reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 i Nr 156, poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) – należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego – STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości;”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Specyfikacja techniczna wyrobu określa wymagania dotyczące:

1) trybu i zakresu oceny zgodności, uwzględniając w szczególności:

a) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności,

b) potrzebę unikania procedur, które byłyby zbyt uciążliwe w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka,

c) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach i przepisach technicznych oraz w dokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

2) przeprowadzania oceny zgodności przy realizacji umów, o których mowa w § 9;

3) posiadania przez dostawcę wdrożonego i udokumentowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub z właściwą normą międzynarodową.

2. Wymagania określone w specyfikacji technicznej są uwzględniane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w innych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zasady opracowywania, ewidencjonowania, udostępniania i aktualizowania specyfikacji technicznych oraz przywoływanych w nich dokumentów określają odrębne przepisy publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej i normy.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Ocena zgodności jest prowadzona w trybie I w szczególności w przypadku, gdy:

1) wyrób ma zatwierdzoną przez właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej dokumentację techniczną do produkcji seryjnej lub

2) wyrób jest wprowadzony do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) wyrób partii próbnej wytwarzany w ramach prac rozwojowych jest wprowadzany do użytku, lub

4) wyrób pozyskiwany jest w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub jest w wyposażeniu Sił Zbrojnych państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.”;

4) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu;”;

5) w § 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) broni palnej do zastosowań wojskowych, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;”,

b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) wojskowych urządzeń służących do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych, broni jądrowej oraz środków przeciwdziałających wymienionym materiałom, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) materiałów wybuchowych, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałych i płynnych materiałów napędowych skonstruowanych i przeznaczonych do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;”,

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) innych wyrobów, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.”;

6) załączniki nr 1–17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–17 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 lipca 2008 r. (poz. 936)

Załącznik nr 1

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Grupa 1: broń palna do zastosowań wojskowych

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Pistolety

1005

2

Rewolwery

1005

3

Pistolety maszynowe

1005

4

Karabiny i karabinki

1005

5

Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe)

1005

6

Broń pneumatyczna

1095

7

Broń gładkolufowa

1055

8

Granatniki

1010; 1015

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26. poz. 231).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Grupa 2: broń artyleryjska

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

ARTYLERIA LUFOWA

-

1.1

Działa

1010; 1015; 1020; 1025; 1030; 1035

1.2

Działka lotnicze

1005

1.3

Armaty, w tym morskie

1005; 1010; 1015; 1020

1.4

Haubice

1015; 1020; 1025; 1030

1.5

Haubicoarmaty

1015; 1020; 1025; 1030

1.6

Przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie

1005; 1010

1.7

Moździerze kalibru do 60 mm

1010

1.8

Moździerze kalibru powyżej 60 mm

1010; 1015

2

ARTYLERIA RAKIETOWA

-

2.1

Wyrzutnie rakietowych pocisków niekierowanych

1055

2.2

Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe

1425; 1440

2.3

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe

1425; 1440

2.4

Przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-rakietowe

1005; 1010; 1425; 1440; 2350; 2355

2.5

Zestawy rakietowe taktycznych i operacyjno-taktycznych rakiet Z-Z

1340

2.6

Wyrzutnie pocisków kierowanych PPK

1340

3

Osprzęt artyleryjski

1005; 1010; 1015; 1020; 1025; 1030; 1035

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Grupa 3: amunicja do broni palnej i broni artyleryjskiej

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Amunicja do broni strzeleckiej

1305

2

Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy

1305

2.1

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Wojsk Lądowych

1305

2.2

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Sił Powietrznych

1305

2.3

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Marynarki Wojennej

1305

3

Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy

1310

3.1

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Wojsk Lądowych

1310; 1315; 1320

3.2

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Sił Powietrznych

1310

3.3

Amunicja do uzbrojenia przynależnego dla Marynarki Wojennej

1310; 1315; 1320

4

Amunicja artyleryjska i moździerzowa

1305; 1310; 1315; 1320; 1370; 1390

5

Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych

1305

6

Amunicja specjalna

1305; 1395

6.1

Naboje śrutowe z pociskiem gumowym i z tworzywa sztucznego, proszkowe

1305; 1395

6.2

Naboje ogłuszające, olśniewające, łzawiące

1305; 1310; 1395

6.3

Naboje do wystrzeliwania siatek maskujących

1305; 1310; 1395

7

Amunicja do granatników

1310

8

Amunicja rakietowa

1340; 1410

9

Amunicja i rakiety do przeciwlotniczych zestawów rakietowych

1340; 1410

10

Rakiety do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych

1340; 1410

11

Naboje do armat salutacyjnych

1305; 1320

12

Elektroniczne programatory do zapalników

1390

13

Amunicja czołgowa

1305; 1315

14

Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy

1315

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Grupa 4: granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

GRANATY I ICH ELEMENTY

-

1.1

Granaty ręczne

1330

1.2

Granaty nasadkowe

1330

1.3

Granaty podwodne

1330

1.4

Zapalniki do granatów

1330

2

MINY I ICH ELEMENTY

-

2.1

Miny morskie

1350; 1351

2.2

Miny lądowe

1345

2.3

Miny przeciwdesantowe

1345; 1350; 1351

2.4

Środki alternatywne dla min

1395

2.5

Zapalniki do min (mechaniczne, elektryczne i lontowe)

1345; 1375

3

SPRZĘT DO BUDOWY, ROZPOZNANIA I POKONYWANIA ZAPÓR MINOWYCH

-

3.1

Wyrzutnie min

1055

3.2

Wyrzutnie ładunków wybuchowych

1385

3.3

Ochraniacze morskich pól minowych

1070

3.4

Wyposażenie okrętowych sekcji minerskich

1350; 1351; 1398

3.5

Trały morskie

1075

3.6

Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym i gąsienicowym

2320; 2350

3.7

Ustawiacze min na przyczepie

2330

3.8

Pojazdy torujące kołowe i gąsienicowe

2355; 2350

3.9

Trały przeciwminowe

1075

3.10

Zapalarki minerskie

1375

3.11

Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego

1385

3.12

Wykrywacze przedmiotów zawierających materiały wybuchowe

6665

4

Bomby lotnicze

1325

5

Zapalniki do bomb

1325

6

Bomby głębinowe

1360; 1361

7

Wyrzutnie bomb głębinowych

1045

8

Rakietowe bomby głębinowe

1340

9

Wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych

1055

10

Przyrządy kierowania strzelaniem bomb rakietowych

1210; 1230

11

Torpedy

1355; 1356

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

12

Wyrzutnie torpedowe

1045

13

Przyrządy kierowania strzelaniem torpedowym

1210; 1230; 1287

14

Rakiety bojowe, w tym okrętowe

1340; 1410

15

Wyrzutnie rakiet bojowych, w tym okrętowe

1055; 1440

16

Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne

1410

17

Wyrzutnie pocisków kierowanych

1440

18

Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia

1346

19

Urządzenia i przyrządy do sterowania strzelaniem rakietami i pociskami kierowanymi

1210; 1430

20

Sprzęt do elaboracji rakiet do przeciwlotniczych zestawów rakietowych

1450

21

Sprzęt do transportu rakiet do przeciwlotniczych zestawów rakietowych

1450

22

Wyposażenie do obsługi i serwisowania pocisków kierowanych

1450; 4935

23

Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi i napraw wielosystemowej broni kierowanej

4970

24

Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania pocisków kierowanych

4935

25

Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania rakiet

4927

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Grupa 5: systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

STACJE RADIOLOKACYJNE

-

1.1

Do wykrywania celów

5840; 5841

1.2

Do wykrywania i naprowadzania

1285

1.3

Do naprowadzania i wskazywania celów

1285

1.4

Meteorologiczne

6660

1.5

Do pomiaru prędkości pocisków

5840

1.6

Do pomiaru prędkości pojazdów mechanicznych

5840

1.7

Do wskazywania ruchów przeciwnika

5840

1.8

Do kierowania ogniem

1285

1.9

Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego

1285

2

Radiolokacyjne stacje naprowadzania rakiet

1285; 1430

3

Wozy dowodzenia i kierowania środkami obrony przeciwlotniczej

5895

4

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STACJAMI RADIOLOKACYJNYMI

-

4.1

Urządzenia do zbiorczej obróbki informacji radiolokacyjnych

5840

4.2

Urządzenia dowodzenia działające w oparciu o informacje radiolokacyjne

1285

4.3

Urządzenia kierowania aktywnymi środkami walki

1265

4.4

Urządzenia kierowania ogniem

1210

4.5

Zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem artylerii

1230

5

Trenażery radiolokacyjne

5840

6

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny stanowiące wyposażenie przeciwlotniczych zestawów rakietowych

7000

7

Sprzęt rozpoznania artyleryjskiego

5860

8

Sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej

6660

9

Przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny WRiA

1240; 5210; 6675

10

Sprzęt rozpoznania dźwiękowego oraz autotopografy

2320

11

Celowniki, urządzenia przelicznikowe oraz przyrządy do kierowania ogniem. Trenażery SKO

1210; 1220; 1240; 6920

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Grupa 6: czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

 

POJAZDY PANCERNE GĄSIENICOWE I KOŁOWE

 

1

Czołg

2350

2

Transporter opancerzony

2355; 2350

3

Bojowy wóz piechoty

2355; 2350

4

Niszczyciel czołgów/wyrzutnia PPK na KTO

2350

5

Wóz artyleryjski z haubicą

2355; 2350

6

Wóz artyleryjski z armatohaubicą

2355; 2350

7

Wóz artyleryjski z moździerzem

2355; 2350

8

Wóz artyleryjski z wyrzutnią rakietową

2355; 2350

9

Wóz dowodzenia

5895

10

Wóz rozpoznawczy

2355; 2350

11

Ciągnik artyleryjski

2355; 2350

12

Wóz inżynieryjny

2355; 2350

13

Most czołgowy

2350

14

Wóz zabezpieczenia technicznego

2355; 2350

15

Kołowe i gąsienicowe transportery opancerzone do celów ewakuacji medycznej

2310

 

POJAZDY SAMOCHODOWE

-

16

Pojazdy ewakuacji technicznej

2320

17

Samochody osobowe

2310

18

Samochody osobowo-terenowe

2310

19

Podwozia samochodów osobowo-terenowych specjalnych

2310

20

Samochody ciężarowe

2320

21

Podwozia samochodów ciężarowych specjalnych

2320

22

Samochody ciężarowe zmodyfikowane do celów wojskowych

2320

23

Podwozia samochodów ciężarowych zmodyfikowane do celów wojskowych

2320

24

Przyczepy i naczepy

2330

25

Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych

2320; 2330

26

Podwozia przyczep i naczep specjalnych zmodyfikowane do celów wojskowych

2320

27

Motocykle

2340

28

Samochody sanitarne (jednonoszowe, dwunoszowe, wielonoszowe, reanimacyjne)

2310; 2320

29

Pojazdy specjalne służby zdrowia (sala opatrunkowa, sala operacyjna, specjalistyczne laboratorium służby zdrowia)

2310; 2320

30

Pojazdy podpontonowe

2320

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

31

Pojazdy pływające

2350; 2355

32

Pojazdy interwencyjne opancerzone

2320

33

Samochody interwencyjne

2310

34

Samochody do przewozu osób ochranianych

2310

35

Ambulanse kryminalistyczne

2320

36

Wóz amunicyjny

2320

37

Warsztat artyleryjski

2320

38

Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową

2355

39

Warsztat uzbrojenia

2320

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Grupa 7: wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych, broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

SPRZĘT I ŚRODKI DO WYKRYWANIA I ROZPOZNANIA SKAŻEŃ ORAZ OKREŚLANIA PARAMETRÓW WYBUCHÓW JĄDROWYCH

-

1.1

Proste środki detekcji

6630

1.2

Półautomatyczny i automatyczny sprzęt do wykrywania lub pomiaru skażeń

6665

1.3

Przyrządy do określania parametrów wybuchów jądrowych

6665

1.4

Systemy do analizy i oceny sytuacji skażeń

6665

2

SPRZĘT I ŚRODKI DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ

-

2.1

Odkażalniki

4230

2.2

Zestawy do likwidacji skażeń

4240; 4230

2.3

Instalacje do likwidacji skażeń

4230

3

Okrętowe systemy OPBMAR:
- okrętowe systemy wykrywania, rozpoznania i monitoringu skażeń,
- okrętowe systemy, urządzenia i środki ochrony zbiorowej załóg okrętowych,
- okrętowe systemy likwidacji skażeń

4230; 4460; 6665

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Grupa 8: materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w załącznikach nr 3, 4 i 7 do rozporządzenia

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

AMUNICJA SAPERSKA I JEJ ELEMENTY

-

1.1

Ładunki rozminowania

1375

1.2

Ładunki do niszczenia min morskich

1353

1.3

Ładunki wybuchowe klasyczne

1375

1.4

Ładunki wybuchowe kumulacyjne

1375

1.5

Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty, systemy detonacji ciągłej)

1375

1.6

Środki pozoracji pola walki

1365; 1370

2

MATERIAŁY WYBUCHOWE

-

2.1

Materiały wybuchowe kruszące

1376

2.2

Materiały wybuchowe miotające

1376

2.3

Materiały wybuchowe inicjujące

1376

2.4

Materiały wybuchowe burzące

1376

3

Materiały napędowe do rakiet

9135; 1337

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Grupa 9: wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Komponenty systemu sterowania uzbrojeniem okrętu

1210; 1240

2

Urządzenia załadunku rakiet

3950

3

Urządzenia załadunku torped

3950

4

Naboje sygnałowe dla okrętów podwodnych

1370

5

Okrętowe systemy zakłóceń pasywnych i aktywnych

1075; 5865,5860

6

Amunicja do okrętowych systemów zakłóceń pasywnych i aktywnych

1395

7

MORSKIE URZĄDZENIA OPTOELEKTRONICZNE I OPTYCZNE

-

7.1

Peryskopy okrętów podwodnych

1240

7.2

Dalmierze morskie

1240

7.3

Okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne

1200; 5800

7.4

Okrętowe przyrządy noktowizyjne

5855

8

OKRĘTOWY SPRZĘT RADIOLOKACYJNY, HYDROLOKACYJNY I HYDROAKUSTYCZNY

-

8.1

Radar obserwacji nawodnej i powietrznej trójwspółrzędny 3D

5840

8.2

Radar obserwacji nawodnej i powietrznej dwuwspółrzędny 2D

5840

8.3

Radar obserwacji powietrznej

5840

8.4

Radar obserwacji nawodnej

5840

8.5

Radar obserwacji nawodnej nawigacyjny

5825

8.6

Wskaźnik radarowy z funkcją ARPA

5840

8.7

Stacja hydrolokacyjna ZOP

1287

8.8

Stacja hydrolokacyjna OPM

1287

8.9

Urządzenie do łączności podwodnej

5895

8.10

Boje radiohydroakustyczne

2050

8.11

Imitatory hydroakustyczne

5845

8.12

Pławy sygnalizacyjne

2050

8.13

Przyrządy i urządzenia do pomiarów hydroakustycznych

5845

9

System kontroli i zobrazowania sytuacji podwodnej

5800; 1200

10

MORSKIE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI

-

10.1

Okrętowe radiostacje KF

5820

10.2

Okrętowe radiostacje UKF

5895; 5820

10.3

Okrętowe odbiorniki BDF

5895; 5820

10.4

Militarny okrętowy terminal satelitarny SHF

5895;5820

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

10.5

Stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów oraz sprzęt obrony biernej i poligonów demagnetyzacyjnych

5840; 5855

11

PŁYWAJĄCY SPRZĘT INŻYNIERYJNY MARYNARKI WOJENNEJ

-

11.1

Sprzęt przeprawowy

1945

11.2

Sprzęt przeładunkowy

1935

11.3

Przystanie, platformy podnośne i pomosty pływające

1925

11.4

Pozostały sprzęt inżynieryjny

9999

12

SPRZĘT, SYSTEMY I URZĄDZENIA MARYNARKI WOJENNEJ DO PRAC PODWODNYCH

-

12.1

Komory dekompresyjne stacjonarne

4220

12.2

Komory dekompresyjne mobilne

4220

12.3

Komory dekompresyjne jednostek pływających

4220

12.4

Systemy podtrzymania życia komór dekompresyjnych

4220

12.5

Dzwony i podesty nurkowe

4220

12.6

Wysokociśnieniowe, wielokomorowe systemy nurkowe

4220

12.7

Wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych

4220

12.8

Niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą

4220

12.9

Pontony pneumatyczne

4220

12.10

Pozostały sprzęt, systemy i urządzenia do prac podwodnych

4220

12.11

Urządzenia do symulacji warunków morskich i podwodnych

9999

13

SPRZĘT I SYSTEMY RATUNKOWE ORAZ RATOWNICZE MARYNARKI WOJENNEJ

-

13.1

Okrętowy sprzęt i urządzenia ratunkowe i ratownicze

4240

13.2

Urządzenia do ewakuacji z zagrożonego okrętu

4220

13.3

Kombinezony ratunkowe dla załóg okrętów podwodnych

4220

13.4

Przylgnie ratunkowe okrętów podwodnych

4240

13.5

Wyposażenie do podwodnych prac ratowniczych

4220; 4240

13.6

Morskie ubrania ratownicze dla załóg okrętów nawodnych i podwodnych

4220; 4240

13.7

Urządzenia oraz systemy ratunkowe i ratownicze statków powietrznych lotnictwa morskiego

4220

14

POJAZDY I OBIEKTY PODWODNE MARYNARKI WOJENNEJ

-

14.1

Pojazdy podwodne bezzałogowe

1925

14.2

Infrastruktura obsługi pojazdów podwodnych, w tym urządzenia szkolno-treningowe, diagnostyczne, zasilające oraz podnośne

2030

15

Wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych

2030; 2040

16

Systemy monitorowania atmosfery na okrętach podwodnych

6660; 6685; 6695

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

17

Wydzielone, w tym skonteneryzowane systemy i urządzenia wojskowej techniki morskiej (wtm), wykonane na podstawie specyfikacji specjalnych, takie jak:

4240; 4921; 4923

 

- systemy uzbrojenia, łączności, nawigacji, rozpoznania i przeciwdziałania elektronicznego,

4925; 4927

- systemy i urządzenia techniczne, w tym energetyczne, przeciwpożarowe, obsługi technicznej śmigłowców morskich, ochrony środowiska,

4931; 4933; 4210; 4235; 4920

- skonteneryzowane szpitale okrętowe,

6530

- inne wydzielone systemy i urządzenia wtm przeznaczone na potrzeby obronności państwa

9999

18

Okrętowe systemy dowodzenia i kierowania okrętem

1200; 2030; 2090; 2010

19

Sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia

1200; 2000; 5800; 7000

20

Sprzęt morskich systemów dowodzenia NATO

1200; 2000; 5800; 7000

21

Sprzęt systemów transmisji danych LINK 11, 16, 22

1200; 2000; 5800; 7000

22

Sprzęgi programowo-sprzętowe pomiędzy morskimi narodowymi systemami dowodzenia i systemami dowodzenia NATO oraz innych rodzajów Sił Zbrojnych

1200; 2000; 5800; 7000

23

Oprogramowania morskich narodowych systemów dowodzenia

7000

24

Oprogramowanie morskich systemów dowodzenia NATO

7000

25

Zestawy stanowisk eksploatacyjnych, remontowych i diagnostycznych dla systemów, urządzeń i instalacji uzbrojenia oraz wyposażenia okrętowego wykonanych według specyfikacji

1398; 4900

26

Okrętowe oczyszczalnie ścieków

4630

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26. doz. 231).

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Grupa 10: wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Stanowiska broni

9999

2

Stanowiska podwieszeniowe

1560

3

Systemy sterowania uzbrojeniem

1200

4

Celowniki

1200

5

Dalmierze

1200; 5800

6

Termonamierniki

1290

7

Systemy wskazywania celów

1200

8

Komputerowe systemy kierowania ogniem

1200

9

Urządzenia wykrywające opromieniowanie

5865

10

Urządzenia wykrywające użycie przeciwlotniczych środków bojowych

5841

11

Wyrzutniki środków obrony statku powietrznego

1055

12

Radioelektroniczne systemy obrony statków powietrznych

5865

13

Systemy sterowania systemami odpalania środków obrony statku powietrznego

1290

14

Urządzenia przeciwoblodzeniowe

1650

15

Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych

2995

16

Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji

6220

17

Układy i urządzenia sterowania pracą silników lotniczych

2995

18

Systemy automatycznego sterowania lotem

6615

19

Układy pomiaru i ograniczenia kątów natarcia

9999

20

Układy regulacji i obciążenia systemów sterowania statków powietrznych

1680

21

Układy pilotażowo-nawigacyjne

6605

22

Instalacje odbioru ciśnień powietrznych

6695

23

Centrale aerodynamiczne

6636

24

Żyroskopowe przyrządy pilotażowo-nawigacyjne

6615

25

Busole lotnicze

6605

26

Pokładowe zegary lotnicze

6610

27

Pokładowe rejestratory danych

6610

28

Pokładowe rejestratory katastroficzne

6340; 6610

29

Lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza

6610

30

Lotnicza fotograficzna aparatura rozpoznawcza

5821

31

Układy pomiaru i sygnalizacji położenia elementów płatowca i silnika

9999

32

Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym

1660

33

Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym

9999

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

34

Instalacje zasilania silników tlenem

9999

35

Radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa

5895

36

Lotnicze kamizelki ratunkowe

4220

37

Lotnicze łódki ratunkowe

1940

38

Lotnicze inhalatory tlenowe

1660

39

Urządzenia magnetometryczne zabudowane na statku powietrznym

9999

40

Urządzenia hydroakustyczne zabudowane na statku powietrznym

5845

41

Urządzenia namiarowe zabudowane na statku powietrznym

5865

42

Urządzenia optyczne zabudowane na statku powietrznym

5855

43

Pokładowe szyny danych

9999

44

Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej

5831

45

Pokładowe radioelektroniczne układy nawigacji

5826

46

Pokładowe radioelektroniczne układy lądowania

5841

47

Pokładowe radioelektroniczne układy desantowania

5841

48

Pokładowe radioelektroniczne układy poszukiwania

5841

49

Pokładowe radioelektroniczne układy identyfikacji i aktywnej odpowiedzi

5841

50

Pokładowe radioelektroniczne układy naprowadzania i wskazywania celów

5865

51

Pokładowe radioelektroniczne układy rozpoznania radioelektronicznego

5865

52

Kadłub statku powietrznego

1560

53

Statecznik poziomy i pionowy

1560

54

Skrzydło

1510

55

Odchylana część osłony kabiny

1560

56

Peryskop

6650

57

Śmigło

1610

58

Lotki

1560

59

Wirnik nośny

1615

60

Śmigło ogonowe

1615

61

Przekładnie główne, pośredniczące, tylne

1615

62

Układy transmisji napędu - skrzynki napędowe

1615

63

System awaryjnego opuszczania statku powietrznego

1720

64

Instalacja klimatyzacji, przeciwpożarowa, paliwowa, hydrauliczna, pneumatyczna, olejowa

1650; 1660

65

Mechaniczne układy sterowania statkiem powietrznym

1680

66

Mechanizmy osłon goleni podwozia

1620

67

Podwozie samolotu

1620

68

Instalacja spadochronu hamującego

1670

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

69

Spadochron hamujący

1670

70

Zespół napędowy

2810; 2835

71

Zbiornik paliwa - dodatkowy

1560

72

Układy mechaniczne sterujące zespołem napędowym

1680

73

Wyroby gumowe i teflonowe

1600; 2600; 9300

74

Specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe

6600

75

Pokładowe systemy diagnostyczne

6350

76

Systemy awaryjnego hamowania samolotów

1710

77

Układy zasilania prądem stałym i przemiennym

6220

78

Lotnicze kwasowe i zasadowe baterie akumulatorowe

6140

79

Pokładowe instalacje elektryczne

6115

80

Wyposażenie specjalistyczne statków powietrznych lotnictwa Marynarki Wojennej

9999

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Grupa 11: elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Zestawy do lokalizacji, wykrywania i śledzenia celów

58

2

Urządzenia elektrooptyczne do wykrywania i śledzenia celów powietrznych

1200; 5800

2.1

Przyrządy i urządzenia optoelektroniczne do wykrywania i śledzenia celów powietrznych

 

3

Systemy identyfikacji IFF

5800

4

TECHNICZNE ŚRODKI WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

-

4.1

Radiolokacyjne urządzenia ostrzegawcze, rozpoznawcze, wytwarzania zakłóceń

5865

4.2

Radiolokacyjne makiety obiektów techniki wojskowej

5865

4.3

Absorbery mikrofalowe

5865

4.4

Siatki maskujące przeciwradiolokacyjne

5865

4.5

Urządzenia nawigacji lądowej

5825

4.6

Nadajniki zakłóceń

5860

4.7

Sprzęt i środki do maskowania przed systemami rozpoznania

5865

5

Naziemne radiostacje lotnicze stacjonarne, mobilne (przewoźne) zakresu UHF, VHF/UHF

5820

6

Odległościomierze stacjonarne, mobilne (przewoźne)

5840

7

Wysokościomierze mobilne

5840

8

Radary trójwspółrzędne stacjonarne, mobilne (przewoźne)

5840

9

Zestawy urządzeń radiolokacyjnych obrony powietrznej

5840

10

Sprzęt i oprogramowanie informatyczne do urządzeń radiolokacyjnych

7000

11

BRZEGOWY SPRZĘT RADIOLOKACYJNY MARYNARKI WOJENNEJ

-

11.1

Radar obserwacji nawodnej i powietrznej trójwspółrzędny 3D

5840

11.2

Radar obserwacji nawodnej i powietrznej dwuwspółrzędny 2D

5840

11.3

Radar obserwacji nawodnej

5840

11.4

Mobilny radar obserwacji nawodnej i powietrznej trójwspółrzędny 3D

5840

11.5

Mobilny radar obserwacji nawodnej i powietrznej dwuwspółrzędny 2D

5840

11.6

Mobilny radar obserwacji nawodnej

5840

11.7

Mobilny Punkt Obserwacji Technicznej

5840

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Grupa 12: sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

-

1.1

Maski przeciwgazowe filtracyjne

4240

1.2

Maski izolacyjne

4240

1.3

Filtropochłaniacze do masek filtracyjnych

4240

1.4

Pochłaniacze regeneracyjne do masek izolacyjnych

4240

1.5

Aparaty ewakuacyjno-tlenowe

4240

2

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY SKÓRY

-

2.1

Filtracyjna odzież ochronna

8415

2.2

Izolacyjna odzież ochronna

8415

2.3

Pozostały sprzęt i środki ochrony skóry

8415; 4240

3

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY BALISTYCZNEJ

-

3.1

Kamizelki kuloodporne i ochronne

8470

3.2

Kamizelki ratunkowe

4240; 8470

3.3

Hełmy bojowe, patrolowe (stalowe, kompozytowe)

8415

3.4

Hełmy dźwiękochłonne

8415

3.5

Osłony ochronne (przeciwwybuchowe) kulo- i odłamkoodporne

8470

3.6

Szyby ochronne

9340

3.7

Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne)

9515; 8470

3.8

Ubiory bojowe

8400

4

SPRZĘT RATOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

-

4.1

Kombinezony ochronne sapera

8415; 8470

4.2

Buty do rozminowywania

8415; 8470

4.3

Hełmy

8415; 8470

4.4

Przyłbice

8415; 8470

4.5

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe

1385

5

SPRZĘT DESANTOWO-PRZEPRAWOWY

-

5.1

Kamizelki asekuracyjne

4240

5.2

Kamizelki ratownicze

4240

5.3

Koła ratunkowe

4240

5.4

Ubrania do pracy w wodzie

8415

6

Środki indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierzy

6505

7

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

-

7.1

Urządzenia i systemy filtrowentylacyjne

4460

7.2

Filtropochłaniacze, filtry do sprzętu ochrony zbiorowej

4460

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

8

Polowe konstrukcje fortyfikacyjne

5411

9

Schrony przewoźne (składane i monolityczne) przeciwodłamkowe, lekkie, kontenerowe

5411

10

Zunifikowane wejście do schronów polowych

5411

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Grupa 13: materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

PALIWA PŁYNNE

-

1.1

Paliwa do turbinowych silników lotniczych kod F-34

9130

1.2

Paliwa do turbinowych silników lotniczych kod F-44

9130

1.3

Olej napędowy kod F-54

9140

1.4

Paliwo okrętowe kod F-75

9140

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Grupa 14: przedmioty zaopatrzenia mundurowego

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Tkaniny

8305

2

Skóry

8330

3

Umundurowanie polowe i ćwiczebne

8405; 8410

4

Umundurowanie wyjściowe, galowe i służbowe

8405; 8410

5

Obuwie

8430; 8435

6

Odzież specjalna, ochronna i robocza

8415

7

Bielizna osobista

8420; 8425

8

Oporządzenie

8465

9

Wyposażenie pościelowe

7210; 8465

10

Namioty i tkaniny namiotowe

8340

11

Inne przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny objęte gospodarką mundurową

6500; 8300; 8400; 8500

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Grupa 15: środki zaopatrzenia żywnościowego

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Indywidualne i grupowe racje żywnościowe

8970

2

KONSERWY SPECJALNE

-

2.1

Mięsne

8905

2.2

Warzywno-mięsne

8905

2.3

Drobiowe

8905

2.4

Mięsno-tłuszczowe

8905

2.5

Zupy zagęszczane

8935

3

SPRZĘT DO PRZYGOTOWANIA, PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI POTRAW I NAPOJÓW, WODY

-

3.1

Kuchnie polowe

7310

3.2

Kasyno polowe

7310

4

SPRZĘT DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ

-

4.1

Cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych

2320

4.2

Cysterny do transportu wody w kontenerach

2320

4.3

Zbiorniki miękkie do czasowego przechowywania wody o dużej pojemności

7240

5

SPRZĘT DO PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

-

5.1

Piekarnie polowe

7310

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Grupa 16: systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w załącznikach nr 1–15 do rozporządzenia

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

Wojskowe odbiorniki GPS

6605

2

Zestawy do zdalnego sterowania wybuchami

1346

3

System detonacji ciągłej

1375

4

Osprzęt do broni palnej

1005

5

Systemy identyfikacji IFF

5800

6

Pancerze reaktywne

1395

7

Zautomatyzowane systemy naprowadzania samolotów i ich elementy

1200

8

Lotnicze środki szkolno-bojowe

1400; 1300; 1000

9

Lotnicze wyrzutnie rakiet kierowanych

1440

10

Zasobniki bombowe (minerskie)

1325

11

Zasobniki systemów rozpoznania

5800

12

Naziemne stacjonarne, mobilne (przewoźne) systemy nawigacyjne (typu TACAN)

5825

13

Części zamienne do lotniczego sprzętu radarowego

1200; 1400; 5841

14

Naziemne wyposażenie obsługowe uzbrojenia lotniczego

4920

15

Testery i stanowiska diagnostyczne pokładowych systemów uzbrojenia statków powietrznych

4920

16

Systemy testowania lotniczych środków bojowych

4935

17

Lotnicze systemy imitujące uzbrojenie

9999

18

Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych

1730

19

Lotniskowe napędy urządzeń mechanizacji płatowca, organów startu i lądowania oraz instalacji pokładowych

1730

20

Urządzenia grzejne do samolotów

1660

21

Lotniskowe układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych

1730

22

Systemy monitorowania stanu technicznego systemów uzbrojenia lotniczego

4933; 7920

23

Elementy wychwytujące (liny, taśmy, sieci) do awaryjnych systemów hamowania samolotów

1710

24

Lotnicze maski tlenowe

1670

25

Lotnicze hełmy ochronne

1670

26

Lotnicze hełmy szczelne

1670

27

Wysokościowe ubiory kompensacyjne

8475

28

Ubiory przeciwprzeciążeniowe

8475

29

Przyrząd obserwacyjny aktywny i pasywny, montowany w pojazdach

5855

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

30

System wykrywania opromieniowania laserowego montowany w pojazdach

6350

31

Układ ochrony przed bronią masowego rażenia montowany w pojazdach

6350

32

Układ przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy montowany w pojazdach

4240; 4210

33

Wyposażenie wozów bojowych do jazdy pod wodą

4240

34

ELEMENTY RAKIET I AMUNICJI RAKIETOWEJ, ARTYLERYJSKIEJ I MOŹDZIERZOWEJ

-

34.1

Głowice bojowe rakiet

1340; 1420

34.1.1

Głowice bojowe rakiet przeciwlotniczych

1340; 1420

34.2

Komponenty pocisków kierowanych

1420

34.2.1

Komponenty przeciwlotniczych pocisków kierowanych

 

34.3

Jednostki napędowe na paliwo stałe (wybuchowe) lotniczych pocisków kierowanych oraz ich elementy składowe

1340; 1420; 1337

34.3.1

Jednostki napędowe na paliwo stałe (wybuchowe) przeciwlotniczych pocisków kierowanych oraz ich elementy składowe

1337; 1340; 1420

34.4

Obojętne (bez materiału wybuchowego) jednostki napędowe lotniczych pocisków kierowanych na paliwo ciekłe oraz ich elementy składowe

1338; 2845

34.4.1

Obojętne (bez materiału wybuchowego) jednostki napędowe przeciwlotniczych pocisków kierowanych na paliwo ciekłe oraz ich elementy składowe

1338; 2845

34.5

Części składowe lotniczych pocisków kierowanych

1420

34.5.1

Części składowe przeciwlotniczych pocisków kierowanych

1420

34.6

Zapłonniki, spłonki do rakiet przeciwlotniczych

1390

34.7

Silniki rakietowe i części składowe pocisków lotniczych

2845; 1340

34.7.1

Silniki rakietowe i części składowe pocisków przeciwlotniczych

2845; 1340

34.8

Pironaboje i piromechanizmy do rakiet przeciwlotniczych oraz ich elementy składowe

1377

34.9

Układy napędowe rakiet

1340

34.10

Zapalniki (radiolokacyjne zapalniki zbliżeniowe)

1340

34.10.1

Zapalniki do rakiet przeciwlotniczych

1390

34.11

Pociski

1305; 1320

34.11.1

Pociski nabojów do artylerii przeciwlotniczej

1305; 1310; 1315; 1320

34.12

Łuski

1305; 1310; 1315; 1320

34.12.1

Łuski nabojów do artylerii przeciwlotniczej

1305; 1310; 1315; 1320

34.13

Smugacze

1305; 1310; 1315; 1320

34.13.1

Smugacze pocisków do artylerii przeciwlotniczej

1305; 1310; 1315; 1320

34.14

Podpociski do pocisków kasetowych

1395

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

34.15

Części zamienne i podzespoły do przeciwlotniczych zestawów rakietowych

1420

34.16

Części zamienne i podzespoły do rakiet przeciwlotniczych

1340

35

SYSTEMY DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI. SPRZĘT DOWODZENIA, INFORMATYKI, ŁĄCZNOŚCI I OPROGRAMOWANIA

-

35.1

Sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk (zmiana nazwy)

5820; 5830; 5831; 5985

35.2

Sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne, terminale abonenckie (stacjonarne i polowe)

5805; 5815

35.3

Sprzęt i wyposażenie wojskowej poczty polowej

7010

35.4

Sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej

5820

35.5

Wozy dowodzenia i aparatownie łączności

5895

35.6

Sprzęt i urządzenia do wideokonferencji

5820

35.7

Sprzęt i wyposażenie informatyki specjalne

7010; 7021; 7025; 7045; 7050

35.8

Sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów informatycznych

4940

35.9

Sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemu łączności

6625

35.10

Trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności

6940

35.11

Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk

1200; 5800; 7000

35.12

Systemy informatyczne, w tym automatyczne systemy wspomagania dowództw i sztabów

7000

35.13

Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

7030

36

Drukarnie na samochodach i przyczepach

3610

37

Kluby na samochodach i przyczepach

2320

38

Chemiczne źródła zasilania do UiSW WRiA

6135; 6140

39

Rozgłośnie elektroakustyczne na samochodach

5830

40

Rozgłośnie elektroakustyczne plecakowe

5830

41

Urządzenia rozgłoszeniowe na samochodach i przyczepach

5830

42

Urządzenia elektroakustyczne na lekko opancerzonych pojazdach mechanicznych

5830

43

Rozgłośnie elektroakustyczne na transporterach opancerzonych

5830

44

Kontenerowe zestawy poligraficzne

3610

45

Wyposażenie obsługowo-remontowe stacjonarnych warsztatów naprawczych

2640; 3400; 4310; 4900; 5100; 5200; 6600

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Grupa 17: inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

1

SPRZĘT I ŚRODKI DO ZADYMIANIA

-

1.1

Generatory (wytwornice) dymu

1365

1.2

Świece, granaty, mieszanki dymotwórcze

1365

2

Sprzęt zapalający

1040; 1325; 1345; 1365

2.1

Środki zapalające

1365; 1370

3

Bojowe środki trujące i łzawiące (wzorce)

1365

4

Wojskowe miotacze ognia

1040

5

MOBILNE ELEKTRYCZNE ZESPOŁY SPALINOWE

-

5.1

Zespoły prądotwórcze - prądu przemiennego (jedno- i trójfazowe) i prądu stałego

6115

5.2

Polowe elektrownie siłowe i oświetleniowe

6115

5.3

Kontenerowe zespoły spalinowo-elektryczne dużej mocy do zasilania obozowisk

6115

6

Osprzęt elektryczny obiektów inżynieryjnych

6150

7

SPRZĘT INŻYNIERYJNY DO PRAC DROGOWYCH, FORTYFIKACYJNYCH I UTRZYMANIA LOTNISK

-

7.1

Koparki jednonaczyniowe, wieloczerpakowe, frezowe

3805

7.2

Ładowarki

3805

7.3

Spycharki, równiarki, zgarniarki doczepne

3805

7.4

Urządzenia spycharkowe, odśnieżarki

3805

7.5

Spycharkoładowarki

3805

7.6

Pługi do rowów

3830

7.7

Wielozadaniowe maszyny inżynieryjne

3805

7.8

Pokrycia drogowe

5680

7.9

Układacze pokryć drogowych

2590

7.10

Przewoźne pokrycia lotniskowe

5680

8

SPRZĘT DESANTOWO-PRZEPRAWOWY I MOSTOWY

-

8.1

Parki pontonowe, pontony

1945; 5420

8.2

Promy specjalne

1930

8.3

Kutry wojskowe śródlądowe

1940

8.4

Lodzie wojskowe

1940

8.5

Specjalne przyczepy do transportu kutrów i łodzi

2330

8.6

Silniki zaburtowe

2805

8.7

Napędy łodzi wojskowych inne niż silniki zaburtowe

2830

8.8

Mosty zmechanizowane i podpory

5420

8.9

Konstrukcje mostowe

5420

8.10

Systemy układania mostów

5420

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

9

SPRZĘT I ŚRODKI DO MASKOWANIA I POZORACJI

-

9.1

Środki do maskowania w zakresie optycznym termalnym, UV i radiolokacyjnym (farby do malowania maskującego, absorbery mikrofalowe, zestawy do maskowania termalnego, środki do aktywnego maskowania sprzętu wojskowego, zestawy do maskowania pojedynczego żołnierza)

1080; 8010

9.2

Sprzęt do pozoracji (makiety, odbijacze radiolokacyjne)

1080

10

SPRZĘT DO ROZPOZNANIA INŻYNIERYJNEGO

-

10.1

Sprzęt do rozpoznania przeszkód wodnych:

- urządzenia do określania parametrów przeszkód wodnych (prędkość nurtu, głębokość, szerokość, rodzaj i profil dna, spadki brzegów),

- urządzenia do wykrywania przeszkód wodnych

6695; 5845

10.2

Sprzęt do rozpoznania dróg i przeszkód terenowych (zestawy do rejestracji zobrazowań widma widzialnego i w podczerwieni)

5855; 6710; 6720

10.3

Przyrządy do określania stopnia przejezdności gruntu

6695

11

SPRZĘT RATOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

-

11.1

Agregaty pompowe

4320

11.2

Drabiny ewakuacyjne

4240

11.3

Urządzenia montowane na pojazdach specjalnych do rozcinania konstrukcji metalowych i żelbetowych

4240

11.4

Przyczepy do transportu niewypałów i niewybuchów

2330; 1385

12

WARSZTATY RUCHOME, ZESTAWY, NARZĘDZIA RĘCZNE ORAZ NAPĘDY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA W ZAKRESIE SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO

-

12.1

Warsztaty inżynieryjne

4940

12.2

Zestawy narzędzi ręcznych z napędem

5130

12.3

Pilarki spalinowe

3220

12.4

Osprzęt pilarek spalinowych

3230

12.5

Przecinarki do betonu

5130

12.6

Zestaw narzędzi ręcznych do działań specjalnych

5180

13

Traki przewoźne

3210

14

Sprężarki powietrza

4310

15

POMOCE SZKOLENIOWE, SYMULATORY I TRENAŻERY

-

15.1

Makiety, modele, filmy i pomoce szkoleniowe

6910

15.2

Symulatory i ćwiczebne środki minersko-zaporowe

6920

15.3

Trenażery sprzętu inżynieryjno-saperskiego

6930

15.4

Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej do sprzętu obrony przeciwlotniczej

6900

16

SPRZĘT I ŚRODKI DO WYDOBYWANIA, UZDATNIANIA I OCENY JAKOŚCI WODY W WARUNKACH POLOWYCH

-

16.1

Zestawy studzienno-wiertnicze

3820

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

16.2

Stacje uzdatniania wody

4610

16.3

Polowe laboratoria kontroli jakości wody

6630

16.4

Zbiorniki na wodę pitną

7240

16.5

Filtry do wody indywidualne

4610

16.6

Materiały eksploatacyjne do stacji do uzdatniania wody i polowych laboratoriów uzdatniania wody

6850

17

NOŻE WOJSKOWE

-

17.1

Nóż wojskowy (typu wz. 2000), nóż wieloczynnościowy (typu wz. 69)

1095

17.2

Bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL)

1095

18

SPRZĘT OPTYCZNO-ELEKTRONICZNY

-

18.1

Lornetki do obserwacji nocnej

5855

18.2

Lornetki pryzmatyczne

6650

18.3

Lornetki noktowizyjne

5855

18.4

Okulary do widzenia w nocy

5855

18.5

Gogle noktowizyjne

5855

18.6

Noktowizory strzeleckie

5855

18.7

Celowniki noktowizyjne

5855

18.8

Sprzęt do ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym

8465

18.9

Celowniki termowizyjne

1220; 1240

18.10

Przyrządy i urządzenia optyczne do sprzętu przeciwlotniczego

1220; 1240

18.11

Kamery termowizyjne

5850; 5855; 5865

19

SPRZĘT I ŚRODKI WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

-

19.1

Specjalistyczne kontenery medyczne

6500

19.2

Sprzęt polowy techniki medycznej

6530; 6545

20

Techniczne urządzenia transportowe i manipulacyjne Sił Powietrznych

1740

21

Lekkie samoloty bezzałogowe

1550

22

Jednostki pływające Marynarki Wojennej w zakresie charakterystyk taktyczno-technicznych

1905

23

Łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej

1940

24

Systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi

6350

25

Budowle brzegowe bazowania okrętów Marynarki Wojennej o wymaganiach podwyższonych i szczególnych

9999

26

Instalacje przesyłowe cieczy i gazów, sieci zasilania w energię elektryczną na potrzeby bazowania okrętów i statków powietrznych lotnictwa morskiego

6150; 4540

27

Obiekty i konstrukcje hydrotechniczne Marynarki Wojennej

9999

 

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)*

1

2

3

28

Urządzenia i systemy infrastruktury technicznej przeznaczonej na potrzeby bazowania okrętów i statków powietrznych lotnictwa morskiego

9999

29

Uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej

1005; 1305; 1330; 1370; 1386

30

Kontenery specjalistyczne do sprzętu przeciwlotniczego

8145

31

Chemiczne źródła zasilania do sprzętu przeciwlotniczego

6135; 6140

32

Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW WRiA

6920; 6930

33

Kontenery specjalistyczne dla WRiA

5411

34

Sprzęt i wyposażenie ZW

1367

35

Warsztaty obsługowo-remontowe do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej

 

36

Kontenery warsztatowe

5411

37

Namioty techniczne

8340

38

Kontener socjalno-bytowy typ mieszkalny, biurowy, służby dyżurnej

5410

39

Kontener socjalno-bytowy typ sanitarny

5419

40

Kontener socjalno-bytowy typ magazynowy

5410

 

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama