| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie trybu ogłaszania konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb ogłaszania konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, zwanego dalej „konkursem"

2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia o konkursie oraz co do zawartości dokumentacji dotyczącej konkursu;

3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia konkursu.

§ 2.
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej „Przewodniczącym KRRiT", o konkursie. Opublikowanie ogłoszenia w prasie codziennej następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dokonania porozumienia z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „Prezesem URTiP", po uprzednim przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego w sprawie konkursu.

2. Postępowanie konsultacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się wobec projektu postanowień ogłoszenia i dokumentacji konkursu w zakresie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d i § 3 ust. 3 pkt 1, a także wobec istotnych warunków oferty bądź rezerwacji częstotliwości. Postępowanie konsultacyjne przeprowadza się również w przypadku zamiaru podjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej „KRRiT", uchwały o odstąpieniu od konkursu.

3. Postępowanie konsultacyjne może również obejmować:

1) zgłaszanie przez podmioty zainteresowane uzyskaniem lub dokonaniem zmiany koncesji w trybie uregulowanym właściwymi przepisami zamiaru umieszczenia w sygnale multipleksu własnego programu;

2) zgłaszanie przez podmioty zainteresowane uzyskaniem rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną propozycji umieszczenia w sygnale multipleksu wskazanych przez te podmioty programów;

3) ustalenie dla celów konkursu lub rezerwacji częstotliwości listy programów mogących stanowić zasób składników audiowizualnych sygnału multipleksu.

4. Postępowanie konsultacyjne ogłasza Przewodniczący KRRiT. Postępowanie konsultacyjne trwa nie dłużej niż 30 dni od daty jego ogłoszenia i kończy się przedstawieniem jego wyników oraz przyjętych i odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem, poprzez wywieszenie w siedzibie KRRiT oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej KRRiT.

§ 3.
1. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) przedmiot i zakres konkursu, poprzez wskazanie:

a) rodzaju działalności objętej konkursem, czyli rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną,

b) częstotliwości objętych konkursem, z ich przyporządkowaniem do poszczególnych multipleksów zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości,

c) lokalizacji każdej stacji nadawczej lub obszaru, na którym będzie rozpowszechniany lub rozprowadzany sygnał multipleksu,

d) maksymalnej mocy promieniowanej,

e) programów radiofonicznych lub telewizyjnych, tworzących sygnał multipleksu, rozpowszechniany lub rozprowadzany za pomocą rezerwowanej częstotliwości – wraz z ich uporządkowaniem w sygnale multipleksu lub poprzez wskazanie wyłącznie liczby tych programów,

f) udziału audiowizualnych składników sygnału multipleksu w przepływności całkowitej tego sygnału,

g) udziału usług dodatkowych w przepływności całkowitej sygnału multipleksu,

h) okresu wykorzystywania częstotliwości,

i) harmonogramu uruchomienia poszczególnych stacji nadawczych,

j) innych istotnych warunków rezerwacji częstotliwości;

2) warunki uczestnictwa, poprzez:

a) określenie daty udostępnienia dokumentacji, wskazanie adresu i godzin, w jakich można zapoznać się z dokumentacją w wersji papierowej lub pobrać taką dokumentację,

b) podanie adresu:

– strony internetowej, na której zamieszczona zostanie dokumentacja w wersji elektronicznej,

– na jaki należy przesyłać oferty, lub poprzez wskazanie miejsca i godzin, w jakich można składać oferty osobiście lub przez pełnomocnika,

c) podanie terminu do składania ofert, przy zachowaniu warunku, że termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od podanej w ogłoszeniu opublikowanym w prasie codziennej daty udostępnienia dokumentacji, oraz z zastrzeżeniem, że oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu Przewodniczący KRRiT zwraca bez otwierania,

d) określenie wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, w tym określenie, że dokonanie jakichkolwiek zmian oferty w trakcie trwania postępowania spowoduje odmowę dokonania rezerwacji częstotliwości;

3) kryteria oceny ofert, w tym:

a) zachowanie warunków konkurencji,

b) zakres, w jakim planowana oferta programowa sprzyja kultywowaniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów (proponowany udział programów o zróżnicowanym charakterze i zaspokajających różne potrzeby odbiorców, proponowany udział nadawców, którzy nie są ekonomicznie powiązani z operatorem multipleksu, planowane usługi dodatkowe takie, jak usługi publiczne, usługi medyczne, nauczanie na odległość, proponowany udział dodatkowych usług bezpłatnych, rodzaj i zakres pozostałych usług dodatkowych),

c) zdolność do sfinansowania uruchomienia i prowadzenia działalności (źródła finansowania, dane o sytuacji obecnej i informacje o przewidywanej sytuacji finansowej),

d) proponowany harmonogram rozpoczęcia nadawania sygnału multipleksu,

e) proponowane działania oferenta w zakresie promocji lub wsparcia nabywania przez odbiorców urządzeń umożliwiających odbiór programów i usług proponowanych przez oferenta w obszarze zasięgu sygnału multipleksu,

f) interaktywność usług,

g) posiadaną wiedzę i umiejętności (know-how) w działalności polegającej na świadczeniu usług łączności elektronicznej, a także doświadczenie zdobyte samodzielnie przez oferenta lub posiadane przez osoby, z którymi oferent zamierza współpracować (udziałowcy bądź akcjonariusze, podmioty uczestniczące w organizacji oferenta, pracownicy, podmioty współpracujące z oferentem na podstawie umów bądź porozumień innego rodzaju),

h) możliwość dysponowania sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności, wynikającą z prawa własności, posiadania, ograniczonych praw rzeczowych służących oferentowi bądź z innych umów cywilnoprawnych albo prawnie doniosłych porozumień różnego rodzaju i typu.

2. Poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jako warunki uczestnictwa w konkursie określa się również:

1) złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie wraz z kompletem dokumentacji dotyczącej konkursu oraz obowiązek zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;

2) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;

3) podanie adresu właściwego do doręczeń.

3. Dokumentacja dotycząca konkursu zawierać będzie:

1) określenie trybu transmisji (standardu kompresji i rodzaju modulacji) sygnału multipleksu;

2) wykaz dokumentów, jakie oferent powinien nadesłać wraz z ofertą, w tym wykaz dokumentów pozwalających dokonać oceny zachowania warunków konkurencji;

3) szczegółowy opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) liczbę punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryterium oceny ofert, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 4.
1. Do oferty powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

1) potwierdzające formę organizacyjno-prawną oferenta;

2) potwierdzające wiarygodność finansową oferenta w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c;

3) zawierające oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i dokumentacji dotyczącej konkursu oraz zobowiązanie się do stosowania się do ich postanowień;

4) zawierające studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty, w tym plan inwestycyjny;

5) zawierające opis rozwiązań technicznych w zakresie świadczenia usługi bądź usług wymienionych w ofercie;

6) zawierające proponowany harmonogram rozpoczęcia nadawania sygnału multipleksu;

7) zawierające proponowane działania oferenta w zakresie promocji lub wsparcia nabywania przez odbiorców urządzeń umożliwiających odbiór programów i usług proponowanych przez oferenta w obszarze zasięgu sygnału multipleksu;

8) zawierające wykaz planowanych usług interaktywnych wraz z ich charakterystyką;

9) potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności (know-how), a także doświadczenia oferenta w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. g.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji dotyczącej konkursu.

§ 5.
1. Do przeprowadzenia konkursu KRRiT powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją".

2. Komisja składa się z 7 do 9 osób, w tym przewodniczącego, wyznaczonych przez KRRiT spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

3. Członkowie komisji są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również do zachowania poufności wszystkich informacji, o których powzięli wiadomość w związku z konkursem.

4. Informacje powzięte w toku konkursu, niezależnie od formy {w szczególności oferty), nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody podmiotu, którego dotyczą. Informacje te nie mogą być wykorzystane w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

5. Wymogu ust. 3 i 4 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informacji o ogłoszeniu konkursu, informacji o wynikach konkursu oraz informacji o decyzji dla zwycięzcy konkursu.

§ 6.
1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich składu komisji, w tym przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu, zatwierdzonego przez KRRiT w drodze uchwały.

3. Zatwierdzony regulamin pracy komisji Przewodniczący KRRiT ogłasza najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c, poprzez wywieszenie go w siedzibie KRRiT oraz zamieszczenie na stronie internetowej KRRiT.

§ 7.
1. Komisja na swoim posiedzeniu otwiera oferty i sporządza listę podmiotów, które złożyły oferty w terminie, oraz przekazuje ją KRRiT.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, członkowie komisji składają KRRiT pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych będących oferentami;

2) przed upływem roku od daty rozpoczęcia postępowania konkursowego nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym oferentem lub nie byli członkami władz osób prawnych będących oferentami lub nie są udziałowcami bądź akcjonariuszami żadnego z oferentów;

3) nie pozostają z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz osób prawnych będących oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący KRRiT ogłasza tę listę poprzez wywieszenie w siedzibie KRRiT oraz zamieszczenie na stronie internetowej KRRiT.

§ 8.
1. KRRiT niezwłocznie odwołuje członka komisji, jeżeli nie złożył on pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, albo zostanie ujawnione, że nie spełnia on wymagań określonych w § 7 ust. 2 pkt 1–3.

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, KRRiT odwołuje członka komisji wyłącznie w przypadku choroby uniemożliwiającej udział w pracach komisji.

3. W przypadku śmierci członka komisji jego mandat wygasa.

4. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków komisji jest mniejsza niż 7, KRRiT niezwłocznie wyznacza kolejnych członków komisji, zgodnie z § 5 ust. 2. Do kolejnych członków komisji stosuje się przepis § 7 ust. 2.

§ 9.
1. Postępowanie konkursowe przed komisją przebiega w dwu etapach.

2. Etap pierwszy obejmuje sprawdzenie przez komisję nadesłanych ofert w zakresie:

1) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) zachowania zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu w zakresie kompletności oferty oraz jej prawidłowości pod względem formalnym.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do oceny w drugim etapie konkursu jest spełnienie wymagań sprawdzanych w etapie pierwszym konkursu.

4. Etap drugi konkursu obejmuje ocenę zdolności do prowadzenia działalności będącej przedmiotem ogłoszenia, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

5. W drugim etapie konkursu komisja ocenia zakwalifikowane oferty, o których mowa w ust. 3, przyznając punkty, osobno za każde kryterium określone w § 3 ust. 1 pkt 3.

6. Ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w etapie drugim konkursu.

§ 10.
1. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia każdego etapu badania ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) wykaz ofert zwróconych bez otwierania;

4) wykaz ofert poddanych sprawdzeniu w etapie pierwszym konkursu;

5) wykaz ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu;

6) liczbę punktów przyznanych każdej ofercie w etapie drugim, osobno dla każdego kryterium;

7) kolejność ofert wraz z ich oceną albo informację o braku ofert spełniających wymagania określone w ogłoszeniu;

8) szczegółowy opis ustaleń oraz uzasadnienie ocen dokonywanych przez komisję w konkursie;

9) podpisy przynajmniej dwóch trzecich członków składu komisji, w tym przewodniczącego, oraz – w przypadku braku podpisu – wzmiankę o jego przyczynie.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje KRRiT protokół, wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z konkursem.

3. Postępowanie przed komisją powinno trwać nie dłużej niż 30 dni od daty otwarcia ofert.

§ 11.
1. Po przyjęciu przez KRRiT protokołu przebiegu konkursu Przewodniczący KRRiT występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii w zakresie zachowania warunków konkurencji, przesyłając protokół przebiegu prac komisji oraz całość dokumentacji ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

2. Z dniem przyjęcia protokołu przez KRRiT komisja kończy działalność.

§ 12.
1. Po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na podstawie protokołu komisji KRRiT podejmuje niezwłocznie uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie uchwały Przewodniczący KRRiT występuje do Prezesa URTiP o dokonanie uzgodnień technicznych warunków rezerwacji częstotliwości.

2. KRRiT ogłasza wyniki konkursu poprzez wywieszenie w siedzibie KRRiT, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej KRRiT. Ogłoszenie wyników konkursu kończy postępowanie konkursowe.

§ 13.
1. Na podstawie uchwały KRRiT, o której mowa w § 12 ust. 1, Przewodniczący KRRiT wydaje decyzję w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty dokonania uzgodnienia warunków technicznych rezerwacji częstotliwości przez Prezesa URTiP.

2. Poza określeniem danych i warunków wynikających z przepisów prawa, decyzja, o której mowa w ust. 1, może zawierać:

1) warunek udokumentowania przez podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości, w terminie dwu miesięcy od daty doręczenia tej decyzji, nabycia praw do umieszczenia w sygnale multipleksu programów oznaczonych w tej decyzji jako składniki audiowizualne sygnału multipleksu,

a na wypadek bezskutecznego upływu tego terminu

2) warunek złożenia w ciągu jednego miesiąca wniosku o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 1, z załączeniem dokumentacji potwierdzającej uzyskanie praw do umieszczenia w sygnale multipleksu innego programu niż określony w decyzji i poświadczającej, iż uzyskanie praw do programu określonego w decyzji napotyka na trudności niezawinione przez podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości, a zmiana decyzji leży w interesie społecznym lub w słusznym interesie strony;

3) inne istotne warunki rezerwacji częstotliwości zawarte w ogłoszeniu Przewodniczącego KRRiT, dokumentacji konkursu lub ofercie zwycięzcy konkursu.

§ 14.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 października 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »