reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 października 2005 r.

w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom

Na podstawie art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, warunki przechowywania, wykorzystania i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych.
§ 2.
1. W przypadku pobrania na karcie daktyloskopijnej, w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, do celów identyfikacyjnych i wykrywczych odcisków linii papilarnych palców i dłoni od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość, pierwszy egzemplarz karty przesyła się do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „Registraturą", w celu rejestracji.

2. Drugi egzemplarz karty dołącza się do akt postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

§ 3.
1. Odciski linii papilarnych pobrane przy użyciu urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania przesyła się drogą elektroniczną do Registratury w celu rejestracji.

2. Kartę daktyloskopijną sporządzoną na urządzeniu do elektronicznego daktyloskopowania można wydrukować i wykorzystać tylko do celów procesowych.

3. Wydrukowaną kartę dołącza się do akt postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

§ 4.
Odciski linii papilarnych znajdujące się w Registraturze wykorzystuje się w celu ustalenia lub potwierdzenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłującej ukryć swą tożsamość, poprzez przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego, polegającego na sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, których tożsamość wymaga ustalenia lub potwierdzenia, odpowiadają odciskom linii papilarnych znajdujących się w Registraturze.
§ 5.
1. W przypadku pobrania odcisków linii papilarnych do celów wywiadu daktyloskopijnego, oryginał karty daktyloskopijnej oznaczonej hasłem „WYWIAD" przesyła się do Registratury za pomocą poczty specjalnej lub elektronicznych środków przekazu albo dostarcza osobiście.

2. W przypadku braku danych osoby, której tożsamość jest ustalana lub potwierdzana, na karcie daktyloskopijnej zamieszcza się także wyrazy „NN OSOBA".

3. Karta daktyloskopijna, o której mowa w ust. 1, nie podlega rejestracji w Registraturze. Po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego karta ta jest zwracana do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, dla której przeprowadzono wywiad.

4. Karta daktyloskopijna, po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego, zostaje bezzwłocznie protokolarnie zniszczona albo na żądanie osoby daktyloskopowanej zostaje jej przekazana.

§ 6.
1. Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych palców i dłoni, ujawnione w toku czynności procesowych, przesyła się do Registratury za pomocą karty rejestracyjnej w celu rejestracji w zbiorach fotogramów lub plików graficznych niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców i dłoni.

2. W przypadku rejestracji śladów, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio z nośników, na których zostały zabezpieczone, do Registratury przekazuje się te nośniki wraz z wnioskiem o zarejestrowanie śladów linii papilarnych w Automatycznym Systemie Informacji Daktyloskopijnej (AFIS).

3. Kartę rejestracyjną, o której mowa w ust. 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz karty i wniosku gromadzi się w aktach postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.

§ 7.
1. Zdjęcia osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, wykonane w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, gromadzi się w formie karty albumowej.

2. Kartę albumową sporządza funkcjonariusz Straży Granicznej prowadzący postępowanie przygotowawcze.

3. Karty albumowe przechowuje się w opisanym, ewidencjonowanym zbiorze kart albumowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. Dopuszcza się równoległe prowadzenie zbioru kart albumowych na elektronicznych nośnikach informatycznych.

4. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1, można wykorzystywać do sporządzania tablic poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

§ 8.
Kopie zdjęć, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazuje się bezzwłocznie na pisemny wniosek uprawnionego organu za pomocą poczty specjalnej, technicznych środków przekazu, w wersji elektronicznej albo z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.
§ 9.
Negatywy lub pliki cyfrowe, służące do wykonania zdjęć sygnalitycznych, przechowuje się w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie opisanych, ewidencjonowanych zbiorów.
§ 10.
Karty albumowe, o których mowa w § 7, oraz negatywy lub pliki cyfrowe, o których mowa w § 9, niszczy się protokolarnie po zatarciu skazania lub po ustaleniu tożsamości osoby.
§ 11.
1. Dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego są gromadzone w zbiorach danych prowadzonych w systemach informatycznych lub innych zbiorach ewidencyjnych.

2. Dane osobowe mogą być gromadzone w centralnym zbiorze danych, w którym przetwarza się dane niezbędne do realizacji zadań Straży Granicznej uzyskane z terenu całego kraju.

§ 12.
1. Centralny zbiór danych tworzy Komendant Główny Straży Granicznej, wskazując w szczególności:

1) podstawę prawną prowadzenia zbioru;

2) cel prowadzenia zbioru;

3) zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

4) osoby odpowiedzialne za prowadzenie zbioru;

5) kategorie uprawnionych do korzystania ze zbioru;

6) tryb korzystania ze zbioru;

7) sposoby uzupełniania, uaktualniania lub prostowania danych przetwarzanych w zbiorze.

2. Zbiór danych likwiduje Komendant Główny Straży Granicznej, wskazując w szczególności:

1) datę likwidacji zbioru;

2) sposób usunięcia zgromadzonych w zbiorze danych osobowych;

3) skład osobowy komisji likwidacyjnej;

4) dokumenty potwierdzające likwidację zbioru.

§ 13.
Dane osobowe wykorzystuje się w toku realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności dane te mogą być koordynowane. Koordynacja polega na niezwłocznym przekazaniu jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, która dane zarejestrowała, informacji o zainteresowaniu innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej tą samą osobą.
§ 14.
Dane osobowe przekazuje się bezzwłocznie, na pisemny wniosek uprawnionych organów, za pomocą poczty specjalnej, technicznych środków przekazu, w wersji elektronicznej albo z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama