| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa;

2) szczegółowe wykazy wyrobów, o których mowa w pkt 1, podlegających ocenie zgodności.

§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostkowych prototypów wyrobów;

2) wyrobów nabywanych od dostawców zagranicznych, na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza granicami państwa;

3) wyrobów użytkowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowego wyposażenia tych wyrobów, jeżeli zostało ujęte w wykazach wskazanych w § 1 pkt 2.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) – należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów importowanych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego – STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości”;

3) przedstawicielu wojskowym – należy przez to rozumieć szefa rejonowego przedstawicielstwa wojskowego albo pracownika lub żołnierza rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, upoważnionego do realizacji nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem;

4) trybie I – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) trybie II – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

6) trybie III – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 4.
Specyfikację techniczną wyrobów oraz wymagany zakres badań dotyczących oceny zgodności określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 5.
1. Dokumentacja techniczna wyrobu powinna być jednoznacznie identyfikowalna z dokumentacją określoną w umowie dostawy wyrobu.

2. Zmiany dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, w toku wytwarzania wyrobu wprowadza się kartami zmian uzgodnionymi z zamawiającym.

3. Jeżeli zmiany dokumentacji technicznej, wskazanej w ust. 1, mogą wpłynąć na parametry wyrobu, poprzedza się je stosownymi badaniami.

§ 6.
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I, dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie czynności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy na podstawie deklaracji zgodności ze specyfikacją techniczną wystawioną przez producenta wyrobu lub certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację OiB.
§ 7.
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie II, jednostka badawcza może wykorzystać wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, po przeprowadzeniu działań ustalających, że wymienione w protokole badań laboratorium badawcze znajduje się w wykazie jednostek akredytowanych.
§ 8.
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III, jednostka certyfikująca może uznać wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego albo instytucji certyfikującej, po przeprowadzeniu działań ustalających, że wymienione w protokole badań laboratorium badawcze albo instytucja certyfikująca znajduje się w wykazie jednostek akredytowanych.
§ 9.
Umowa na dostawę wyrobu produkowanego za granicą może przewidywać przeprowadzenie oceny zgodności tego wyrobu w formie procesu rządowego zapewnienia jakości.
§ 10.
Dokonując wyboru jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, dostawca zapewnia możliwość nadzorowania przez przedstawiciela wojskowego badań prowadzonych przez te jednostki.
§ 11.
Czynności przedstawiciela wojskowego, o których mowa w § 10, mogą być wykonywane w siedzibie jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej albo w miejscu badania wyrobu.
§ 12.
Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać:

1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

2) świadectwo lub świadectwa z badań końcowych wyrobu;

3) certyfikat na wyrób.

§ 13.
1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 14.
Dokumenty, o których mowa w § 12 i 13, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia przedstawicielowi wojskowemu na jego żądanie.
§ 15.
Szczegółowy wykaz:

1) broni palnej, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) broni artyleryjskiej, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) amunicji do broni palnej i broni artyleryjskiej, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) granatów, min, bomb, torped, rakiet i pocisków sterowanych oraz urządzeń wojskowych, specjalnie zaprojektowanych do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) systemów kierowania ogniem w dzień i w nocy, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) czołgów, pojazdów i samochodów specjalnych do zastosowań wojskowych, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wojskowych urządzeń służących do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych, broni jądrowej, a także środków przeciwdziałających tym materiałom, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) materiałów wybuchowych oraz stałych i płynnych materiałów napędowych skonstruowanych i przeznaczonych do użycia z materiałami wyszczególnionymi w załącznikach nr 3, 4 i 7 do rozporządzenia, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wyposażenia specjalistycznego okrętów wojennych i związanej z nimi wojskowej techniki morskiej, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wyposażenia statków powietrznych do zastosowań wojskowych, podlegającego ocenie zgodności, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) elektronicznych i optoelektronicznych środków rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemów łączności specjalnej, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) środków zaopatrzenia żywnościowego, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) systemów, układów, zespołów i elementów wyrobów wymienionych w załącznikach nr 1–15 do rozporządzenia, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) wyrobów spełniających kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. M. Zająkała

Załącznik 1. [WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 kwietnia 2007 r. (poz. 528)

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »