| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824, z 2005 r. Nr 136, poz. 1147, z 2006 r. Nr 198, poz. 1457 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1373) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 30 dodaje się § 30a i 30b w brzmieniu:

„§ 30a. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot krajowy (PG-K), stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 30b. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot zagraniczny (PG-Z), stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 9b i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załączniki nr 32 i 33 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 października 2009 r. (poz. 1451)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot krajowy (PG-K)

1. Ilekroć we wniosku jest mowa o:

1.1. wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa wniosek o rejestrację, aktualizację, uzupełnienie danych albo o unieważnienie numeru EORI, zwaną dalej „podmiotem”, lub osobę przez nią upoważnioną do złożenia takiego wniosku;

1.2. składającym wniosek – rozumie się przez to osobę składającą za podmiot wniosek o rejestrację w systemie EORI, niebędącą osobą upoważnioną, o której mowa w pkt 1.1.

2. 

2.1. Wniosek należy kierować do naczelnika urzędu celnego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI.

2.2. Osoba upoważniona, o której mowa w pkt 1.1, dołącza do wniosku dokument upoważnienia.

3. Przy wykorzystaniu wniosku PG-K można dokonać:

3.1. Rejestracji

W celu uzyskania numeru EORI niezbędne jest, z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 4, wypełnienie pól wniosku przeznaczonych dla podmiotu, tj. w sekcji A w polu 2 należy zaznaczyć kwadrat 1, wypełnić pole 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO) oraz wypełnić sekcję B i pola 45–52 w sekcji C.

3.2. Aktualizacji

W celu dokonania zmiany danych podanych w poprzednio złożonym wniosku należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 2, wypełnić pole 5 oraz pola zawierające dane, które uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić pola 46–52 w sekcji C. Nie dopuszcza się aktualizacji lub korekty w zakresie danych, które w poprzednio złożonym wniosku podano w polach 15 i 16 w sekcji B. W przypadku podania w poprzednio złożonym wniosku w polach 15 i 16 w sekcji B danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o unieważnienie numeru EORI oraz wniosek o rejestrację.

3.3. Uzupełnienia danych1

W celu uzupełnienia danych należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 3, wypełnić pole 5 i 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO), wypełnić sekcję B oraz pola 45–52 w sekcji C. Pola 15 i 16 w sekcji B muszą zostać wypełnione tak samo jak we wniosku o rejestrację w systemie EORI składanym zgodnie z pkt 4 przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem. W przypadku podania we wniosku składanym przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI w polach 15 i 16 w sekcji B danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o unieważnienie numeru EORI oraz wniosek o rejestrację.

3. 4. Unieważnienia numeru EORI2

W celu unieważnienia numeru EORI należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 4, wypełnić pole 5 oraz pola 46–52 w sekcji C.

4. Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem, w celu uzyskania numeru EORI należy wypełnić co najmniej następujące części wniosku dotyczące odpowiednio:

4.1. wnioskodawcy – w sekcji A pole 2, w sekcji B pola 7, 8, 11, 15, 16, podsekcję B.1, w sekcji C pola 42–52; w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10;

4.2. składającego wniosek – w sekcji A pole 2, w sekcji B pola 7, 8, 11, 15 i 16, podsekcję B.1, w sekcji D pola 54–60; w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10.

W obu przypadkach powinny zostać wykonane zobowiązania podpisane w sekcji C albo D, a brakujące dane powinny zostać uzupełnione zgodnie z pkt 3.3.

5. Zasady wypełniania niektórych pól:

5.1. W przypadku gdy zakres żądanych do podania w sekcji B danych nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy pozostawić puste.

5.2. W sekcji B w polu 11 „Nazwa skrócona” należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje (zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 8. W przypadku nazwy dłuższej niż 35 znaków zostaje wpisane 35 pierwszych znaków nazwy pełnej.

5.3. W sekcji B w polu 17 należy wpisać dwuznakowy kod zgodny z poniższym wykazem:

Opis

Oznaczenie formy prawnej

Spółka cywilna

00

Spółka jawna

01

Spółka komandytowa

02

Spółka partnerska

03

Spółka komandytowo-akcyjna

04

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05

Spółka akcyjna

06

Spółka europejska

07

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

08

Spółdzielnia

09

Spółdzielnia europejska

10

Przedsiębiorstwo państwowe

11

Jednostka badawczo-rozwojowa

12

Przedsiębiorstwo zagraniczne

13

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

14

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

15

Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

16

Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

17

Związek stowarzyszeń

18

Fundacja

19

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

20

Kółko rolnicze

21

Rolnicze zrzeszenie branżowe

22

Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych

23

Związek rolniczych zrzeszeń branżowych

24

Związek zawodowy rolników indywidualnych

25

Cech rzemieślniczy

26

Izba rzemieślnicza

27

Związek Rzemiosła Polskiego

28

Zrzeszenie handlu i usług

29

Zrzeszenie transportu

30

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług

31

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu

32

Ogólnokrajowy związek międzybranżowy

33

Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe

34

Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza

35

Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną

36

Związek pracodawców

37

Federacja lub konfederacja związków pracodawców

38

Stowarzyszenie kultury fizycznej

39

Związek sportowy

40

Polski związek sportowy

41

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

42

Kolumna transportu sanitarnego

43

Inna organizacja przedsiębiorców

44

Inna organizacja społeczna lub zawodowa

45

Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego

46

Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

47

Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

48

Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego

49

Inna forma prawna

99

 

5.4. W sekcji B w polu 21 należy wpisać 4–cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

5.5. W przypadku gdy podmiot wykorzystuje skrytkę pocztową jako adres do korespondencji, w podsekcji B.2 w polu 33 należy wpisać „skrytka pocztowa”, a następnie podać jej adres i numer.

 

 

1 Wniosek o uzupełnienie danych składają podmioty, w stosunku do których w składanym wniosku nie podano wszystkich danych, lecz podano je co najmniej w zakresie wymaganym zgodnie z pkt 4, oraz podmioty, którym przed dniem 1 lipca 2009 r. organ rejestrujący nadał numer KOR1 automatycznie, tzn. bez składania wniosku o rejestrację.

2 Wniosek o unieważnienie numeru EORI należy złożyć w przypadku stwierdzenia nadania błędnego numeru EORI, posiadania przez podmiot więcej niż jednego numeru EORI lub zmiany przez podmiot numeru NIP lub REGON. Za błędny numer EORI uznaje się numer, który nie jest zgodny ze strukturą prawidłowo nadawanych numerów EORI. Struktura prawidłowo nadawanych numerów EORI składa się z liter „PL” oraz z numeru NIP uzupełnionego o pięć zer lub o ostatnie pięć znaków numeru REGON w przypadku podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON.

W przypadku nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI należy złożyć wniosek/wnioski o unieważnienie błędnego/błędnych numerów EORI lub o unieważnienie tych numerów EORI, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów.

W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI przez podmiot, który nie złożył wniosku o unieważnienie, organ rejestrujący unieważni z urzędu błędne numery EORI lub numery, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów. Podmiot zostanie poinformowany o unieważnionym/unieważnionych numerze/numerach EORI.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot zagraniczny (PG-Z)

1. Ilekroć we wniosku jest mowa o:

1.1. wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa wniosek o rejestrację, aktualizację, uzupełnienie danych albo o unieważnienie numeru EORI, zwaną dalej „podmiotem”, lub osobę przez nią upoważnioną do złożenia takiego wniosku;

1.2. składającym wniosek – rozumie się przez to osobę składającą za podmiot wniosek o rejestrację w systemie EORI, niebędącą osobą upoważnioną, o której mowa w pkt 1.1.

2.

2.1. Wniosek EORI należy kierować do naczelnika urzędu celnego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI.

2.2. Osoba upoważniona, o której mowa w pkt 1.1, dołącza do wniosku dokument upoważnienia.

3. Przy wykorzystaniu wniosku PG-Z można dokonać:

3.1. Rejestracji

W celu uzyskania numeru EORI niezbędne jest, z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 4, wypełnienie pól wniosku przeznaczonych dla podmiotu, tj. w sekcji A w polu 2 należy zaznaczyć kwadrat 1, wypełnić pole 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO) oraz wypełnić sekcję B i pola 40–47 w sekcji C.

3.2. Aktualizacji

W celu dokonania zmiany danych podanych w poprzednio złożonym wniosku należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 2, wypełnić pole 5 oraz pola zawierające dane, które uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić pola A1–47 w sekcji C.

3.3. Uzupełnienia danych1

W celu uzupełnienia danych należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 3, wypełnić pola 5 i 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO), wypełnić sekcję B oraz pola 40-47 w sekcji C.

3. 4. Unieważnienia numeru EORI2

W celu unieważnienia numeru EORI należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 4, wypełnić pole 5 oraz wypełnić pola 40 – 47 w sekcji C.

4. Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem, w celu uzyskania numeru EORI należy wypełnić co najmniej następujące części wniosku dotyczące odpowiednio:

4.1. wnioskodawcy – w sekcji A pola 1 i 2, w sekcji B pola 7, 8, 11 oraz co najmniej jedno z pól 13, 14, podsekcję B.1, w sekcji C pola 37–47. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10;

4.2. składającego wniosek – w sekcji A pola 1 i 2, w sekcji B pola 7, 8, 12 oraz co najmniej jedno z pól 13, 14, podsekcję B.1, w sekcji D pola 49–55. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10.

W obu przypadkach powinny zostać wykonane zobowiązania podpisane w sekcji C, D, a brakujące dane powinny zostać uzupełnione zgodnie z pkt 3.3.

5. Zasady wypełniania niektórych pól:

5.1. W przypadku gdy zakres żądanych do podania w sekcji B danych nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy pozostawić puste.

5.2. W sekcji A w polu 1 należy podać kod języka, w jakim został wypełniony wniosek. Dopuszczalne są następujące kody języka:

– PL dla języka polskiego,

– DE dla języka niemieckiego,

– FR dla języka francuskiego,

– EN dla języka angielskiego.

5.3. W sekcji B w polu 12 „Nazwa skrócona” należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje (zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 8. W przypadku nazwy dłuższej niż 35 znaków zostaje wpisane 35 pierwszych znaków nazwy pełnej.

5.4. W sekcji B w polu 14 należy wpisać numer do celów podatkowych lub celnych nadany przez właściwy organ kraju zamieszkania/siedziby podmiotu, poprzedzony dwucyfrowym kodem tego kraju (należy wykorzystać dwuznakowe kody ISO alfa, zgodne z rozporządzeniem Rady 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 118 z 25.05.1995, str. 10)).

5.5. W sekcji B w polu 16 należy wpisać 4-cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z:

– Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) lub

– równoważną klasyfikacją NACE Rev. 2 wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).

5.6. W sekcji B w polu 17 należy określić formę prawną prowadzonej przez podmiot działalności.

5.7. W podsekcji B.l w polu 18 i podsekcji B.2 w polu 27 należy podać kod kraju (wykorzystać dwuznakowe kody ISO alfa, zgodne z rozporządzeniem Rady 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 118 z 25.05.1995, str. 10)).

5.8. W przypadku gdy podmiot wykorzystuje skrytkę pocztową jako adres do korespondencji, w podsekcji B.2 w polu 28 należy wpisać „skrytka pocztowa”, a następnie podać jej adres i numer.

 

 

1 Wniosek o uzupełnienie danych składają podmioty, w stosunku do których w składanym wniosku nie podano wszystkich danych, lecz podano je co najmniej w zakresie wymaganym zgodnie z pkt 4.

2 Wniosek o unieważnienie numeru EORI należy złożyć w przypadku stwierdzenia nadania błędnego numeru EORI lub posiadania przez podmiot więcej niż jednego numeru EORI. Za błędny numer EORI uznaje się numer, który nie jest zgodny ze strukturą prawidłowo nadawanych numerów EORI. Struktura prawidłowo nadawanych numerów EORI składa się z liter „PL”, 6-cyfrowego kodu jednostki dokonującej rejestracji, 8-cyfrowego numeru sekwencyjnego oraz litery „Z”. W przypadku nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI należy złożyć wniosek/wnioski o unieważnienie błędnego/błędnych numerów EORI lub numeru/numerów niebędących właściwymi numerami EORI. Za właściwy numer EORI uznaje się numer uzyskany jako pierwszy wg daty złożenia wniosku wpisanej w polu 46 w sekcji C lub w polu 54 w sekcji D.
W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI przez podmiot, który nie złożył wniosku o unieważnienie, organ rejestrujący unieważni z urzędu błędne numery EORI lub numery, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów. Podmiot zostanie poinformowany o unieważnionym/unieważnionych numerze/numerach EORI.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »