającym portem lotniczym o korzystanie z lotniska oraz jego urządzeń w części niezbędnej do wykonywania tych usług, określającej wysokość i zasady odpłatności;

2) prowadzi swoje przedsiębiorstwo w sposób gwarantujący prawidłowość funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń na terenie lotniska, w tym zapewnia ochronę przed aktami bezprawnej ingerencji w ramach swojej działalności;

3) zapewnia ciągłość wykonywania obsługi naziemnej w zakresie objętym posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w § 3.

4. Do użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną stosuje się przepisy ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2.

5. Agent obsługi naziemnej oraz użytkownik lotniska wykonujący obsługę własną prowadzą odpowiednie szkolenia własnego personelu dla prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–4.

§ 35.
1. Agent obsługi naziemnej oraz użytkownik portu lotniczego wykonujący obsługę własną przedstawiają Prezesowi Urzędu roczne sprawozdanie finansowe z wykonywania tej działalności, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, potwierdzające wyraźne oddzielenie pod względem księgowym i handlowym swoich czynności w zakresie obsługi naziemnej od innej działalności gospodarczej.

2. W przypadku zarządzającego portem lotniczym, który jednocześnie jest agentem obsługi naziemnej, roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje, że czynności obsługi naziemnej nie są subwencjonowane z jego działalności w zakresie zarządzania portem lotniczym.

§ 36.
Prezes Urzędu może żądać w czasie prowadzenia działalności przez agenta obsługi naziemnej, przy zmianie personelu lub wątpliwości co do gwarancji należytego wykonywania działalności przez agenta, dodatkowych dokumentów oraz sprawdzania jego niezależności finansowej.
§ 37.
1. Jeżeli z zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej nie wynika inaczej, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do użytkowników portu lotniczego z państwa trzeciego w przypadku stwierdzenia, że państwo trzecie w odniesieniu do dostępu do rynku obsługi naziemnej dla wykonywania obsługi własnej:

1) nie traktuje użytkowników portu lotniczego wykonujących obsługę własną pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej, pod względem faktycznym lub w oparciu o przepisy prawa w sposób porównywalny do tego, w jaki Rzeczpospolita Polska traktuje podmioty pochodzące z tego państwa trzeciego, albo

2) nie przestrzega pod względem faktycznym lub w oparciu o przepisy prawa zasady traktowania narodowego wobec użytkowników portu lotniczego wykonujących obsługę własną pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) traktuje w sposób bardziej uprzywilejowany użytkowników portu lotniczego wykonujących obsługę własną pochodzących z innych państw trzecich niż podmioty pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prezes Urzędu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamieszcza w drodze obwieszczenia wykaz państw trzecich, do których nie stosuje się przepisów rozporządzenia.

3. Prezes Urzędu powiadamia właściwe władze państw trzecich o niestosowaniu przepisów rozporządzenia w stosunku do użytkowników portów lotniczych z tych państw.

4. O każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu powiadamia Komisję Europejską.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 38.

1. Zezwolenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, udzielone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Zezwolenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, udzielone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 39.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6)

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Rady nr 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 272 z 25.10.1996 r., s. 45). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

4) Dz. Urz. WE C 241 z 29.08.1994 r., str. 21,

Dz. Urz. WE L 1 z 01.01.1995 r., str. 1,

Dz. Urz. WE L 236 z 23.09.2003 r., str. 33,

Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003 r., str. 1.

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

5) Dz. Urz. WE L 045 z 23.02.1993, str. 30. Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. Nr 90, poz. 849), które zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ CZYNNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 czerwca 2005 r. (poz. 1071)

WYKAZ CZYNNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ

1. Kategoria 1 – Ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników, obejmujące:

1.1. reprezentację i kontakty z władzami lokalnymi lub innymi instytucjami, regulowanie płatności w imieniu użytkownika portu lotniczego oraz zapewnienie pomieszczeń biurowych dla jego przedstawicieli;

1.2. kontrolę załadowania, przyjmowanie wiadomości i telekomunikację;

1.3. obsługę, przechowywanie i administrację urządzeń ładunkowych;

1.4. inne czynności nadzoru przed, w czasie i po zakończeniu lotu oraz inne czynności administracyjne na żądanie użytkownika portu.

2. Kategoria 2 – Obsługa pasażerów, obejmująca:

wszelką pomoc świadczoną pasażerom przylatującym, odlatującym, przesiadającym się, w tym sprawdzanie biletów i dokumentów podróży, rejestrowanie bagażu i przemieszczanie go do sortowni.

3. Kategoria 3 – Obsługa bagażu, obejmująca:

obsługę naziemną bagażu na terenie sortowni, jego sortowanie, przygotowywanie go do odlotu, załadowywanie i wyładowywanie z urządzeń służących do przemieszczania go ze statku powietrznego do sortowni i w drugą stronę, jak również transport bagażu z sortowni na teren odbioru bagażu.

4. Kategoria 4 – Obsługa ładunków (towarów i poczty), obejmująca:

4.1. w zakresie ładunków: fizyczną obsługę wywozu, transferu i przywozu, obsługę w zakresie związanych z tym dokumentów, procedur celnych i stosowania procedury bezpieczeństwa uzgodnionej między stronami lub wynikającej z okoliczności;

4.2. w zakresie poczty: fizyczną obsługę poczty przylatującej lub odlatującej, obsługę w zakresie związanych z tym dokumentów i stosowanie procedury w zakresie bezpieczeństwa uzgodnionej między stronami lub wynikającej z okoliczności.

5. Kategoria 5 – Obsługa płytowa, obejmująca:

5.1. prowadzenie statku powietrznego na ziemi po lądowaniu i przed startem*;

5.2. pomoc w blokowaniu statku powietrznego i dostarczanie odpowiednich urządzeń*;

5.3. łączność między statkiem powietrznym i podmiotem świadczącym usługi w części lotniczej portu lotniczego*;

5.4. załadunek i rozładunek statku powietrznego, w tym zapewnienie i obsługę odpowiednich urządzeń, jak również transport załogi i pasażerów między statkiem powietrznym i terminalem, transport bagażu między statkiem powietrznym i terminalem;

5.5. dostarczenie i obsługę właściwych urządzeń do uruchamiania silników;

5.6. holowanie statku powietrznego przed startem i po lądowaniu, jak również zapewnienie urządzeń odpowiednich do tego celu;

5.7. transport do statku powietrznego, załadowanie na statek powietrzny i wyładowanie ze statku powietrznego żywności i napojów.

6. Kategoria 6 – Obsługa statków powietrznych, obejmująca:

6.1. mycie statku powietrznego na zewnątrz i wewnątrz, mycie toalet i zaopatrywanie w wodę;

6.2. chłodzenie i ogrzewanie kabiny, usuwanie śniegu i lodu, odladzanie statku powietrznego;

6.3. ponowne zaopatrzenie kabiny w odpowiednie wyposażenie, przechowywanie tego wyposażenia.

7. Kategoria 7 – Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne, obejmująca:

7.1. organizację i wykonywanie czynności tankowania i roztankowywania, w tym przechowywanie paliwa oraz kontrolę jakości i ilości dostaw paliwa;

7.2. uzupełnianie oleju i innych płynów.

8. Kategoria 8 – Obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych, obejmująca:

8.1. rutynowe czynności dokonywane przed lotem;

8.2. nierutynowe czynności wykonywane na żądanie użytkownika portu lotniczego;

8.3. obsługę administracyjną oraz dostarczanie części zapasowych i odpowiedniego sprzętu;

8.4. występowanie o rezerwację lub rezerwowanie odpowiedniego miejsca do parkowania lub hangaru.

9. Kategoria 9 – Obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych, obejmująca:

9.1. przygotowanie lotu w porcie odlotu lub każdym innym miejscu;

9.2. pomoc podczas lotu, w tym przekazywanie nowych poleceń, jeżeli będzie to potrzebne;

9.3. czynności po wykonaniu lotu;

9.4. czynności administracyjne związane z załogą.

10. Kategoria 10 – Transport naziemny, obejmujący:

10.1. organizację i realizację przewozu załogi, pasażerów, bagażu, ładunków i poczty między różnymi terminalami w tym samym porcie lotniczym, jednak z wyłączeniem przewozu między statkiem powietrznym i innym punktem znajdującym się w granicach tego samego portu lotniczego;

10.2. każdy specjalny transport wykonywany na żądanie użytkownika portu lotniczego.

11. Kategoria 11 – Obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering), obejmująca:

11.1. utrzymywanie kontaktów z dostawcami i zarządzanie administracyjne;

11.2. przechowywanie żywności i napojów oraz sprzętu niezbędnego do ich przygotowania;

11.3. czyszczenie tego sprzętu;

11.4 przygotowanie i dostawę sprzętu oraz zapasów pokładowych (żywność i napoje).

 

 

* O ile usługi te nie są świadczone przez służbę ruchu lotniczego.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lipca 2005 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »