| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb i warunki wydawania lub przedłużania przyrzeczenia lub zezwolenia, a także odmowy wydawania lub przedłużania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzory wniosku o wydanie zezwolenia, przedłużenie zezwolenia na pracę oraz zezwolenia i przyrzeczenia na pracę.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego będącego stroną umowy zawartej z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „umową”;

2) cudzoziemca delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego, który zawarł z pracodawcą zagranicznym, o którym mowa w pkt 1, umowę w celu realizacji części usługi eksportowej tego pracodawcy, zwaną dalej „umową podwykonawcy”.

§ 3.
1. Zezwolenie na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje się na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego, który jest stroną umowy.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Do wniosku o wydanie zezwolenia załącza się kwestionariusze osobowe odpowiadające liczbie delegowanych cudzoziemców.

3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Warunkiem wydania zezwolenia jest przedstawienie umowy lub umowy podwykonawcy.

5. Umowa powinna określać w szczególności rodzaj usługi eksportowej, zawody lub specjalności oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez delegowanych pracowników pracodawcy zagranicznego odpowiadający zawodom i specjalnościom, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

6. Umowa może również określać zawody lub specjalności oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez delegowanych pracowników pracodawcy zagranicznego, który zawarł z pracodawcą zagranicznym określonym w § 2 pkt 1 umowę podwykonawcy, odpowiadający zawodom i specjalnościom, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

§ 4.
1. Zezwolenie wydaje się cudzoziemcowi posiadającemu kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania prac w ramach realizacji usługi eksportowej.

2. Zezwolenie jest wystawiane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz zezwolenia zatrzymuje organ właściwy do wydania zezwolenia, dwa egzemplarze zezwolenia otrzymuje pracodawca zagraniczny, który następnie przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi.

3. Decyzję o odmowie wydania zezwolenia wydaje się w przypadku, gdy pracodawca zagraniczny:

1) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, którego kwalifikacje i umiejętności nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać, lub jego wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywanie porównywalnej pracy, lub

2) w postępowaniu o wydanie zezwolenia:

a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używał, lub

3) naruszył przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu z kontroli nie upłynął 1 rok.

4. Decyzję o odmowie wydania zezwolenia wydaje się w przypadku, gdy cudzoziemiec:

1) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub

2) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone, do czasu zakończenia okresu próby, lub

3) naruszył przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i naruszenie to zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, a od daty sporządzenia protokołu z kontroli nie upłynął 1 rok, lub

4) uzyskał ostateczną decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o wydaleniu lub jest stroną postępowania w tych sprawach, lub

5) nie uzyskał odpowiedniej wizy lub zezwolenia, o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 5.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, decyzję w sprawie przyrzeczenia wydania zezwolenia, zwanego dalej „przyrzeczeniem”, wydaje się na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2

2. Przepisy § 3 i § 4 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Wzór przyrzeczenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Pracodawca zagraniczny niezwłocznie zwraca organowi właściwemu do wydania zezwolenia wydane przez niego przyrzeczenie i zezwolenie, jeżeli cudzoziemiec:

1) zrezygnował z wykonywania pracy, lub

2) zakończył wykonywanie pracy przed upływem terminu, na który zostało wydane zezwolenie, lub

3) nie rozpoczął wykonywania pracy w terminie określonym w zezwoleniu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli opóźnienie rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy zagranicznego i cudzoziemca.

3. Wydane przyrzeczenie uchyla się, jeżeli nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca zagraniczny nie poinformował, w formie pisemnej, organu właściwego do wydania zezwolenia o okolicznościach, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia ważności przyrzeczenia.

§ 7.
1. Na wniosek pracodawcy zagranicznego można przedłużyć przyrzeczenie lub zezwolenie, jeżeli potrzeba taka wynika z umowy. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Wzór przedłużenia przyrzeczenia lub zezwolenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W zakresie przedłużenia przyrzeczenia lub zezwolenia przepisy § 3–5 stosuje się odpowiednio.

3. Przyrzeczenie lub zezwolenie można przedłużyć, gdy:

1) okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okresie wskazanym w wydanym zezwoleniu lub pracodawca zagraniczny złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia oraz

2) nie ulegnie zmianie stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy lub pełniona przez cudzoziemca funkcja, określone w wydanym zezwoleniu.

§ 8.
1. Wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy zagranicznego, a także przejęcia pracodawcy zagranicznego lub jego części przez innego pracodawcę.

2. Jeżeli z umowy wynika konieczność zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca, to wydane przyrzeczenie lub zezwolenie:

1) zachowuje ważność, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w powiecie, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie, lub

2) może zachować ważność, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym powiecie niż ten, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie; przepisy § 3–5 stosuje się odpowiednio.

3. Pracodawca zagraniczny zawiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, organ właściwy do wydania zezwolenia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 9.
1. Marszałek województwa wydaje zezwolenie także na podstawie przyrzeczenia wydanego przez wojewodę przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Przepisy § 6 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przyrzeczenie lub zezwolenie zostało wydane przez wojewodę przed dniem 1 stycznia 2007 r.

3. Na wniosek pracodawcy zagranicznego marszałek województwa może przedłużyć przyrzeczenie lub zezwolenie wydane przez wojewodę przed dniem 1 stycznia 2007 r.

4. Do dnia 31 stycznia 2007 r. wojewoda przekaże marszałkowi województwa dokumentację dotyczącą wydanych przed dniem 1 stycznia 2007 r. zezwoleń i przyrzeczeń.

§ 10.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1768 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 237).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9 ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 i Nr 104, poz. 708 i 711.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1768 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 237) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 i Nr 104, poz. 708 i 711).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r.
(poz. 1003)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »