| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej „wojewódzką bazą danych”:

1) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

2) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;

4) Zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

5) wojewodzie;

6) staroście;

7) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;

8) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska;

9) zarządowi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

10) służbom statystyki publicznej.

§ 2.
1. Informacje, o których mowa w § 1, są udostępniane z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych w sposób zautomatyzowany poprzez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne.

2. Transmisja danych, o której mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych oraz uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych.

§ 3.
Minister właściwy do spraw środowiska uzyskuje dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego.
§ 4.
Minister właściwy do spraw gospodarki uzyskuje dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami.
§ 5.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzki inspektor ochrony środowiska uzyskują dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami zawartych w wojewódzkiej bazie danych, do rejestru udzielonych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, do łącznego zestawienia rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz do informacji o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu i o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.
§ 6.
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarząd wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskują dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami.
§ 7.
Wojewoda uzyskuje dostęp do:

1) informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami;

2) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danego województwa.

§ 8.
1. Starosta uzyskuje dostęp do:

1) informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy;

2) informacji dotyczących zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

3) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danego powiatu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2) sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

3) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu;

4) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

§ 9.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzyskują dostęp do:

1) informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy;

2) informacji dotyczących zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

3) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danej gminy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2) sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danej gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

3) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danej gminy;

4) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

§ 10.
Służby statystyki publicznej na potrzeby statystyki publicznej uzyskują dostęp do:

1) informacji dotyczących wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, odbioru odpadów komunalnych, gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) informacji dotyczących instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;

3) listy numerów identyfikacyjnych posiadaczy odpadów.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1738).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »