| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 298,8878 ha, położone na terenie miast: Kraków, Krosno, Nowy Sącz i Tarnów oraz gmin: Dobczyce, Niepołomice, Zabierzów.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Specjalna strefa ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny jest zlokalizowana na gruntach o łącznej powierzchni 298,8878 ha, położonych w województwie małopolskim na terenie miast: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów oraz gmin: Dobczyce, Niepołomice i Zabierzów oraz w województwie podkarpackim na terenie miasta Krosno.”,

b) w Podstrefie Kraków-Podgórze:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa jest położona w południowo-zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Podgórze, w obrębach ewidencyjnych nr: 27, 35, 38 i 80 jednostki ewidencyjnej Kraków-Podgórze (arkusze map: 1225B, 1226A, 1270A, 1270B, 1270C, 1270D, 1368C, 1418A). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 43,1178 ha. Podstrefa Kraków-Podgórze składa się z czterech kompleksów.”,

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 4 w brzmieniu:

„Kompleks nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 322/9, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 2 (granica z ulicą Wadowicką), będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 322/9, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 3. W punkcie 3, będącym północno-wschodnim narożnikiem działki nr 322/9, skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 322/9 do punktu 4, położonego na południowo-wschodniej granicy działki nr 322/9. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Niepołomice otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa: Niepołomice

Podstrefa jest położona w północno-zachodniej części Niepołomic, jednostka ewidencyjna Niepołomice, obręby ewidencyjne: Niepołomice, Podłęże i Wola Batorska (Podłęże arkusze map: 1, 2, Niepołomice arkusze map: 1233C, 1283A, 1283B, 1283C, 1283D, 1333A, B, Wola Batorska arkusz mapy 7). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 157,8239 ha. Podstrefa składa się z czterech kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12 (obręb Podłęże), w kierunku wschodnim wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 (obręb Podłęże) i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2 (obręb Niepołomice). Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 1477/2 do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1477/2 usytuowany na południowej granicy działki nr 1476/1. W punkcie 3 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1476/1 i 1476/2 do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1477/1. Następnie skręca na północny wschód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1470. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ulica Grabska) do punktu 6, znajdującego się na wschodnim narożniku działki nr 2637. W punkcie 6 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu granic działek nr: 2646 i 2688 (obręb Niepołomice) z działką nr 116/1 (obręb Podłęże). Dalej granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 116/2, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 (droga gminna) do punktu 9 i dalej wzdłuż granicy działki nr 13 (droga gminna) do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, położonym przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 2646, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód, wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4, do punktu 12. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 13, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, a następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 2852/2, 2852/3, 2852/1, po czym skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 2852/1, 2851/2, 2851/3, 2851/1, 2850, 2849, 2844, 2843, 2842, 2841 i 2840 do punktu 14, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2840. Z punktu 14 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2840, 2839, 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826 do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2826. Z punktu 15 granica biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 16, a następnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 17, będącego skrzyżowaniem północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną oznaczoną jako działka nr 2646. Z punktu 17 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2646, do punktu 18, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2699. Z punktu 18 granica biegnie początkowo na południe, a następnie na wschód i północ, wzdłuż granicy działki nr 2699, do punktu 19, leżącego na skrzyżowaniu wschodniej granicy działki nr 2699 z północno-wschodnią granicą działki nr 2646 (droga gminna). Z punktu 19 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 2646 w kierunku północno-wschodnim do punktu 11, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu biegnie od punktu 3, usytuowanego na południowej granicy działki nr 1476/1, w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 1476/1 do punktu 20, następnie skręca na północ i wschodnimi granicami działek nr: 1476/1, 1469/1 i 1468/2 dochodzi do punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1468/2, przy ulicy Grabskiej. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ulica Grabska) do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1470. W punkcie 5 skręca na południowy zachód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 4, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 527/51, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 527/51 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 527/51. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 527/51 i 527/52 do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 527/52. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 527/52 do punktu 4, usytuowanego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 527/52. Z punktu 4 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 527/52 i 527/51 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu Szczegółowego opisu granic specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny dodaje się opis granic i terenów Podstref: Nowy Sącz i Dobczyce w brzmieniu:

„Podstrefa: Nowy Sącz

Podstrefa jest położona w Nowym Sączu, w obrębach ewidencyjnych nr: 110, 119 i 120 (arkusze map: 110, 119, 120). Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 12,0359 ha. Podstrefa Nowy Sącz składa się z czterech kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu, należącego do obrębu ewidencyjnego nr 119, biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 18/3, 18/5 i 17 do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 17 (granica z ulicą Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do punktu 3 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 16 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 16. W punkcie 4 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 16 i 15/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 15/11, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 15/11 do punktu 6, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 15/11 i 15/10 dochodzi do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 15/10. Z punktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 18/3 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 8, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 20/1 w obrębie nr 119, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/1 i 20/2 w obrębie nr 119 do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 20/2 (granica z ulicą Tarnowską). W punkcie 9 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 20/2 biegnie do punktu 10, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 9/2 w obrębie nr 120, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 9/2 dochodzi do punktu 11. Tu skręca na północ i przez działkę nr 9/2 biegnie do punktu 12, usytuowanego na północnej granicy działki nr 9/2. W punkcie 12 granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9/2 do punktu 13, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 20/2, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnych granic działek nr: 20/2 i 20/1 dochodzi do punktu 8, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu, należącego do obrębu ewidencyjnego nr 120, biegnie od punktu 14, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 66/4, w kierunku północnym do punktu 15, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 66/4. Następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 66/4 do punktu 16, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 66/4 dochodzi do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 66/4. W punkcie 17 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 66/4 do punktu 14, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 4

Granica kompleksu, należącego do obrębu ewidencyjnego nr 110, biegnie od punktu 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/9, w kierunku północno-zachodnim do punktu 19, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 226/9 do punktu 20, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 21, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. W punkcie 21 granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 22, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 226/9 do punktu 23, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/9. Z punktu 23 granica biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 226/9 do punktu 18, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Dobczyce

Podstrefa jest położona w Dobczycach, w obrębie ewidencyjnym Dobczyce nr 120901 4.0001, arkusze map nr: 13, 14, 19 i 20. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 6,8602 ha. Podstrefa Dobczyce składa się z dwóch kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z ulicą Przemysłową, na północ wzdłuż granicy działki nr 1293/12 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1293/11, 1293/7 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1293/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1293/7, 1302, 1301 i 1300 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1300 do punktu 6. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1293/11 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/12 do punktu 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/12 do punktu 10. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/14 do punktu 11. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/14 do punktu 12, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1293/12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z działką nr 1178, na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1179 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1186/7 do punktu 5, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 6. Następnie skręca na wschód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na zachód i biegnie do punktu 9, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 z działką nr 1186/5 do punktu 10. W punkcie 10 granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1186/7, 1185, 1184, 1183, 1181, 1180 i 1179 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »