Kategorie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 1:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5e w brzmieniu:

„5a) w lusterka, zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia; nie dotyczy motocykla;

5b) w co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu – w odniesieniu do motocykla, z zastrzeżeniem pkt 5c;

5c) w co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu – w odniesieniu do motocykla, dla którego prędkość maksymalna przekracza 100 km/h;

5d) w lusterka zewnętrzne zapewniające pełną widoczność do tyłu z miejsca kierowcy, na czas przejazdu – w odniesieniu do pojazdu silnikowego ciągnącego przyczepę o szerokości większej niż szerokość pojazdu ciągnącego;

5e) w lusterka klasy IV i V po stronie pasażera – w odniesieniu do samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2000 r., z tym że:

a) przepisu nie stosuje się do samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 t, w przypadku gdy nie jest możliwe zamontowanie lusterek klasy V w sposób gwarantujący spełnienie następujących warunków:

– żadna część lusterka nie znajduje się w odległości mniejszej niż 2 m od podłoża, niezależnie od pozycji ustawienia lusterek, gdy pojazd znajduje się pod obciążeniem odpowiadającym jego dopuszczalnej masie całkowitej oraz

– lusterko jest w pełni widoczne z miejsca kierowcy,

b) obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli dla pojazdu wyposażonego po stronie pasażera w lusterka szerokokątne i bliskiego widzenia, kombinacja pola widzenia odpowiada co najmniej 95 % całkowitego pola widzenia na poziomie podłoża lusterek klasy IV i co najmniej 85 % pola widzenia na poziomie podłoża lusterek klasy V; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone dokumentem wydanym przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia badań homologacyjnych pojazdów,

c) jeżeli niemożliwe jest zainstalowanie lusterek klasy IV i V po stronie pasażera lub ich instalacja powodowałaby nadmierne koszty, obowiązek uważa się za spełniony dla pojazdu wyposażonego w dodatkowe lusterka lub inne urządzenia do pośredniego widzenia, których kombinacja pola widzenia odpowiada co najmniej 95 % całkowitego pola widzenia na poziomie podłoża lusterek klasy IV i co najmniej 85 % pola widzenia na poziomie podłoża lusterek klasy V; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone dokumentem wydanym przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia badań homologacyjnych pojazdów;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w tłumik wydechu – w odniesieniu do pojazdu wykorzystującego do napędu silnik spalinowy; wylot rury wydechowej nie może być skierowany w stronę otworów wlotowych urządzeń wentylacji;”;

2) w § 12:

a) w ust. 1:

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) cofania – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;”,

– dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) oznakowanie odblaskowe konturowe:

a) tylne – pojazd o szerokości większej niż 2100 mm należący do następujących kategorii:

– N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3; nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego,

– O3 i O4,

b) boczne – pojazd o długości większej niż 6000 mm należący do następujących kategorii:

– N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3; nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego,

– O3 i O4,

– stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 10 października 2009 r.”,

b) w ust. 3:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) cofania – przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg oraz przyczepy, o której mowa w ust. 1 pkt 14, zarejestrowanej po raz pierwszy do dnia 1 sierpnia 2009 r.;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) oznakowanie odblaskowe konturowe – wszystkich innych kategorii pojazdów, niewymienionych w ust. 1 pkt 17, w tym podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągników siodłowych;”,

– dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) narożne – pojazdu samochodowego.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Na pojazdach kategorii M1 i O1 nie umieszcza się oznakowania odblaskowego konturowego.”;

3) w § 18 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ogumione koło zapasowe; przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej;”;

4) w § 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej powinien być umieszczony po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym; odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej może być także umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym może być umieszczony znak gwiazdy policyjnej; na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na białym tle; na pojeździe mogą znajdować się inne oznaczenia określające jego przynależność do określonej służby policyjnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Samochód osobowy Policji o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupe w przypadku nadwozia o barwie niebiesko-granatowej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej odblaskowej; drzwi boczne powinny mieć kolor biały nieodblaskowy; na pasie wyróżniającym drzwi bocznych przednich powinien być umieszczony napis „POLICJA” w kolorze niebiesko-granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Motocykl Policji powinien mieć:

1) błotniki barwy białej; z przodu motocykla powinien być umieszczony napis „POLICJA” albo

2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej powinien być umieszczony po obu stronach motocykla na pasie wyróżniającym. Z przodu motocykla powinien być umieszczony odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej znajdujący się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej; na motocyklu mogą znajdować się inne oznaczenia określające jego przynależność do określonej służby policyjnej.”,

d) uchyla się ust. 5 i 6;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Pojazd Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej inny niż wymieniony w § 27 ust. 3 i § 28 ust. 2, z wyjątkiem motocykla, powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej. Po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy barwy białej, określające jego przynależność do Żandarmerii Wojskowej albo pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis określający przynależność do Żandarmerii Wojskowej albo pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych barwy zielonej lub czarnej na białym tle.

2. Motocykl Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powinien mieć błotniki barwy białej. Z przodu motocykla powinien być umieszczony napis barwy zielonej lub czarnej, określający jego przynależność do Żandarmerii Wojskowej albo pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych.

3. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu pojazd Żandarmerii Wojskowej, niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.”;

6) w § 36 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pas wyróżniający motocykli Policji o szerokości co najmniej 8 cm powinien być umieszczony po obu stronach motocykla na owiewkach i kufrach bocznych.”;

7) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Oznakowanie określone w § 27–35 lub oznakowanie do niego podobne nie może być stosowane na pojeździe innym niż pojazd, dla którego zostało ono określone.”;

8) w § 59:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Przepis § 11 ust. 1 pkt 5 stosuje się do samochodu osobowego, samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej do 3,5 t zarejestrowanych do dnia 25 stycznia 2010 r., a w odniesieniu do pozostałych pojazdów, do dnia 1 sierpnia 2009 r.

3b. Przepis § 11 ust. 1 pkt 5a stosuje się do samochodu osobowego, autobusu, samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego; dotyczy samochodu osobowego, samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej do 3,5 t zarejestrowanych po dniu 25 stycznia 2010 r., a w odniesieniu do pozostałych pojazdów, po dniu 1 sierpnia 2009 r.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 5–17 stosuje się od dnia 30 września 2013 r.”;

9) w załączniku nr 6 do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Światła zamontowane na pojeździe powinny odpowiadać warunkom podanym w poniższej tabeli:


Lp.

Rodzaj światła

Liczba świateł

Barwa

Rozmieszczenie na pojeździe [mm]

Sygnał kontrolny

Połączenia elektryczne

Własności świetlne

Inne warunki

pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli

motocy­kle1)

ciągniki*

przy-cze­py

na długości

na szerokości1)

na wysokości

inne wymagania

włączenia

działania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Drogowe

2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej

1 lub 22)

2 lub 4

biała

z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu

w ciągnikach rolniczych nie mogą być bliżej od bocznego obrysu niż światła mijania

obowiąz­kowy – świetlny niemigający barwy niebieskiej

 

1) powinny być włączane wszystkie równocześnie lub parami,
2) przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych,
3) przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych,
4) włączenie świateł drogowych nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania jako ostrzegawczego sygnału świetlnego

1) powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,
2) suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 30 000 cd3) (dla motocykli – 12 500 cd) i nie może przekraczać 225 000 cd (dla motocykli – 120 000 cd)

w razie wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł przeznaczona jest wyłącznie do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł powinien następować wokół osi pionowej; stosuje się to również do światła drogowego motocykla i ciągnika

2

Mijania

2

1 lub 22)

210)

biała

z przodu jak lp. 1

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4) 28) (nie stosuje się tego do motocykla i ciągnika)

500÷1200, dla samochodów ciężarowych terenowych o dmc powyżej 12 t (kat. N3G) oraz ze względów konstrukcyj­nych dla ciągników dopuszcza się największą wysokość 1500 mm

 

dopuszcza się sygnał świetlny niemigający barwy zielonej

 

1) wyłączenie świateł mijania musi powodować równoczesne wyłączenie wszystkich świateł drogowych,
2) światła mijania mogą pozostać włączone razem ze światłami drogowymi,
3) włączenie świateł mijania nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła jako ostrzegawczego sygnału świetlnego

powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza37)

powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie26)

3

Kierunko­wskazy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

przednie

2

25)

238)

 

żółta samo-cho­dowa

z przodu (dla ciągnika z przodu lub z boku, przy czym dla umieszczonego z boku maks. 1800 mm od przedniego obrysu ciągnika; dopuszcza się 2600 mm ze względów konstrukcyjnych)

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł ciągnika umieszczonych z przodu); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4) (dla motocykla jednośladowego 240 mm, dla ciągnika 500 mm)

350÷15008)38)40)

nie bliżej niż 40 mm od światła mijania lub przeciwm­głowego przedniego9)

 

obowiązkowy; może to być sygnał świetlny migający barwy zielonej lub akustyczny albo oba równocześnie; w przypadku niesprawności działania jakiegokolwiek kierunkowska­zu, z wyjątkiem kierunkowska­zów bocznych, sygnał optyczny powinien albo nie świecić, albo świecić w sposób ciągły, albo migać z wyraźnie zmienioną częstotliwością; sygnał akustyczny powinien być wyraźnie słyszalny i w

1) włączanie kierunkowskazów powinno być niezależne od włączenia innych świateł,
2) wszystkie kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu powinny być włączane i wyłączane jednym wyłącznikiem oraz powinny migać z jedną częstotliwością w fazie

1) powinny migać z równomierną częstotliwością 90 ą 30 cykli na minutę,
2) włączenie świateł powinno nastąpić z opóźnieniem nie większym niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika kierunkowska­zów,
3) w przypadku uszkodzenia, innego niż zwarcie, jednego ze świateł, pozostałe muszą migać, ale częstotliwość może różnić się od wymaganej

jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, włączenie kierunkowska­zów na pojeździe ciągnącym powinno powodować włączenie kierunkowska­zów umieszczonych na przyczepie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymienionych wyżej warunkach powinien znacznie zmienić częstotliwość; jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, to powinien mieć sygnał działania kierunkowskazów przyczepy, chyba że sygnał kontrolny pojazdu ciągnącego pozwala na wykrycie uszkodzenia jednego ze świateł zespołu pojazdów

 

 

 

3b

tylne

232)

26)

2

232)

żółta samo-chodowa

z tyłu (dla ciągnika z przodu lub z boku)

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł dodatkowych); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4) (dla motocykla jednośladowego 180 mm, dla ciągnika 500 mm)

350÷-1 5008)35)40)

-

 

 

 

 

 

3c

boczne

211)

212)

brak lub 2

-

żółta samocho-dowa

na obu bokach; odległość środka najbardziej do przodu wysuniętego punktu powierzchni świetlnej od przedniego obrysu nie może przekraczać 1800 mm13) (nie stosuje się tego do motocykla)

wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm16)

500÷1 50015), dla samochodów osobowych (kat. M1) dopuszcza się najmniejszą wysokość 350 mm

-

 

 

 

 

 

3d

przed-nio-tylne

-

-

239)

-

żółta samocho-dowa

jak w lp.3a i 3b

jak w lp. 3a i 3b

jak w lp. 3a i 3b

jak w lp.3a i 3b

 

 

 

 

 

4

Hamo-wania „stop”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

kategorii SI lub S2 (zgod- nie z ozna-czeniem homolo-gacyj-nym)

217)33)

1 lub 2, z tym że dla moto-cykla trójko-łowego muszą być dwa światła

2

233)

czerwona

z tyłu

dla samochodów osobowych (kat. M1 nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; dla motocykla brak wymagań, dla pozostałych pojazdów wzajemna odległość świateł umieszczonych po lewej i po prawej stronie pojazdu nie może być mniej- sza niż 600 mm (dla ciągnika 500 mm)7)

350÷1 500 8)35)40) dla motocykla najmniejsza wysokość wynosi 250 mm

-

 

dopuszcza się sygnał świetlny niemigąjący, zapalający się w razie niesprawności światła hamowania „stop”

powinno zapalać się w momencie uruchomienia hamulca roboczego

światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych

 

4b

kategorii S3 (środko-we, zgodnie z ozna-czeniem

129)

-

-

129)

czerwona

z tyłu

środek światła powinien leżeć w środkowej wzdłużnej płaszczyźnie pojazdu29)

dolna krawędź powierzchni świetlnej nie niżej niż 150 mm poniżej dolnej krawędzi szyby

-

 

 

 

-

1) nie może być łączone z żadnym innym światłem,

2) może być umieszczone na

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

homologacyjnym) obecność obowiąz-kowa tylko dla samo-chodów osobo-wych zareje-strowa-nych po-raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

tylnego okna i nie mniej niż 850 mm od nawierzchni; górna krawędź powierzchni świetlnej powyżej górnych krawędzi świateł Sl lub S2

 

 

 

 

 

zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,

3) jeśli jest umieszczone wewnątrz pojazdu, nie powinno być uciążliwe dla kierowcy przez odbicie od zwierciadeł lub innych powierzchni odbijających, np. tylnej szyby

5

Oświe-tlające tylną tablicę rejestra-cyjną

liczba taka, aby zapewniła dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej

biała

-

-

-

w sposób zapewnia-jący oświetlenie miejsca umieszcze-nia tylnej tablicy rejestracyj-nej

dopuszcza się, z tym że funkcję tę powinien spełniać sygnał przewidzia-ny dla świateł pozycyjnych

-

-

powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m

nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od 25 m

6

Pozycyj-ne przednie

2

1 lub 2

214

244)

biała

z przodu 18)

nie dalej niż 400 mm19) od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm (dla ciągnika 500 mm)7)28)

350÷
1 5008)40))

-

obowiązko-wy -świetlny niemigający barwy zielonej; sygnał ten nie jest wymagany, jeżeli oświetlenie tablicy rozdzielczej może włączać się i wyłączać tylko równocze-śnie ze światłami pozycyjnymi przednimi i tylnymi

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m, jeżeli są jedyny- mi światłami włączonymi na pojeździe

-

7

Pozycyj-ne tylne

234)

1 lub 2

2

234)

czerwona

z tyłu20)

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł dodatkowych); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)28)

350÷
1.5008)35)40)

-

obowiązko-wy - jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidzia-ny dla świateł pozycyjnych przednich

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m

-

8

Odblas-kowe tylne inne niż trójkątne

2

1 lub 2

2 (lub 441) -jeśli dwa nie mogą speł-nić wyma-gań co do roz-miesz-cze-nia i wido-cznoś-ci)

223)

czerwona

z tyłu20)

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)28)

250÷90021)41) 400÷90041) (dla ciągników nie niżej niż 400 mm)

-

-

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną innego światła tylnego

9

Odblas-kowe tylne trójkątne

-

-

-

2

czerwona

z tyłu

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)

250÷90021)

-

-

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m,

1) kształt-trójkąt równoboczny zwrócony wierzchołkiem do góry,

2) wewnątrz trójkąta nie może być

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

umieszczone żadne światło

10

Odblas-kowe przednie

2

1 lub 2

 

2

biała

z przodu18)

nie dalej niż 400 mm19) od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)28)

250÷90021)

-

-

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną dowolnego światła umieszczonego z przodu

11

Odblas-kowe boczne

24)

1 lub 2 po każdej stronie

43)

24)

żółta samocho-dowa; dopusz-cza się barwę czerwoną w przypadku światła umiesz-czonego z tyłu pojazdu we wspólnej obudowie z innym czerwo-nym światłem tylnym lub umiesz-czonym najbar-dziej z tyłu bocznym światłem pozycyj-nym

27)

na obu bokach pojazdu

250÷90021)

-

-

-

-

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

kształt - inny niż trójkąt

12

Awaryjne

jak kierunkowskazy (lp. 3)

obowiązko-wy -świetlny migający barwy czerwonej; może działać równocześ-nie z kontrolnym sygnałem, o którym mowa w lp. 3 kol. 13

-

sygnał powinien być podawany przez oddzielne urządzenie sterujące, umożliwiające miganie wszystkich kierunkowskazów umieszczonych na pojeździe, a jeżeli pojazd ciągnie przyczepę - również kierunkowskazów przyczepy

powinny zapalać się i gasnąć z równomierną częstotliwością 90 ą 30 cykli na minutę i działać w jednej fazie

powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę

13

Przeciw-mgłowe tylne

1 lub 2

1 lub 2

1 lub 243)

1 lub 2

czerwona

z tyłu

jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu

250÷1 00022) dla samochodów ciężarowych terenowych o dmc powyżej 12 t (kat. N3G) dopuszcza się największą wysokość 1200 mm

nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania „stop”

obowiązko-wy -świetlny nie-migający barwy żółtej

-

1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,

2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł

światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych

-

14

Cofania

1 lub 230)

-

i43)lub 243)

1 lub 230)

biała

z tyłu

-

250÷1 200

-

dopuszcza się

-

może włączać się tylko wówczas, gdy włączony jest wsteczny bieg, a urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym jego pracę

-

-

15

Obryso-we przed-nie i tylne

2 widoczne z przodu i 2 widoczne z tyłu36)

-

242)wi-doczne z przodu i 242) wido-czne z tyłu

2 wi-docz-ne z przo-du i 2 wido-czne z tyłu36)

biała - z przodu, czerwona - z tyłu36)

-

możliwie najbliżej bocznego obrysu pojazdu, lecz nie dalej niż 400 mm od tego obrysu

możliwie najwyżej, przy spełnieniu warunku rozmiesz-czenia na szerokości oraz symetrii świateł

nie bliżej niż 200 mm od światła pozycyjnego przedniego lub tylnego

dopuszcza się; jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidzia-ny dla świateł pozycyjnych

-

-

-

światło widoczne z przodu i światło widoczne z tyłu, umieszczone po tej samej stronie pojazdu, mogą być połączone w jednym urządzeniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

Przeciw-mgłowe przednie

2

1 lub 22)

243)

-

biała lub żółta selektywna

z przodu jak
lp. 1

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu

nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania, a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800 mm

-

obowiąz-kowy niemigaący sygnał barwy zielonej

-

1) powinno być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania,

2) włączenie świateł nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne

-

nie może zmieniać ustawienia w zależności od kąta obrotu kierownicy (nie stosuje się tego do motocykli)

17

Posto-jowe

4 lub 2

dla trójko-łowych 4 lub 2

443) lub 243)

-

biała - z przodu, czerwona - z tyłu, żółta samocho-dowa - jeżeli światło jest połączone z kierunkow-skazem bocznym lub bocznym światłem pozycyjnym

2 z przodu i 2 z tyłu albo po jednym na każdym boku pojazdu

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu

350÷1 5008)40)

-

dopuszcza się barwy zielonej; jeśli jest -powinien wyraźnie różnić się od sygnału świateł pozycyjnych

-

1) powinno być możliwe włączenie świateł po jednej stronie pojazdu bez włączenia jakiegokolwiek innego światła,

2) powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę

-

funkcja tego światła może być również spełniana przez równoczesne włączenie świateł pozycyjnych przednich i tylnych po jednej stronie pojazdu

18

Światło do jazdy dziennej

2

-

-

-

biała

z przodu jak
lp. 1

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniej- sza niż 600 mm7)

250÷1 500

-

dopuszcza się

-

1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,45)

2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,

3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej45)

-

-

19

Pozy-cyjne boczne

jak lp. 11

-

-

jak lp. 11

jak lp. 11

jak lp. 11

350÷1 50025)

-

-

dopuszcza się; jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidzia-ny dla świateł pozycyjnych przednich i tylnych

-

-

1) powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m,

2) w samochodach osobowych i ciężarowych o dmc nieprzekracza-jącej 3,5 tony (kat. M1 i N1) i długości mniejszej niż 6 m światła barwy żółtej samochodowej mogą migać w fazie z kierunkowska-zami po tej samej stronie pojazdu

-

20

Robocze

-

-

brak spe-cjal-nych wy-magań

-

-

-

-

-

-

obowiąz-kowy

-

powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21

Oznako-wanie odblaskowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21a

konturowe

pasy ciągłe lub nieciągłe

pasy ciągłe lub nieciągłe

biała lub żółta

możliwie dobrze obejmujące długość

możliwie dobrze obejmujące szerokość z tylu

dolna część 250 ÷ 1 50025)

gdy nieciągłe, to przerwa nie większa niż 50 % najkrótszego elementu pasa

21b

grafika

wyłącznie wewnątrz oznako-wania konturo-wego

wyłącznie wewnątrz oznako-wania konturo-wego

wyłącznie wewnątrz oznakowania konturowego

grafika lub reklama ma być umiarkowana31)

22

Narożne

2

biała

z przodu (w odległości nie większej niż 1000 mm od przodu pojazdu)

nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu

250 ÷ 900 mm, jednak nie wyżej niż światła mijania

1) powinny być podłączone w taki sposób, aby mogły działać tylko przy jednoczesnym załączeniu świateł drogowych lub świateł mijania.

nie mogą działać, gdy prędkość pojazdu przekracza 40 km/h

2) mogą włączać się automatycznie z jednej strony pojazdu tylko przy jednoczesnym włączeniu świateł kierunkowskazów po tej samej stronie pojazdu lub przy skręcie kierownicy z pozycji jazda na wprost w stronę odpowiadającą tej samej stronie pojazdu; muszą wyłączać się automatycznie po wyłączeniu kierunkowskazów lub gdy kierownica powróci do pozycji jazdy na wprost.

3) jeżeli włączone jest światło cofania, oba światła narożne mogą być włączone jednocześnie, niezależnie od pozycji kierownicy lub kierunkowskazów; w tym przypadku są wyłączone, jeżeli wyłączone jest światło cofania

 

* Jeżeli w wymaganiach określonych w tabeli stosuje się pojęcie „ciągnik”, to obejmują one wymagania dla ciągnika rolniczego i leśnego oraz pojazdu wolnobieżnego.

1) Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, z wyjątkiem świateł drogowych i mijania umieszczonych obok siebie, które powinny być symetryczne względem tej płaszczyzny; światła występujące parami powinny być symetryczne względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

2) Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m – liczba świateł jak w kol. 3.

3) Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

4) Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona do 400 mm.

5) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego z jednym kołem z tyłu.

6) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego z jednym kołem z przodu.

7) Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m (1,4 m dla światła hamowania „stop” i pozycyjnego tylnego ciągnika), odległość ta może być zmniejszona do 400 mm (dla ciągnika min. 500 mm).

8) Dla motocykla – 1200 mm.

9) Dopuszcza się odległość mniejszą niż 40 mm, ale większą niż 20 mm dla kierunkowskazów o światłości w osi odniesienia większej od 250 cd oraz mniejszą lub równą 20 mm dla kierunkowskazów o światłości w osi odniesienia większej od 400 cd.

10) Dla ciągników wyposażonych z przodu w urządzenia przenośne dopuszcza się dwa dodatkowe światła mijania na wysokości nieprzekraczającej 3000 mm, pod warunkiem że połączenia elektryczne uniemożliwiają świecenie obu par świateł mijania jednocześnie i są wzajemnie połączone z dodatkowymi światłami pozycyjnymi.

11) Jeśli kierunkowskazy boczne mają wspólne źródło światła z kierunkowskazami przednimi, to dla zapewnienia dobrej widoczności mogą być zamocowane dwa dodatkowe kierunkowskazy boczne.

12) Jeżeli motocykl nie jest wyposażony w kierunkowskazy przednie i tylne.

13) Dla samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych o dmc poniżej 3,5 t (kat. M1 i N1) oraz dla pozostałych pojazdów, jeśli ich konstrukcja nie zapewni dobrej widoczności kierunkowskazów przy odległości 1800 mm, może być ona zwiększona do 2500 mm (2600 mm w odniesieniu do ciągników).

14) Dla ciągników wyposażonych z przodu w urządzenia przenośne, które mogą zasłaniać obowiązkowe przednie światła pozycyjne, dopuszcza się dwa dodatkowe światła pozycyjne przednie na wysokości nieprzekraczającej 2300 mm.

15) Dla motocykla – 1200 mm, a dla ciągnika – 1900 mm; jeżeli konstrukcja pojazdu (z wyjątkiem motocykla) nie pozwala na zachowanie wymaganej wysokości, dopuszcza się 2300 mm.

16) Dla motocykla – 560 mm, a dla ciągnika – 500 mm.

17) Co najmniej 2, jednak nie więcej niż 4 dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 30 czerwca 2003 r.

18) Dla motocykla z jednym kołem z przodu dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności.

19) Dla przyczepy – 150 mm.

20) Dla motocykla z jednym kołem z tyłu dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności.

21) Jeżeli konstrukcja pojazdu (z wyjątkiem motocykla) nie pozwala na zachowanie tej wysokości, dopuszcza się 1500 mm (dla ciągnika – 1200 mm).

22) Dla motocykla – 900 mm.

23) Pod warunkiem, że jest ono połączone w jednym urządzeniu z innym tylnym światłem sygnalizacyjnym.

24) Liczba świateł powinna zapewniać spełnienie wymagań dotyczących rozmieszczenia na długości pojazdu.

25) Jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej wysokości, dopuszcza się 2100 mm.

26) Stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposażonego w światła mijania z żarówkami halogenowymi. Nie dotyczy motocykla zarejestrowanego po dniu 31 grudnia 2009 r.

27) Przynajmniej jedno światło z każdej strony powinno być umieszczone w środkowej jednej trzeciej długości pojazdu (długość przyczepy mierzy się razem z dyszlem); światło wysunięte najbardziej do przodu powinno być umieszczone nie dalej niż 3 m od przedniego obrysu pojazdu, a umieszczone najbardziej z tyłu nie dalej niż 1 m (3 m dla ciągnika) od tylnego obrysu pojazdu; wzajemna odległość dwóch sąsiednich świateł umieszczonych na tym samym boku pojazdu, z wyjątkiem samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych o dmc poniżej 3,5 tony (kat. M1 i N1), nie może przekraczać 3 m (dopuszcza się 4 m, jeśli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej odległości), a dla ciągnika 6 m; dla motocykli światło lub światła powinny być umieszczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie mogły być zasłonięte odzieżą kierowcy lub pasażera.

28) Dla samochodów osobowych (kat. M1), ciężarowych i specjalnych (kat. N1) brak wymagań odnośnie do wzajemnej odległości tych świateł.

29) Jeśli środkowa wzdłużna płaszczyzna pojazdu rozdziela ruchome części składowe pojazdu, dopuszcza się dwa światła S3 typu D, umieszczone po obu stronach, możliwie najbliżej tej płaszczyzny, lub jedno światło S3 przesunięte w lewo tak, aby odległość środka światła od tej płaszczyzny nie przekraczała 150 mm.

30) Dodatkowo dopuszcza się 1 lub 2 światła przeciwmgłowe przednie umieszczone z tyłu pojazdu dla pojazdów ciężarowych i specjalnych o dmc powyżej 3,5 t, dla autobusów i dla przyczep o dmc powyżej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4), skierowane do tyłu, tak aby nie powodowały olśnienia innych użytkowników drogi.

31) Warunek umiarkowania jest spełniony, jeżeli zastosowano do nich materiały odblaskowe klasy D lub E według Regulaminu nr 104 EKG ONZ oraz: liczba znaków nie przekracza 15, wysokość liter lub znaków zawiera się między 300 mm a 1000 mm, a łączna powierzchnia odblaskowa materiału klasy D nie przekracza 2 m2.

32) Dopuszcza się dwa dodatkowe kierunkowskazy tylne na samochodach ciężarowych i specjalnych o dmc powyżej 3,5 t, autobusach oraz na przyczepach o dmc powyżej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).

33) Jeśli nie ma zainstalowanych świateł kat. S3, dopuszcza się dwa dodatkowe światła „stop” kat. S1 lub S2 na samochodach ciężarowych i specjalnych o dmc powyżej 3,5 t, autobusach oraz na przyczepach o dmc powyżej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).

34) Jeśli nie ma zainstalowanych świateł obrysowych tylnych, dopuszcza się dwa dodatkowe światła pozycyjne tylne na samochodach ciężarowych i specjalnych o dmc powyżej 3,5 t, autobusach oraz na przyczepach o dmc powyżej 750 kg (kat. N2, N3, M2, M3, O2, O3 i O4).

35) Światła dodatkowe, jeśli występują, powinny być umieszczone na możliwie największej wysokości pozwalającej na spełnienie wymagań dotyczących rozmieszczenia na szerokości pojazdu i symetrii świateł oraz nie niżej niż 600 mm ponad światłami obowiązkowymi.

36) Dopuszcza się obecność dodatkowej pary świateł obrysowych tylnych i przednich, wystających poza obrys pojazdu, umieszczonych z tyłu pojazdu, jeśli obowiązkowe światła obrysowe nie wystają poza obrys pojazdu.

37) Warunek można uznać za spełniony dla świateł z halogenowym lub wyładowczym (ksenonowym) źródłem światła, jeżeli natężenie oświetlenia każdego światła w punktach 50 R i 75 R, dla świateł asymetrycznych, spełnia wymagania pkt 6.2.5 dla klasy B Regulaminu nr 112 EKG ONZ podczas pracy silnika przy średniej prędkości obrotowej.

38) Dopuszcza się dodatkową parę świateł umieszczonych na wysokości nie większej niż 4000 mm.

39) Tylko dla ciągników o długości poniżej 4,6 m i odległości pomiędzy zewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych poniżej 1,6 m.

40) Dla ciągników 400–1900 mm; jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie wymaganej wysokości, dopuszcza się 2300 mm (dla świateł postojowych – 2100 mm).

41) Dla ciągników dopuszcza się 4 światła, w tym: 2 światła umieszczone na wysokości poniżej 900 mm i o minimalnej odległości pomiędzy nimi 400 mm oraz 2 światła umieszczone na wysokości maksymalnie 2300 mm i o minimalnej odległości pomiędzy nimi 600 mm (dopuszcza się 400 mm dla ciągników o szerokości poniżej 1,3 m).

42) Dopuszczalne tylko dla ciągników o szerokości powyżej 2,1 m.

43) Nieobowiązkowe, wymagania jak dla pojazdów samochodowych.

44) Obowiązkowe dla przyczep o szerokości 1,6 m i więcej.

45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.

10) dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

11) użyte w różnym przypadku wyrazy „Siły Zbrojne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 2.
Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w światła drogowe, mijania lub pozycyjne przednie o barwie żółtej selektywnej do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/97/WE z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG i uchylającej dyrektywę 71/127/EWG (Dz. Urz. UE L 25 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 722),

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/38/WE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 25),

– dyrektywy Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 36).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393.

Załącznik 1. [WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W LUSTERKA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 639)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W LUSTERKA

§ 1. Zależnie od kategorii pojazdu określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166), pojazdy powinny być wyposażone w lusterka lub równoważne im inne urządzenia do widoczności pośredniej umożliwiające obserwacje odpowiednich obszarów wokół pojazdu. Liczbę, klasę oraz umieszczenie lusterek na pojeździe określono w § 2. Objaśnienia, wymagania i ograniczenia znajdują się w załącznikach II i III dyrektywy 2003/97/WE lub równoważnym Regulaminie EKG ONZ Nr 46.

§ 2. Liczba, klasa oraz rozmieszczenie lusterek na pojeździe.

Nr
wiersza

Kategoria pojazdu*

Lusterko wewnętrzne

Lusterka zewnętrzne

Obecność, liczba i umieszczenie

1

Klasa I***

Główne Klasa II

Główne Klasa III

Szeroko­kątne
Klasa IV

Bliskiego widzenia Klasa V****

Przednie Klasa VI****

2

M1

Obowiązkowe (z wyjątkami)**

Dopusz­czalne

Obowiąz­kowe
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera

Dopusz­czalne
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera (z ogranicze­niami)**

Dopusz­czalne
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera (z ogranicze­niami)**

Dopusz­czalne
(z ogranicze­niami)**

3

M2

Dopuszczalne

Obowiąz­kowe
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera

Niedozwo­lone

4

M3

5

N1

Obowiązkowe (z wyjątkami)**

Dopusz­czalne

Obowiąz­kowe
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera

6

N2 ≤ 7,5 t

Dopuszczalne

Obowiąz­kowe
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera

Niedozwo­lone

Obowiąz­kowe
Po obu stronach pojazdu, jeśli można wstawić lusterko klasy V

Obowiąz­kowe
1 po stronie pasażera Dopusz­czalne
1 po stronie kierowcy (oba lusterka muszą być zamonto­wane w odległości co najmniej 2 m od podłoża)

Dopusz­czalne
1 przednie lustro (z ogranicze­niami)**

7

N2 > 7,5 t

Obowiąz­kowe
1 po stronie kierowcy
1 po stronie pasażera

Obowiąz­kowe
1 po stronie pasażera Dopusz­czalne
1 po stronie kierowcy (z ogranicze­niami)**

Obowiąz­kowe
1 przednie lustro (z wyjątkami i ogranicze­niami)**

8

N3

 

* Kategorie są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

** o których mowa w dyrektywach: 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG i uchylającej dyrektywę 71/127/EWG (Dz. Urz. UE L 25 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 722), Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (Dz. Urz. UE L 81 z 30.03.2005, str. 44) lub równoważnym Regulaminie EKG ONZ.

*** Klasy lusterek określa pkt 1.1.1.14 załącznika I dyrektywy 2003/97/WE.

**** Lusterko/a należy zamontować w odległości co najmniej 2 m od podłoża.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
  • Data wejścia w życie: 2009-06-20
  • Data obowiązywania: 2009-06-20