| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy2)

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania, tryb przekazywania oraz sposób rozliczania i zwrotu wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.
§ 2.
1. Warunkiem udzielania wsparcia finansowego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy jest zobowiązanie się funduszu kapitałowego do dokonywania inwestycji:

1) polegających na obejmowaniu nowych udziałów lub emisji nowych akcji, uczestnictwie w spółkach osobowych lub innych jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, a także obejmowaniu instrumentów dłużnych przedsiębiorców, w których fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się uczestnictwa i udzielaniu im pożyczek, z tym że obejmowane akcje nie są przedmiotem oferty publicznej ani nie są akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

2) w formie wkładów pieniężnych;

3) w okresie 10 lat od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym okres ten może być wydłużony o 2 lata, jeżeli przemawiają za tym względy ekonomiczne, w tym w szczególności związane z zapewnieniem możliwości zyskownego zakończenia inwestycji;

4) w przedsiębiorców, którzy realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi lub wprowadzają produkt lub usługę na rynek po raz pierwszy, lub rozszerzają działalność, rozwijają rynek produktu lub usługi, lub zwiększają swoje moce produkcyjne lub usługowe;

5) ze szczególnym uwzględnieniem wspierania inwestycji w technologie innowacyjne i przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju;

6) kierując się przy wyborze projektów inwestycyjnych kryteriami ekonomicznymi po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w tym w szczególności wpływu na środowisko, w oparciu o rzetelnie sporządzony biznes plan zawierający szczegółową analizę produktu lub usługi oraz projekcje sprzedaży i zysków;

7) przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego, działając zgodnie z najlepszą wiedzą i dobrymi praktykami w zarządzaniu funduszem kapitałowym;

8) za pośrednictwem osób zarządzających funduszem kapitałowym lub podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym wynagradzanego w sposób motywujący do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez powiązanie tego wynagrodzenia z wynikami osiąganymi przez fundusz;

9) w przedsiębiorcę, który zobowiąże się do ograniczenia o 20 % maksymalnych pułapów lub maksymalnych kwot kwalifikowanych przysługującej mu pomocy publicznej, innej niż przyznawana na podstawie niniejszego rozporządzenia, przez okres trzech lat od dnia, w którym po raz pierwszy otrzymał środki od funduszu kapitałowego; zobowiązanie to nie dotyczy pomocy publicznej udzielanej na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój3) lub innych zastępujących je zasad ramowych lub rozporządzenia o wyłączeniu grupowym w tej dziedzinie;

10) po ich zaopiniowaniu przez komitet powołany przez inwestorów funduszu kapitałowego na podstawie umowy lub statutu.

2. Instrumenty dłużne przedsiębiorcy obejmowane przez fundusz kapitałowy lub pożyczki udzielane przez fundusz kapitałowy przedsiębiorcy nie mogą być oprocentowane poniżej stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską, opublikowanej w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu objęcia instrumentów dłużnych lub zawarcia umowy pożyczki.

3. W przypadku niezabezpieczonych instrumentów dłużnych lub niezabezpieczonych pożyczek, oprocentowanie nie może być niższe niż stopa referencyjna, o której mowa w ust. 2, powiększona o 400 p.b.4) lub więcej, jeżeli stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, opublikowana w dzienniku urzędowym Narodowego Banku Polskiego, powiększona o 100 p.b.5), obowiązująca w dniu objęcia instrumentów dłużnych lub zawarcia umowy pożyczki, będzie wyższa niż stopa referencyjna.

4. Łączna wartość środków funduszy kapitałowych korzystających ze wsparcia finansowego ze środków publicznych w ramach działań realizowanych z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka zaangażowanych w tego samego przedsiębiorcę oraz jednostki z nim powiązane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.6)), nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 1 500 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy funduszem kapitałowym i przedsiębiorcą.

5. Łączna wartość środków funduszu kapitałowego zaangażowanych w przedsiębiorcę oraz jednostki z nim powiązane nie może przekroczyć 20 % łącznej wysokości zadeklarowanych wpłat do tego funduszu.

6. Wartość objętych przez fundusz kapitałowy instrumentów dłużnych przedsiębiorcy i udzielonych przedsiębiorcy pożyczek nie może przekroczyć 30 % wszystkich środków finansowych otrzymanych przez tego przedsiębiorcę od tego funduszu kapitałowego.

7. Łączna wartość kosztów zarządzania funduszem kapitałowym, w tym wartość kosztów przygotowania inwestycji i monitorowania portfela inwestycji, nie może przekroczyć średniorocznie 5 % wpłat do funduszu kapitałowego.

§ 3.
1. Wsparcie finansowe nie może być udzielone funduszom kapitałowym inwestującym w przedsiębiorców:

1) przeznaczających środki otrzymane z funduszu kapitałowego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) faktoringu i leasingu,

b) dzierżawy lub najmu aktywów,

c) usług prawnych,

d) usług księgowych,

e) handlu hurtowego lub detalicznego;

2) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a) produkcji żelaza i stali,

b) górnictwa węgla7),

c) budownictwa okrętowego8);

3) którzy spełniają kryteria przedsiębiorcy będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej określone w przepisach prawa Unii Europejskiej9) lub znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

2. Wsparcie finansowe nie może być udzielone funduszom kapitałowym, które w planie marketingowym i informacjach o zamierzonych inwestycjach funduszu kapitałowego, o których mowa w art. 12 ust. 6 pkt 10 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, zwanej dalej „ustawą”, uzależnią dokonywanie inwestycji w przedsiębiorców wyłącznie od:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców działalności eksportowej, w szczególności od ilości eksportowanych produktów, utworzenia i funkcjonowania zagranicznej sieci dystrybucyjnej;

2) pierwszeństwa wykorzystania przez przedsiębiorców produktów krajowych.

§ 4.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela inwestycji są koszty, które:

1) zostały poniesione przez fundusz kapitałowy w okresie obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o której mowa w art. 13 ustawy;

2) dotyczą przedsiębiorcy, z którym fundusz kapitałowy zawarł umowę inwestycyjną.

2. Do kosztów niezbędnych do przygotowania inwestycji zalicza się:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy przygotowaniu inwestycji, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, i inne obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzenia,

2) koszty podróży służbowych osób zatrudnionych bezpośrednio przy przygotowaniu inwestycji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych,

3) koszty usług prawnych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, sporządzenia biznes planów, ekspertyz technicznych, ocen wpływu na środowisko, finansowych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym i bezpośrednio związanych z przygotowaniem inwestycji

– poniesione do dnia zawarcia przez fundusz kapitałowy z przedsiębiorcą umowy inwestycyjnej.

3. Do kosztów niezbędnych do monitorowania portfela inwestycji zalicza się:

1) koszty podróży służbowych osób reprezentujących fundusz kapitałowy w statutowych organach przedsiębiorcy oraz uczestniczących w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników przedsiębiorcy ponoszone w związku z udziałem w pracach w tych organach według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych,

2) koszty usług prawniczych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, ekspertyz finansowych, ocen wpływu na środowisko, technicznych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym bezpośrednio związanych z monitorowaniem portfela inwestycji pod warunkiem, że ich zastosowanie jest niezbędne dla monitorowania portfela inwestycji

– poniesione od dnia objęcia przez fundusz kapitałowy instrumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, do dnia zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 6.

4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się:

1) wydatków dokonanych z naruszeniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.10));

2) wydatków poniesionych przez fundusz kapitałowy, a zapłaconych przez przedsiębiorcę, w którego fundusz dokonał inwestycji;

3) wartości naliczonego podatku od towarów i usług.

§ 5.
1. Przekazanie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy wsparcia finansowego w formach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zrealizowania wpłat do funduszu kapitałowego przez inwestorów funduszu kapitałowego.

2. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, jest przekazywane funduszowi kapitałowemu w oparciu o poniesione i udokumentowane koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem finansowym.

§ 6.
Przez zakończenie inwestycji funduszu kapitałowego rozumie się dzień ostatniego zaksięgowania na koncie tego funduszu środków pochodzących ze spłaty, sprzedaży oraz umorzenia wszystkich lub części instrumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwanych dalej „środkami pochodzącymi z zakończenia inwestycji”.
§ 7.
1. Wsparcie finansowe udzielone funduszowi kapitałowemu przez Krajowy Fundusz Kapitałowy w formach określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1–3 ustawy oraz wpłaty do funduszu kapitałowego dokonane przez inwestorów funduszu kapitałowego rozlicza się poprzez wypłatę środków pochodzących z zakończenia inwestycji:

1) w pierwszej kolejności inwestorom funduszu kapitałowego, aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom;

2) w drugiej kolejności Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, aż do momentu otrzymania kwoty równej udzielonemu wsparciu finansowemu;

3) w trzeciej kolejności inwestorom funduszu kapitałowego, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu w wysokości wskazanej w umowie o udzielenie wsparcia finansowego;

4) w czwartej kolejności Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu, określonej w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

2. Środki, które pozostaną po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, są dzielone pomiędzy osoby lub podmiot zarządzający funduszem, inwestorów funduszu i Krajowy Fundusz Kapitałowy, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego.

§ 8.
Wsparcie finansowe udzielone funduszowi kapitałowemu przez Krajowy Fundusz Kapitałowy w formie określonej w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy rozlicza się poprzez wypłatę środków pochodzących z zakończenia inwestycji funduszu kapitałowego w pierwszej kolejności Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu do wysokości udzielonego wsparcia finansowego oraz do momentu otrzymania stopy zwrotu określonej w umowie o udzielenie wsparcia finansowego, a następnie odpowiednio według zasad określonych w § 7.
§ 9.
Kwoty środków, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, podlegają zwrotowi do Krajowego Funduszu Kapitałowego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, że zostały wykorzystane przez fundusz kapitałowy w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków funduszowi kapitałowemu.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 stycznia 2007 r. pod numerem N 26/2007 – Polska, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

3) Zasady ramowe stosowane przez Wspólnotę wobec pomocy publicznej na rzecz badań i rozwoju (Dz. Orz. UE C 45z 17.02.1996, str. 5).

4) Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (97/C 273/03).

5) Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (97/C 273/03).

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

7) W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1).

8) W rozumieniu Zasad ramowych dotyczących pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. WE C 317 z 30.12.2003).

9) W rozumieniu pkt. 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.).

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »