| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 59a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”, przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 2.
Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane strażakom Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w § 1 pkt 1, po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego nie później niż 30 dni przed dniem zgłoszenia się do świadczeniodawcy oraz opinii lekarza, specjalisty w dziedzinie odpowiedniej ze względu na rodzaj urazu, o potrzebie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

2) protokołu powypadkowego, sporządzonego przez komisję powypadkową powoływaną na podstawie przepisów określających szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz sposób powoływania i postępowania komisji powypadkowej;

3) polecenia pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 3.
1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie miesięcznego zestawienia oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia strażaka Państwowej Straży Pożarnej;

2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej oraz szczegółowy opis zastosowanego leczenia;

4) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) datę wystawienia i numer faktury.

3. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Środki publiczne są przekazywane na rachunek świadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającej z korekty, o której mowa w ust. 5, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

7. Środki, o których mowa w ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

8. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa w wersji pisemnej i na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. T. Matusiak

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314 i Nr 164, poz. 1366.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »