Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2:

– uchyla się pkt 4,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) serię i numer oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, a także w przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie numer PESEL.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności;

2) regulaminy prowadzonych gier;

3) zaświadczenie o niekaralności.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być osoba, która prowadzi szkolenia dla kandydatów w zakresie tematyki objętej egzaminem bądź jest autorem pozycji dydaktycznych obejmujących tematykę gier i zakładów wzajemnych.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowanie zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych;”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba przystępująca do egzaminu losuje trzy pytania z zamkniętego zbioru pytań, na które odpowiada ustnie przed komisją egzaminacyjną.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek komisji egzaminacyjnej za udział w sesji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł.”;

6) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwo zawodowe wydaje się na okres 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nadzorującym loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe świadectwo zawodowe wydaje się na okres 2 lat.”.

§ 2.
 Do wniosków w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprzedzającego wydanie świadectwa zawodowego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
 Świadectwa zawodowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801 oraz z 2007 r. Nr 247, poz. 1827.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-14
  • Data wejścia w życie: 2008-10-29
  • Data obowiązywania: 2008-10-29
  • Dokument traci ważność: 2010-07-02

Dziennik Ustaw