| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie wytycznych dotyczących dokonywania wydatków budżetu państwa na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi1)

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków budżetu państwa, pochodzących z rezerw celowych, przeznaczonych na realizację oraz dofinansowanie:

1) programów, działań i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759),

2) programów, działań i projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG, określonych w przepisach Unii Europejskiej3),

3) projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności (Dz. Urz. UE L 130 z 25.05.1994, str. 1 i Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 01, str. 9, z późn. zm.4)),

4) projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego Schengen, o którym mowa w art. 35 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003, str. 33),

5) projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ustanowionego Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004–2009,

6) projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ustanowionego Protokołem 38a do Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, włączonego do Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym poprzez umowę o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

7) projektów realizowanych w ramach programu Phare, ustanowionego rozporządzeniem Rady EWG nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. o pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. WE L 375 z 23.12.1989, str. 11–12),

8) projektów realizowanych w ramach środków przejściowych (Transition Facility), o których mowa w art. 34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej,

9) projektów realizowanych w ramach programu Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiającym ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz. Urz. WE L 228 z 23.09.1995, str. 1)

– zwanych dalej „przedsięwzięciami”.

§ 2.
Do składania i rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia mają zastosowanie procedury przyznawania środków z rezerw celowych na integrację europejską, kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, określone przez stały komitet Rady Ministrów, utworzony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703), właściwy w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
§ 3.
1. Dysponent części budżetowej właściwy do finansowania realizacji określonego przedsięwzięcia, zwany dalej „dysponentem części budżetowej”, może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając w nim harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia.

2. Harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia określa podział wnioskowanej kwoty zapewnienia dofinansowania realizacji przedsięwzięcia na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia.

§ 4.
1. Minister Finansów dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, pod względem:

1) kompletności i poprawności danych zawartych we wniosku;

2) dotychczasowego przebiegu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa, jeżeli miało to miejsce.

2. Minister Finansów, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, może wydać decyzję o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia, określając w niej:

1) przedsięwzięcie wskazane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) kwotę dofinansowania;

3) dysponenta części budżetowej;

4) harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia;

5) sposób przekazywania przez dysponenta części budżetowej informacji o kwocie dofinansowania, wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.5)).

3. W przypadku stwierdzenia uchybień we wniosku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 Minister Finansów wzywa dysponenta części budżetowej do jego uzupełnienia.

§ 5.
Decyzja o zapewnieniu dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić podstawę do rozpoczęcia postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 6.
1. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia następuje niezgodnie z harmonogramem dofinansowania przedsięwzięcia, określonym w § 4 ust. 2 pkt 4, dysponent części budżetowej występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego harmonogramu.

2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Minister Finansów może dokonać zmiany decyzji o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia.

3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
Decyzje o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia są uwzględniane przy określaniu limitów wieloletnich zobowiązań oraz wydatków budżetu państwa.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

1) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Decyzja Komisji Europejskiej K(2004) 4143 z dnia 18 października 2004 r. zatwierdzająca Program Inicjatywy Wspólnotowej ITERREG IIIA Czechy – Polska, decyzja Komisji Europejskiej K(2004) 4366 z dnia 5 listopada 2004 r. zatwierdzająca Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004–2006, decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4453) z dnia 15 listopada 2004 r. zatwierdzająca Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004–2006, decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4657) z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 1358 z dnia 13 lipca 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Polska (Województwo Dolnośląskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4773) z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 2109 z dnia 20 września 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 5051) z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 2107 z dnia 19 września 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Brandenburgia – Polska (Województwo Lubuskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 5604) z dnia 22 grudnia 2004 r. zatwierdzająca Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004–06,

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.1999, str. 57 i 62, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 73 i Dz. Urz. UE L 236 z 16.04.2003, str. 33, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 78.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537 i Nr 273, poz. 2703.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lipca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »