| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw,

podpisana w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 kwietnia 2004 r. została podpisana w Hanoi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

– kierując się pragnieniem rozwoju wzajemnej współpracy i zapewnienia podróżowania obywateli Państw Umawiających się Stron,

– przestrzegając postanowień umów międzynarodowych oraz przeciwdziałając nielegalnej migracji,

– mając na celu określenie dla właściwych organów Państw Umawiających się Stron jednolitych warunków przekazywania i przyjmowania obywateli Państwa jednej Umawiającej się Strony niespełniających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, na wniosek Strony polskiej, Strona wietnamska przyjmie obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu niespełniających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwanych dalej „osobami przekazywanymi".

2. Strona polska przyjmie niezwłocznie z powrotem bez zbędnych formalności osoby przekazane, jeżeli po przyjeździe do Socjalistycznej Republiki Wietnamu i sprawdzeniu przez właściwe organy Strony wietnamskiej okaże się, że osoby te nie posiadają obywatelstwa wietnamskiego lub nie spełniają innych warunków określonych w niniejszej umowie.

Artykuł 2

1. Przekazywanie i przyjmowanie musi się odbywać zgodnie z prawem Państw obu Umawiających się Stron oraz prawem międzynarodowym, a także musi gwarantować zachowanie zasad porządku i bezpieczeństwa, poszanowania godności, z uwzględnieniem aspektów humanitarnych oraz integralności rodziny osoby przekazywanej.

2. Jeżeli osoba przekazywana wykaże, że niezbędne jest załatwienie przez nią szczególnych spraw osobistych i majątkowych, Strona polska umożliwi jej przed przekazaniem przez czas określony, uzasadniony konkretną sytuacją, załatwienie tych spraw.

3. Osoby przekazywane mają prawo, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, do zabrania ze sobą lub przekazania do Socjalistycznej Republiki Wietnamu majątku, w tym środków płatniczych, legalnie zgromadzonych podczas pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

Strona wietnamska, po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej, przyjmie osobę przekazywaną zgodnie z artykułem 1 ustęp 1, jeżeli osoba ta spełnia następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo wietnamskie i nie posiada żadnego innego obywatelstwa,

2) kiedykolwiek przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce stałego zamieszkania na terytorium Socjalistycznej Republiki Wietnamu i nie ma miejsca stałego zamieszkania w państwie trzecim,

3) otrzymała decyzję o wydaleniu, podlegającą wykonaniu zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4

1. Strona polska ponownie, na wniosek Strony wietnamskiej, rozważy przekazanie osoby w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze jej przekazanie, po otrzymaniu od Strony wietnamskiej dodatkowych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej procedury sprawdzającej, o której mowa w artykule 3.

2. W przypadku kiedy osoba przekazywana posiada ważne zezwolenie na wjazd i pobyt w państwie trzecim, Strona polska umożliwi jej wyjazd do tego państwa i odstąpi od przekazania tej osoby Stronie wietnamskiej.

Artykuł 5

1. Strona wietnamska udzieli Stronie polskiej odpowiedzi na wniosek o przyjęcie osoby przekazywanej w terminie do 45 dni od dnia otrzymania wniosku. Strona wietnamska zobowiązuje się maksymalnie skrócić termin udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy Strona polska powiadomi Stronę wietnamską, że osoba przekazywana została umieszczona w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.

2. Strona polska poinformuje Stronę wietnamską o planowanym terminie przekazania osoby co najmniej 15 dni przed dniem przekazania.

3. Zgłoszenie Stronie polskiej przez Stronę wietnamską osoby przekazanej, do przyjęcia w trybie artykułu 1 ustęp 2, może nastąpić w terminie 90 dni od dnia przekazania Stronie wietnamskiej tej osoby, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie posiadała w dniu przekazania obywatelstwa wietnamskiego.

Artykuł 6

Wszelkie koszty związane z przekazaniem osoby, o której mowa w artykule 1 ustępy 1 i 2, będą pokrywane przez Stronę polską.

Artykuł 7

W celu zapewnienia sprawnej realizacji postanowień Umowy Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie wymiany ekspertów, doświadczeń, prowadzenia szkoleń, a także będą się wspierać organizacyjnie, technicznie i technologicznie.

Artykuł 8

1. Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszej umowy, mogą obejmować:

a) dane personalne osoby przekazywanej i, w razie potrzeby, członków jej rodziny, to jest nazwisko, imię, ewentualnie poprzednie nazwiska, przydomki lub pseudonimy, przezwiska, datę i miejsce urodzenia, płeć, aktualne i ewentualne wcześniejsze obywatelstwa,

b) paszport, dowód osobisty i inne dokumenty stwierdzające tożsamość, dokumenty służące ustaleniu tożsamości, przepustki graniczne lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (numer, data ważności, data wydania, organ wydający, miejsce wydania itd.),

c) inne dane służące identyfikacji osób przekazywanych,

d) miejsca pobytu i opis tras podróży,

e) wydane zezwolenia na pobyt lub wizę,

f) inne materiały służące identyfikacji osób, które mogłyby mieć znaczenie dla sprawdzenia warunków przyjęcia osób przekazywanych, zgodnie z niniejszą umową.

2. Przekazywanie danych osobowych będzie następować zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej Umawiającej się Strony, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko w podanym celu i na warunkach określonych przez organ przekazujący,

b) na wniosek organu przekazującego organ otrzymujący powiadomi go o sposobie wykorzystania przekazanych danych oraz o uzyskanych wynikach,

c) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie właściwym organom i służbom. Przekazywanie danych innym organom lub służbom będzie możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody organu przekazującego,

d) organ przekazujący zobowiązany jest zwrócić uwagę na prawidłowość przekazywanych danych oraz na potrzebę i współmierność ich przekazania do zamierzonego celu. Należy przy tym przestrzegać zakazów przekazywania danych, jakie obowiązują w prawie wewnętrznym państwa organu przekazującego. W przypadku przekazania błędnych danych lub których nie wolno było przekazywać, należy o tym niezwłocznie powiadomić organ otrzymujący, który zobowiązany jest skorygować lub zniszczyć te dane,

e) organ przekazujący oraz organ otrzymujący zobowiązane są do udokumentowania faktu przekazania i otrzymania danych osobowych,

f) organ przekazujący oraz organ otrzymujący zobowiązane są do skutecznej ochrony przekazanych danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, ich zmianą lub ujawnieniem.

Artykuł 9

Sposób i tryb realizacji niniejszej umowy oraz organy właściwe do jej wykonywania określone są w Protokole. Protokół stanowi integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 10

W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie spełnia warunków obowiązujących dla wjazdu i pobytu na terytorium Socjalistycznej Republiki Wietnamu, postanowienia niniejszej umowy będą odpowiednio stosowane.

Artykuł 11

Umawiające się Strony nie będą stosować postanowień niniejszej umowy wobec obywateli jednej z Umawiających się Stron, jeżeli zostało ustalone, że wjechali oni na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony przed dniem wejścia w życie niniejszej umowy.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą dokonywały okresowej oceny realizacji postanowień niniejszej umowy, nie rzadziej niż w okresach pięcioletnich.

Artykuł 13

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań każdej z Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych, których są stronami.

Artykuł 14

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze uzgodnień między właściwymi organami określonymi w Protokole. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 15

1. Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu lub ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej stwierdzającej takie zatwierdzenie lub ratyfikację.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3. Niniejsza umowa może być zmieniana w formie pisemnej, za wzajemną zgodą obu Umawiających się Stron.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Socjalistycznej Republiki Rządu Wietnamu

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

 

PROTOKÓŁ

w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Stroną polską", i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwany dalej „Stroną wietnamską".

na podstawie artykułu 9 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisanej w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r., zwanej dalej „Umową",

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dokumenty służące ustaleniu lub domniemaniu obywatelstwa

1. Obywatelstwo wietnamskie stwierdza się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

a) ważnego paszportu wietnamskiego,

b) ważnego wietnamskiego dowodu osobistego,

c) ważnego świadectwa posiadania obywatelstwa wietnamskiego,

d) decyzji o przyjęciu obywatelstwa wietnamskiego,

e) decyzji o przywróceniu do obywatelstwa wietnamskiego.

2. Obywatelstwo polskie stwierdza się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

a) ważnego paszportu polskiego,

b) ważnego dowodu osobistego,

c) poświadczenia obywatelstwa polskiego,

d) ważnej książeczki żeglarskiej.

3. Dokumenty, na podstawie których można domniemywać obywatelstwo wietnamskie:

a) paszport wietnamski, który utracił ważność,

b) karta identyfikacyjna wydana dla osoby zamieszkującej w strefie przygranicznej,

c) książeczka wojskowa,

d) dokument podróży ze zdjęciem,

e) książeczka żeglarska,

f) kopia aktu urodzenia,

g) zaświadczenie o zameldowaniu.

h) ostatnio wydana karta wyborcza,

i) prawo jazdy,

j) kopie jednego z dokumentów wymienionych w ustępie 1.

4. Dokumenty, na podstawie których można domniemywać obywatelstwo polskie:

a) jeden z dokumentów wymienionych w ustępie 2, który utracił ważność,

b) książeczka wojskowa,

c) prawo jazdy,

d) legitymacja służbowa ze zdjęciem,

e) kopia aktu urodzenia,

f) kopia jednego z dokumentów wymienionych w ustępie 2.

Artykuł 2

Dokumenty zezwalające na wjazd i pobyt w państwie trzecim

Obie Strony odstąpią od przekazania osoby, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 Umowy, jeżeli ta osoba posiada jeden z następujących ważnych dokumentów:

a) zezwolenie na pobyt lub zaświadczenie o pobycie w państwie trzecim,

b) dokument podróży wydany przez właściwy organ państwa trzeciego,

c) dokument tożsamości wydany przez właściwy organ państwa trzeciego,

d) dokument podróży przewidziany w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., wydany przez właściwy organ państwa trzeciego,

e) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca przewidziane w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., wydane przez właściwy organ państwa trzeciego,

f) ważną wizę na wjazd i pobyt w państwie trzecim wydaną przez właściwy organ tego państwa.

Artykuł 3

Termin załatwienia spraw osobistych i majątkowych

Właściwe organy każdej Umawiającej się Strony w uzasadnionych przypadkach umożliwią osobie przekazywanej załatwienie jej spraw osobistych i majątkowych w okresie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania zgody drugiej Umawiającej się Strony na przyjęcie tej osoby.

Artykuł 4

Przekazywanie i przyjmowanie dokumentów

1. W przypadku gdy osoba spełnia warunki do przekazania określone w artykule 3 Umowy, zwana dalej „osobą przekazywaną”, właściwy organ Państwa jednej Umawiającej się Strony, zwany dalej „Stroną przekazującą”, przekaże właściwemu organowi Państwa drugiej Umawiającej się Strony, zwanemu dalej „Stroną przyjmującą”, następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie, sporządzony przez właściwy organ, o którym mowa w artykule 6 niniejszego protokołu,

b) deklarację osoby przebywającej na terytorium Polski/Wietnamu, podlegającej przekazaniu,

c) kopię decyzji o wydaleniu,

d) inne dokumenty, o których mowa w artykule 1 niniejszego protokołu, o ile jest to możliwe.

2. Kopia decyzji o wydaleniu i dokumenty wymienione w artykule 1 niniejszego protokołu muszą być przetłumaczone na język urzędowy Strony przyjmującej. Kopie tych dokumentów poświadcza się zgodnie z prawem wewnętrznym Strony przekazującej.

3. W przypadku odmowy wypełnienia deklaracji przez osobę przekazywaną deklarację wypełnia, podpisuje i opatruje pieczęcią zgodnie z posiadanymi informacjami właściwy organ Strony przekazującej z adnotacją o odmowie jej wypełnienia przez tę osobę.

4. Strona przekazująca sporządza i przekazuje Stronie przyjmującej listę osób planowanych do przekazania stronie wietnamskiej/polskiej (lista A).

5. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ustępie 1, oraz listy A, o której mowa w ustępie 4, Strona przyjmująca w terminie określonym w artykule 5 ustęp 1 Umowy przekaże Stronie przekazującej listę osób spełniających warunki do przyjęcia na terytorium Wietnamu/Polski (lista B) oraz listę osób niespełniających warunków do przyjęcia w Wietnamie/Polsce (lista C).

6. Strona przyjmująca wyda dokumenty podróży dla osób wymienionych w liście B i przekaże te dokumenty Stronie przekazującej.

7. W razie potrzeby na wniosek Strony przekazującej Strona przyjmująca przeprowadzi przesłuchanie osób podlegających przekazaniu.

8. Wzory deklaracji, o której mowa w ustępie 1 punkt b, oraz list A, B i C stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego protokołu.

Artykuł 5

Przekazywanie i przyjmowanie osób

1. Strona przekazująca w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną datą przekazania przekaże Stronie przyjmującej listę osób przekazywanych do Wietnamu/Polski (lista D) oraz informacje o:

a) dacie przekazania osoby,

b) przejściu granicznym, w którym nastąpi przyjęcie osoby przekazywanej,

c) numerze rejsu lotniczego i planowanym terminie przylotu.

2. Strona przekazująca w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną datą przekazania poinformuje Stronę przyjmującą o danych urzędnika konwojującego osobę przekazywaną (nazwisko, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer paszportu, okres pobytu na terytorium Państwa Strony przyjmującej), w przypadku gdy taki konwój jest niezbędny.

3. Strona przyjmująca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o których mowa w ustępie 1, potwierdzi datę i przejście graniczne do przyjęcia osoby przekazywanej.

4. Podczas przekazania osoby przekazywanej zgodnie z ustępem 2 urzędnik konwojujący Strony przekazującej wręcza upoważnionemu urzędnikowi Strony przyjmującej dokumenty osoby przekazywanej. Urzędnicy ci sporządzają i podpisują protokół przekazania-przyjęcia, do którego dołącza się listę osób przekazanych-przyjmowanych do Wietnamu/Polski (lista E).

5. Wzory listy D, E i protokołu przekazania-przyjęcia osób określają załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu.

Artykuł 6

Organy właściwe

1. Właściwymi organami do wykonywania Umowy i niniejszego protokołu są:

a) dla Strony wietnamskiej:

Urząd Kontroli Ruchu Granicznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Adres do korespondencji: 40A Hàng Bài Hà Nôi

Tel.: +84 48 24 50 55; +84 48 26 09 22

Fax: +84 48 24 32 87; +84 48 24 32 88

e-mail: Vnimm@hn.vnn.vn,

b) dla Strony polskiej:

Komendant Główny Straży Granicznej

Adres do korespondencji: al. Niepodległości 100 02-514 WARSZAWA

Tel.: +48 22 54 29 203

Tel. +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00)

Fax: +48 22 54 29 205

e-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl.

2. Właściwy organ każdej Umawiającej się Strony może w uzasadnionych przypadkach upoważnić przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny swojego Państwa do przekazywania, przyjmowania informacji i dokumentów, przesłuchiwania osób oraz wydawania dokumentów podróży osobom przekazywanym.

3. Umawiające się Strony poinformują się w drodze pisemnej o zmianie nazw lub adresów właściwych organów.

Artykuł 7

Postanowienie końcowe

Postanowienia artykułu 15 Umowy stosuje się odpowiednio do wejścia w życie, zmiany i utraty mocy niniejszego protokołu.

SPORZĄDZONO w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

 

Wersja obcojęzyczna

 

Wyświetl załączniki

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 lutego 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »