reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 października 2005 r.

w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) sposób i szczegółowe warunki:

a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, w tym w kwaterach zastępczych i kwaterach internatowych,

c) wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terminy wykonania tych czynności,

d) wykonywania napraw lokali mieszkalnych obciążających Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) zwalniania lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych;

3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności;

4) wzory dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej i internacie oraz ich zwalniania i rozliczania.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarząd – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2.
1. Zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Zarządu stanowią lokale mieszkalne:

1) pozostające w trwałym zarządzie Zarządu;

2) niewyodrębnione, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), stanowiące własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

3) użyczone przez jednostki samorządu terytorialnego;

4) w odniesieniu do których Skarb Państwa reprezentowany przez Zarząd posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

5) w stosunku do których Zarządowi przysługuje prawo najmu, leasingu albo inny tytuł prawny uprawniający do dysponowania lokalem mieszkalnym.

2. Zarząd gospodaruje lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, poprzez:

1) prowadzenie obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;

2) zasiedlanie i zwalnianie lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych;

3) ustalanie opłat za używanie lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych, oraz opłat pośrednich ponoszonych z tytułu ich zajmowania, pobieranie tych opłat, a także rozliczanie opłat pośrednich;

4) wykonywanie przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a także pomieszczeń służących do wspólnego użytku w budynkach, których prawo własności przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zarząd;

5) dokonywanie zmiany struktury oraz układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych;

6) ustalanie kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku;

7) wydawanie decyzji w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz opłat i odszkodowania za używanie lokalu mieszkalnego;

8) zarządzanie przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokalu mieszkalnego.

§ 3.
1. Dyrektor Zarządu w miarę pozyskiwania przez Zarząd wolnych lokali mieszkalnych, które stały się zbędne, na zakwaterowanie osób, o których mowa w art. 84a ust. 1 pkt 1–3 ustawy, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazy wolnych lokali mieszkalnych, które mogą być przekazane do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra, w celu ich zasiedlenia na zasadach określonych w przepisach:

1) rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2));

2) rozdziału 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.3));

3) rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.4));

4) rozdziału 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135).

2. Z osobą, która otrzymała przydział lokalu mieszkalnego, przekazanego przez Zarząd do dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dyrektor Zarządu zawiera umowę najmu tego lokalu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266), uwzględniając treść wydanej decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, które otrzymały przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zakwaterowanie tymczasowe.

4. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2, Dyrektor Zarządu może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez tą osobę, jeżeli lokal ten, z uwzględnieniem członków rodziny uwzględnionych przy przydziale lokalu mieszkalnego i norm zaludnienia, posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą takiej powierzchni przysługującej tej osobie.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób, o których mowa w ust. 2, o zamianę zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli w stosunku do osoby, która złożyła wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, została wydana decyzja o zwolnieniu lub opróżnieniu zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego.

§ 4.
1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 84a ust. 1 pkt 1–3 ustawy, Dyrektor Zarządu wydaje:

1) decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym – według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze zastępczej – według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze internatowej – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) skierowanie do zamieszkiwania w internacie – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wydanie decyzji lub skierowania, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby, o której mowa w art. 84a ust. 1 pkt 1–3 ustawy.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, są rejestrowane w kolejności wpływu.

4. Na wniosek osoby, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Zarządu może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez tę osobę, jeżeli lokal ten, z uwzględnieniem członków rodziny uwzględnionych przy ustaleniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej i norm tej powierzchni, posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą takiej powierzchni przysługującej tej osobie.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób, w stosunku do których została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o zamianę zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli osoba, która złożyła wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, jest obowiązana do opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie art. 41 ust. 1–5 lub art. 44 ustawy albo zamiana dotyczy kwatery, a osoba, która złożyła wniosek o zamianę, nie spełnia warunków do jej zajmowania.

§ 5.
1. Protokół przyjęcia/zdania lokalu mieszkalnego, kwatery zastępczej, kwatery internatowej i miejsca w internacie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zwany dalej „protokołem przyjęcia/zdania” sporządza przedstawiciel Zarządu i osoba, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

2. Przedstawicielem Zarządu, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, która posiada:

1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.5)) oraz

2) pisemne upoważnienie Dyrektora Zarządu do sporządzania protokołów przyjęcia/zdania.

3. Sporządzenie protokołu przyjęcia/zdania następuje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela Zarządu z osobą, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

4. Wzór protokołu przyjęcia/zdania lokalu mieszkalnego i kwatery zastępczej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Wzór protokołu przyjęcia/zdania kwatery internatowej i miejsca w internacie określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6.
1. W budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarząd wykonuje kontrole okresowe w sposób i w terminach określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonuje się według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Zarządu.

3. W razie stwierdzenia usterek w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, Zarząd wykonuje naprawy tych usterek wynikające z protokołu kontroli okresowej.

§ 7.
1. Zarząd przeprowadza corocznie przeglądy stanu technicznego co najmniej 20 % lokali mieszkalnych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Zarządu. Przeglądy te mogą być dokonywane przez osoby spełniające warunki określone w § 5 ust. 2.

2. Jeżeli w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, stwierdzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo uszkodzenia, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, Dyrektor Zarządu podejmuje, wynikające z odrębnych przepisów, czynności zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 8.
1. W budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarząd wykonuje naprawy, konserwację i remonty pionów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycznej i gazowej, włącznie do zaworów odcinających dopływ do lokalu mieszkalnego wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej i gazu.

2. Jeżeli zawory, o których mowa w ust. 1, są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Zarząd wykonuje naprawy, konserwację i remonty odpowiednich instalacji do miejsca ich rozgałęzienia służącego doprowadzeniu wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej i gazu do lokalu mieszkalnego.

3. W budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Zarząd wykonuje również naprawy, konserwację i remonty pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku i ich wyposażenia, a także innych niż wymienione w ust. 1 instalacji i urządzeń znajdujących się w tych pomieszczeniach.

4. Konserwację instalacji, urządzeń i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zarząd wykonuje nie rzadziej niż co pięć lat, a ich remont – w przypadkach uzasadnionych ich stanem technicznym.

§ 9.
1. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Zarząd wykonuje naprawy i konserwację:

1) instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, bez urządzeń odbiorczych;

2) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;

3) instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej lub radiowej albo telewizji kablowej, bez osprzętu;

4) instalacji domofonowej bez osprzętu;

5) przyrządów pomiarowych wody, energii cieplnej, ścieków, energii elektrycznej i gazu zamontowanych na potrzeby danego lokalu mieszkalnego.

2. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Zarząd dokonuje wymiany:

1) okien,

2) drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

3) podłóg i posadzek,

4) tynków ścian i sufitów,

5) wbudowanych mebli,

6) balkonów i loggi

– stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego zgodne z projektem architektoniczno-budowlanym.

3. Konserwację, o której mowa w ust. 1, Zarząd wykonuje nie rzadziej niż raz na rok, a wymiany, o której mowa w ust. 2, dokonuje w przypadkach uzasadnionych stanem technicznym poszczególnych elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

4. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, Zarząd wykonuje remonty w przypadku przygotowania tych lokali do zasiedlenia.

5. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Zarząd wykonuje remonty w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego instalacji, o których mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na dziesięć lat, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej danego remontu.

§ 10.
1. Zdanie lokalu mieszkalnego i kwatery zastępczej następuje protokołem przyjęcia/zdania sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, a kwatery internatowej i miejsca w internacie – protokołem przyjęcia/zdania sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Protokół przyjęcia/zdania sporządza przedstawiciel Zarządu spełniający warunki określone w § 5 ust. 2 i osoba, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

3. Sporządzenie protokołu przyjęcia/zdania następuje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela Zarządu z osobą, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

4. W dniu sporządzenia protokołu przyjęcia/zdania zwalniany lokal mieszkalny, w tym kwatera zastępcza lub kwatera internatowa oraz pomieszczenia przynależne powinny być opróżnione ze wszystkich rzeczy niestanowiących wyposażenia lokalu albo kwatery.

5. Po sporządzeniu protokołu przyjęcia/zdania przedstawiciel Zarządu odbiera klucze od osoby zdającej lokal mieszkalny, w tym kwaterę zastępczą lub kwaterę internatową, oraz oplombowuje drzwi wejściowe do lokalu albo kwatery.

§ 11.
1. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu przyjęcia/zdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, stwierdzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo uszkodzenia, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, Dyrektor Zarządu pisemnie nakazuje osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, w wyznaczonym terminie, odpowiednio przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawę powstałych uszkodzeń. Nakaz ten doręcza się takiej osobie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu zarządza sprawdzenie wykonania nakazu. Sprawdzenia może dokonać przedstawiciel Zarządu spełniający warunki określone w § 5 ust. 2.

3. Jeżeli pomimo upływu wyznaczonego terminu osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej, nie wykonała nakazu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu może zarządzić wykonanie nakazanych robót przez Zarząd, obciążając ich kosztami tę osobę.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, podpisanie protokołu przyjęcia/zdania i odebranie kluczy od osoby, o której mowa w ust. 1, następuje po wykonaniu nakazanych robót.

§ 12.
1. Zwolnienie lokalu mieszkalnego, w przypadkach określonych w art. 41 ust. 1–5 ustawy, następuje w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym decyzja o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, której prawo do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wygasło, Dyrektor Zarządu może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, do trzech miesięcy.

§ 13.
1. Wzór decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wzór wezwania do opuszczenia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Wzór decyzji w sprawie wysokości opłat i odszkodowań, o której mowa w art. 41 ust. 8 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Przy ustalaniu kosztów wykwaterowania, o którym mowa w art. 41 ust. 7, art. 44 i art. 48a ustawy, oraz kosztów przekwaterowania, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.6)) dotyczące wydatków egzekucyjnych.

2. Wzór wniosku Dyrektora Zarządu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.7)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 172, poz. 1438 i Nr 183, poz. 1538.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 141, poz. 1377), które w części dotyczącej wykonania art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy utraciło moc z dniem 11 marca 2005 r. w następstwie wejścia w życie art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 290), a w pozostałej części – z dniem 1 lipca 2005 r. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 października 2005 r. (poz. 1764)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Górski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama