| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych przez przedsiębiorcę publicznego:

a) dokumentów i materiałów dotyczących przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi,

b) informacji zawierającej szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy publicznego, opis powiązań organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi, zestawienie oraz opis przysporzeń ze środków publicznych i sposobu ich wykorzystania, zwanej dalej „informacją”;

2) wzór formularza informacji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o grupie kapitałowej, należy przez to rozumieć grupę kapitałową określoną w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)).

§ 2.
1. Przedsiębiorca publiczny przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu następujące dokumenty i materiały, uwzględniające aktualny stan faktyczny:

1) akt założycielski przedsiębiorcy publicznego, wraz z jego zmianami;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów;

6) opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów;

8) dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w części dotyczącej określenia sposobu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”;

9) umowy, decyzje lub inne akty, na podstawie których zostało dokonane przysporzenie ze środków publicznych;

10) dokumenty potwierdzające rzeczywiste wykorzystanie uzyskanego przysporzenia ze środków publicznych.

2. Do dokumentów i materiałów, o których mowa w ust. 1, dołącza się informację zawierającą następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy publicznego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klasę rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) formę prawną przedsiębiorcy publicznego;

6) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorcy publicznego w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych poprzedzających ostatni rok obrotowy;

7) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca publiczny, z wyłączeniem wzajemnych transakcji pomiędzy przedsiębiorcami grupy, w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych poprzedzających ostatni rok obrotowy;

8) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorcy publicznego z działalności w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jako sekcja D, w ostatnim roku obrotowym;

9) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca publiczny, z wyłączeniem wzajemnych transakcji pomiędzy przedsiębiorcami grupy, z działalności w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jako sekcja D, w ostatnim roku obrotowym;

10) strukturę sprzedaży według rynków oraz według poszczególnych grup wyrobów i usług w ostatnim roku obrotowym;

11) strukturę własności przedsiębiorcy publicznego, przy czym w przypadku spółek kapitałowych z wyszczególnieniem udziałów lub akcji, którymi bezpośrednio lub pośrednio dysponują organy publiczne;

12) strukturę podmiotową grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca publiczny;

13) opis powiązań kapitałowych, osobowych i funkcjonalnych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach grupy kapitałowej;

14) dane dotyczące zaległości przedsiębiorcy publicznego we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;

15) dane dotyczące przysporzeń ze środków publicznych uzyskanych w danym roku obrotowym, ze wskazaniem:

a) nazwy, siedziby i adresu podmiotu, który dokonał przysporzenia ze środków publicznych,

b) podstawy prawnej dokonania przysporzenia ze środków publicznych,

c) wartości i formy przysporzenia ze środków publicznych oraz okresu, na jaki to przysporzenie zostało dokonane,

d) przeznaczenia przysporzenia ze środków publicznych;

16) opis rzeczywistego sposobu wykorzystania przysporzeń ze środków publicznych;

17) opis bezpośrednich i pośrednich powiązań organizacyjnych i finansowych pomiędzy przedsiębiorcą publicznym a organem publicznym, który dokonał na rzecz przedsiębiorcy publicznego przysporzenia ze środków publicznych.

§ 3.
Przedsiębiorca publiczny, który w ostatnim roku obrotowym nie uzyskał przysporzenia ze środków publicznych i nie wykorzystywał przysporzeń ze środków publicznych uzyskanych w latach poprzednich, przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu dokumenty i materiały, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–7, dołączając informację, z wyłączeniem danych wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 15–17.
§ 4.
Przedsiębiorca publiczny działający w sektorze przetwórstwa przemysłowego, o którym mowa w art. 17 ustawy, przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu dokumenty i materiały, o których mowa w § 2 ust. 1, dołączając informację oraz dodatkowo następujące dokumenty i materiały:

1) uchwały lub decyzje organów przedsiębiorcy w zakresie dotyczącym uzyskanych przez niego przysporzeń ze środków publicznych;

2) sprawozdania finansowe poszczególnych przedsiębiorców publicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej;

3) umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorcami grupy kapitałowej, związane z przysporzeniami ze środków publicznych i ich wykorzystaniem.

§ 5.
1. Dokumenty i materiały przekazuje się w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Przedsiębiorca publiczny nie przekazuje dokumentów i materiałów, w przypadku gdy zostały one przekazane właściwemu organowi nadzorującemu w poprzednim roku lub roku bieżącym i uwzględniają aktualny stan faktyczny na dzień, w którym następuje przekazanie dokumentów i materiałów w roku bieżącym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Informację przekazuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA INFORMACJI KONIECZNEJ DO OCENY ZACHOWANIA PRZEJRZYSTOŚCI STOSUNKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI PUBLICZNYMI A ORGANAMI PUBLICZNYMI]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2007 r. (poz. 1146)

WZÓR FORMULARZA INFORMACJI KONIECZNEJ DO OCENY ZACHOWANIA PRZEJRZYSTOŚCI STOSUNKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI PUBLICZNYMI A ORGANAMI PUBLICZNYMI

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »