| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 listopada 2006 r.

w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135, poz. 903, z późn. zm.2)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 240,7222 ha położone na terenie miast: Jawor, Kamienna Góra, Kowary, Lubań i Piechowice oraz gmin: Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka i Nowogrodziec.

3. Strefa działa do dnia 1 grudnia 2017 r.

4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.

§ 2.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;

4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 760), zwanej dalej „PKWiU”;

5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;

6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;

7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;

8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217);

9) procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;

10) procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną;

11) procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną;

12) produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej „PKD”, (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji rur stalowych (podklasa 21.22Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych;

13) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT (podklasa 35.11.B PKD);

14) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

15) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§ 3.
1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6–8, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.

§ 4.
1. Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.5)), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–4, wynosi:

1) 30 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.6));

2) 40 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;

3) 50 % – w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.

2. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

– przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 min euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30% intensywności określonej w ust. 1, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

5. Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:

1) prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:

a) silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b–d,

b) samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),

c) pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),

d) pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),

e) nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep;

2) będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:

a) działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz

b) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

– przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a–d, produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 min euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 5.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:

1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich – zgodnie z odrębnymi przepisami – do składników majątku podatnika,

2) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

– zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2. Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni, koszty inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą związane z inwestycją, której dotyczą, w okresie co najmniej 5 lat;

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat;

4) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

5. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.

§ 7.
1. W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1–4.

2. Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.

§ 8.
W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
§ 9.
1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV

zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F

wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i

kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri

stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n

liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

 

 

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

 

 

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411),

 

 

– dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

 

§ 10.
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.
§ 11.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2250, z 2005 r. Nr 32, poz. 268, Nr 131, poz. 1096 i Nr 247, poz. 2095).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 121, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 327 i Nr 107, poz. 1168, z 2002 r. Nr 64, poz. 579 i Nr 173, poz. 1413, z 2003 r. Nr 165, poz. 1595 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 689.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.

4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353 i 1354.

5)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 1555)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU
KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstrefa Kamienna Góra Obszar Kamienna Góra

Kompleks 1

obręb ewidencyjny II, arkusze map ewidencyjnych nr: 2, 3 i 7

Granica kompleksu, położonego przy ul. Towarowej, biegnie od punktu nr 103, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 36, 37 i 34/1, w kierunku południowo-zachodnim po granicy między działkami nr: 36 i 37 do punktu nr 104, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 106. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 107. W punkcie nr 107 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie południową stroną drogi (działka nr 34/1) do punktu nr 103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny III, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu, położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II, biegnie od punktu nr 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 163 (ul. Papieża Jana Pawła II), 84 i 276/1, w kierunku północno-zachodnim, brzegiem ul. Papieża Jana Pawła II do punktu nr 2 położonego u zbiegu działek nr: 275/1 i 83/3. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, który znajduje się u zbiegu działek nr: 273, 80/1 i 274. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą ul. Fabrycznej (działka nr 80/1), a następnie wzdłuż granicy działki nr 139/1 i zakładu przemysłowego (działka nr 274) przez punkt nr 9 do punktu nr 10 leżącego u zbiegu działek nr: 296, 83/21, 83/22. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 11 granicą drogi (działki nr: 83/22 i 83/23), dalej biegnie w tym samym kierunku pomiędzy działkami nr: 83/26, 83/29 do punktu nr 12. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy pomiędzy działką nr 83/29 oraz drogą (działka nr 125) do punktu nr 15. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bocznicę kolejową biegnie między działką nr 83/29 a działkami nr: 83/17 i 83/18 do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 83/29, 66/11 i 66/7 do punktu nr 17, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 18. Stąd biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim do punktu nr 19, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną dochodzi do punktu nr 20. Pomiędzy punktami nr: 18 i 20 granica biegnie między działkami nr: 83/29, 83/28 i brzegiem rzeki Bóbr (działka nr 27/5). Od punktu nr 20 biegnie w kierunku południowo-zachodnim brzegiem rzeki początkowo wzdłuż działki nr 83/15, a następnie działki nr 276/1, do punktu nr 21. W tym miejscu odchodzi od rzeki Bóbr i biegnie początkowo w kierunku zachodnim do punktu nr 22, a następnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr: 276/1 i 277, do punktu nr 23. Następnie biegnie wzdłuż działki nr 276/1 początkowo w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24, a następnie południowo-zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny III, arkusz mapy ewidencyjnej nr 7

Granica kompleksu, położonego przy ul. Piotra Ściegiennego i ul. Papieża Jana Pawła II, biegnie od punktu nr 17, znajdującego się u zbiegu ul.: Piotra Ściegiennego i Józefa Lompy oraz działki nr 190/26, brzegiem ul. Piotra Ściegiennego w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 18, a następnie linią łamaną przez punkty nr: 19, 20, 21 do punktu nr 22. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 192/9 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 23, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu działek nr: 191, 86/11, 86/12 i 190/1. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 190/1 początkowo w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 28 znajdującego się na skraju ul. Józefa Lompy. Od punktu nr 28 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie brzegiem tej ulicy przez punkt nr 29 do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

obręb ewidencyjnym III, arkusz mapy ewidencyjnej nr 9

Granica kompleksu, położonego w rejonie ul.: Sportowej, Józefa Lompy i Małgorzaty Fornalskiej, biegnie od punktu nr 30, położonego u zbiegu działek nr: 188 (ul. Sportowa), 244/14, 247/35 (teren zakładu przemysłowego) i 183 (boisko sportowe), w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 31, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działek nr: 244/14, 245/2, 245/3 i 247/2 do punktu nr 32, który znajduje się na styku działek nr: 247/2, 247/45 i działki nr 189 (ul. Józefa Lompy). Następnie biegnie granicą ul. Józefa Lompy (działka nr 189) w kierunku wschodnim do punktu nr 33, znajdującego się u zbiegu działek nr: 189, 247/24, 247/45 i 247/46, skąd biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 247/46, w kierunku południowym, do punktu nr 34, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 35. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 247/42, przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43 znajdującego się na lewym brzegu rzeki Bóbr u zbiegu granic działek nr: 247/42, 247/44 i 27/7. W punkcie nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą rzeki Bóbr do punktu nr 44 znajdującego się na brzegu rzeki i styku granic działek nr: 247/41 i 247/42. W punkcie nr 44 granica odchodzi od rzeki Bóbr w kierunku północnym i biegnie linią łamaną granicą działki nr 247/41, a następnie działek nr: 247/50 i 247/49 przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 247/50, 247/52 i 247/33. Z punktu nr 47 biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr: 247/52, 247/30 i 183 (stanowiących boisko sportowe) do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

obręb ewidencyjny III, arkusz mapy ewidencyjnej nr 9

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, znajdującego się na granicy terenu kolejowego (nieczynna linia kolejowa Kamienna Góra – Krzeszów, w kierunku zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3 położonego u zbiegu granic terenu kolejowego (działka nr 247/51) oraz działki nr 249 (ul. Nadrzeczna). Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 4 położonego na zachodniej ścianie budynku magazynowego. Z punktu nr 4 biegnie przez punkt nr 5 po ścianie budynku i dalej przez punkt nr 6, gdzie zmienia kierunek na wschodni i linią łamaną dochodzi do punktu nr 7. Od punktu nr 4 do punktu nr 7 graniczy z działkami nr: 247/47, 247/12 i 247/51. W punkcie nr 7 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 8, położonego na ścianie budynku produkcyjnego, a następnie ścianą hali produkcyjnej przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy ewidencyjnej nr 9

Część A

Granica biegnie od punktu nr 44, położonego u zbiegu działek nr: 8, 140/3 i 140/1 granicą ul. Jedwabnej (działka nr 8) w kierunku wschodnim do punktu nr 45 położonego u zbiegu działek nr: 140/3, 8, 142/2 i 142/1. W punkcie nr 45 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną do punktu nr 46 położonego u zbiegu działek nr: 137/3, 138/2 i 144/2. Następnie biegnie w kierunku zachodnim granicą rowu (działka nr 137/3) do punktu nr 47. W punkcie nr 47 ponownie zmienia kierunek i biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkt nr 48 do punktu nr 44, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 197, położonego przy ul. Magazynowej u zbiegu działek nr: 144/1 i 144/5, w kierunku południowym, prawą stroną ul. Magazynowej do punktu nr 198, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 199 leżącego u zbiegu działek nr: 142/2, 144/2 i 144/6. W punkcie nr 199 załamuje się w kierunku północnym i biegnie granicą działek nr: 142/2 i 144/6 do punktu nr 200 położonego przy ul. Jedwabnej (działka nr 8). Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie granicą ul. Jedwabnej do punktu nr 201 i po obejściu działki nr 144/1 dochodzi do punktu nr 197, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy ewidencyjnej nr 8

Część A

Granica biegnie od punktu nr 110, położonego na linii granicznej terenu kolejowego u zbiegu działek nr: 114, 109 do punktu nr 111 w kierunku południowo-zachodnim, pokrywając się z granicą linii kolejowej Kamienna Góra – Lubawka. W punkcie nr 111 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową stroną drogi (działka nr 102/1) do punktu nr 112, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 90/2 do punktu nr 113. W punkcie nr 113 załamuje się w kierunku linii kolejowej i biegnie północną granicą drogi (działka nr 89/1) do punktu nr 114, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 115 położonego u zbiegu działek nr: 83/1 i 83/2. Z punktu nr 115 biegnie po tuku w kierunku północnym, pokrywając się z granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra, w ciągu drogi krajowej nr 5, do punktu nr 116. W punkcie nr 116 skręca w kierunku wschodnim i południową granicą drogi (działka nr 109) dochodzi do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 117, położonego u zbiegu działek nr: 107/2, 107/3 i 109, w kierunku południowym, granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra, do punktu nr 118. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 119 do punktu nr 120 północną granicą drogi łączącej projektowaną obwodnicę z projektowaną drogą ekspresową S3. Punkt nr 120 położony jest u zbiegu działek nr: 160/3, 160/4, 160/6. Z punktu nr 120 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 121, położonego u zbiegu działek nr: 107/3, 107/4, 109. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą drogi (działka nr 109) do punktu nr 117, od którego rozpoczęto opis.

Część C

Granica biegnie od punktu nr 122, położonego u zbiegu działek nr: 160/2, 160/4, 160/5, 91/2 i 91/3, łukiem, pokrywając się z zachodnią granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra, w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 123, 124 do punktu nr 125, położonego na granicy rowu (działka nr 82/1), skąd po przekroczeniu rowu dochodzi do punktu nr 126. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie tukiem przez punkty nr: 127, 128, 129, granicą terenu kolejowego, do punktu nr 130. Z punktu nr 130 biegnie na krótkim odcinku północną granicą drogi (działka nr 62) do punktu nr 131, gdzie skręca na północ i biegnie prosto, po prawej stronie linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, do punktu nr 132, w którym załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 133 dochodzi do punktu nr 122, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy ewidencyjnej nr 9

Część A

Granica biegnie od punktu nr 137, znajdującego się u zbiegu działek nr: 8 (ul. Jedwabna), 140/1 i 140/6, w kierunku południowym przez punkty nr: 138 i 139 do punktu nr 140 znajdującego się na brzegu drogi nr 133. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 133 przez punkty nr: 141 i 142 do punktu nr 143. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 144, 145, 146, 147 do punktu nr 148 położonego na brzegu ul. Jedwabnej. Od punktu nr 148 biegnie brzegiem rowu (działka nr 137/2) do punktu nr 149, położonego u zbiegu granic działek nr: 139, 140/4 i 137/2 i dalej w kierunku północnym do punktu nr 150, który znajduje się na brzegu ul. Jedwabnej. Z punktu nr 150 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Jedwabnej do punktu nr 137, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 180, położonego u zbiegu granic działek nr: 131/5, 131/9, 131/10, w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 181. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 182 (początek rowu – działka nr 130/2) biegnie północną granicą rowu przez punkty nr: 183, 177 do punktu nr 178, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą drogi (działka nr 133) do punktu nr 179. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 133) do punktu nr 175. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188 wzdłuż granic działek nr: 131/3, 131/13, 131/14, 131/7, 131/8 i 131/9 do punktu nr 180, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

obręb ewidencyjny VI, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2

Granica kompleksu, położonego przy ul. Fornalskiej, biegnie od punktu nr 151, znajdującego się na linii granicznej ul. Fornalskiej, u styku działek nr: 173/9 i 173/13, przez punkt nr 152 równolegle do ściany budynku magazynowego do punktu nr 153, w którym skręca w kierunku zachodnim i biegnie po ścianie rozdzielającej budynki magazynowe do punktu nr 154. Dalej biegnie po ścianie dzielącej budynek magazynu i budynek mieszkalny (ul. Lompy nr 8) do punktu nr 155, a następnie biegnie po zachodniej ścianie budynku magazynowego i dochodzi do punktu nr 156. Dalej biegnie przez punkty nr: 157 i 158, które stanowią narożniki czterokondygnacyjnego budynku produkcyjnego, przechodzi przez punkt nr 159 i dochodzi do punktu nr 160, w którym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 161. Z punktu nr 161, stanowiącego narożnik budynku produkcyjnego, biegnie po ścianie tego budynku przez punkt nr 162 do punktu nr 163. Z punktu nr 163 biegnie po północno-zachodniej ścianie budynku, znajdującego się na działce nr 173/6, do punktu nr 164. Z punktu nr 164 biegnie przez punkt nr 165 do punktu nr 166, stanowiącego narożnik budynku. Następnie, na krótkim odcinku, biegnie zachodnią ścianą tego budynku do punktu nr 167, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/21 i 173/22, skąd, obchodząc działkę nr 173/22, biegnie przez punkty nr: 168, 169, 170 do punktu nr 171, położonego na granicy ul. Fornalskiej. Dalej biegnie przez punkty nr: 172, 173, 174 granicą ul. Fornalskiej do punktu nr 151, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

obręb ewidencyjny Krzeszów, arkusze map ewidencyjnych nr: 12, 14 i 16

Część A

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 963 na granicy terenu kolejowego, w kierunku zachodnim do punktu nr 2 stanowiącego zbieg granic działek nr: 963, 964, 1006. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3, 4, 5 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą rowu do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie po północno-wschodniej stronie rowu melioracyjnego linią łamaną do punktu nr 8, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną stroną rowu melioracyjnego do punktu nr 9. Z punktu nr 9 biegnie zachodnią granicą nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra – Krzeszów przez punkty nr: 10, 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 12, położonego na granicy drogi (działka nr 575) i terenu kolejowego, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy terenu kolejowego przez punkty nr: 14 i 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 17, gdzie załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 18 dochodzi do punktu nr 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik drogi (działka nr 1015). Z punktu nr 19 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 20, wzdłuż południowej granicy drogi (działka nr 1015), a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 575) w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22 i dalej w kierunku północnym do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 24, w którym załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 25. Dalej biegnie granicą działki nr 1024 w kierunku wschodnim do punktu nr 26, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 27, położonego na granicy drogi (działka nr 575), następnie biegnie wzdłuż granicy drogi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Lubawka

Kompleks 1

obręb ewidencyjny I, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 62/1, 62/2, 66 (rów), w linii prostej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 53/3, 53/4 i 46 (droga). W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi, stanowiącej działkę nr 46, do punktu nr 8. Stąd biegnie linią projektowanej obwodnicy miasta Lubawki, w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 9, 10, 11 w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie łukiem, wzdłuż granicy rowu (działka nr 66) położonego przy drodze (działka nr 67), do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Ciek melioracji podstawowych stanowiący działkę nr 57, ograniczony punktami nr: 5, 6, 10 i 11, nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny II, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 276, 277/1, 278/3, w kierunku południowo-wschodnim, granicą działek nr: 277/1 i 277/2 do punktu nr 20. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 21, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie wzdłuż południowej granicy drogi (działka nr 273/1) do punktu nr 22. Z punktu nr 22 biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi (działka nr 279) w kierunku południowym do punktu nr 23. Stąd biegnie północną granicą drogi (działka nr 287) do punktu nr 24, a następnie biegnie południowo-wschodnią granicą drogi (działka nr 276) do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Piechowice

Kompleks 1

obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 70/3, 70/2 i 71, północno-zachodnią granicą drogi (działki nr: 70/2 i 70/1), przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4 położonego na granicy działek nr: 70/1 i 115/6 (linia kolejowa). W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5 położonego u zbiegu południowo-wschodniej granicy drogi (działka nr 70/1) i linii kolejowej (działka nr 115/6). W punkcie nr 5 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą linii kolejowej przez punkty nr: 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11 położonego na granicy działki nr 205/1 i linii kolejowej (działka nr 115/6). W punkcie nr 11 skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 12 położonego wewnątrz działki nr 205/1. W punkcie nr 12 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13 położonego na granicy działek nr: 205/2 i 205/1. W punkcie nr 13 skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią stroną działki nr 205/2, przekracza drogę (działki nr: 70/3 i 70/2) i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 14, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 113, 115/6 (linia kolejowa) i 112 (droga), w kierunku północnym, wschodnią stroną drogi oznaczonej jako działki nr: 112, 107 i 102, linią łamaną przez punkty nr: 15, 16 i 17 do punktu nr 18 położonego u zbiegu granic działek nr: 102, 113 i działki nr 63 w obrębie ewidencyjnym II – Pakoszów. W punkcie nr 18 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 113 linią łamaną przez punkty nr: 19, 20 i 21 do punktu nr 22 położonego u zbiegu granic działek nr: 113, 69 i 68/2 (działki nr 69 i 68/2 znajdują się w obrębie ewidencyjnym II – Pakoszów). W punkcie nr 22 granica skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 23 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 74 w obrębie ewidencyjnym II – Pakoszów. W punkcie nr 23 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 24 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 113, 73 i 163 (działki nr 73 i 163 znajdują się w obrębie ewidencyjnym II – Pakoszów). W punkcie nr 24 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 25 położonego u zbiegu granic działek nr: 113, 114 (rzeka Kamienna) i 163 (droga) w obrębie ewidencyjnym II – Pakoszów. Na odcinku od punktu nr 18 do punktu nr 25 pokrywa się z granicą dwóch obrębów ewidencyjnych miasta Piechowice: II – Pakoszów i IV. W punkcie nr 25 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północnym brzegiem rzeki Kamienna (działka nr 114) przez punkty nr: 26, 27 i 28 do punktu nr 29 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 114, 113 (rzeka Kamienna) i 115/6 (linia kolejowa). W punkcie nr 29 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis granic.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny II – Pakoszów, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 22, położonego u zbiegu granic działek nr 113 (w obrębie ewidencyjnym IV miasta Piechowice), 69 i 68/2, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 21 i 20 do punktu nr 19 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 68/2, 65 (droga) i 113 (w obrębie ewidencyjnym IV miasta Piechowice). Na odcinku od punktu nr 22 do punktu nr 19 pokrywa się z granicą dwóch obrębów ewidencyjnych miasta Piechowice: II – Pakoszów i IV. W punkcie nr 19 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną drogi (działka nr 65) do punktu nr 30 położonego u zbiegu granic działek nr: 65, 68/2 i 66. W punkcie nr 30 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 31 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 66, gdzie ponownie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 32 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki nr 68/8. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 33 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 68/6. W punkcie nr 33 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 34 usytuowanego u zbiegu granic działek nr: 68/2, 68/6 i 67 (rów melioracyjny). W punkcie nr 34 skręca na południowy wschód i biegnie południowym brzegiem rowu melioracyjnego (działka nr 67), linią łamaną, do punktu nr 35 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 68/2, 67 i 69 (rów melioracyjny). Tu ponownie skręca na północ i biegnie brzegiem rowu melioracyjnego (działka nr 69), a następnie załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Janowice Wielkie

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Radomierz, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2

Część A

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/1, 4/3 i 35/1, w kierunku wschodnim, północną stroną drogi krajowej nr 3 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 3 zachodnim brzegiem rowu – granicą administracyjną pomiędzy gminami Janowice Wielkie i Jelenia Góra. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie granicą pomiędzy działkami nr: 1/3 i 1/4, 3/1 i 3/2, 4/2 i 4/3 do punktu nr 4. Z punktu nr 4, po dwukrotnym załamaniu, biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 141/3, 141/7 i 35/1, w kierunku zachodnim, południową granicą drogi krajowej nr 3 (działka nr 35/1), przez punkt nr 6 do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 8 położonego u zbiegu granic działek nr: 35/1, 141/6 i granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra. W punkcie nr 8 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 9 i 10, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra i działki nr 141/6, do punktu nr 11 położonego u zbiegu granic działek nr 141/6, 137/34 i granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra. W punkcie nr 11 granica skręca na wschód i biegnie linią łamaną południową granicą działki nr 141/6 przez punkt nr 12 do punktu nr 13 położonego u zbiegu granic działek nr: 141/6, 141/7 i 148/42 (rzeka Radomierka), a następnie, zachowując ten sam kierunek, dochodzi do punktu nr 14 położonego u zbiegu granic działek nr: 141/7, 141/3 i 148/42. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem działki nr 141/7 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Kowary

Kompleks 1

obręb ewidencyjny I, arkusze map ewidencyjnych nr: 12 i 14

Część A

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 620/1, 621/1 i 620/2, w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4 położonego u zbiegu granic działek nr: 622, 623/2 i 623/1. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 623/1 przez punkt nr 5 do punktu nr 6 znajdującego się we wschodnim narożniku działki nr 623/1. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na południowo-zachodni i linią prostą dochodzi do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 623/1, 623/2 i 625 (droga). Z punktu nr 7 granica biegnie północną stroną działki nr 625, linią łamaną, przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 620/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 10, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 677, 625 (droga) i 668/1 (ul. Karkonoska), w kierunku wschodnim, południową stroną drogi (działka nr 625) do punktu nr 11 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 625, 626 i 677. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną, południowo-wschodnią granicą działki nr 677, przez punkt nr 12 do punktu nr 13 położonego u zbiegu granic działek nr: 677, 19/6 (linia kolejowa) i 19/7 (linia kolejowa). W punkcie nr 13 skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy linii kolejowej (działka nr 19/7) przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17 do punktu nr 18 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19/7 (linia kolejowa), 677 i 668/2 (ul. Karkonoska). W punkcie nr 18 skręca na północny wschód i biegnie linią łamaną, południowo-wschodnią stroną ul. Karkonoskiej (działki nr: 668/2 i 668/1), przez punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowogrodziec

Obszar Nowogrodziec

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1 położonego u zbiegu granic działek nr: 1091/6, 1091/17 i działki nr 1092 (droga), łukiem w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi nr 1092 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7 położonego na styku granic działek nr: 1025/13, 1092 i 1025/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie południową stroną drogi nr 1025/13 do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 9 położonego na wschodniej granicy działki nr 1025/1, w którym ponownie skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16 położonego na granicy działek nr: 1091/6 (droga) i 1091/17. W punkcie nr 16 ponownie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 17, w którym skręca na zachód i biegnie granicą działek nr: 1091/17 i 1091/6 (droga) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 18 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/20, 1025/19 i działki nr 1025/13 (droga), w kierunku zachodnim, północną granicą działki nr 1025/13 (droga) przez punkty nr: 19, 20, 21, 22 do punktu nr 23 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/22, 1025/26 i 1025/13 (droga). W punkcie nr 23 granica skręca w kierunku północnym i biegnie granicą działek nr: 1025/22 i 1025/26 przez punkt nr 24 do punktu nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 1025/22 i 1025/26 w obrębie Wykroty (gmina Nowogrodziec) ze wschodnią granicą działki nr 2252 (droga) w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec). W punkcie nr 25 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną północno-wschodnią stroną drogi, oznaczonej w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec) jako działki nr: 2252, 2249 i 2247, przez punkty nr: 25, 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1025/27. Odcinek od punktu nr 25 do punktu nr 32 pokrywa się z administracyjną granicą między powiatami: zgorzeleckim i bolesławieckim oraz gminami: Nowogrodziec i Węgliniec. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie łukiem przez punkty nr: 33, 34, 35 i 36 do punktu nr 37 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/27 i 1344. W punkcie nr 37 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1344 do punktu nr 38. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 39, w którym ponownie skręca na wschód i przez punkty nr: 40 i 41 dochodzi do punktu nr 42 zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 1351 i 1344. W punkcie nr 42 granica skręca w kierunku południowym i biegnie granicą między działkami nr: 1344 i 1351 do punktu nr 43. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 44 położonego u zbiegu granic działek nr: 1344 i 1352. Od punktu nr 44 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 1344, przez punkt nr 45 do punktu nr 46 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1344, 1028/5 (droga) i 1091/25. W punkcie nr 46 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi oznaczonej jako działka nr 1091/25 do punktu nr 47, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 48 położonego u zbiegu granic działek nr: 1091/25, 1344 i 1025/13 (droga). W punkcie nr 48 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną działki nr 1025/13 (droga) do punktu nr 49, w którym skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną działki nr 1025/13 (droga) przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 54, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1091/25, 1091/6 i 1091/30, w kierunku południowym przez punkt nr 55 do punktu nr 56 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1091/26. W punkcie nr 56 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 57, 58, 59 i 60, północną granicą drogi nr 1091/6, do punktu nr 61 położonego na granicy z działką nr 1091/9, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 62, w którym przyjmuje kierunek północny i biegnie wschodnią stroną drogi nr 1091/6 przez punkt nr 63 do punktu nr 64 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1091/6, 1091/11 i 1091/20. W punkcie nr 64 przyjmuje kierunek wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1091/11 do punktu nr 65, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 66 znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 1091/20. W punkcie nr 66 granica skręca na wschód i biegnie południową stroną drogi nr 1091/25 przez punkty nr: 67, 68, 69, 70, 71 i 72 do punktu nr 54, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Lubań

Kompleks 1

obręb ewidencyjny I, arkusz mapy ewidencyjnej nr 15

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Fabrycznej u zbiegu granic działek nr: 2/2, 2/5, w linii prostej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i granicą drogi (działka nr 7) dochodzi do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8, a następnie w linii prostej przez punkt nr 9 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 10, znajdującego się na południowo-wschodniej stronie ul. Kopernika u zbiegu granic działek nr: 6 i 12. Z punktu nr 10 biegnie wzdłuż ul. Kopernika do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, linią łamaną, przez punkty nr: 12, 13, 14 do punktu nr 15. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 16, a następnie południowo-wschodnią stroną ul. Fabrycznej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny IV, arkusze map ewidencyjnych nr: 8 i 9

Granica biegnie od punktu nr 17, stanowiącego południowy narożnik działki nr 7 (ul. Gazowa), linią łamaną w kierunku południowym przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 do punktu nr 42, wzdłuż granicy terenu kolejowego – Stacja PKP Lubań. W punkcie nr 42 załamuje się i biegnie przez punkty nr: 43, 44, 45 do punktu nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 47. Z punktu nr 47 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 48, 49 do punktu nr 50, gdzie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 51. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 do punktu nr 59. W punkcie nr 59 granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 61, 62 do punktu nr 63, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/12. W punkcie nr 63 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 64, gdzie zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 67. Z punktu nr 67 biegnie przez punkt nr 68 wschodnią stroną ul. Kościuszki do punktu nr 69. Z punktu nr 69 biegnie na wschód do punktu nr 70, po czym zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 71, obchodząc działki nr: 16/12, 16/9, 16/11 i 16/14, dochodzi do punktu nr 72, zlokalizowanego w pobliżu ściany budynku przemysłowego. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 16/14, 16/15 i 2 (ul. Kościuszki). Następnie biegnie wschodnią stroną ul. Kościuszki przez punkt nr 74 do punktu nr 75, gdzie skręca w kierunku wschodnim, biegnie przez punkty nr: 76 i 77 i dalej południową stroną ul. Gazowej dochodzi do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jawor

Obszar Jawor

Kompleks 1

obręb ewidencyjny VI – Przemysłowy, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Część A

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 74/1, 75 i część 80 (ul. Wrocławska), przez punkt nr 2, położony u zbiegu granic działek nr: 74/1, 75, 74/4 i 76, w kierunku północnym do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4. W punkcie nr 4 załamuje się, kierując się na północny zachód do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy ul. Kuzienniczej do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 7 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 74/2, 74/3 (droga) i 74/4. W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 8 do punktu nr 9, położonego na linii granicznej ul. Wrocławskiej, skąd w kierunku wschodnim biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica biegnie od punktu nr 10, położonego na linii granicznej bocznicy kolejowej stanowiącej działkę nr 71, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 11, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12, w którym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 13 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, w którym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 16 położonego na granicy administracyjnej miasta Jawora. W punkcie nr 16 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 17 znajdującego się na granicy terenu kolejowego (linia kolejowa Jawor – Jaworzyna Śląska). W punkcie nr 17 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20 i 21 w kierunku zachodnim granicą terenu kolejowego do punktu nr 22. Na odcinku od punktu nr 16 do punktu nr 22 pokrywa się z granicą administracyjną między miastem Jawor a gminą Paszowice. Z punktu nr 22 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 23, z którego przez punkty nr: 24 i 25 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 26. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »