| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 255, poz. 2557 i Nr 263, poz. 2626, z 2006 r. Nr 109, poz. 750 oraz z 2007 r. Nr 146, poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 października 2009 r. (poz. 1427)

Załącznik nr 1

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

LP.

KRAJ

UWAGI

1

2

3

1

REPUBLIKA IRAKU

Nie dotyczy dostaw niezbędnych dla Rządu Republiki Iraku lub sił wielonarodowych, które mają służyć celom rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1546 (2004).

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

2

ISLAMSKA REPUBLIKA
IRANU

Nie dotyczy pojazdów niebojowych wyprodukowanych lub wyposażonych w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami i przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w Islamskiej Republice Iranu dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania, z wyjątkiem wszelkich towarów, materiałów, sprzętu i technologii, które mogą wesprzeć działania Islamskiej Republiki Iranu związane ze wzbogacaniem, przetwarzaniem lub ciężką wodą, albo z rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej, zgodnie z postanowieniami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006) i Wspólnym Stanowiskiem Rady UE nr 2007/140/CFSP.

3

DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA KONGA

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy wyłącznie na potrzeby jednostek rządowych Demokratycznej Republiki Konga, po wcześniejszej notyfikacji do właściwego Komitetu Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na wyłączne potrzeby Misji Narodów Zjednoczonych (MONUC) w Demokratycznej Republice Konga.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na użytek osobisty personelu Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego*, powiązanej pomocy oraz szkoleń wyłącznie do celów humanitarnych i ochrony osobistej, po wcześniejszej notyfikacji właściwemu Komitetowi Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

 

1

2

3

4

KOREAŃSKA
REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

Nie dotyczy pojazdów niebojowych wyprodukowanych lub wyposażonych w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami i przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.

5

REPUBLIKA LIBAŃSKA

Nie dotyczy dostaw i powiązanych usług, które nie są dostarczone, bezpośrednio lub pośrednio, bojówkom, do których rozbrojenia wzywa Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w rezolucji nr 1559 (2004) i 1680 (2006) oraz pod warunkiem, że dana transakcja została autoryzowana przez Rząd Republiki Libanu lub UNIFIL, albo towary lub usługi będą używane przez siły zbrojne Republiki Libanu lub UNIFIL w trakcie wykonywania ich misji.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

6

REPUBLIKA LIBERII

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych (UNMIL) w Republice Liberii.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy na potrzeby międzynarodowych programów szkoleniowych oraz reformy sił zbrojnych i policji Republiki Liberii oraz dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz pomocy technicznej lub szkoleń, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na użytek osobisty personelu Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy świadczonych dotąd członkom Specjalnych Sił Bezpieczeństwa (SSS) w celu szkoleniowym oraz dostaw pozostających pod opieką SSS do użytku operacyjnego, pod warunkiem że transfer i powiązana pomoc dla SSS zostały zatwierdzone uprzednio przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy dostaw oraz powiązanej pomocy do wyłącznego użytku członków państwowych sił zbrojnych i policji, którzy zostali zweryfikowani i wyszkoleni po powołaniu UNMIL, pod warunkiem że te dostawy zostały zatwierdzone uprzednio przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na podstawie łącznego wniosku Rządu Republiki Liberii oraz państwa-eksportera.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego*, innego niż broń i amunicja nieśmiercionośna, do wyłącznego użytku członków państwowych sił zbrojnych i policji, którzy zostali zweryfikowani i wyszkoleni po powołaniu UNMIL, po uprzedniej notyfikacji właściwemu Komitetowi Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

7

ZWIĄZEK MYANMAR

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych i ochrony osobistej lub do programów budowy instytucji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty lub do operacji zarządzania kryzysowego Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a także związanej z tym pomocy technicznej i finansowej.

Nie dotyczy dostaw sprzętu saperskiego i innych towarów do rozminowywania, a także związanej z tym pomocy technicznej i finansowej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, włączając kamizelki ochronne i hełmy, na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, personelu Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej państw członkowskich oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

8

REPUBLIKA SIERRA
LEONE

Nie dotyczy Rządu Republiki Sierra Leone.

Nie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych w Republice Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone – UNAMSIL) oraz sił pokojowych ECOMOG.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

 

1

2

3

9

REPUBLIKA SOMALIJSKA

Nie dotyczy dostaw broni i wszelkiego rodzaju powiązanego sprzętu oraz bezpośredniego i pośredniego świadczenia usług technicznych, finansowych i innych form wsparcia i szkolenia powiązanych z działalnością wojskową, przeznaczonych wyłącznie do wsparcia lub wykorzystania przez misje wymienione w Rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1744 (2007) oraz nr 1846 (2008) i 1851 (2008).

Nie dotyczy dostaw broni i wszelkiego rodzaju powiązanego sprzętu oraz bezpośredniego i pośredniego świadczenia usług technicznych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby rozwoju instytucji sektora bezpieczeństwa w ramach procesu politycznego przewidzianego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1744 (2007), w przypadku braku negatywnej decyzji właściwego Komitetu Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej lub do programów budowy instytucji Unii Europejskiej, Wspólnoty i jej państw członkowskich, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach Procesu na rzecz Pokoju i Pojednania, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy odzieży ochronnej, w tym kamizelek ochronnych i hełmów, czasowo wwożonych na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

10

REPUBLIKA SUDANU

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych, monitorowania przestrzegania praw człowieka, ochrony osobistej lub dla realizacji określonych programów Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej i Wspólnoty oraz dla operacji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych lub Unii Afrykańskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na wyłączne potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty i jej państw członkowskich oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej oraz powiązanego personelu.

Nie dotyczy dostaw i usług dla wsparcia implementacji Wszechstronnego Porozumienia Pokojowego.

Nie dotyczy dostaw sprzętu saperskiego i innych towarów do rozminowywania.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

11

REPUBLIKA
UZBEKISTANU

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* wyłącznie do celów humanitarnych, ochrony osobistej lub określonych programów Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty oraz do operacji zarządzania kryzysowego Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy dostaw dla sił państw-kontrybutorów do Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i operacji „Enduring Freedom” (OEF) w Islamskiej Republice Afganistanu.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

12

REPUBLIKA WYBRZEŻA
KOŚCI SŁONIOWEJ

Nie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (UNOCI) oraz wspierających ją sił francuskich.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz związanej z tym pomocy technicznej lub szkoleń.

Nie dotyczy dostaw oraz pomocy technicznej i szkoleń związanych wyłącznie z restrukturyzacją sił bezpieczeństwa i obrony, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

 

1

2

3

13

REPUBLIKA ZIMBABWE

Nie dotyczy nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej dla określonych programów Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli i personelu mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

14

WSZYSTKIE KRAJE ŚWIATA

Zakaz dotyczy dostaw dla Usamy bin Ladena, członków organizacji Al-Qaida, Talibów oraz innych osób fizycznych, grup, wspólnot i przedsięwzięć z nimi związanych zgodnie z listą utworzoną na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1267 (1999) i 1333 (2000), regularnie aktualizowaną przez Komitet powołany na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1267 (1999).

Zakaz dotyczy wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej min przeciwpiechotnych objętych kodem CN 9306 90 10 Nomenklatury Scalonej, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Zakaz nie dotyczy min wywożonych za granicę:

1) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczące w operacjach mających na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

2) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczące w ćwiczeniach wojskowych organizowanych na podstawie porozumień międzynarodowych;

3) które zostały przywiezione przez jednostki wojskowe państw obcych do wykorzystania w ramach ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie porozumień międzynarodowych.

* Nieśmiercionośny sprzęt wojskowy – sprzęt przeznaczony do celów wojskowych, którego bezpośrednie i zgodne z przeznaczeniem użycie nie wywołuje skutku śmiertelnego.

Załącznik 2. [LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

LP.

KRAJ

UWAGI

1

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Dotyczy również Tajwanu.
Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

2

REPUBLIKA KUBY

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

3

ARABSKA REPUBLIKA SYRYJSKA

Nie dotyczy towarów podwójnego zastosowania.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »