Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) hospitalizacja – całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu lub zgonu;

3) hospitalizacja planowa – całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym;

4) leczenie jednego dnia – udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

5) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;

6) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji;

7) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;

8) poziom referencyjny – potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikację personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych.

§ 3.
1. Wykaz świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.
§ 5.
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

§ 6.
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia.

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 7.
Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, w skład których wchodzą substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD-10. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD-10 oraz w terapii wspomagającej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
1. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:

1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464), zwanych dalej „kodami resortowymi”, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

2) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4421 lub 4423 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXVII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

3) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4450, 4454, 4456 lub 4458 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXXVIII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (poz. 1143)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10 ORAZ W TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10 ORAZ W TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO]

Załącznik nr 3

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Część I. Warunki wspólne, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych

A. Wymagania wspólne, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń w ramach hospitalizacji i hospitalizacji planowej (nie dotyczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć oraz Wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”)

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych posiada w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej „OAilT”.

2. W przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAilT możliwe jest udzielanie świadczeń gwarantowanych pod warunkiem posiadania przez świadczeniodawcę co najmniej jednego stanowiska intensywnej terapii oraz zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego w warunkach odpowiadających zespołowi ratownictwa medycznego specjalistycznego.

3. Szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę, który nie posiada w strukturze organizacyjnej OAilT, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii musi być unormowany w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych zapewnia:

1) całodobowo co najmniej dostęp do badań:

a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

b) tomografii komputerowej (TK),

c) rezonansu magnetycznego,

d) endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych;

2) całodobowo w lokalizacji realizację badań:

a) radiologicznych (RTG),

b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

3) co najmniej dostęp do badań histopatologicznych.

5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej zapewnia realizację badań, o których mowa w ust. 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu.

B. Warunki wspólne, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia jednego dnia

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia jednego dnia spełnia następujące warunki w zakresie kwalifikacji personelu:

1) równoważnik co najmniej 1/2 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń;

2) równoważnik co najmniej 1/2 etatu – pielęgniarka.

2. W przypadku udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w ramach leczenia jednego dnia świadczeniodawca spełnia dodatkowo następujące warunki:

1) równoważnik co najmniej 1/2 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, bezpośrednio nadzorowany przez specjalistę anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii;

2) równoważnik co najmniej 1/2 etatu – pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub która ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia jednego dnia zapewnia co najmniej dostęp do badań:

1) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych;

2) tomografii komputerowej (TK);

3) rezonansu magnetycznego;

4) radiologicznych (RTG);

5) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń.

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia jednego dnia w przypadku chirurgii jednego dnia zapewnia również co najmniej dostęp do badań histopatologicznych.

5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia dziennego posiada co najmniej:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;

3) pokój lub pokoje dla świadczeniobiorców wyposażone w łóżka lub fotele wypoczynkowe;

4) w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów.

6. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewnia w miejscu udzielania świadczeń następujące warunki w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:

a) aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

b) alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

c) alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

d) urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

e) urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

f) worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

g) źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

h) urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

i) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

j) wyciąg gazów anestetycznych,

k) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

I) źródło światła,

m) sprzęt do dożylnego podawania leków,

n) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

o) monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

p) pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,

q) urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

r) sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów;

2) stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali wybudzeń wyposażone w:

a) źródła: tlenu, powietrza i próżni,

b) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

c) kardiomonitor,

d) pulsoksymetr.

Część II. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem poziomów referencyjnych

A. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach hospitalizacji

I. Alergologia/Alergologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista alergologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) zestaw do punktowych testów skórnych (nie mniej niż 10 alergenów);

2) spirometr;

3) zestawy do płatkowych testów skórnych (nie mniej niż 26 alergenów);

4) zestaw do prowokacji pokarmowej;

5) zestaw do prowokacji wziewnej;

6) nebulizator;

7) pikflometr;

8) kardiomonitor.

4. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji – łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wyodrębnionym dyżurem pielęgniarskim.

II. Anestezjologia i intensywna terapia/Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Pozostały personel: pielęgniarki

1) zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej;

2) równoważnik co najmniej dwóch etatów: pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) w miejscu udzielania świadczeń – wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) w miejscu udzielania świadczeń – każde stanowisko intensywnej terapii wyposażone w:

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG,

b) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

c) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi,

d) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym,

e) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora.

f) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21–100 %,

g) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych,

h) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących,

i) monitorowanie temperatury ciała,

j) pulsoksymetrię,

k) kapnografię;

3) możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca.

4. Wyposażenie w lokalizacji w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) przyłóżkowy aparat RTG;

2) przyłóżkowy aparat USG;

3) aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej – 1 na oddział liczący co najmniej 8 stanowisk – w przypadku gdy w lokalizacji nie ma odcinka/stacji dializ.

5. Zapewnienie w lokalizacji realizacji badań:

1) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej oraz poziomu mleczanów);

2) endoskopowych.

II. Anestezjologia i intensywna terapia/Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 6 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Pielęgniarki:

1) równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,22 etatu – pielęgniarka na jedno stanowisko intensywnej terapii.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) w miejscu udzielania świadczeń – wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) w miejscu udzielania świadczeń – każde stanowisko intensywnej terapii wyposażone w:

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG,

b) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną.

c) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi,

d) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym,

e) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora,

f) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21–100 %,

g) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych,

h) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących,

i) monitorowanie temperatury ciała,

j) pulsoksymetrię,

k) kapnografię;

3) możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) bronchoskop lub bronchofiberoskop,

b) aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego;

2) w lokalizacji:

a) przyłóżkowy aparat RTG,

b) przyłóżkowy aparat USG.

5. Zapewnienie realizacji badań:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną,

b) monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

c) monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej,

d) pomiaru rzutu serca,

e) ciągłego leczenia nerkozastępczego;

2) w lokalizacji – hemodializy;

3) całodobowo w lokalizacji:

a) diagnostyki USG, RTG, TK,

b) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

4) w ramach dostępu – mikrobiologicznych.

6. Pozostałe warunki:

1) co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii – w miejscu udzielania świadczeń;

2) całodobowe zapewnienie realizacji wykonywania wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej (na naczyniach wieńcowych, wewnątrz-czaszkowych i obwodowych) – w lokalizacji;

3) realizacja klasycznych technik diagnostyki radiologicznej i badań obrazowych USG, TK, NMR oraz pozostałych procedur diagnostycznych związanych z procedurą orzekania o śmierci mózgu zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M. P. Nr 46, poz. 547) – w lokalizacji;

4) pracownia endoskopii – w lokalizacji;

5) sprawozdawanie w osobodniach liczby osobodni, w których świadczeniobiorca miał:

a) cewnik w żyle głównej oraz wykonany bezpośredni pomiar OCŻ,

b) cewnik w tętnicy oraz wykonany bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego,

c) cewnik w tętnicy płucnej i wykonany pomiar dynamiki układu krążenia lub z inną technologią medyczną służącą do pomiaru dynamiki układu krążenia przyjętą jako alternatywna,

d) wykonany pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego;

6) sprawozdawanie w osobodniach liczby osobodni z leczeniem nerkozastępczym pod postacią:

a) hemofiltracji żylno-żylnej,

b) wysokoobjętościowej hemofiltracji żylno-żylnej,

c) hemodiafiltracji,

d) plazmaferezy;

7) nie mniej niż 100 badań mikrobiologicznych rocznie na jedno stanowisko intensywnej terapii;

8) możliwość orzekania o trwałym i nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu.

IV. Angiologia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista angiologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) aparat RTG naczyniowy,

b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim – w lokalizacji.

V. Chirurgia dziecięca

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik

co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii dziecięcej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) inkubator (w przypadku realizacji świadczeń w zakresie chirurgii noworodka);

2) kardiomonitor.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim,

b) blok operacyjny – całodobowo.

VI. Chirurgia klatki piersiowej/Chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii klatki piersiowej.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji oddechowej.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) spirometr;

2) w lokalizacji:

a) mediastinoskop,

b) torakoskop lub wideotorakoskop,

c) bronchoskop lub bronchofiberoskop.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim,

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) pracownia endoskopii,

b) blok operacyjny – całodobowo.

VII. Chirurgia naczyniowa

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii naczyniowej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji – aparat RTG naczyniowy.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia wewnątrznaczyniowego.

VIII. Chirurgia ogólna

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii lub chirurgii ogólnej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim,

b) blok operacyjny – całodobowo.

IX. Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii onkologicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny – całodobowo,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim.

X. Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii plastycznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) dermatom – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji.

XI. Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) pantomograf stomatologiczny – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji.

XII. Choroby płuc/Choroby płuc dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chorób płuc.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego poprzez procedury rehabilitacji oddechowej.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) spirometr,

b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) bronchoskop,

b) bronchofiberoskop.

4. Dostęp do badań:

1) mikrobiologicznych (w tym BK) – całodobowo;

2) scyntygraficznych.

5. Pozostałe warunki: pracownia endoskopii – w lokalizacji.

XIII. Choroby wewnętrzne

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chorób wewnętrznych.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) aparat EKG 12-kanałowy;

2) w lokalizacji:

a) Holter RR,

b) Holter EKG.

XIV. Choroby zakaźne/Choroby zakaźne dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chorób zakaźnych lub medycyny transportu lub medycyny morskiej i tropikalnej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Dostęp do badań:

1) molekularnych (PCR) zgodnie z profilem udzielanych świadczeń;

2) immunologicznych;

3) parazytologicznych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) izolatki – co najmniej 10 % łóżek;

3) co najmniej oddzielne pomieszczenie w izbie przyjęć szpitala zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta z chorobą zakaźną lub podejrzanego o zachorowanie na chorobę zakaźną;

4) w przypadku usytuowania oddziału w części budynku szpitalnego – odrębne ciągi komunikacyjne, zapewnienie izolacji od pozostałej części oraz bezpośredni dostęp do oddziału z zewnątrz.

XV. Dermatologia i wenerologia/Dermatologia i wenerologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista dermatologii i wenerologii.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) lampa PUVA lub wąskopasmowe UVB (311 nm),

b) aparat do kriochirurgii miejscowej,

c) aparat do elektrokoagulacji,

d) kardiomonitor,

e) zestaw do pobierania wycinków,

f) zestaw do płatkowych testów skórnych (co najmniej 26);

2) w lokalizacji – mikroskop.

3. Dostęp do badań:

1) immunohistopatologicznych;

2) mykologicznych.

4. Pozostałe warunki – w miejscu udzielania świadczeń:

1) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;

2) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

3) izolatka.

XVI. Diabetologia/Diabetologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista diabetologii.

2. Osoba, która: ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1 784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyk, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk, lub ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, zwana dalej „osobą planującą dietę” – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) pompy do ciągłej podskórnej infuzji insuliny,

b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

b) Holter RR,

c) Holter EKG,

d) aparat EKG 12-kanałowy.

XVII. Endokrynologia/Endokrynologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista endokrynologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

b) aparat EKG 12-kanałowy.

4. Dostęp do badań: oznaczanie poziomu hormonów.

XVIII. Gastroenterologia/Gastroenterologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista gastroenterologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) gastroskop lub gastrofiberoskop,

c) kolonoskop,

d) rektoskop;

2) w lokalizacji – manometr do badań przewodu pokarmowego;

3) dostęp – pehametr.

4. Pozostałe warunki – w miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) pracownia endoskopii.

XIX. Geriatria

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista gerontologii lub geriatrii.

2. Pozostały personel:

1) osoba, która rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku, lub rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą fizjoterapię” – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) osoba, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, zwana dalej „psychologiem klinicznym” – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji – aparat EKG 12-kanałowy.

XX. Hematologia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista hematologii.

2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

5. Zapewnienie realizacji badań:

1) w lokalizacji:

a) pobieranie i badanie szpiku kostnego,

b) biopsja pod kontrolą USG;

2) w ramach dostępu:

a) cytofluorometrycznych,

b) cytogenetycznych,

c) wirusologicznych,

d) oznaczania białka monoklonalnego (jakościowe, ilościowe).

6. Pozostałe warunki: w miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim.

XXI. Immunologia kliniczna/Immunologia kliniczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista immunologii klinicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Dostęp do badań:

1) wirusologicznych;

2) cytofluorometrycznych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) sale z wyciągiem laminarnym – w lokalizacji.

XXII. Kardiochirurgia/Kardiochirurgia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista kardiochirurgii.

2. Osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i przeszkolenie specjalistyczne, zwana dalej „perfuzjonistą” – równoważnik co najmniej 2 etatów.

3. Organizacja udzielania świadczeń – w miejscu udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) kontrapulsacja balonem wewnątrzaortalnym;

3) stymulacja endokawitarna.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

2) w lokalizacji – angiograf.

5. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

6. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia wewnątrznaczyniowego aorty piersiowej.

XXIII. Kardiologia/Kardiologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista kardiologii; w przypadku leczenia dzieci: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista kardiologii dziecięcej, lub specjalista pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty kardiologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) co najmniej 4 kardiomonitory,

2) aparat EKG 12-kanałowy,

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

4) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych (nie dotyczy leczenia pacjentów powyżej 18. roku życia),

5) Holter RR,

6) Holter EKG,

7) zestaw do prób wysiłkowych (nie dotyczy leczenia pacjentów poniżej 18. roku życia).

4. Pozostałe warunki: łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim (nie dotyczy leczenia pacjentów poniżej 18. roku życia) – w lokalizacji.

XXIV. Nefrologia/Nefrologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista nefrologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

4. Pozostałe warunki: stacja dializ – zapewnienie dostępu.

XXV. Neonatologia

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neonatologii lub pediatrii;

2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z oddziałem pediatrii).

2. Pielęgniarki lub położne – zapewnienie całodobowej opieki – równoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) stanowisko do resuscytacji wyposażone w:

a) zestaw reanimacyjny,

b) zestaw do wspomagania oddechu (CPAP),

c) pulsoksymetr,

d) źródło tlenu,

e) urządzenie ssące;

2) inkubatory zamknięte lub otwarte do opieki podstawowej;

3) lampa do fototerapii;

4) przynajmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi.

XXVI. Neonatologia – drugi poziom referencyjny

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neonatologii;

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista neonatologii na 20 łóżek noworodkowych;

3) 1 lekarz na 3 stanowiska intensywnej terapii noworodka – specjalista neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii;

4) 1 lekarz na 6 stanowisk opieki pośredniej – specjalista neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Pielęgniarki lub położne – zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:

1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;

2) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

3) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) respirator na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

b) inkubator zamknięty lub otwarty na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

c) przynajmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

d) jednorazowy zestaw do odbarczania odmy opłucnowej,

e) jednorazowy zestaw do cewnikowania żyły pępkowej,

f) lampa do fototerapii;

2) w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

5. Pozostałe warunki – w miejscu udzielania świadczeń:

1) co najmniej 2 stanowiska intensywnej terapii noworodka;

2) co najmniej 1 stanowisko intensywnej terapii noworodka na 800 noworodków leczonych rocznie;

3) wydzielone stanowiska opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

4) wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

XXVII. Neonatologia – trzeci poziom referencyjny

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neonatologii;

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista neonatologii na 20 łóżek noworodkowych;

3) 1 lekarz na 3 stanowiska intensywnej terapii noworodka – specjalista neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii;

4) 1 lekarz na 6 stanowisk opieki pośredniej – specjalista neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Pielęgniarki lub położne – zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:

1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;

2) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

3) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) respirator na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

b) inkubator zamknięty lub otwarty na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

c) co najmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi, na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka,

d) jednorazowy zestaw do odbarczania odmy opłucnowej,

e) jednorazowy zestaw do cewnikowania żyły pępkowej,

f) lampa do fototerapii;

2) w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

5. Pozostałe warunki:

1) co najmniej 20 łóżek noworodkowych;

2) co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka;

3) co najmniej 1 stanowisko intensywnej terapii noworodka na 250 noworodków leczonych rocznie;

4) wydzielone stanowiska opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

5) wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

XXVIII. Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 3 etatów – specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii lub w trakcie specjalizacji z neurochirurgii;

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego poprzez procedury rehabilitacji neurologicznej.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) aparat RTG naczyniowy,

b) mikroskop operacyjny,

c) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

d) aparat RTG mobilny.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) TK – w lokalizacji;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – w ramach dostępu.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim,

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia wewnątrznaczyniowego.

XXIX. Neurologia/Neurologia dla dzieci

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista neurologii;

2) w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista neurologii dziecięcej.

2. Pozostały personel: osoba prowadząca fizjoterapię – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji neurologicznej.

4. Wyposażenie w sprzęt: aparat EEG – w lokalizacji.

5. Dostęp do badań EMG.

6. Pozostałe warunki: łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim – w miejscu udzielania świadczeń.

XXX. Okulistyka/Okulistyka dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista okulistyki.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – specjalista okulistyki lub lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) aparat do komputerowego badania wzroku,

b) keratometr;

2) w lokalizacji:

a) mikroskop operacyjny,

b) aparat GDX lub HRT,

c) perymetr statyczny,

d) aparat USG okulistyczny.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

XXXI. Onkologia i hematologia dziecięca

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej.

2. Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) 50 % sal chorych gwarantujących zapewnienie reżimu sanitarnego;

3) wydzielony oddział leczenia dziennego.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

5. Zapewnienie realizacji badań:

1) w lokalizacji:

a) hematologicznych,

b) cytofluorometrycznych,

c) biochemicznych,

d) diagnostyki obrazowej;

2) dostęp do badań:

a) mikrobiologicznych,

b) cytogenetycznych.

6. Pozostałe warunki: w miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim.

XXXII. Onkologia kliniczna/Onkologia kliniczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista onkologii klinicznej.

2. Pozostały personel: psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

5. Zapewnienie realizacji badań:

1) w lokalizacji:

a) biopsja pod kontrolą USG,

b) endoskopowych;

2) dostęp do badań:

a) mammograficznych,

b) histopatologicznych śródoperacyjnych,

c) patomorfologicznych,

d) cytofluorometrycznych,

e) cytogenetycznych,

f) wirusologicznych.

6. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) pracownia endoskopii – w lokalizacji.

XXXIII. Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci/Audiologia i foniatria/Audiologia i foniatria dla dzieci

1. Lekarze:

1) w przypadku otorynolaryngologii: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii;

2) w przypadku leczenia dzieci w otorynolaryngologii: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej lub laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii;

3) w przypadku audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista audiologii i foniatrii;

4) w przypadku leczenia dzieci w audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista audiologii i foniatrii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) w przypadku otorynolaryngologii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku audiologii i foniatrii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy – w lokalizacji (nie dotyczy audiologii i foniatrii).

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) histopatologicznych śródoperacyjnych (nie dotyczy audiologii i foniatrii) – zapewnienie dostępu;

2) audiogramu – w miejscu udzielania świadczeń.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim (nie dotyczy audiologii i foniatrii);

2) w lokalizacji:

a) pracownia endoskopii,

b) blok operacyjny – w lokalizacji (nie dotyczy audiologii i foniatrii).

XXXIV. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji narządu ruchu.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) artroskop diagnostyczno-terapeutyczny – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – całodobowo, w lokalizacji.

XXXV. Pediatria

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista pediatrii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) kardiomonitor;

2) aparat EKG 12-kanałowy.

4. Pozostałe warunki: łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim – w miejscu udzielania świadczeń.

XXXVI. Położnictwo i ginekologia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista położnictwa i ginekologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia;

2) stała obecność specjalisty położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: w miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) aparat KTG;

3) kardiomonitor.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) partogram,

b) ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – zapewnienie dostępu.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich – w lokalizacji.

XXXVII. Położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista położnictwa i ginekologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – dwóch lekarzy;

2) stała obecność specjalisty położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji;

4) możliwość wykonania znieczulenia śródporodowego;

5) w systemie „matka z dzieckiem” sale chorych wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację niemowląt.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kolposkop,

b) aparat KTG,

c) kardiomonitor,

d) aparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

2) w lokalizacji:

a) laparoskop,

b) histeroskop diagnostyczno-operacyjny.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) partogram,

b) ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) laboratoryjnych – w lokalizacji;

3) histopatologicznych śródoperacyjnych – zapewnienie dostępu.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny,

b) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich,

c) oddział neonatologiczny z równoważnym lub wyższym poziomem referencyjnym.

XXXVIII. Położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista położnictwa i ginekologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – trzech lekarzy;

2) stała obecność lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji;

4) dostępność wykonania znieczulenia śródporodowego;

5) możliwość wykonywania więcej niż jednego cięcia cesarskiego jednoczasowo;

6) w systemie „matka z dzieckiem” sale wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację niemowląt.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) aparat KTG,

b) kardiomonitor,

c) kolposkop,

d) aparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń.

e) laparoskop,

f) histeroskop diagnostyczno-operacyjny;

2) całodobowo w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) partogram,

b) EKG płodu lub komputerowa analiza KTG (kompleksowy system nadzoru okołoporodowego);

2) w lokalizacji:

a) laboratoryjnych,

b) gazometrii krwi pępowinowej,

c) diagnostyki prenatalnej (kordocenteza, biopsja trofoblastu, amniopunkcja, fetoskopia);

3) dostęp do badań:

a) cytogenetycznych,

b) histopatologicznych śródoperacyjnych,

c) popłodu.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) w lokalizacji:

a) pracownia endoskopii,

b) blok operacyjny – całodobowo,

c) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich,

d) oddział neonatologiczny z równoważnym poziomem referencyjnym.

XXXIX. Położnictwo i ginekologia/ginekologia onkologiczna (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia)

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) wyodrębniona opieka lekarska w miejscu udzielania świadczeń we wszystkie dni tygodnia;

2) dostępność do stałej konsultacji specjalisty położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) kardiomonitor.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim – w miejscu udzielania świadczeń;

2) dostęp do bloku operacyjnego – w lokalizacji.

XXXX. Reumatologia/Reumatologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista reumatologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań immunologicznych.

XXXXI. Radioterapia/Brachyterapia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista radioterapii onkologicznej (nie dotyczy wykonywania wyłącznie brachyterapii okulistycznej).

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Zapewnienie realizacji badań:

1) w lokalizacji:

a) TK,

b) laboratoryjnych;

2) dostęp do badań:

a) NMR,

b) histopatologicznych,

c) molekularnych.

XXXXII. Terapia izotopowa

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista medycyny nuklearnej (nie dotyczy dyżuru medycznego).

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) pokoje łóżkowe przeznaczone dla nie więcej niż dwóch pacjentów.

3. Dostęp do badań:

1) laboratoryjnych z możliwością wykonania badania:

a) TSH,

b) FT3 lub FT4,

c) przeciwciał przeciwtarczycowych;

2) w lokalizacji:

a) ultrasonograficznych,

b) radiologicznych,

c) scyntygraficznych.

4. Pozostałe warunki: w lokalizacji – zakład (pracownia) medycyny nuklearnej:

1) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) kamera scyntylacyjna planarna lub rotacyjna z możliwością wykonania badania całego ciała,

b) miernik bezwzględnej aktywności produktów radiofarmaceutycznych,

c) miernik skażeń powierzchniowych,

d) miernik mocy dawki promieniowania,

e) miernik skażeń osobistych,

f) płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych kamer scyntylacyjnych oraz inne przyrządy konieczne do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów,

g) wyciąg radiochemiczny,

h) laboratoryjne osłony osobiste zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym,

i) osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i beta,

j) kolimatory do kamery scyntylacyjnej odpowiednie do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych,

k) fantomy do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych,

I) odstojniki radioizotopowe,

m) w przypadku leczenia nowotworów tarczycy za pomocą źródeł jodu-131 – miernik zawartości jodu-131 w gruczole tarczowym.

XXXXIII. Toksykologia kliniczna/Toksykologia kliniczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista toksykologii lub toksykologii klinicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;

3) sala intensywnej opieki toksykologicznej, w miejscu udzielania świadczeń;

4) co najmniej 4 stanowiska intensywnej opieki toksykologicznej, w miejscu udzielania świadczeń;

5) każde stanowisko intensywnej opieki toksykologicznej wyposażone w sposób umożliwiający wykonanie czynności medycznych:

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG,

b) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie liczby oddechów,

c) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

d) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi,

e) ciągły przyłóżkowy pomiar saturacji (pulsoksymetria),

f) ciągły przyłóżkowy pomiar temperatury,

g) intubacja dotchawicza i wentylacja workiem samorozprężalnym,

h) sztuczna wentylacja płuc z użyciem respiratora,

i) toaleta dróg oddechowych przy użyciu urządzeń ssących,

j) stymulacja zewnętrznej pracy serca,

k) terapia płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych i strzykawek automatycznych,

I) zapewnienie wykonania czasowej stymulacji endokawitarnej;

6) zapewnienie wykonania eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi – hemodializa/hemoperfuzja – w miejscu udzielania świadczeń;

7) zapewnienie odtrutek – w miejscu udzielania świadczeń;

8) dostęp do zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: aparat do hemodializy/hemoperfuzji – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Całodobowy dostęp do badań:

1) analiz toksykologicznych materiału biologicznego – jakościowe i ilościowe;

2) biochemicznych;

3) mikrobiologicznych.

5. Pozostałe warunki: całodobowe zapewnienie co najmniej telefonicznych konsultacji toksykologicznych dla innych komórek organizacyjnych świadczeniodawcy.

XXXXIV. Transplantologia kliniczna/Transplantologia kliniczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista transplantologii klinicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące:

a) kwalifikacji do przeszczepu,

b) badania zgodności tkankowej,

c) pobierania narządów,

d) stosowania leków immunosupresyjnych.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) aparat RTG naczyniowy,

b) aparat RTG przyłóżkowy,

c) aparat RTG operacyjny.

4. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim,

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny – całodobowo,

b) leczenie nerkozastępcze (tylko oddziały narządowe).

XXXXV. Urologia/Urologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 3 etatów – specjalista urologii, w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista urologii dziecięcej.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) zapewnienie konsultacji specjalisty w dziedzinie pediatrii (dotyczy dzieci).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) inkubator (dotyczy dzieci),

c) zestaw do zabiegów przezcewkowych/zestaw pediatryczny do zabiegów przezcewkowych:

– cystoskop,

– resektoskop,

– ureterorenoskop (nie dotyczy dzieci);

2) aparat USG z głowicą dorektalną (nie dotyczy dzieci) – w lokalizacji;

3) zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci) – zapewnienie dostępu.

4. Dostęp do badań:

1) urodynamicznych;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny – całodobowo,

b) pracownia endoskopii,

c) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim.

XXXXVI. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

1. Lekarze spełniający wymagania określone w art. 3 pkt 3 i art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

2. Organizacja udzielania świadczeń: dostęp do świadczeń w oddziałach: anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne lub pediatria (w przypadku szpitali wyłącznie dla dzieci), chirurgia ogólna z częścią urazową, w trybie całodobowym – w lokalizacji.

3. Zapewnienie realizacji badań – całodobowo w lokalizacji:

1) laboratoryjnych;

2) endoskopowych;

3) ultrasonograficznych;

4) rentgenowskich.

XXXXVII. Izba przyjęć – IP

1. Lekarze: zapewnienie całodobowej dostępności do opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń.

2. Organizacja udzielania świadczeń – w skład IP wchodzą w szczególności w miejscu udzielania świadczeń:

1) punkt rejestracji;

2) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala/do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej;

3) pomieszczenie zapewniające wykonywanie doraźnych zabiegów;

4) co najmniej jedna łazienka wyposażona w wózek-wannę dostępną dla osób niepełnosprawnych;

5) co najmniej jeden ustęp przystosowany dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych;

6) pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone w szczególności do przechowywania czystej, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu;

7) osobne pomieszczenie przyjęć dla kobiet ciężarnych, jeżeli nie organizuje się osobnej IP dla oddziału położnictwa;

8) zapewnienie możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną;

9) co najmniej jedno pomieszczenie oraz łazienka wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka, w przypadku gdy IP jest również miejscem przyjmowania dzieci.

3. Zapewnienie realizacji badań:

1) całodobowo w lokalizacji:

a) laboratoryjnych,

b) rentgenowskich,

c) elektrokardiograficznych,

d) ultrasonograficznych;

2) zapewnienie dostępu całodobowo:

a) tomografii komputerowej,

b) rezonansu magnetycznego.

XXXXVIII. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”

1. Lekarze: specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii mający przynajmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii lub specjalista pediatra mający przynajmniej roczny staż pracy w oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN).

2. Pielęgniarki lub położne: ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej rocznym stażem pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka lub położna z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka.

3. Pozostali: kierowca.

4. Pozostałe warunki:

1) co najmniej 3-osobowy skład zespołu, w tym lekarz;

2) środek transportu spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789, EN 13718-1, EN 13718-2;

3) wyposażenie każdego środka transportu medycznego dostosowane do udzielania medycznych czynności ratunkowych podczas transportu noworodka określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 13976-2, EN 60601-2-20, EN 1789.

B. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach hospitalizacji planowej

I. Alergologia/Alergologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista alergologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do punktowych testów skórnych (nie mniej niż 10 alergenów),

b) spirometr,

c) zestawy do płatkowych testów skórnych (nie mniej niż 10 alergenów),

d) zestaw do prowokacji pokarmowej,

e) zestaw do prowokacji wziewnej,

f) nebulizator,

g) pikflometr;

2) kardiomonitor – w lokalizacji.

II. Angiologia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista angiologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z angiologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) zapewnienie dostępu – aparat RTG naczyniowy;

2) w lokalizacji:

a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

b) kardiomonitor.

4. Pozostałe warunki: gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń.

III. Chirurgia dziecięca

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii dziecięcej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) inkubator;

2) kardiomonitor.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

IV. Chirurgia klatki piersiowej/Chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii klatki piersiowej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji:

a) torakoskop/wideotorakoskop,

b) bronchoskop lub bronchofiberoskop.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim,

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny, całodobowo,

b) pracownia endoskopii.

V. Chirurgia naczyniowa

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii naczyniowej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń – aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

2) w lokalizacji:

a) aparat RTG naczyniowy,

b) kardiomonitor.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

VI. Chirurgia ogólna

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii lub chirurgii ogólnej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) aparat RTG;

2) kardiomonitor.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

VII. Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii onkologicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kardiomonitor – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

VIII. Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii plastycznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: dermatom – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

IX. Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

X. Choroby płuc/Choroby płuc dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chorób płuc.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w lokalizacji:

a) spirometr,

b) kardiomonitor,

c) bronchoskop, bronchofiberoskop;

2) dostęp do aparatu (modułu) do oznaczania zdolności dyfuzyjnej płuc.

4. Dostęp do badań:

1) mikrobiologicznych (w tym BK);

2) scyntygraficznych.

5. Pozostałe warunki: pracownia endoskopii – w lokalizacji.

XI. Choroby wewnętrzne

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chorób wewnętrznych.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) kardiomonitor;

2) Holter RR;

3) Holter EKG;

4) aparat EKG 12-kanałowy.

XII. Dermatologia i wenerologia/Dermatologia i wenerologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista dermatologii i wenerologii.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) lampa PUVA lub wąskopasmowe UVB (311 nm);

2) aparat do kriochirurgii miejscowej;

3) zestaw do pobierania wycinków.

3. Pozostałe warunki – w miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) izolatka.

XIII. Diabetologia/Diabetologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista diabetologii.

2. Osoba planująca dietę – równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) pompy do ciągłej podskórnej infuzji insuliny;

2) kardiomonitor.

XIV. Gastroenterologia/Gastroenterologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista gastroenterologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) kardiomonitor;

2) gastroskop lub gastrofiberoskop;

3) kolonoskop;

4) rektoskop.

4. Pozostałe warunki – w miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) pracownia endoskopii.

XV. Geriatria

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista gerontologii lub geriatrii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat EKG 12-kanałowy – w lokalizacji.

XVI. Kardiologia/Kardiologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista kardiologii; w przypadku leczenia dzieci – równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista kardiologii dziecięcej lub specjalista pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty kardiologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) co najmniej 4 kardiomonitory;

2) aparat EKG 12-kanałowy;

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

4) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych (nie dotyczy leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia);

5) Holter RR;

6) Holter EKG;

7) zestaw do prób wysiłkowych.

4. Pozostałe warunki: łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim – w lokalizacji.

XVII. Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgii.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat RTG naczyniowy – zapewnienie dostępu;

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim,

b) blok operacyjny, całodobowo.

XVIII. Neurologia/Neurologia dla dzieci

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neurologii;

2) w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista neurologii dziecięcej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – zapewnienie dostępu:

1) aparat EEG;

2) aparat EM.

XIX. Okulistyka/Okulistyka dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista okulistyki.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) aparat do komputerowego badania wzroku,

b) keratometr;

2) w lokalizacji:

a) mikroskop operacyjny,

b) aparat GDX lub HRT,

c) perymetr statyczny,

d) aparat USG okulistyczny.

4. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

XX. Onkologia kliniczna/Onkologia kliniczna dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista onkologii klinicznej.

2. Pozostały personel: psycholog kliniczny– równoważnik co najmniej 1/2 etatu.

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

5. Zapewnienie realizacji badań:

1) biopsja pod kontrolą USG – w lokalizacji;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – zapewnienie dostępu;

3) mammograficznych – zapewnienie dostępu.

6. Pozostałe warunki: gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń.

XXI. Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci/Audiologia i foniatria/Audiologia i foniatria dla dzieci

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii;

2) w przypadku audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego);

3) w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej lub laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii;

4) w przypadku leczenia dzieci w audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego).

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy – w lokalizacji;

2) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) histopatologicznych śródoperacyjnych – zapewnienie dostępu;

2) audiogram – w lokalizacji.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) w lokalizacji:

a) pracownia endoskopii,

b) blok operacyjny.

XXII. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) aparat RTG;

2) artroskop diagnostyczno-terapeutyczny.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny, całodobowo, w lokalizacji.

XXIII. Pediatria

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista pediatrii.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat EKG 12-kanałowy – w lokalizacji.

XXIV. Położnictwo i ginekologia

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista położnictwa i ginekologii.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) stała obecność lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji.

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kolposkop,

b) kardiomonitor,

c) aparat KTG;

2) w lokalizacji – aparat RTG.

4. Zapewnienie realizacji badań:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) partogram,

b) ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny,

b) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich.

XXV. Położnictwo i ginekologia/Ginekologia onkologiczna (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia)

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) kardiomonitor.

4. Dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki – w lokalizacji:

a) blok operacyjny,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim.

XXVI. Urologia/Urologia dla dzieci

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista urologii; w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista urologii dziecięcej.

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiomonitor,

b) inkubator (dotyczy dzieci),

c) zestaw do zabiegów przezcewkowych/zestaw pediatryczny do zabiegów przezcewkowych:

– cystoskop,

– resektoskop,

– ureterorenoskop (nie dotyczy dzieci);

2) aparat USG z głowicą dorektalną (nie dotyczy dzieci) – w lokalizacji;

3) zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci) – zapewnienie dostępu.

4. Dostęp do badań:

1) urodynamicznych;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych.

5. Pozostałe warunki:

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji:

a) blok operacyjny, całodobowo,

b) łóżka intensywnej opieki medycznej.

C. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia jednego dnia

I. Chirurgia naczyniowa

1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

2. Dostęp do badań radiologicznych naczyniowych.

II. Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: pantomograf stomatologiczny – w lokalizacji.

III. Ginekologia

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kolposkop – w lokalizacji.

IV. Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji;

3) aparat RTG naczyniowy – zapewnienie dostępu.

V. Okulistyka/Okulistyka dla dzieci

1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) mikroskop operacyjny;

2) aparat USG okulistyczny;

3) keratometr.

2. Dostęp do badań – komputerowe badanie wzroku.

VI. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: artroskop diagnostyczno-terapeutyczny – w miejscu udzielania świadczeń.

VII. Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy – w lokalizacji.

VIII. Urologia/Urologia dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) cystoskop – w miejscu udzielania świadczeń;

2) zestaw do zabiegów przezcewkowych (TURP, TURB, URS) – w lokalizacji.

IX. Gastroenterologia/Gastroenterologia dla dzieci

1. Wymagania formalne: wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Pracownia endoskopii.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – w lokalizacji:

1) gastroskop lub gastrofiberoskop;

2) kolonoskop;

3) rektoskop.

Część III. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w chemioterapii

A. Warunki, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w chemioterapii hospitalizacja

1. Lekarze:

1) lekarz specjalista onkologii klinicznej albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej (równoważniki 2 etatów) albo

2) lekarz specjalista chorób płuc – w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii – w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii – w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważniki 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta-specjalisty onkologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta-specjalisty onkologii klinicznej.

2. Pielęgniarki:

Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 4 etatów).

3. Organizacja udzielania świadczeń:

Całodobowy oddział: szpitalny onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny (z całodobową opieką lekarską).

4. Dostęp do badań:

1) ultrasonograficznych;

2) RTG konwencjonalne;

3) mammografii;

4) tomografii komputerowej;

5) histopatologicznych;

6) scyntygrafii;

7) markerów nowotworowych;

8) morfologii krwi i badań biochemicznych;

9) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia);

10) cytomorfologicznych;

11) cytochemicznych;

12) immunofenotypowych szpiku.

B. Warunki, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w chemioterapii – leczenie jednego dnia

1. Lekarze:

1) lekarz specjalista onkologii klinicznej albo chemioterapii nowotworów albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej (równoważnik 1 etatu) albo

2) lekarz specjalista chorób płuc – w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii – w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii – w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta-specjalisty onkologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta-specjalisty onkologii klinicznej.

2. Pielęgniarki:

Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 3 etatów).

3. Organizacja udzielania świadczeń:

Oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny.

Udzielanie świadczeń co najmniej 5 dni w tygodniu.

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) źródło tlenu, powietrza i próżni;

2) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;

3) monitor EKG;

4) pulsoksymetr.

5. Dostęp do badań:

1) ultrasonograficznych;

2) RTG konwencjonalne;

3) mammografii;

4) tomografii komputerowej;

5) histopatologicznych;

6) scyntygrafii;

7) markerów nowotworowych;

8) morfologii krwi i badań biochemicznych;

9) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia);

10) cytomorfologicznych;

11) cytochemicznych;

12) immunofenotypowych szpiku.


Załącznik 4. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI, ORAZ DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ]

Załącznik nr 4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI, ORAZ DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Dodatkowe warunki realizacji świadczeń

1

Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

1. Lekarze: specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii z potwierdzonym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu wszczepiania stymulatora struktur głębokich mózgu - równoważnik co najmniej 1 etatu.

 

 

2. Pozostały personel: osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1 700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata, lub inżyniera, lub ukończyła szkołę policealną publiczną, lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog, lub technik elektroradiologii, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog, zwana dalej „technikiem elektroradiologii”- równoważnik co najmniej 1 etatu.

 

 

 

 

3. Organizacja udzielania świadczeń: potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu chorego po wykonaniu wszczepienia stymulatora struktur głębokich mózgu.

 

 

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - w lokalizacji:

 

 

1) oprzyrządowanie stereotaktyczne z zastosowaniem ramy kompatybilne z NMR i TK;

 

 

2) aparat RTG z ramieniem C;

 

 

3) platforma do neuronawigacji i planowania zabiegu;

 

 

4) stymulator zewnętrzny struktur głębokich mózgu oraz programator stymulatora zewnętrznego.

2

Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym

1. Wymagania formalne: oddział udarowy.

 

2. Lekarze:

 

 

1) w lokalizacji:

 

 

a) równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów -specjalista neurologii,

 

 

b) specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii dostępny przez całą dobę,

 

 

c) specjalista chorób wewnętrznych,

 

 

d) specjalista rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej;

 

 

2) zapewnienie dostępu:

 

 

a) specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii dostępny przez całą dobę,

 

 

b) specjalista kardiologii dostępny przez całą dobę,

 

 

c) specjalista chirurgii naczyniowej.

 

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) osoba, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu;

 

 

2) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko;

 

 

3) osoby, które rozpoczęły po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskały tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskały tytuł magistra na tym kierunku, lub rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskały tytuł magistra oraz ukończyły specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskały tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyły w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej/gimnastyki leczniczej, lub rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskały tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyły 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji lub ukończyły szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy technik fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 4 łóżka, na których realizowane są świadczenia.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) sale Intensywnego Nadzoru Udaru Mózgu: nie mniej niż 4 łóżka wyposażone w aparaturę monitorującą podstawowe funkcje życiowe (kardiomonitory, pulsoksymetry) i sprzęt wspomagający w intensywnej terapii (respirator, ssaki, pompy infuzyjne) - przeznaczone dla krótkiego (1-3 dni) pobytu chorych w ciągu pierwszych dni udaru;

 

 

2) sale dla chorych z udarem mózgu w fazie „podostrej”: nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji udarowej;

 

 

3) zapewnienie wyodrębnionej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez specjalistę w dziedzinie neurologii;

 

 

4) kontrola prowadzonych badań i interwencji terapeutycznych:

 

 

a) karta obserwacji chorego (łóżka intensywnego nadzoru co 4 godziny, w salach bez monitorowania co 6 godzin),

 

 

b) ocena stanu neurologicznego,

 

 

 

c) karta działań pielęgniarskich;

 

 

5) udokumentowane zapewnienie ciągłości leczenia w oddziale/ oddziale dziennym rehabilitacji neurologicznej, w ramach kontynuacji leczenia.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) w miejscu udzielania świadczeń:

 

 

a) Holter EKG,

 

 

b) Holter RR,

 

 

c) co najmniej 4 kardiomonitory;

 

 

2) w lokalizacji - aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań - w lokalizacji:

 

 

1) tomografii komputerowej;

 

 

2) laboratorium diagnostyczne umożliwiające wykonanie co najmniej profilu badań biochemicznych, hematologicznych i układu krzepnięcia;

 

 

3) USG metodą Dopplera tętnic zewnątrz - i wewnątrzczaszkowych.

3

Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej

1. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - w miejscu udzielania świadczeń:

 

1) laser okulistyczny argonowy lub diodowy;

 

2) retinofot (funduskamera z możliwością cyfrowej obróbki danych z angiografii fluoresceinowej i z możliwością stereoskopowego obrazowania angiografii fluoresceinowej).

 

 

2. Zapewnienie dostępu do badań: angiografii fluoresceinowej lub indocyjaninowej - w lokalizacji.

4

Przeszczep rogówki

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki.

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepiania w ciągu całej doby.

 

 

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) mikroskop endotelialny;

 

 

2) tachymetr;

 

 

3) topograf rogówkowy;

 

 

4) specjalistyczne instrumentarium mikrochirurgiczne do przeszczepiania rogówki (w tym trepany).

 

 

4. Zapewnienie dostępu do badań: laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych.

 

 

5. Pozostałe warunki - w miejscu udzielania świadczeń:

 

 

1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim;

 

 

2) co najmniej jedna izolatka

5

Zabiegi związane z leczeniem jaskry i zaćmy

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - w miejscu udzielania świadczeń:

 

 

1) laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG;

 

 

2) fakoemulsyfikator;

 

 

3) tachymetr;

 

 

 

4) mikroskop lustrzany.

6

Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą

1. Lekarze:

 

wszczepialnych protez słuchu

1) równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista laryngologii lub otolarygologii lub otorynolaryngologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista audiologii i foniatrii;

 

 

3) odpowiednie doświadczenie w mikrochirurgii usznej potwierdzone przez konsultanta krajowego - wykonanie przez operatora odpowiedniej liczby operacji strzemiączka w leczeniu otosklerozy i operacji tympanoplastycznych.

 

 

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

 

 

3. Zapewnienie dostępu do badań:

 

 

1) możliwość wykonania audiogramu;

 

 

2) histopatologicznych śródoperacyjnych.

 

 

4. Pozostałe warunki:

 

 

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń,

 

 

2) dostęp do bloku operacyjnego,

 

 

3) pracownia endoskopii,

 

 

4) pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie odpowiedniej liczby badań:

 

 

a) rejestracji otoemisji akustycznej,

 

 

b) audiometrii impedancyjnej,

 

 

c) audiometrii odpowiedzi elektrycznych (BERA),

 

 

d) audiometrii tonalnej z możliwością wykonania w wolnym polu słuchowym

 

 

- w lokalizacji.

7

1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych

1. Wymagania formalne:

 

1) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej 4-łóżkowy;

 

2. Przezskórne zabiegi w zakresie serca

2) Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej/ Pracownia Hemodynamiki.

 

3. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna

2. Lekarze: w zakładzie/ pracowni hemodynamiki - co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi - specjaliści kardiologii, w tym co najmniej jeden w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi z doświadczeniem w wykonaniu zabiegów angioplastyki wieńcowej jako pierwszy operator oraz koronarografii.

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) pielęgniarka - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

 

 

2) technik elektroradiologii - stała obecność w czasie godzin pracy pracowni.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) zapewnienie24-godzinnej gotowości do leczenia chorych z OZW, potwierdzone zapewnieniem dostępności do świadczeń w ciągu 60 minut;

 

 

2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OIOK) - w lokalizacji:

 

 

a) co najmniej jeden lekarz na 4 stanowiska - specjalista kardiologii lub w trakcie

 

 

 

specjalizacji z kardiologii,

 

 

b) pielęgniarka - co najmniej jedna na każdej zmianie z co najmniej 5-letnim stażem pracy w OIOK i/ lub OAilT,

 

 

c) co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska na zmianie dziennej oraz co najmniej 1 pielęgniarka na 3 stanowiska na zmianie nocnej,

 

 

d) co najmniej 4 stanowiska/ łóżka intensywnej opieki kardiologicznej, z których każde umożliwia monitorowanie:

 

 

- co najmniej dwukanałowgo EKG,

 

 

- nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi,

 

 

- pomiaru saturacji SaO2,

 

 

- dwa dodatkowe kanały hemodynamiczne,

 

 

- możliwość nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca,

 

 

- punkt pielęgniarski umożliwiający możliwość obserwacji wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą:

 

 

 

 

■ monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego,

 

 

■ monitorowanie krzywej oddechu,

 

 

■ podgląd krzywych hemodynamicznych,

 

 

■ retrospektywną analizę danych,

 

 

- pompy infuzyjne - 2 na jedno stanowisko,

 

 

- aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,

 

 

- defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej - co najmniej 2 szt.,

 

 

- kardiostymulator zewnętrzny - co najmniej 2 szt.,

 

 

-echokardiograf,

 

 

- aparat RTG - mobilny,

 

 

-aparat do hemofiltracji żylno-żylnej lub aparat do hemodializy - zapewnienie dostępu;

 

 

3) oddział kardiochirurgii - zapewnienie dostępu w czasie nieprzekraczającym 60 minut.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

wyposażenie zakładu/ pracowni hemodynamiki:

 

 

1) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA);

 

 

2) strzykawka automatyczna;

 

 

3) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG;

 

 

4) defibrylator;

 

 

5) kardiostymulator zewnętrzny;

 

 

6) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej;

 

 

7) zestaw resuscytacyjny.

8

Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista urologii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu implantacji hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS).

 

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) pracownia urodynamiczna - w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

2) blok operacyjny - całodobowo w lokalizacji.

9

Zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia

W chirurgii dziecięcej:

 

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista chirurgii dziecięcej.

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie konsultacji specjalisty neonatologii lub pediatrii.

 

 

3. Pozostałe warunki:

 

 

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji;

 

 

2) odpowiednie doświadczenie w wykonanywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

 

 

W urologii dziecięcej:

 

 

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista urologii dziecięcej.

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie konsultacji specjalisty neonatologii lub pediatrii.

 

 

3. Pozostałe warunki:

 

 

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji;

 

 

2) odpowiednie doświadczenie w wykonanywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

 

 

W neurochirurgii:

 

 

1, Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

 

 

2. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie konsultacji specjalisty neonatologii lub pediatrii.

 

 

3. Pozostałe warunki:

 

 

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka - w lokalizacji;

 

 

2) odpowiednie doświadczenie w wykonanywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

10

Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty

W kardiochirurgii:

 

 

1. Wymagania formalne:

 

 

Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej.

 

 

2. Lekarze:

 

 

1) równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista kardiochirurgii lub chirurgii naczyniowej z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

 

1) równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie zabiegu;

 

 

2) całodobowa możliwość wykonania świadczenia;

 

 

3) blok operacyjny - całodobowo w lokalizacji;

 

 

4) OAilT - w lokalizacji.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt:

 

 

1) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 40 cm, z funkcją pomiarową i „roadmap”, przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),

 

 

2) strzykawka automatyczna,

 

 

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

 

 

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: ekg, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną

 

 

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

 

 

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

 

 

7) stanowisko znieczulenia

 

 

- w lokalizacji.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań:

 

 

1) arteriografia,

 

 

2) flebografia,

 

 

3) TK

 

 

-w lokalizacji.

 

 

W chirurgii naczyniowej:

 

 

1. Wymagania formalne:

 

 

Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej.

 

 

2. Lekarze:

 

 

1) równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista chirurgii naczyniowej z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, w tym samodzielnym, w co najmniej trzech obszarach zabiegowych;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą - specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie zabiegu;

 

 

2) całodobowa możliwość wykonania świadczenia;

 

 

3) oddział AiIT - w lokalizacji;

 

 

4) dostęp do bloku operacyjnego - całodobowo w lokalizacji;

 

 

5) zespół operacyjny - całodobowa gotowość;

 

 

6) odpowiednia liczba wykonanych w pracowni angiografii/ angio-TK i angioplastyk naczyń obwodowych.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 40 cm, z funkcją pomiarową i „roadmap”, przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),

 

 

2) strzykawka automatyczna,

 

 

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

 

 

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: ekg, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną

 

 

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

 

 

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

 

 

7) stanowisko znieczulenia

 

 

- w lokalizacji.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań:

 

 

1) arteriografia,

 

 

2) flebografia,

 

 

3) TK

 

 

- w lokalizacji.

11

Zabiegi endowaskularne w chorobach krwotocznych naczyń mózgowych

1. Wymagania formalne:

Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej.

 

 

2. Lekarze:

 

 

1) całodobowa możliwość realizacji świadczenia przez specjalistę radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z potwierdzonym przez

 

 

 

właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, w tym angiografii wykonanych samodzielnie;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii z potwierdzonym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych.

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie zabiegu;

 

 

2) możliwość wykonania świadczenia całodobowo;

 

 

3) blok operacyjny - całodobowo w lokalizacji;

 

 

4) OAilT - w lokalizacji.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA z funkcją pomiarową i „roadmap”, przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),

 

 

2) strzykawka automatyczna,

 

 

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

 

 

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: ekg, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

 

 

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

 

 

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

 

 

7) stanowisko znieczulenia

 

 

- w lokalizacji.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań:

 

 

1) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera - w miejscu udzielania świadczeń,

 

 

2) arteriografia,

 

 

3) TK

 

 

- w lokalizacji.

 

 

7. Pozostałe warunki: zapewnienie kwalifikacji do zabiegów wewnątrzczaszkowych przez specjalistę neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

 

12

Zabiegi endowaskularne - naczynia

1. Wymagania formalne:

 

obwodowe

Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej.

 

 

2. Lekarze:

 

 

1) równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista chirurgii naczyniowej (dla zakresu chirurgia naczyniowa) lub specjalista angiologii lub chirurgii naczyniowej (dla zakresu angiologia) z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą - specjalista radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie zabiegu;

 

 

2) całodobowa możliwość wykonania świadczenia;

 

 

3) oddział AilT - w lokalizacji;

 

 

4) dostęp do bloku operacyjnego - całodobowo w lokalizacji;

 

 

5) zespół operacyjny - całodobowa gotowość;

 

 

6) odpowiednia liczba wykonanych w pracowni angiografii/ angio-TK i angioplastyk naczyń obwodowych.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt:

 

 

1) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA z funkcją pomiarową i „roadmap”, przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),

 

 

2) strzykawka automatyczna,

 

 

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

 

 

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: ekg, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

 

 

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

 

 

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

 

 

7) stanowisko znieczulenia

 

 

- w lokalizacji.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań:

 

 

 

1) arteriografia,

 

 

2) flebografia,

 

 

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

 

 

4) TK

 

 

- w lokalizacji.

 

 

7. Pozostałe warunki:

 

 

1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez specjalistę chirurgii naczyniowej;

 

 

2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez specjalistę neurologii;

 

 

3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.

13

1. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją

1. Wymagania formalne:

Zakład/ Pracownia Radiologii Zabiegowej.

 

2. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją w neurologii

2. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista chirurgii naczyniowej lub angiologii lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej z potwierdzonym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych.

 

 

3. Pozostały personel:

 

 

1) równoważnik co najmniej 1 etatu - technik elektroradiologii;

 

 

2) równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

4. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) obecność anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie zabiegu;

 

 

2) całodobowa możliwość wykonania świadczenia;

 

 

3) oddział AilT - w lokalizacji;

 

 

4) oddział chirurgii naczyniowej w lokalizacji;

 

 

5) dostęp do bloku operacyjnego - całodobowo w lokalizacji;

 

 

6) zespół operacyjny - całodobowa gotowość;

 

 

7) odpowiednia liczba wykonanych w pracowni angiografii/ angio-TK i angioplastyk naczyń obwodowych.

 

 

5. Wyposażenie w sprzęt:

 

 

1) cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmacniaczem o średnicy co najmniej 40 cm, z funkcją pomiarową i „roadmap”, przynajmniej jedna płaszczyzna z możliwością uzyskiwania projekcji skośnych (prawa/ lewa, kranial/ kaudal),

 

 

 

2) strzykawka automatyczna,

 

 

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

 

 

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: ekg, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

 

 

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

 

 

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

 

 

7) stanowisko znieczulenia

 

 

- w lokalizacji.

 

 

6. Zapewnienie realizacji badań:

 

 

1) arteriografia,

 

 

2) flebografia,

 

 

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

 

 

4) TK

 

 

- w lokalizacji.

 

 

7. Pozostałe warunki:

 

 

1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu na tętnicy szyjnej przez specjalistę chirurgii naczyniowej lub angiologii;

 

 

2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez specjalistę neurologii;

 

 

3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.

14

Leczenie zatruć średnich w oddziale internistycznym lub pediatrycznym

1. Organizacja udzielania świadczeń:

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym),

 

 

2) zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia,

 

 

3) co najmniej jedno stanowisko wyposażone w sposób umożliwiający wykonanie czynności medycznych:

 

 

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG,

 

 

b) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie liczby oddechów,

 

 

c) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną

 

 

d) ciągły przyłóżkowy pomiar saturacji (pulsoksymetria),

 

 

e) intubacja dotchawicza i wentylacja workiem samorozprężalnym,

 

 

f) toaleta dróg oddechowych przy użyciu urządzeń ssących,

 

 

g) terapia płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych

 

 

- w miejscu udzielania świadczeń,

 

 

4) zapewnienie wykonania eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi - hemodializa,

 

 

5) zapewnienie wykonania zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji

 

 

 

wątroby

 

 

- zapewnienie dostępu.

 

 

2. Wyposażenie w sprzęt:

 

 

1) źródło tlenu - w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

2) defibrylator - w lokalizacji.

 

 

3. Zapewnienie całodobowo dostępu do badań:

 

 

1) analiz toksykologicznych materiału biologicznego - jakościowe i ilościowe;

 

 

2) biochemicznych;

 

 

3) mikrobiologicznych.

 

 

4. Pozostałe warunki:

 

 

1) łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim - w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

2) udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w zakresie toksykologii klinicznej;

 

 

3) udokumentowane zapewnienie konsultacji specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

15

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista hematologii z potwierdzonym przez konsultanta krajowego doświadczeniem w wykonywaniu immunoablacji w nabytej aplazji szpiku.

 

 

2. Pozostałe warunki: co najmniej jedna izolatka wyposażona w urządzenia do oczyszczania powietrza - w miejscu udzielania świadczeń.

16

Dializa wątrobowa

1. Lekarze w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy świadczeniodawcy:

 

 

1) specjalista toksykologii lub toksykologii klinicznej lub

 

 

2) specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub

 

 

3) specjalista transplantologii klinicznej, lub

 

 

4) specjalista nefrologii.

 

 

2. Pielęgniarki - po potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem przeszkoleniu w ośrodku dializoterapii wątrobowej - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka.

 

 

3. Organizacja udzielania świadczeń:

 

 

1) monitorowanie podstawowych czynności życiowych - w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

2) oddział toksykologii lub anestezjologii i intensywnej terapii lub transplantologii lub nefrologii - w lokalizacji;

 

 

3) zapewnienie dostępu do bloku operacyjnego.

 

 

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) sprzęt do hemodializy pozwalający na pozaustrojowe, ciągłe oczyszczenie krwi

 

 

 

umożliwiające eliminację substancji toksycznych związanych z albuminami;

 

 

2) USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji;

 

 

3) RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu - w lokalizacji.

17

Oksygenacja hiperbaryczna (nie dotyczy zastosowania komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego)

1. Wymagania formalne:

1) oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

2) oddział intensywnej terapii.

 

 

2. Personel:

 

 

1) lekarze: specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista medycyny ratunkowej lub specjalista toksykologii klinicznej - oraz posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z ECHM;

 

 

2) pielęgniarki: posiadająca specjalizację z anestezjologii i intensywnej opieki lub dwuletnie doświadczenie w pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - oraz spełniająca wszystkie poniższe kryteria:

 

 

a) nie mniej niż 160 godzin szkolenia w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej,

 

 

b) ukończony kurs Medycyny Nurkowej (40 godzin),

 

 

c) ukończony kurs Medycyny Hiperbarycznej (40 godzin) zgodnie z ECHM,

 

 

d) odbyte 2-tygodniowe szkolenie (80 godzin) w ośrodku hiperbarycznym pracującym zgodnie ze standardami ECHM.

 

 

3. Organizacja udzielania świadczeń: całodobowa możliwość wykonania świadczenia.

 

 

4. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 

 

1) komora hiperbaryczna typu „multiplace” z możliwością stosowania tlenu i sztucznych mieszanin oddechowych przez wbudowane układy oddychania (maska, hełm tlenowy, respirator), o ciśnieniu wyższym od 1,4 atm; z ewakuacją gazów oddechowych na zewnątrz,

 

 

2) video do monitorowania terapii,

 

 

3) sprzęt resuscytacyjny,

 

 

4) pulsoksymetr

 

 

- w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

5) spirometr - w lokalizacji.

 

 

5. Zapewnienie realizacji badań audiologicznych.

 

 

6. Pozostałe warunki: łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnionym stałym dyżurem

 

 

pielęgniarskim - w miejscu.

18

1. Teleradioterapia radykalna z planowaniem

1. W lokalizacji - pracownia/ zakład radioterapii wyposażone w miejscu udzielania świadczeń co najmniej w:

trój- lub dwuwymiarowym

2. Teleradioterapia paliatywna

1) dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie między 6 MeV i 18 MeV;

3 Teleradioteraoia w leczeniu chorób skóry

4. Teleradioterapia śródoperacyjna

 

 

2) symulator;

 

 

3) system dwu- i trójwymiarowego planowania radioterapii z co najmniej 2 stacjami

 

 

 

planowania;

 

 

4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do CT/NMR;

 

 

5) dwa zestawy urządzeń do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;

 

 

6) zestaw do unieruchamiania pacjenta;

 

 

7) system stwarzający możliwość wykonywania osłon indywidualnych i kompensatorów;

 

 

8) dwa zestawy bloków osłon standardowych;

 

 

9) analizator pola napromieniania wiązek fotonów i elektronów;

 

 

10) dwa zestawy do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym.

 

 

2. Personel:

 

 

1) lekarze - specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 3 etatów;

 

 

2) technicy elektroradiologii - równoważnik co najmniej 4 etatów;

 

 

3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym jeden inspektor ochrony radiologicznej, o którym mowa w. art. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.);

 

 

4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu.

 

 

3. Pracownia/ zakład radioterapii posiadające system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, o którym mowa w art. 33d ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

 

 

 

19

1. Teleradioterapia 3D:

1. W lokalizacji - zakład radioterapii wyposażony co najmniej w:

 

1) bramkowana (3D-GRT)

1) trzy przyspieszacze liniowe, w tym dwa generujące wiązki promieniowania fotonowego i elektronowego o szerokim zakresie energii z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID); wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne, jedną pomiędzy 6 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie pomiędzy 6 MeV i 18 MeV, przy czym wskazane jest, aby energia najwyższa przekraczała nawet 18 MeV;

 

2) z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) lub stereotaktyczna

 

3) niekoplanarna z monitoringiem

 

tomograficznym (3D-CRT) lub całego

 

ciała (TBI) lub napromienianie połowy

2) dwa symulatory, w tym jeden przystosowany do trójwymiarowego planowania radioterapii lub CT symulator;

 

ciała (HBI) lub napromienianie skóry

 

całego ciała (TSI)

3) dwa niezależne trójwymiarowe komputerowe systemy planowania radioterapii z opcją dla IMRT lub z opcją dla stereotaksji, każdy z co najmniej 3 stacjami do planowania radioterapii;

 

4) niekoplanarna śródoperacyjna (3D-IORT)

 

 

4) zestawy do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom wodny;

5) dwa systemy wizualizacji wiązki promieniowania (PVI);

 

2. Hipertermia w czasie radioterapii

6) trzy systemy dozymetrii in vivo;

 

 

7) modelarnia wyposażona w systemy do unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta oraz osłony indywidualne;

 

 

 

8) komputerowy system zarządzania radioterapią rejestracji i archiwizacji danych.

 

 

2. Personel:

 

 

1) lekarze - specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 6 etatów;

 

 

2) technicy elektroradiologii - równoważnik co najmniej 10 etatów;

 

 

3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 3 etatów;

 

 

4) pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów;

 

 

5) inspektor ochrony radiologicznej - równoważnik 1 etatu.

 

 

3. Zakład radioterapii posiada system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

20

1. Brachyterapia 3D z planowaniem

1. W lokalizacji - pracownia/ zakład brachyterapii wyposażone co najmniej w:

 

jednoczasowym (real time)

1) urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem co najmniej standardowych aplikatorów;

 

2. Brachyterapia standardowa

 

 

2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

 

 

3) komputerowy system planowania brachyterapii;

 

 

4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do CT/ NMR, USG;

 

 

5) dawkomierz z komorą jonizacyjną;

 

 

6) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

 

 

7) aparat do znieczulania.

 

 

2. Personel:

 

 

1) lekarze - specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

 

 

2) technicy elektroradiologii - równoważnik co najmniej 2 etatów;

 

 

3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 1 etatu.

 

 

3. Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów).

 

 

21

1. Brachyterapia 3D - konformalna,

 

 

stereotaktyczna w czasie rzeczywistym (3D-

1. W lokalizacji - pracownia/ zakład brachyterapii wyposażone co najmniej w:

 

TBRT)

1) dwa aparaty do brachyterapii {zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);

 

2. Hipertermia w czasie radioterapii

 

 

2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

 

 

3) komputerowy system trójwymiarowego planowania brachyterapii;

 

 

4) dawkomierz z komorą jonizacyjną;

 

 

5) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki

 

 

 

większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

 

 

6) aparat do znieczulania.

 

 

2. Personel:

 

 

1) lekarze - specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

 

 

2) technicy elektroradiologii - równoważnik co najmniej 2 etatów;

 

 

3) fizycy medyczni - równoważnik co najmniej 1 etatu.

 

 

3. Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów).

22

Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego

1. Personel:

 

 

1) lekarze:

 

 

a) równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista okulistyki,

 

 

b) specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - zapewnienie dostępu;

 

 

2) fizyk medyczny.

 

 

2. Wyposażenie w sprzęt: urządzenia pomocnicze: telefon, interfonia, przycisk alarmowy.

23

1. Przeszczep nerki

1. Wymagania formalne: oddział transplantologiczny.

 

2. Przeszczep trzustki

2. Organizacja udzielania świadczeń:

 

3. Przeszczep nerki i trzustki

1) zespół operacyjny - całodobowa gotowość;

 

 

2) OAilT - w lokalizacji;

 

 

3) zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepiania w ciągu całej doby.

 

 

3. Zapewnienie dostępu do badań laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych.

 

 

4. Pozostałe warunki:

 

 

1) co najmniej jedna izolatka - w miejscu udzielania świadczeń;

 

2) pomieszczenia dla pacjentów o obniżonej odporności wyposażone w urządzenia wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji zapewniające parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń - w miejscu udzielania świadczeń.

24

1. Przeszczepienie autologicznych komórek

1. Wymagania formalne: profil oddziału szpitalnego - transplantologia.

 

krwiotwórczych

2. Organizacja udzielania świadczeń:

 

2. Przeszczepienie allogenicznych komórek

1) OAilT-w lokalizacji;

 

krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego

2) zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepiania w ciągu całej doby.

 

W HLA

3. Zapewnienie dostępu do badań laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych.

 

3. Przeszczepienie allogenicznych komórek

4. Pozostałe warunki:

 

krwiotwórczych od dawcy alternatywnego

1) co najmniej jedna izolatka - w miejscu udzielania świadczeń;

 

 

2) pomieszczenia dla pacjentów o obniżonej odporności wyposażone w urządzenia wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji zapewniające parametry jakości powietrza dostosowane do

 

 

 

funkcji tych pomieszczeń - w miejscu udzielania świadczeń.

25

Hemodializa (z wyłączeniem hemodializy

1. Wymagania formalne:

 

przewlekłej)

1) stacja dializ;

 

 

2) oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział intensywnej terapii.

 

 

2. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu: specjalista nefrologii w oddziale szpitalnym - stacja dializ.

 

 

3. Organizacja udzielania świadczeń: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

 

 

4. Pozostałe warunki: łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wyodrębnionym dyżurem pielęgniarskim - w miejscu udzielania świadczeń.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-31
  • Data wejścia w życie: 2009-08-31
  • Data obowiązywania: 2012-12-13
  • Dokument traci ważność: 2013-09-15

Dziennik Ustaw