| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej {Dz. U. Nr 211, poz. 1555 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 338,6962 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Lubawka, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Prusice i Żmigród oraz gmin: Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Odolanów i Prusice.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości:

a) w Podstrefie Kamienna Góra na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru Jelenia Góra, w brzmieniu:

„Obszar Jelenia Góra

Kompleks 1

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 48/2, 17/1 i 47/1, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25 i 47/1. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/1, 26/2, 18/2 (rów) i 52/1. W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 52/1, 55/2 i 48/2. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 76, 77/6 i 77/5, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 13, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/6, 77/4 i 77/1. W punkcie nr 13 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/1 i 75/6 (droga). W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno--zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 75/6 (droga) i 76. W punkcie nr 15 skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny nr 38 – miasto Jelenia Góra 2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1, 103/2 i 41/5 (działka nr 41/5 jest położona w obrębie nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 41, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/1, 104 i 103/2. W punkcie nr 41 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 104 i 54/5 (działka nr 54/5 jest położona w obrębie nr 3 – miasto Jelenia Góra). W punkcie nr 42 skręca na południe i biegnie do punktu nr 39, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/3 (droga), 41/5 i 41/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1 i 103/2 (działki nr: 78/1, 103/2 są położone w obrębie nr 38 – miasto Jelenia Góra) i 41/5. W punkcie nr 38 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 101, 41/5 i 45 (droga). W punkcie nr 40 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 41/5 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Nowogrodziec na końcu opisu granic i terenu Obszaru Nowogrodziec dodaje się opis granic i terenów Kompleksów 4 i 5 w brzmieniu:

„Kompleks 4

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1356 (droga) i 1358, zachodnią stroną drogi (działka nr 1356) przez punkt nr 74 do punktu nr 75, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356, 1363 i 1355. W punkcie nr 75 skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek nr: 1363 i 1355 do punktu nr 76, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 77, położonego u zbiegu granic działek nr: 1363, 1351 i 1355. W punkcie nr 77 zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 1351, 1026/9, 1026/5 i 1355. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie zachodnią granicą drogi (działka nr 1026/5) przez punkt nr 79 do punktu nr 80, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1358, 1026/5 (droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 80 zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 81, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1358 i 1357. Z punktu nr 81 biegnie granicą działek nr: 1357 i 1358 w kierunku północnym przez punkty nr: 82 i 83 do punktu nr 84, położonego u zbiegu granic działek nr: 1358, 1357 i 1028/5 (droga). Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 73, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 85, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/6, 1028/5 (droga) i 1026/5, w kierunku północno-wschodnim początkowo granicą działek nr: 1026/6 i 1026/5, a następnie granicą działek nr: 1026/8 i 1026/9 do punktu nr 86, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1026/8, 1026/9 i 1351. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 87, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/8, 1351 i 1034 (droga). Tu skręca na południe i biegnie zachodnim brzegiem drogi (działka nr 1034) do punktu nr 88. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi (działka nr 1033) do punktu nr 89, znajdującego się na północno-zachodnim brzegu drogi (działka nr 1027), graniczącej z działką nr 1026/8, gdzie zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią stroną drogi (działka nr 1027) do punktu nr 90, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/6, 1027 (droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 90 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 85, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Jawor na końcu dodaje się opis granic i terenów Kompleksów: 2 i 3 w brzmieniu:

„Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 1 Gospodarstwo, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 28, położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 99/2 i 8 (tor kolejowy), w kierunku północnym do punktu nr 29, położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 99/2 i 99/3. W punkcie nr 29 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 30, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 26, 3 (droga – ul. Cukrownicza) i 2. W punkcie nr 30 granica skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem ul. Cukrowniczej (działka nr 3) do punktu nr 31, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 2, 3 (droga – ul. Cukrownicza) i 8 (tor kolejowy). W punkcie nr 31 przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie północnym brzegiem działki nr 8 (tor kolejowy) do punktu nr 28, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny nr 6 Przemysłowy, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 32, położonego u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga – ul. Kuziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku zachodnim, północnym brzegiem ul. Kuzienniczej (działka nr 97/2), do punktu nr 33, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga – ul. Kuziennicza), 23/6 i 25/2. W punkcie nr 33 przyjmuje kierunek północno-wschodni i biegnie do punktu nr 34, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 23/4, 19 i 25/2. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 35, położonego u zbiegu granic działek nr: 19, 211/1 i 25/2. Z punktu nr 35 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 32, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dodaje się opis granic i terenów Podstref: Trzebnica i Ostrów Wielkopolski w brzmieniu:

Podstrefa Trzebnica

Obszar Prusice

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 779 (rów), 751/2 (droga) i 406/3, w kierunku zachodnim do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 779 (rów) i 406/3 z granicą administracyjną obrębu ewidencyjnego Prusice. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych Prusice i Wszemirów do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 406/2 i 406/3 z granicą administracyjną obrębu ewidencyjnego Prusice. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 406/2, 406/3 i 751/2 (droga). W punkcie nr 4 przyjmuje kierunek południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi (działka nr 751/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 417/5, 417/3 i 751/2 (droga), w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 751/2) do punktu nr 6, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 417/4, 751/2 (droga) i 778 (rów). Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 417/4 do punktu nr 7, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 417/4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 417/3 do punktu nr 8, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 417/5, na brzegu rowu należącego do działki nr 417/3. W punkcie nr 8 granica skręca na zachód i biegnie północnym brzegiem rowu należącego do działki nr 417/3 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Żmigród

Kompleks 1

obręb ewidencyjny nr 1 miasto Żmigród, arkusze map ewidencyjnych nr: 16 i 17

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/45, 9 (droga) i 27/3 (droga), w kierunku południowym wzdłuż granicy drogi (działka nr 9) przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/6 (rów), 13 (rów), 8/3 (droga) oraz 11/6. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 8/3) do punktu nr 8, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 11/6. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/6, 8/2 (droga) i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). Z punktu nr 9 biegnie nadal w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 10, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/5, 11/6 i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/6, 11/7, 15/4 i 10/4. W punkcie nr 12 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południowym brzegiem drogi (działka nr 15/4) przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na północny i nadal biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 16, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/4 (droga), 8/39 i 8/37. Z punktu nr 16 biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8/37 przez punkt nr 17 do punktu nr 18, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 27/2 (droga), 8/37 i 8/38. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 1 miasto Żmigród, arkusze map ewidencyjnych nr: 16 i 17

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 21, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/3 (rów), 6/12 i 6/16, w kierunku wschodnim wzdłuż południowego brzegu rowu (działka nr 15/3) przez punkty nr: 22, 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 27, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/17, 15/3 (rów) i 17 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). W punkcie nr 27 skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną działki nr 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań) przez punkt nr 28 do punktu nr 29, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/2 (droga), 8/7 (droga) i 6/18. W punkcie nr 29 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 30, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/7 (droga), 8/2 (droga) i 1/4. Z punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 31 do punktu nr 32, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/5 (droga), 8/4 (droga) i 9. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 33, położonego na wschodnim brzegu działki nr 8/4 (droga) i granicy działki nr 9. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnim brzegiem działki nr 6/24 przez punkty nr: 34, 35, 36 i 37 do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/24, 6/25 (droga) i 6/23. Z punktu nr 38 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 39, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 6/23, 6/21 i 6/22. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/21, 6/22 i 6/9. W punkcie nr 41 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 42 (znajdujący się u zbiegu granic działek nr: 15/3, 6/9 i 6/12) i 43 dochodzi do punktu nr 44, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/23, 8/18 i 8/24. W punkcie nr 44 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 45, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/18. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 46, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/32 (droga), 8/18 i 8/24. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowym brzegiem drogi (działka nr 8/32) przez punkty nr: 47, 48 i 49 do punktu nr 50, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/32 (droga) i 8/36. W punkcie nr 50 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 51, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/36 i 15/3 (rów). W punkcie nr 51 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 52 dochodzi do punktu nr 53, położonego na północnym brzegu rowu (działka nr 15/3) i granicy działki nr 8/36. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów Wielkopolski

Obszar miasto Ostrów Wielkopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 123 – miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/50, 1/45 z granicą obrębu ewidencyjnego nr 122, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 1/45, 1/49 i 1/70 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/70, 1/50 i 1/84. W punkcie nr 3 skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/75, 1/77 (droga), 1/74 i 1/76. W punkcie nr 6 granica skręca na południe i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/81, 1/80 i 1/35. W punkcie nr 7 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/81 i 1/35 z ul. Wrocławską (w obrębie ewidencyjnym nr 119). W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem ul. Wrocławskiej, początkowo wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 119 i 123, a następnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 120 i 123 do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic obrębów ewidencyjnych nr: 120, 122 i 123. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 122 i 123 przez punkt nr 10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 123 – miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/88, 1/87 i 1/2, w kierunku południowym do punktu nr 12, znajdującego się u zbiegu granic działek nr 1/88, 1/2 i 1/84. W punkcie nr 12 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 13 i 14, wzdłuż południowej granicy działek nr: 1/88, 1/67 i 1/68 pokrywającej się na tej linii z granicą działki nr 1/84, do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/84, 1/50 i 1/68. W punkcie nr 15 granica skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 17, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/69, 1/63 i 1/50. W punkcie nr 17 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 18 i 19 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Raczyce

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Raczyce, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1217, 999 (działka nr 999 – droga leży w obrębie ewidencyjnym Gliśnica) i 1218, w kierunku południowo-wschodnim, południowym brzegiem drogi (działka nr 999), do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 999, 1223 i 1224. Od punktu nr 1 do punktu nr 2 granica kompleksu przebiega wzdłuż granicy administracyjnej obrębów ewidencyjnych Raczyce i Gliśnica. W punkcie nr 2 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 1224, 1223 i 1197/1. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 1224, 1197/1 i 1445/3, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 5, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1445/5, 1197/1 i 1229 (droga). W punkcie nr 5 granica opisywanego kompleksu skręca w kierunku zachodnim i biegnąc północnym brzegiem drogi (działka nr 1229), dochodzi do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1199/1, 1200 i 1229 (droga). W punkcie nr 6 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1199/1, 1200 i 1219. Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 1218, 1216 i 1230 (rów). W punkcie nr 9 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »