| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Aplikant odbywa aplikacje u notariusza, z którym zawarł umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia przez radę izby notarialnej u notariusza wyznaczonego przez tę radę.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 aplikant odbywa aplikację u notariusza wyznaczonego przez radę izby notarialnej, która dokonała wpisu na listę aplikantów notarialnych.

3. Rada izby notarialnej wyznacza dla aplikanta zatrudnionego przez nią oraz aplikanta, o którym mowa w ust. 2, notariusza wyróżniającego się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami dydaktycznymi.

§ 2.
Aplikant jest obowiązany:

1) sumiennie wykonywać powierzone obowiązki i polecenia przełożonego;

2) uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych;

3) stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej.

§ 3.
Zadania aplikanta i sposób ich wykonania określają osoby kierujące jego szkoleniem.
§ 4.
1. Jeżeli aplikant nie może pełnić swoich obowiązków z powodu choroby lub innej uzasadnionej przyczyny, zawiadamia o tym niezwłocznie prezesa rady właściwej izby notarialnej, na którego żądanie przedstawia odpowiednie dowody i wyjaśnienia.

2. Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta trwającej łącznie dłużej niż 30 dni w każdym roku aplikacji, bez względu na przyczynę nieobecności; nie dotyczy to przysługujących aplikantom urlopów.

§ 5.
1. Aplikant, o którym mowa w § 1 ust. 2, odbywa aplikację 1 dzień w tygodniu.

2. Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta pozaetatowego w zajęciach praktycznych i seminaryjnych trwającej, bez względu na przyczynę, dłużej niż 10 dni w każdym roku aplikacji; nie dotyczy to nieobecności z powodu urlopów.

§ 6.
Notariusz, u którego aplikant odbywa aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta, zapoznaje go z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z innymi osobami szkolącymi aplikanta.
§ 7.
1. Rada izby notarialnej ustala szczegółowy program zajęć seminaryjnych i ich formę oraz zapewnia zespół wykładowców.

2. Wykładowcami mogą być notariusze, notariusze emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk.

3. Rada izby notarialnej przedstawia walnemu zgromadzeniu notariuszy izby notarialnej projekt rocznego preliminarza wydatków przeznaczonych na organizację i prowadzenie aplikacji.

§ 8.
Rady izb notarialnych mogą zawierać porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia szkolenia aplikantów.
§ 9.
1. Aplikant odbywa aplikację w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego i sądzie gospodarczym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy. Łączny okres trwania aplikacji w sądzie rejonowym wynosi 6 miesięcy. Prezes właściwego sądu apelacyjnego lub okręgowego wyznacza sąd rejonowy lub sądy rejonowe, w których aplikant odbywa aplikację.

2. W czasie praktyki w sądzie, o którym mowa w ust. 1, aplikant zapoznaje się z wnioskami o dokonanie wpisów do księgi wieczystej oraz Krajowego Rejestru Sądowego oraz wykonuje inne zadania zlecone przez sędziego. Sędzia przedstawia pisemną opinię o przebiegu praktyki odbytej pod jego kierunkiem.

§ 10.
Na podstawie opinii osób szkolących aplikanta oraz własnych spostrzeżeń notariusz kierujący szkoleniem aplikanta sporządza przed egzaminem notarialnym opinię o aplikancie. Opinię tę dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby notarialnej.
§ 11.
Zajęcia seminaryjne dla aplikantów pierwszego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 listopada, a dla drugiego i trzeciego roku dnia 1 października. Zajęcia trwają do dnia 30 czerwca, z tym że dla aplikantów trzeciego roku do dnia 30 kwietnia. Odbywają się one co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu jednostek lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu, lecz nie mniej niż 4 dni w miesiącu.
§ 12.
Przedmiotem zajęć seminaryjnych jest:

1) prawo cywilne materialne i postępowanie cywilne;

2) prawo gospodarcze i prawo spółek prawa handlowego;

3) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

4) prawo rodzinne i opiekuńcze;

5) prawo administracyjne i postępowanie administracyjne;

6) prawo finansowe;

7) prawo europejskie, prywatne międzynarodowe;

8) prawo konstytucyjne;

9) prawo ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej;

10) prawo o notariacie i etyka zawodowa.

§ 13.
Rada izby notarialnej może dla sprawdzenia stopnia opanowania przez aplikantów notarialnych dziedzin prawa, z których prowadzone jest szkolenie, przeprowadzać kolokwia i sprawdziany.
§ 14.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1417.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »