| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 oraz z 2004 r. Nr 211, poz. 2147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856);”,

b) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – rozumie się przez to decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, oraz dane o pojeździe określające: podrodzaj, rodzaj paliwa, maksymalną masę całkowitą, masę własną pojazdu, emisję CO2 (wartość średnią) i rodzaj zawieszenia, zgromadzone dla celu rejestracji pojazdów w bazie danych systemu teleinformatycznego, zwanej dalej „bazą danych”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 w zakresie dotyczącym emisji CO2 (wartości średniej) stosuje się dla samochodów kategorii M1, a w zakresie rodzaju zawieszenia stosuje się dla samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t, po raz pierwszy rejestrowanych na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.”;

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy rejestrujące składają w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub przesyłają je do siedziby Instytutu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu:

1) za pośrednictwem poczty albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.”;

4) w § 12 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Rejestrując pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, organ rejestrujący może wydać tablice (tablicę) rejestracyjne, wykorzystując numer rejestracyjny nadany dla innego pojazdu, wcześniej zarejestrowanego, a następnie wyrejestrowanego przez ten organ.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji z urzędu zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 i 2;”,

b) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wystawia niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11, pozwolenie czasowe;”.

c) w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy właściciel pojazdu zawiadomił na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy organ rejestrujący o zbyciu pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, to organ ten przenosi dowód rejestracyjny pojazdu z depozytu, o którym mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów, do akt pojazdu, a tablice rejestracyjne wycofuje z użytku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli zbycie pojazdu czasowo wycofanego z ruchu nie powoduje zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, to organ ten, rejestrując pojazd czasowo wycofany z ruchu, może wydać do użytku zatrzymane w depozycie tablice rejestracyjne.”,

d) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, to organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.”,

e) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadku gdy organ rejestrujący posiada dowód rejestracyjny pojazdu, przesłany temu organowi na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy, a właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, to organ rejestrujący, czasowo wycofując ten pojazd z ruchu, składa dowód rejestracyjny do depozytu, o którym mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów.”,

f) w § 11 w ust. 2 w pkt 30 dodaje się lit. r–w w brzmieniu:

„r) „UŻYTKOWNIK” – podając dane użytkownika, na jego wniosek, zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia – dotyczy pojazdów używanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsiębiorcę krajowego drugiemu przedsiębiorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej pomiędzy tymi przedsiębiorcami,

s) „POBYT DO DNIA...” – podając datę, do której udzielono osobie zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy albo karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy pojazdów rejestrowanych na wniosek cudzoziemców,

t) „ZAWIESZENIE...” – podając rodzaj zawieszenia: pneumatyczne albo równoważne do pneumatycznego – dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t,

u) „ZESPÓŁ... kg” – podając wartość maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów – dotyczy pojazdu silnikowego w zespole z przyczepą/naczepą,

v) „WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ” – dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru,

w) „VAT –...” – wpisując właściwy pkt od 1 do 4 – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86 ust. 4 pkt 4 pkt 1–4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:”,

b) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy pojazd byt wcześniej zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu sprawdzenia przedstawionych do rejestracji dokumentów, z zastrzeżeniem § 3 i 4, organ rejestrujący wysyła odpowiednio wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dotychczasowego dowodu rejestracyjnego albo decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wzór zawiadomienia określa załącznik do niniejszej instrukcji.”,

c) załącznik „Wzór zawiadomienia/potwierdzenia (format A5)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia odnośniki pod tabelą otrzymują brzmienie:

„* Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P – benzyna, D – olej napędowy, M – mieszanka (paliwo-olej), LPG – gaz płynny (propan-butan), CNG – gaz ziemny sprężony (metan), 999 – inne.

Uwaga: kartę informacyjną pojazdu wystawia się w formie wydruku z systemu informatycznego.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

Załącznik 1. [WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 lipca 2005 r. (poz. 1168)

WZÓR ZAWIADOMIENIA/POTWIERDZENIA (FORMAT A5)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »