| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)), zwanej dalej „pomocą regionalną”, których stosowanie zwalnia z obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy regionalnej w:

1) zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) rybołówstwie;

3) sektorach: włókien syntetycznych, przemysłu węglowego, hutnictwa żelaza i stali oraz budownictwa okrętowego.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte; nie uważa się za nową inwestycję inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji;

3) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.);

4) podregionach – należy przez to rozumieć podregiony określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)).

§ 3.
1. W przypadku gdy wielkość pomocy regionalnej przekracza równowartość:

1) 22 500 000 euro dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

2) 30 000 000 euro dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

3) 37 500 000 euro dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

– to pomoc regionalna stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielana po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. W celu określenia, czy wielkość pomocy regionalnej przekracza wartości określone w ust. 1, wartość planowanej pomocy regionalnej wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy w formie gwarancji lub poręczenia stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 4.
1. Pomoc regionalna dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, znajdującego się:

1) w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielenia pomocy publicznej3) lub

2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej

– stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. Pomoc regionalna nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z pomocy indywidualnej na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy regionalnej została przekazana Komisji Europejskiej. W tym przypadku pomoc regionalna może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§ 5.
Wniosek o udzielenie pomocy regionalnej w formie gwarancji lub poręczenia na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją składa się przed rozpoczęciem prac nad nową inwestycją.
§ 6.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

b) narzędzia, przyrządy i aparatura,

c) wyposażenie techniczne do prac biurowych,

d) urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.4));

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro-przedsiębiorca, maty i średni przedsiębiorca koszt określony w ust. 1 pkt 3 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Wartości niematerialne i prawne określone w ust. 1 pkt 3 powinny być:

1) wykorzystywane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną w zakładzie zlokalizowanym w podregionie, w którym jest realizowana inwestycja;

2) nabyte od osób trzecich na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz pozostać w jego posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat;

4) amortyzowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)).

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników majątkowych udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną.

§ 7.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacane od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Za nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji.
§ 8.
Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do:

1) pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, oraz

2) utrzymania inwestycji w danym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji lub

3) utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 9.
1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyjątkiem obszarów należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, w których maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 40 %, oraz podregionów oznaczonych numerami statystycznym 22 i 42, w których maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 30 %.

2. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 30 % maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej dla danego obszaru w ust. 1, jeżeli wielkość planowanej pomocy regionalnej wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość kwoty 5 000 000 euro.

3. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 15 punktów procentowych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej w ust. 1 i 2.

§ 10.
1. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy regionalnej ustala się zgodnie z wzorem:

I = R (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wielkość pomocy regionalnej dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – maksymalną intensywność pomocy regionalnej określoną w § 9 ust. 1 – w zależności od podregionu, w którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną powyżej 50 000 000 euro nieprzekraczającą 100 000 000 euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną powyżej 100 000 000 euro.

2. Za duży projekt inwestycyjny uznaje się projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną, określone w § 6, przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących daną inwestycję, a środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

3. Wyrażone w euro kwoty określone w ust. 1 i 2 przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy w formie gwarancji lub poręczenia stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 11.
1. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej w § 9 albo maksymalnej wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1, przy czym przy ustalaniu łącznej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowej inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Pomoc regionalna, o której mowa w rozporządzeniu, podlega sumowaniu z inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej w § 9 albo maksymalnej wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1.

§ 12.
Pomoc regionalna, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.

3) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

5)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »