| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 656) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy (Dz. U. Nr 100, poz. 1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1:

a) w pkt 7 po wyrazach „lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.),” dodaje się wyrazy „lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos Scop.),”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) w przypadku źródła nasion – stanowić co najmniej dwa drzewa i nie być przeznaczonym do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do gatunku brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.), buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea Liebl.), dąb szypułkowy (Quercus robur L.), jodła pospolita (Abies alba Mill.), modrzew europejski (Larix decidua Mill.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) oraz świerk pospolity (Picea abies Karst.);

11) w przypadku drzewostanu:

a) zajmować powierzchnię nie mniejszą niż jeden ha,

b) być oznaczonym w terenie przez wykonanie na drzewach rosnących na obrzeżach oraz w narożnikach, na wysokości 1,5 m na całym obwodzie pnia, w formie przerywanej poziomej linii o szerokości 5 cm, farbą olejną koloru jasnożółtego, przy czym oznaczenie powinno być wykonane w sposób zapewniający zachowanie widoczności pomiędzy oznaczonymi drzewami.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zajmować powierzchnię nie mniejszą niż:

a) 2 ha – w przypadku buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Liebl.), dębu szypułkowego (Quercus robur L.), jodły pospolitej (Abies alba Mill.), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz świerka pospolitego (Picea abies Karst.),

b) jeden ha – w przypadku pozostałych gatunków;”,

b) w pkt 12 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– oznaczenie drzew rosnących na obrzeżach oraz drzew rosnących w narożnikach, na wysokości 1,5 m, na całym obwodzie pnia, ciągłą poziomą linią o szerokości 10 cm, farbą olejną koloru jasnożółtego; oznaczenie wykonuje się w sposób zapewniający zachowanie widoczności pomiędzy oznaczonymi drzewami,”,

c) w pkt 12 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– wykonanie cięcia sanitarno-selekcyjnego przez usunięcie drzew nieodpowiadających cechom, o których mowa w pkt 10 i 11, oraz przerzedzenie drzewostanu w celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu drzew przeznaczonych docelowo do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego, które oznaczane są, na wysokości 1,5 m, z czterech stron, punktami farbą olejną koloru jasnożółtego,”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. a i d.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »