reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;

3) świadczenia w chemioterapii;

4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 3 uchyla się lit. f,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;

6) świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powinien zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;”,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie – dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.”;

3) uchyla się § 5;

4) w § 5a po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

1b. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

1c. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.4)) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

6) w załączniku nr 1:

a) w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi”:

– pozycja 00.661 otrzymuje brzmienie:

00.661

Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu

 

– dodaje się pozycję 00.668 w brzmieniu:

00.668

Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego

 

– dodaje się pozycję 01.311 w brzmieniu:

01.311

Drenaż wodniaka śródczaszkowego

 

– pozycja 01.321 otrzymuje brzmienie:

01.321

Przecięcie tkanek mózgu

 

– dodaje się pozycję 39.506 w brzmieniu:

39.506

Przezskórna angioplastyka [PTA] – plastyka balonem tnącym

 

– dodaje się pozycję 40.10 w brzmieniu:

40.10

Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

 

– pozycje 63.021–63.031 otrzymują brzmienie:

63.021

Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego

63.022

Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka

63.031

Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą

 

– dodaje się pozycję 65.14 w brzmieniu:

65.14

Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach

 

– pozycja 65.21 otrzymuje brzmienie:

65.21

Marsupializacja cysty jajnika

 

– pozycja 87.103 otrzymuje brzmienie:

87.093

RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem

 

– pozycja 87.105 otrzymuje brzmienie:

87.098

RTG gruczołów ślinowych z kontrastem

 

– dodaje się pozycje 88.301–88.305 w brzmieniu:

88.301

TK kończyny górnej bez kontrastu

88.302

TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem

88.303

TK kończyny dolnej bez kontrastu

88.304

TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem

88.305

TK – wirtualna kolonoskopia

 

– dodaje się pozycję 88.765 w brzmieniu:

88.765

USG transwaginalne

 

– pozycja 88.790 otrzymuje brzmienie:

88.790

USG węzłów chłonnych

 

– dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:

92.253

Teleradioterapia całego ciała (TBI) – cząstki beta

92.254

Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – cząstki beta

 

– uchyla się pozycję 92.282,

– dodaje się pozycję 92.288 w brzmieniu:

92.288

Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

 

– pozycje 92.412–92.414 otrzymują brzmienie:

92.412

Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe

92.413

Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D

92.414

Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

 

– uchyla się pozycje 92.415 i 92.416,

– pozycje 92.421 i 92.422 otrzymują brzmienie:

92.421

Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe

92.422

Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D

 

– dodaje się pozycję 92.423 w brzmieniu:

92.423

Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

 

– dodaje się pozycje 92.431–92.433 w brzmieniu:

92.431

Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe

92.432

Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D

92.433

Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

 

– dodaje się pozycje 92.451 i 92.452 w brzmieniu:

92.451

Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe

92.452

Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D

 

– dodaje się pozycję 92.46 w brzmieniu:

92.46

Brachyterapia śródoperacyjna

 

– uchyla się pozycję 92.52,

– dodaje się pozycję 92.521 w brzmieniu:

92.521

Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy

 

– pozycja 99.22 otrzymuje brzmienie:

99.22

Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej

 

– dodaje się pozycję 99.232 w brzmieniu:

99.232

Wstrzyknięcie kortyzonu

 

b) w części II „Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami”:

– dodaje się pozycję O21.9 w brzmieniu:

O21.9

Wymioty ciężarnych nieokreślone

 

– uchyla się pozycję O29.9,

– uchyla się pozycję R39,

– dodaje się pozycję R39.0 w brzmieniu:

R39.0

Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe

 

7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 3:

a) w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej”:

– w lp. 3 „Anestezjologia i intensywna terapia/Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny” w części „Zapewnienie wykonania” w kolumnie 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (nie dotyczy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci),”,

– w lp. 23 „Kardiologia/kardiologia dla dzieci” w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:

– – w pkt 2 w lit. b uchyla się tiret czwarte,

– – w pkt 3 w lit. a dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:

„– urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – co najmniej jedno na cztery stanowiska,”,

– w lp. 37 „Położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.5)) – w lokalizacji;”,

– w lp. 38 „Położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w lokalizacji;”,

– w lp. 47 „Izba przyjęć – IP” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:

– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń;”,

– – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) położne (w przypadku świadczeń położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych): zapewnienie całodobowej opieki położnej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń (może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych);”,

– w lp. 49 „Chemioterapia – hospitalizacja” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„Całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii.”,

b) w części II „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia” w lp. 10 „Chemioterapia – leczenie jednego dnia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1) oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii;

2) udzielanie świadczeń w oddziale, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 5 dni w tygodniu.”;

9) w załączniku nr 4:

a) w lp. 5 „Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry” w części „Personel” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem w okulistycznych zabiegach operacyjnych;

2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.”,

b) w lp. 7 „1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW) 2. Przezskórne zabiegi w zakresie serca 3. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna”:

– w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia”:

– – w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów):

a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

b) pracownia hemodynamiki, lub

c) pracownia elektrofizjologii, lub

d) inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania wyposażenia pracowni wymienionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń.”,

– – w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„1. OINK – w lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):

1) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) personel:

a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez:

– specjalistę w dziedzinie kardiologii lub

– specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo

– lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii (nie dotyczy zabiegów innych niż leczenie inwazyjne w OZW),

b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT;

3) wyposażenie – w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) – co najmniej jeden na cztery łóżka,

b) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych – co najmniej jeden,

c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą – co najmniej jeden,

d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – co najmniej jeden,

e) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko,

f) respirator – co najmniej jeden,

g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa,

h) zestaw do intubacji – co najmniej dwa,

i) worek samorozprężalny – co najmniej dwa;

4) w lokalizacji:

a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,

b) echokardiograf;

5) pozostałe wymagania:

a) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych – w miejscu udzielania świadczeń,

b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji,

c) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ,

d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,

e) blok operacyjny (całodobowy dostęp).

2. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki – w lokalizacji:

1) personel:

a) lekarze – (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym 1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografii, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,

b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

c) osoba, która:

– ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, albo

– ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

zwana dalej „technikiem elektroradiologiem” – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA),

b) strzykawka automatyczna,

c) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG,

d) defibrylator,

e) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych,

f) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,

g) zestaw resuscytacyjny

– w miejscu udzielania świadczeń,

h) echokardiograf

– w lokalizacji;

3) pozostałe wymagania:

a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

b) blok operacyjny (całodobowa gotowość)

– w lokalizacji,

c) udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,

d) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym planem miesięcznym dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.

3. Zakład lub pracownia elektrofizjologii – w lokalizacji:

1) pomieszczenia:

a) sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych: spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych,

b) sala opatrunkowa;

2) personel:

a) lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu – specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający wiedzę i odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii,

b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

c) technik elektroradiolog – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°, LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci aparatu,

b) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub

c) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,

d) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

e) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej,

f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,

g) zestaw do intubacji,

h) worek samorozprężalny

– w miejscu udzielania świadczeń,

i) echokardiograf

– w lokalizacji;

4) pozostałe wymagania:

a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

b) blok operacyjny (całodobowa gotowość),

c) pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca

– w lokalizacji,

d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.”,

c) w lp. 10 „Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty”:

– w części „W kardiochirurgii (dotyczy tętniaków aorty piersiowej)” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

– w części „W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej)” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

d) w lp. 11 „Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

e) w lp. 12 „Zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

f) w lp. 13 „1. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją 2. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją w neurologii” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

g) w lp. 18 „Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D” w kolumnie 2:

– dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:

„92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – cząstki beta

92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – cząstki beta”,

– pozycje 92.41 i 92.42 otrzymują brzmienie:

„92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)

92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)”,

h) w lp. 21 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

Brachyterapia z planowaniem standardowym

92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała

92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych

92.412 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe

92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe

92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe

92.451 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe

 

i) w lp. 22 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

Brachyterapia z planowaniem 3D

92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D

92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D

92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D

92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna

 

j) w lp. 23 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego

92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I

92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru

 

k) w lp. 24:

– w kolumnie 2 nazwa świadczenia otrzymuje brzmienie: „Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie”,

– w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oddział rehabilitacyjny lub zakład rehabilitacji leczniczej albo pracownia fizjoterapii.”,

– w części „Personel” w kolumnie 4:

– – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarze – równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym:

1) specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.”,

– – w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,”,

– w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, gastroenterologii, nefrologii, urologii, chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, psychiatrii, rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;”,

– w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego – dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut,”;

10) dodaje się lp. 27 i 28 w brzmieniu:

27.

Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dzieci

Wymagania formalne

Oddział szpitalny o profilu: chirurgia dziecięca

Personel

1. Lekarze:

równoważnik co najmniej 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

2. Pielęgniarki:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w opiece nad oparzonymi.

Organizacja udzielania świadczeń

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) – dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych;

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej opieki oparzeń, w tym na każdej zmianie co najmniej jedna pielęgniarka z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w opiece nad oparzonymi;

3) co najmniej 2 stanowiska intensywnej opieki oparzeń dla dzieci, z których każde umożliwia:

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG i czynności serca,

b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym,

d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21–100% (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych lub strzykawek automatycznych,

g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących,

h) monitorowanie temperatury ciała,

i) pulsoksymetrię,

j) kapnografię (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

k) stymulację zewnętrzną serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych)

– w miejscu udzielania świadczeń;

4) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych – udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:

a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) kardiologii dziecięcej,

 

 

 

 

c) gastroenterologii,

d) nefrologii,

e) urologii dziecięcej,

f) pediatrii,

g) neurologii dziecięcej,

h) położnictwa i ginekologii,

i) otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej,

j) psychiatrii dziecięcej,

k) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,

l) rehabilitacji medycznej,

m) chirurgii plastycznej;

5) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ciężkich – udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:

a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) pediatrii,

c) nefrologii,

d) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;

6) oddział szpitalny o profilu: anestezjologia i intensywna terapia w strukturze szpitala, zapewniający intensywną terapię dla dzieci;

7) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi:

a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,

b) fizjoterapeuty,

c) psychologa.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kardiomonitor,

2) aparat EKG,

3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

4) aparat do szybkiego przetaczania płynów,

5) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciśnienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm H2O,

6) źródło tlenu,

7) laryngoskop,

8) pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne

– w miejscu udzielania świadczeń;

9) bronchoskop lub bronchofiberoskop,

10) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych,

11) przyłóżkowy aparat RTG,

12) przyłóżkowy aparat USG,

13) dermatom,

14) aparat do nekrektomii,

15) aparat do elektrokoagulacji

– w lokalizacji.

Zapewnienie realizacji badań

1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną,

2) pomiaru rzutu serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz górnych dróg oddechowych,

4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby zgodności oraz poziomu mleczanów),

5) mikrobiologicznych,

6) tomografii komputerowej (TK)

– w lokalizacji.

 

 

 

Pozostałe wymagania

1) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotności (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

2) łóżka ze zmiennociśnieniowymi materacami przeciwodleżynowymi, elektrycznie sterowane, wielokrotnie łamane, umożliwiające wykonanie badań radiologicznych (RTG) (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych)

– w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie hemodializoterapii,

4) zapewnienie leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego

– w lokalizacji;

5) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego – dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

6) bank tkanek i komórek (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

7) hodowle tkankowe (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych)

– zapewnienie dostępu;

8) udokumentowane stałe monitorowanie mikrobiologiczne ran oparzeniowych pod kątem wykrywania zakażeń;

9) wdrożony system zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, w tym zespół i komitet kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.6));

10) do oceny stopnia obrażeń stosuje się skalę ciężkości oparzeń albo odmrożeń u dzieci:

a) lekkie oparzenia albo odmrożenia: 0–10% powierzchni ciała – stopień I/IIA u dzieci powyżej jednego miesiąca życia bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,

b) średnie oparzenia albo odmrożenia:

– 10–30% powierzchni ciała – stopień IIA,

– 5–20% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB,

– poniżej 5% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III,

– bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,

– bez wysokonapięciowych oparzeń elektrycznych,

– bez urazu wziewnego,

– bez obciążających schorzeń przewlekłych lub istotnych wad wrodzonych,

c) ciężkie oparzenia albo odmrożenia:

– powyżej 30% powierzchni ciała – stopień IIA,

– 20–50% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB lub IIB,

– 5–30% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III albo

– oparzenie oczu, uszu, IIB twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, IIB/III w okolicy dużych stawów lub

– oparzenia okrężne kończyny lub tułowia, lub szyi, wymagające nacięć odbarczających, lub

– oparzenia wysokonapięciowe, lub

– uraz wziewny, lub

– obciążenie istotnymi wadami lub schorzeniami przewlekłymi,

 

 

 

 

d) ekstremalne oparzenia albo odmrożenia:

– powyżej 30% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III,

– powyżej 50% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB lub IIB,

– oparzenia powikłane:

– – urazem wziewnym lub

– – urazem wielonarządowym, lub

– – ciężką chorobą metaboliczną, wadą serca, lub

– – ciężkim zakażeniem uogólnionym.

28.

Terapia protonowa nowotworów oka

92.288

Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

Świadczenie dotyczy pacjentów z rozpoznaniem czerniaka błony naczyniowej

(C 69.3 Nowotwór złośliwy oka – naczyniówka)

Wymagania formalne

Oddział szpitalny o profilach:

1) okulistyka;

2) onkologia kliniczna;

3) radioterapia onkologiczna.

Personel

Lekarze – równoważnik co najmniej 5 etatów, w tym:

1) specjalista okulistyki – równoważnik co najmniej 3 etatów;

2) specjalista radioterapii – równoważnik co najmniej 2 etatów.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

 1) akcelerator protonowy dostarczający wiązkę protonów o energii co najmniej 55 MeV do stanowiska terapii protonowej oka;

2) stanowisko do terapii protonowej oka wyposażone w:

a) głowicę umożliwiającą dostarczenie wiązki do objętości tarczowej,

b) fotel terapeutyczny,

c) system RTG z co najmniej dwoma generatorami wysokiego napięcia,

d) system fiksacji oka wraz z optycznym systemem podglądu oka pacjenta;

3) komputerowy system planowania terapii protonowej z co najmniej 2 stacjami do planowania terapii protonowej;

4) zestawy do kalibracji i dozymetrii wiązki protonowej i fantom wodny;

5) stanowisko do wykonywania elementów unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta.

Pozostałe wymagania

1. Posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w leczeniu protonami nowotworów oka.

2. Całość postępowania medycznego związanego z protonoterapią nowotworów oka obejmuje:

1) poradę specjalistyczną okulistyczną diagnostyczną (pełne badanie okulistyczne, USG gałki ocznej w projekcji B i A, dokumentację fotograficzną nowotworu);

2) opcjonalne badania w razie potrzeby:

a) UBM (ultrabiomikroskopia),

b) ICGA (angiografia indocyjaninowa),

c) FA (angiografia fluoresceinowa),

d) RM (rezonans magnetyczny),

e) TK (tomografia komputerowa) albo

3) w przypadku dzieci hospitalizację w trybie leczenia jednego dnia – badanie w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej;

4) poradę specjalistyczną okulistyczną kwalifikacyjną;

5) hospitalizację w oddziale okulistycznym z zabiegiem operacyjnym założenia znaczników tantalowych;

6) planowanie terapii protonowej i zatwierdzenie planu protonoterapii;

7) protonoterapię – teleradioterapię ambulatoryjną;

8) poradę specjalistyczną onkologiczną 3 miesiące po protonoterapii.

3. W 3–7 dniu po protonoterapii zaleca się kontrolne zasięgnięcie specjalistycznej porady okulistycznej, która nie jest objęta całościową procedurą.

 

§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1, w zakresie świadczeń w chemioterapii oraz świadczeń wykonywanych w celu realizacji programów lekowych, pkt 5 i 7 niniejszego rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 1016.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1639, z 2010 r. Nr 30, poz. 157, z 2011 r. Nr 40, poz. 212, Nr 202, poz. 1191, Nr 244, poz. 1457 i 1458 i Nr 269, poz. 1596 oraz z 2012 r. poz. 353.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.

Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. - PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R. NR 45, POZ. 271, Z PÓŹN. ZM.) Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2012 r. (poz. 1316)

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R. NR 45, POZ. 271, Z PÓŹN. ZM.) Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

1

CARMUSTINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

2

CARMUSTINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

3

CARMUSTINUM

C71.1

płat czołowy

4

CARMUSTINUM

C71.2

płat skroniowy

5

CARMUSTINUM

C71.3

płat ciemieniowy

6

CARMUSTINUM

C71.4

płat potyliczny

7

CARMUSTINUM

C71.5

komory mózgowe

8

CARMUSTINUM

C71.6

móżdżek

9

CARMUSTINUM

C71.7

pień mózgu

10

CARMUSTINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

11

CARMUSTINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

12

CARMUSTINUM

C81

choroba Hodgkina

13

CARMUSTINUM

C81.0

przewaga limfocytów

14

CARMUSTINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

15

CARMUSTINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

16

CARMUSTINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

17

CARMUSTINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

18

CARMUSTINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

19

CARMUSTINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

20

CARMUSTINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

21

CARMUSTINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

22

CARMUSTINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

23

CARMUSTINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

24

CARMUSTINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

25

CARMUSTINUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

26

CARMUSTINUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

27

CARMUSTINUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

28

CARMUSTINUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

29

CARMUSTINUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

30

CARMUSTINUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

31

CARMUSTINUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

32

CARMUSTINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

33

CARMUSTINUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

34

CARMUSTINUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

35

CARMUSTINUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

36

CARMUSTINUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

37

CARMUSTINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

38

CARMUSTINUM

C84.1

choroba Sezary'ego

39

CARMUSTINUM

C84.2

chłoniak strefy T

40

CARMUSTINUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

41

CARMUSTINUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

42

CARMUSTINUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

43

CARMUSTINUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

44

CARMUSTINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

45

CARMUSTINUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

46

CARMUSTINUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

47

CARMUSTINUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

48

CARMUSTINUM

C90.0

szpiczak mnogi

49

CARMUSTINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

50

CARMUSTINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

51

CARMUSTINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

52

CARMUSTINUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

53

CARMUSTINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

54

CARMUSTINUM

E85.8

inne amyloidozy

55

CARMUSTINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

56

CHLORMETHINUM

C81

choroba Hodgkina

57

CHLORMETHINUM

C81.0

przewaga limfocytów

58

CHLORMETHINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

59

CHLORMETHINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

60

CHLORMETHINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

61

CHLORMETHINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

62

CHLORMETHINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

63

CHLORMETHINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

64

CHLORMETHINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

65

CHLORMETHINUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

66

CHLORMETHINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

67

CHLORMETHINUM

D45

czerwienica prawdziwa

68

DACTINOMYCINUM

C40

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

69

DACTINOMYCINUM

C40.0

łopatka i kości długie kończyny górnej

70

DACTINOMYCINUM

C40.1

kości krótkie kończyny górnej

71

DACTINOMYCINUM

C40.2

kości długie kończyny dolnej

72

DACTINOMYCINUM

C40.3

kości krótkie kończyny dolnej

73

DACTINOMYCINUM

C40.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn

74

DACTINOMYCINUM

C40.9

kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone

75

DACTINOMYCINUM

C41

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

76

DACTINOMYCINUM

C41.0

kości czaszki i twarzy

77

DACTINOMYCINUM

C41.1

żuchwa

78

DACTINOMYCINUM

C41.2

kości kręgosłupa

79

DACTINOMYCINUM

C41.3

kości żebra, mostka i obojczyka

80

DACTINOMYCINUM

C41.4

kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna

81

DACTINOMYCINUM

C41.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

82

DACTINOMYCINUM

C41.9

kości i chrząstki stawowe, nieokreślone

83

DACTINOMYCINUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

84

DACTINOMYCINUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

85

DACTINOMYCINUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

86

DACTINOMYCINUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

87

DACTINOMYCINUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

88

DACTINOMYCINUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

89

DACTINOMYCINUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

90

DACTINOMYCINUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

91

DACTINOMYCINUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

92

DACTINOMYCINUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

93

DACTINOMYCINUM

C48

nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

94

DACTINOMYCINUM

C48.0

przestrzeń zaotrzewnowa

95

DACTINOMYCINUM

C48.1

określona część otrzewnej

96

DACTINOMYCINUM

C48.2

otrzewna, nieokreślona

97

DACTINOMYCINUM

C48.8

zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

98

DACTINOMYCINUM

C49

nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

99

DACTINOMYCINUM

C49.0

tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

100

DACTINOMYCINUM

C49.1

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem

101

DACTINOMYCINUM

C49.2

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem

102

DACTINOMYCINUM

C49.3

tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej

103

DACTINOMYCINUM

C49.4

tkanka łączna i tkanka miękka brzucha

104

DACTINOMYCINUM

C49.5

tkanka łączna i tkanka miękka miednicy

105

DACTINOMYCINUM

C49.6

tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona

106

DACTINOMYCINUM

C49.8

zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej

107

DACTINOMYCINUM

C49.9

tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone

108

DACTINOMYCINUM

C58

nowotwór złośliwy łożyska

109

DACTINOMYCINUM

C62

nowotwór złośliwy jądra

110

DACTINOMYCINUM

C62.0

jądro niezstąpione

111

DACTINOMYCINUM

C62.1

jądro zstąpione

112

DACTINOMYCINUM

C62.9

jądro, nieokreślone

113

DACTINOMYCINUM

C64

nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej

114

DACTINOMYCINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

115

DACTINOMYCINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

116

DACTINOMYCINUM

C71.1

płat czołowy

117

DACTINOMYCINUM

C71.2

płat skroniowy

118

DACTINOMYCINUM

C71.3

płat ciemieniowy

119

DACTINOMYCINUM

C71.4

płat potyliczny

120

DACTINOMYCINUM

C71.5

komory mózgowe

121

DACTINOMYCINUM

C71.6

móżdżek

122

DACTINOMYCINUM

C71.7

pień mózgu

123

DACTINOMYCINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

124

DACTINOMYCINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

125

DACTINOMYCINUM

C97

nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień

126

DACTINOMYCINUM

D48

nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień

127

DACTINOMYCINUM

D48.0

kości i chrząstki stawowe

128

DACTINOMYCINUM

D48.1

tkanka łączna i inne tkanki miękkie

129

DACTINOMYCINUM

D48.2

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy

130

DACTINOMYCINUM

D48.3

przestrzeń zaotrzewnowa

131

DACTINOMYCINUM

D48.4

otrzewna

132

DACTINOMYCINUM

D48.5

skóra

133

DACTINOMYCINUM

D48.6

sutek

134

DACTINOMYCINUM

D48.7

inne określone umiejscowienie

135

DACTINOMYCINUM

D48.9

nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony

136

DAUNORUBICINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

137

DAUNORUBICINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

138

DAUNORUBICINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

139

DAUNORUBICINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

140

DAUNORUBICINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

141

DAUNORUBICINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

142

DAUNORUBICINUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

143

DAUNORUBICINUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

144

DAUNORUBICINUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

145

DAUNORUBICINUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

146

DAUNORUBICINUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

147

DAUNORUBICINUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

148

DAUNORUBICINUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

149

DAUNORUBICINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

150

DAUNORUBICINUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

151

DAUNORUBICINUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

152

DAUNORUBICINUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

153

DAUNORUBICINUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

154

DAUNORUBICINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

155

DAUNORUBICINUM

C84.1

choroba Sezary'ego

156

DAUNORUBICINUM

C84.2

chłoniak strefy T

157

DAUNORUBICINUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

158

DAUNORUBICINUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

159

DAUNORUBICINUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

160

DAUNORUBICINUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

161

DAUNORUBICINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

162

DAUNORUBICINUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

163

DAUNORUBICINUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

164

DAUNORUBICINUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

165

DAUNORUBICINUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

166

DAUNORUBICINUM

C90.0

szpiczak mnogi

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

167

DAUNORUBICINUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

168

DAUNORUBICINUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

169

DAUNORUBICINUM

C91

białaczka limfatyczna

170

DAUNORUBICINUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

171

DAUNORUBICINUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

172

DAUNORUBICINUM

C91.2

podostra białaczka limfocytowa

173

DAUNORUBICINUM

C91.3

białaczka prolimfocytarna

174

DAUNORUBICINUM

C91.4

białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)

175

DAUNORUBICINUM

C91.5

białaczka dorosłych z komórek T

176

DAUNORUBICINUM

C91.7

inna białaczka limfatyczna

177

DAUNORUBICINUM

C91.9

białaczka limfatyczna, nieokreślona

178

DAUNORUBICINUM

C92

białaczka szpikowa

179

DAUNORUBICINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

180

DAUNORUBICINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

181

DAUNORUBICINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

182

DAUNORUBICINUM

C92.3

mięsak szpikowy

183

DAUNORUBICINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

184

DAUNORUBICINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

185

DAUNORUBICINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

186

DAUNORUBICINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

187

DAUNORUBICINUM

C93

białaczka monocytowa

188

DAUNORUBICINUM

C93.0

ostra białaczka monocytowa

189

DAUNORUBICINUM

C93.1

przewlekła białaczka monocytowa

190

DAUNORUBICINUM

C93.2

podostra białaczka monocytowa

191

DAUNORUBICINUM

C93.7

inna białaczka monocytowa

192

DAUNORUBICINUM

C93.9

białaczka monocytowa, nieokreślona

193

DAUNORUBICINUM

C94

inne białaczki określonego rodzaju

194

DAUNORUBICINUM

C94.0

ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)

195

DAUNORUBICINUM

C94.1

przewlekła czerwienica

196

DAUNORUBICINUM

C94.2

ostra białaczka megakarioblastyczna

197

DAUNORUBICINUM

C94.3

białaczka z komórek tucznych

198

DAUNORUBICINUM

C94.4

ostra szpikowica uogólniona

199

DAUNORUBICINUM

C94.5

ostre zwłóknienie szpiku

200

DAUNORUBICINUM

C94.7

inna określona białaczka

201

DAUNORUBICINUM

C95

białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

202

DAUNORUBICINUM

C95.0

ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

203

DAUNORUBICINUM

C95.1

przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

204

DAUNORUBICINUM

C95.2

podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

205

DAUNORUBICINUM

C95.7

inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

206

DAUNORUBICINUM

C95.9

białaczka, nieokreślona

207

DAUNORUBICINUM

D46

zespoły mielodysplastyczne

208

DAUNORUBICINUM

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

209

DAUNORUBICINUM

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

210

DAUNORUBICINUM

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

211

DAUNORUBICINUM

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

212

DAUNORUBICINUM

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

213

DAUNORUBICINUM

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

214

DAUNORUBICINUM

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

215

DAUNORUBICINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

216

DAUNORUBICINUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

217

DAUNORUBICINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

218

DAUNORUBICINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

219

DAUNORUBICINUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

220

DAUNORUBICINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

221

DAUNORUBICINUM

E85.8

inne amyloidozy

222

DAUNORUBICINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

223

LOMUSTINUM

C43

czerniak złośliwy skóry

224

LOMUSTINUM

C43.0

czerniak złośliwy wargi

225

LOMUSTINUM

C43.1

czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

226

LOMUSTINUM

C43.2

czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

227

LOMUSTINUM

C43.3

czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

228

LOMUSTINUM

C43.4

czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi

229

LOMUSTINUM

C43.5

czerniak złośliwy tułowia

230

LOMUSTINUM

C43.6

czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem

231

LOMUSTINUM

C43.7

czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

232

LOMUSTINUM

C43.8

czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice

233

LOMUSTINUM

C43.9

czerniak złośliwy skóry, nieokreślony

234

LOMUSTINUM

C70

nowotwór złośliwy opon

235

LOMUSTINUM

C70.0

opony mózgowe

236

LOMUSTINUM

C70.1

opony rdzeniowe

237

LOMUSTINUM

C70.9

opony, nieokreślone

238

LOMUSTINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

239

LOMUSTINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

240

LOMUSTINUM

C71.1

płat czołowy

241

LOMUSTINUM

C71.2

płat skroniowy

242

LOMUSTINUM

C71.3

płat ciemieniowy

243

LOMUSTINUM

C71.4

płat potyliczny

244

LOMUSTINUM

C71.5

komory mózgowe

245

LOMUSTINUM

C71.6

móżdżek

246

LOMUSTINUM

C71.7

pień mózgu

247

LOMUSTINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

248

LOMUSTINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

249

LOMUSTINUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

250

LOMUSTINUM

C72.0

rdzeń kręgowy

251

LOMUSTINUM

C72.1

ogon koński

252

LOMUSTINUM

C72.2

nerw węchowy

253

LOMUSTINUM

C72.3

nerw wzrokowy

254

LOMUSTINUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

255

LOMUSTINUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

256

LOMUSTINUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

257

LOMUSTINUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

258

LOMUSTINUM

C81

choroba Hodgkina

259

LOMUSTINUM

C81.0

przewaga limfocytów

260

LOMUSTINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

261

LOMUSTINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

262

LOMUSTINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

263

LOMUSTINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

264

LOMUSTINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

265

LOMUSTINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

266

LOMUSTINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

267

LOMUSTINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

268

LOMUSTINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

269

LOMUSTINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

270

LOMUSTINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

271

LOMUSTINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

272

LOMUSTINUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

273

LOMUSTINUM

C90.0

szpiczak mnogi

274

LOMUSTINUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

275

LOMUSTINUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

276

LOMUSTINUM

C92

białaczka szpikowa

277

LOMUSTINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

278

LOMUSTINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

279

LOMUSTINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

280

LOMUSTINUM

C92.3

mięsak szpikowy

281

LOMUSTINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

282

LOMUSTINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

283

LOMUSTINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

284

LOMUSTINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

285

LOMUSTINUM

C97

nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

286

LOMUSTINUM

D03

czerniak in situ

287

LOMUSTINUM

D03.0

czerniak in situ wargi

288

LOMUSTINUM

D03.1

czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka

289

LOMUSTINUM

D03.2

czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

290

LOMUSTINUM

D03.3

czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy

291

LOMUSTINUM

D03.4

czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi

292

LOMUSTINUM

D03.5

czerniak in situ tułowia

293

LOMUSTINUM

D03.6

czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem

294

LOMUSTINUM

D03.7

czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem

295

LOMUSTINUM

D03.8

czerniak in situ innych umiejscowień

296

LOMUSTINUM

D03.9

czerniak in situ, nieokreślony

297

LOMUSTINUM

D33

niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

298

LOMUSTINUM

D33.0

mózg, nadnamiotowe

299

LOMUSTINUM

D33.1

mózg, podnamiotowe

300

LOMUSTINUM

D33.2

mózg, nieokreślony

301

LOMUSTINUM

D33.3

nerwy czaszkowe

302

LOMUSTINUM

D33.4

rdzeń kręgowy

303

LOMUSTINUM

D33.7

inne określone części centralnego systemu nerwowego

304

LOMUSTINUM

D33.9

centralny system nerwowy, nieokreślony

305

LOMUSTINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

306

LOMUSTINUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

307

LOMUSTINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

308

LOMUSTINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

309

LOMUSTINUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

310

LOMUSTINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

311

LOMUSTINUM

E85.8

inne amyloidozy

312

LOMUSTINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

313

MELPHALANUM inj

C43

czerniak złośliwy skóry

314

MELPHALANUM inj

C43.0

czerniak złośliwy wargi

315

MELPHALANUM inj

C43.1

czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

316

MELPHALANUM inj

C43.2

czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

317

MELPHALANUM inj

C43.3

czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

318

MELPHALANUM inj

C43.4

czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi

319

MELPHALANUM inj

C43.5

czerniak złośliwy tułowia

320

MELPHALANUM inj

C43.6

czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem

321

MELPHALANUM inj

C43.7

czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

322

MELPHALANUM inj

C43.8

czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice

323

MELPHALANUM inj

C43.9

czerniak złośliwy skóry, nieokreślony

324

MELPHALANUM inj

C56

nowotwór złośliwy jajnika

325

MELPHALANUM inj

C81

choroba Hodgkina

326

MELPHALANUM inj

C81.0

przewaga limfocytów

327

MELPHALANUM inj

C81.1

stwardnienie guzkowe

328

MELPHALANUM inj

C81.2

mieszanokomórkowa

329

MELPHALANUM inj

C81.3

zmniejszenie limfocytów

330

MELPHALANUM inj

C81.7

inna choroba Hodgkina

331

MELPHALANUM inj

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

332

MELPHALANUM inj

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

333

MELPHALANUM inj

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

334

MELPHALANUM inj

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

335

MELPHALANUM inj

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

336

MELPHALANUM inj

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

337

MELPHALANUM inj

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

338

MELPHALANUM inj

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

339

MELPHALANUM inj

C83.0

z małych komórek (rozlany)

340

MELPHALANUM inj

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

341

MELPHALANUM inj

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

342

MELPHALANUM inj

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

343

MELPHALANUM inj

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

344

MELPHALANUM inj

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

345

MELPHALANUM inj

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

346

MELPHALANUM inj

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

347

MELPHALANUM inj

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

348

MELPHALANUM inj

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

349

MELPHALANUM inj

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

350

MELPHALANUM inj

C84.0

ziarniniak grzybiasty

351

MELPHALANUM inj

C84.1

choroba Sezary'ego

352

MELPHALANUM inj

C84.2

chłoniak strefy T

353

MELPHALANUM inj

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

354

MELPHALANUM inj

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

355

MELPHALANUM inj

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

356

MELPHALANUM inj

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

357

MELPHALANUM inj

C85.0

mięsak limfatyczny

358

MELPHALANUM inj

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

359

MELPHALANUM inj

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

360

MELPHALANUM inj

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

361

MELPHALANUM inj

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

362

MELPHALANUM inj

C90.0

szpiczak mnogi

363

MELPHALANUM inj

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

364

MELPHALANUM inj

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

365

MELPHALANUM inj

C92.0

ostra białaczka szpikowa

366

MELPHALANUM inj

D45

czerwienica prawdziwa

367

MELPHALANUM inj

E85

amyloidoza [skrobiawica]

368

MELPHALANUM inj

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

369

MELPHALANUM inj

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

370

MELPHALANUM inj

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

371

MELPHALANUM inj

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

372

MELPHALANUM inj

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

373

MELPHALANUM inj

E85.8

inne amyloidozy

374

MELPHALANUM inj

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

375

MITOXANTRONUM

C50

nowotwór złośliwy sutka

376

MITOXANTRONUM

C50.0

brodawka i otoczka brodawki sutkowej

377

MITOXANTRONUM

C50.1

centralna część sutka

378

MITOXANTRONUM

C50.2

ćwiartka górna wewnętrzna sutka

379

MITOXANTRONUM

C50.3

ćwiartka dolna wewnętrzna sutka

380

MITOXANTRONUM

C50.4

ćwiartka górna zewnętrzna sutka

381

MITOXANTRONUM

C50.5

ćwiartka dolna zewnętrzna sutka

382

MITOXANTRONUM

C50.6

część pachowa sutka

383

MITOXANTRONUM

C50.8

zmiana przekraczająca granice sutka

384

MITOXANTRONUM

C50.9

sutek, nieokreślony

385

MITOXANTRONUM

C61

nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

386

MITOXANTRONUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

387

MITOXANTRONUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

388

MITOXANTRONUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

389

MITOXANTRONUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

390

MITOXANTRONUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

391

MITOXANTRONUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

392

MITOXANTRONUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

393

MITOXANTRONUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

394

MITOXANTRONUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

395

MITOXANTRONUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

396

MITOXANTRONUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

397

MITOXANTRONUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

398

MITOXANTRONUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

399

MITOXANTRONUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

400

MITOXANTRONUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

401

MITOXANTRONUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

402

MITOXANTRONUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

403

MITOXANTRONUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

404

MITOXANTRONUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

405

MITOXANTRONUM

C84.1

choroba Sezary'ego

406

MITOXANTRONUM

C84.2

chłoniak strefy T

407

MITOXANTRONUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

408

MITOXANTRONUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

409

MITOXANTRONUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

410

MITOXANTRONUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

411

MITOXANTRONUM

C85.0

mięsak limfatyczny

412

MITOXANTRONUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

413

MITOXANTRONUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

414

MITOXANTRONUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

415

MITOXANTRONUM

C91

białaczka limfatyczna

416

MITOXANTRONUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

417

MITOXANTRONUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

418

MITOXANTRONUM

C91.2

podostra białaczka limfocytowa

419

MITOXANTRONUM

C91.3

białaczka prolimfocytarna

420

MITOXANTRONUM

C91.4

białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)

421

MITOXANTRONUM

C91.5

białaczka dorosłych z komórek T

422

MITOXANTRONUM

C91.7

inna białaczka limfatyczna

423

MITOXANTRONUM

C91.9

białaczka limfatyczna, nieokreślona

424

MITOXANTRONUM

C92

białaczka szpikowa

425

MITOXANTRONUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

426

MITOXANTRONUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

427

MITOXANTRONUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

428

MITOXANTRONUM

C92.3

mięsak szpikowy

429

MITOXANTRONUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

430

MITOXANTRONUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

431

MITOXANTRONUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

432

MITOXANTRONUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

433

MITOXANTRONUM

C93

białaczka monocytowa

434

MITOXANTRONUM

C93.0

ostra białaczka monocytowa

435

MITOXANTRONUM

C93.1

przewlekła białaczka monocytowa

436

MITOXANTRONUM

C93.2

podostra białaczka monocytowa

437

MITOXANTRONUM

C93.7

inna białaczka monocytowa

438

MITOXANTRONUM

C93.9

białaczka monocytowa, nieokreślona

439

MITOXANTRONUM

C94

inne białaczki określonego rodzaju

440

MITOXANTRONUM

C94.0

ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)

441

MITOXANTRONUM

C94.1

przewlekła czerwienica

442

MITOXANTRONUM

C94.2

ostra białaczka megakarioblastyczna

443

MITOXANTRONUM

C94.3

białaczka z komórek tucznych

444

MITOXANTRONUM

C94.4

ostra szpikowica uogólniona

445

MITOXANTRONUM

C94.5

ostre zwłóknienie szpiku

446

MITOXANTRONUM

C94.7

inna określona białaczka

447

MITOXANTRONUM

C95

białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

448

MITOXANTRONUM

C95.0

ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

449

MITOXANTRONUM

C95.1

przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

450

MITOXANTRONUM

C95.2

podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

451

MITOXANTRONUM

C95.7

inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

452

MITOXANTRONUM

C95.9

białaczka, nieokreślona

453

MITOXANTRONUM

C96

inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

454

MITOXANTRONUM

C96.0

choroba Letterera-Siwego

455

MITOXANTRONUM

C96.1

histiocytoza złośliwa

456

MITOXANTRONUM

C96.2

guzy złośliwe z komórek tucznych

457

MITOXANTRONUM

C96.3

prawdziwy chłoniak histiocytarny

458

MITOXANTRONUM

C96.7

inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

459

MITOXANTRONUM

C96.9

nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone

460

MITOXANTRONUM

D46

zespoły mielodysplastyczne

461

MITOXANTRONUM

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

462

MITOXANTRONUM

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

463

MITOXANTRONUM

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

464

MITOXANTRONUM

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

465

MITOXANTRONUM

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

466

MITOXANTRONUM

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

467

MITOXANTRONUM

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

468

PROCARBAZINUM

C70

nowotwór złośliwy opon

469

PROCARBAZINUM

C70.0

opony mózgowe

470

PROCARBAZINUM

C70.1

opony rdzeniowe

471

PROCARBAZINUM

C70.9

opony, nieokreślone

472

PROCARBAZINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

473

PROCARBAZINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

474

PROCARBAZINUM

C71.1

płat czołowy

475

PROCARBAZINUM

C71.2

płat skroniowy

476

PROCARBAZINUM

C71.3

płat ciemieniowy

477

PROCARBAZINUM

C71.4

płat potyliczny

478

PROCARBAZINUM

C71.5

komory mózgowe

479

PROCARBAZINUM

C71.6

móżdżek

480

PROCARBAZINUM

C71.7

pień mózgu

481

PROCARBAZINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

482

PROCARBAZINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

483

PROCARBAZINUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

484

PROCARBAZINUM

C72.0

rdzeń kręgowy

485

PROCARBAZINUM

C72.1

ogon koński

486

PROCARBAZINUM

C72.2

nerw węchowy

487

PROCARBAZINUM

C72.3

nerw wzrokowy

488

PROCARBAZINUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

489

PROCARBAZINUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

490

PROCARBAZINUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

491

PROCARBAZINUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

492

PROCARBAZINUM

C81

choroba Hodgkina

493

PROCARBAZINUM

C81.0

przewaga limfocytów

494

PROCARBAZINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

495

PROCARBAZINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

496

PROCARBAZINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

497

PROCARBAZINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

498

PROCARBAZINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

499

PROCARBAZINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

500

PROCARBAZINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

501

PROCARBAZINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

502

PROCARBAZINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

503

PROCARBAZINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

504

PROCARBAZINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

505

PROCARBAZINUM

C92

białaczka szpikowa

506

PROCARBAZINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

507

PROCARBAZINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

508

PROCARBAZINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

509

PROCARBAZINUM

C92.3

mięsak szpikowy

510

PROCARBAZINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

511

PROCARBAZINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

512

PROCARBAZINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

513

PROCARBAZINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

514

TENIPOSIDUM

C38

nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

515

TENIPOSIDUM

C38.0

serce

516

TENIPOSIDUM

C38.1

śródpiersie przednie

517

TENIPOSIDUM

C38.2

śródpiersie tylne

518

TENIPOSIDUM

C38.3

śródpiersie, część nieokreślona

519

TENIPOSIDUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

520

TENIPOSIDUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

521

TENIPOSIDUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

522

TENIPOSIDUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

523

TENIPOSIDUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

524

TENIPOSIDUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

525

TENIPOSIDUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

526

TENIPOSIDUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

527

TENIPOSIDUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

528

TENIPOSIDUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

529

TENIPOSIDUM

C69

nowotwór złośliwy oka

530

TENIPOSIDUM

C69.0

spojówka

531

TENIPOSIDUM

C69.1

rogówka

532

TENIPOSIDUM

C69.2

siatkówka

533

TENIPOSIDUM

C69.3

naczyniówka

534

TENIPOSIDUM

C69.4

ciało rzęskowe

535

TENIPOSIDUM

C69.5

gruczoł i drogi łzowe

536

TENIPOSIDUM

C69.6

oczodół

537

TENIPOSIDUM

C69.8

zmiana przekraczająca granice oka

538

TENIPOSIDUM

C69.9

oko, nieokreślone

539

TENIPOSIDUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

540

TENIPOSIDUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

541

TENIPOSIDUM

C71.1

płat czołowy

542

TENIPOSIDUM

C71.2

płat skroniowy

543

TENIPOSIDUM

C71.3

płat ciemieniowy

544

TENIPOSIDUM

C71.4

płat potyliczny

545

TENIPOSIDUM

C71.5

komory mózgowe

546

TENIPOSIDUM

C71.6

móżdżek

547

TENIPOSIDUM

C71.7

pień mózgu

548

TENIPOSIDUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

549

TENIPOSIDUM

C71.9

mózg, nieokreślony

550

TENIPOSIDUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

551

TENIPOSIDUM

C72.0

rdzeń kręgowy

552

TENIPOSIDUM

C72.1

ogon koński

553

TENIPOSIDUM

C72.2

nerw węchowy

554

TENIPOSIDUM

C72.3

nerw wzrokowy

555

TENIPOSIDUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

556

TENIPOSIDUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

557

TENIPOSIDUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

558

TENIPOSIDUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

559

TENIPOSIDUM

C74.1

rdzeń nadnerczy

560

TENIPOSIDUM

C74.9

nadnercze, nieokreślone

561

TENIPOSIDUM

C76

nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych

562

TENIPOSIDUM

C76.0

głowa, twarz i szyja

563

TENIPOSIDUM

C76.1

klatka piersiowa

564

TENIPOSIDUM

C76.2

brzuch

565

TENIPOSIDUM

C76.3

miednica

566

TENIPOSIDUM

C76.4

kończyna górna

567

TENIPOSIDUM

C76.5

kończyna dolna

568

TENIPOSIDUM

C76.7

inne niedokładnie określone umiejscowienie

569

TENIPOSIDUM

C76.8

zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień

570

TENIPOSIDUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

571

TENIPOSIDUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

572

TENIPOSIDUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

573

TENIPOSIDUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

574

TENIPOSIDUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

575

TENIPOSIDUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

576

TENIPOSIDUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

577

TENIPOSIDUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

578

TENIPOSIDUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

579

TENIPOSIDUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

580

TENIPOSIDUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

581

TENIPOSIDUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

582

TENIPOSIDUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

583

TENIPOSIDUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

584

TENIPOSIDUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

585

TENIPOSIDUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

586

TENIPOSIDUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

587

TENIPOSIDUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

588

TENIPOSIDUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

589

TENIPOSIDUM

C84.1

choroba Sezary'ego

590

TENIPOSIDUM

C84.2

chłoniak strefy T

591

TENIPOSIDUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

592

TENIPOSIDUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

593

TENIPOSIDUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

594

TENIPOSIDUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

595

TENIPOSIDUM

C90.0

szpiczak mnogi

596

TENIPOSIDUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

597

TENIPOSIDUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

598

TENIPOSIDUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

599

TENIPOSIDUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

600

TENIPOSIDUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

601

TENIPOSIDUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

602

TENIPOSIDUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

603

TENIPOSIDUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

604

TENIPOSIDUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

605

TENIPOSIDUM

E85.8

inne amyloidozy

606

TENIPOSIDUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

607

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81

choroba Hodgkina

608

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.0

przewaga limfocytów

609

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.1

stwardnienie guzkowe

610

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.2

mieszanokomórkowa

611

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.3

zmniejszenie limfocytów

612

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.7

inna choroba Hodgkina

613

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

614

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

615

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.0

szpiczak mnogi

616

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

617

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

618

THALIDOMIDUM á 100 mg

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

619

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46

zespoły mielodysplastyczne

620

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

621

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

622

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

623

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

624

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

625

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

626

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

627

THALIDOMIDUM á 100 mg

D47.1

mielofibroza

628

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85

amyloidoza [skrobiawica]

629

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

630

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

631

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

632

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

633

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

634

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.8

inne amyloidozy

635

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

636

TROFOSFAMIDUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

637

TROFOSFAMIDUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

638

TROFOSFAMIDUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

639

TROFOSFAMIDUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

640

TROFOSFAMIDUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

641

TROFOSFAMIDUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

642

TROFOSFAMIDUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

643

TROFOSFAMIDUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

644

TROFOSFAMIDUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

645

TROFOSFAMIDUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

646

TROFOSFAMIDUM

C48

nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

647

TROFOSFAMIDUM

C48.0

przestrzeń zaotrzewnowa

648

TROFOSFAMIDUM

C48.1

określona część otrzewnej

649

TROFOSFAMIDUM

C48.2

otrzewna, nieokreślona

650

TROFOSFAMIDUM

C48.8

zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

651

TROFOSFAMIDUM

C49

nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

652

TROFOSFAMIDUM

C49.0

tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

653

TROFOSFAMIDUM

C49.1

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem

654

TROFOSFAMIDUM

C49.2

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem

655

TROFOSFAMIDUM

C49.3

tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej

656

TROFOSFAMIDUM

C49.4

tkanka łączna i tkanka miękka brzucha

657

TROFOSFAMIDUM

C49.5

tkanka łączna i tkanka miękka miednicy

658

TROFOSFAMIDUM

C49.6

tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona

659

TROFOSFAMIDUM

C49.8

zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej

 

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

660

TROFOSFAMIDUM

C49.9