| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „Koprotech"

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 lipca 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000057773, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-19, utworzony uchwałą nr 313/72 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa, zmienioną zarządzeniem nr 51/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 września 1986 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw Budowlanych, zmienioną uchwałą nr 29/89 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1989 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w jednostkę badawczo-rozwojową o międzyresortowym zakresie działania, zmienioną uchwałą nr 51/91 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w jednostkę badawczo-rozwojową o międzyresortowym zakresie działania, zmienioną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 667);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA" z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000040382, numer identyfikacji podatkowej NIP 5250009252, utworzony zarządzeniem nr 88/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 8 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn, zmienionym zarządzeniem nr 24/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA" do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

3) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech" z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000032684, numer identyfikacji podatkowej NIP 5250009163, utworzony zarządzeniem nr 1/Org/81 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 18 września 1981 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech" w Warszawie, zmienionym zarządzeniem nr 29/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech" do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 241/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech" do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA" oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „Koprotech" do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

§ 2.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwany dalej „Instytutem", po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności prototypowo-doświadczalnej, w szczególności w zakresie:

a) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, transportu drogowego i gospodarki komunalnej,

b) budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,

c) górnictwa skalnego,

d) surowców i materiałów budowlanych,

e) gospodarki odpadami i utylizacji substancji szkodliwych,

f) projektowania i doskonalenia procesów technologicznych maszyn i urządzeń, w tym mechanizacja i automatyzacja procesów montażowych, pomiarowych, kontrolnych i obróbkowych;

2) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji w ramach posiadanych uprawnień;

3) prowadzenie działalności usługowej w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji;

4) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej;

5) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych;

6) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej;

7) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

§ 6.
1. Włączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączonych jednostek w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączone jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu według stanu realizacji planu na dzień 30 czerwca 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »