REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1828

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 180c ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz danych niezbędnych do:

a) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

b) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

c) określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,

d) określenia rodzaju połączenia,

e) określenia lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

2) rodzaje operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej i dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do zatrzymywania i przechowywania danych, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) adres IP (Internet Protocol) – adres używany w sieci wykorzystującej protokół komunikacyjny IP;

2) adres MAC (Media Access Control) – sprzętowy adres karty sieciowej;

3) czas lokalny – czas urzędowy w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144), podawany z dokładnością do 1 sekundy;

4) dostęp dial-up – sposób uzyskiwania dostępu do sieci Internet za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej, z wykorzystaniem modemu telefonicznego;

5) identyfikator MCC (Mobile Country Code) – wskaźnik (kod) kraju, w którym działa dana ruchoma publiczna sieć telefoniczna;

6) identyfikator sieci MNC (Mobile Network Code) – identyfikator ruchomej publicznej sieci telefonicznej na terytorium danego kraju;

7) identyfikator użytkownika – niepowtarzalny identyfikator nadany użytkownikowi końcowemu przez operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w związku ze świadczoną usługą dostępu do Internetu lub usługą komunikacji internetowej;

8) numer ESN (Electronic Serial Number) – indywidualny numer identyfikujący telekomunikacyjne urządzenie końcowe, używane w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykorzystującej technologię CDMA (Code Division Multiple Access);

9) numer IMEI (International Mobile Equipment Identity) – indywidualny międzynarodowy numer identyfikujący telekomunikacyjne urządzenie końcowe, używane w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

10) numer IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – międzynarodowy numer przydzielony karcie identyfikującej użytkownika w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

11) numer MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network) – numer przydzielony użytkownikowi końcowemu ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

12) port sieciowy – identyfikator usługi komunikacyjnej świadczonej w sieci informatycznej;

13) stacja BTS (Base Transceiver Station) – urządzenie umożliwiające połączenie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, używanego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z częścią stałą tej sieci.

§ 3.
Danymi niezbędnymi do ustalenia w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, są:

a) numer zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z którego inicjowane jest połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres abonenta, któremu przydzielono numer określony w lit. a;

2) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer zakończenia publicznej sieci telefonicznej użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie;

3) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia, zgodnie z czasem lokalnym,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi;

5) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są:

a) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie,

b) adres lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego jest kierowane połączenie.

§ 4.
Danymi niezbędnymi do ustalenia w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, są:

a) numer MSISDN użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, jeżeli udostępnił te dane,

c) numer IMSI użytkownika końcowego, inicjującego połączenie,

d) pierwsze 14 cyfr numeru IMEI albo numer ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, inicjującego połączenie,

e) data i godzina pierwszego zalogowania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zgodnie z czasem lokalnym, oraz współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, poprzez którą dokonano tego zalogowania – w przypadku użytkownika usługi przedpłaconej;

2) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer MSISDN użytkownika końcowego, do którego kierowane jest połączenie,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, jeżeli udostępnił te dane,

c) numer IMSI użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie,

d) pierwsze 14 cyfr numeru IMEI albo numer ESN telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego kierowane jest połączenie,

e) data i godzina pierwszego zalogowania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, zgodnie z czasem lokalnym, oraz współrzędne geograficzne lokalizacji stacji BTS, poprzez którą dokonano tego zalogowania – w przypadku użytkownika usługi przedpłaconej;

3) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina nieudanej próby połączenia lub zestawienia i zakończenia połączenia zgodnie z czasem lokalnym,

b) czas trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy;

4) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi;

5) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego inicjowano połączenie, są:

a) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– w czasie inicjowania połączenia identyfikator anteny stacji BTS,

– w czasie, przez który zatrzymywane są dane odnośnie połączenia:

– – współrzędne geograficzne stacji BTS, w obszarze której znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

– – azymut, wiązkę i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

b) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – identyfikator MCC i identyfikator sieci MNC, w której zainicjowano połączenie;

6) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, do którego było kierowane połączenie, są:

a) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– w czasie rozpoczęcia odbioru połączenia identyfikator anteny stacji BTS,

– w czasie, przez który zatrzymywane są dane odnośnie połączenia:

– – współrzędne geograficzne stacji BTS, w obszarze której znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

– – azymut, wiązkę i zasięg roboczy anteny stacji BTS,

b) w przypadku telekomunikacyjnego urządzenia końcowego znajdującego się poza granicami kraju – identyfikator MCC i identyfikator sieci MNC, do której zostało skierowane połączenie.

§ 5.
Danymi niezbędnymi do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i użytkownika końcowego, do których jest kierowane połączenie, w przypadku usług polegających na przekierowaniu lub przełączaniu połączenia są dane, o których mowa w § 3 pkt 2 i w § 4 pkt 2 lit. a, c i d.
§ 6.
Danymi niezbędnymi w przypadku usługi dostępu do Internetu, usługi poczty elektronicznej i usługi telefonii internetowej:

1) do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, inicjującego połączenie, są:

a) identyfikator użytkownika,

b) numer przydzielony użytkownikowi końcowemu, korzystającemu z dostępu dial-up,

c) identyfikator użytkownika i numer przydzielony użytkownikowi końcowemu inicjującemu połączenie kierowane do publicznej sieci telekomunikacyjnej,

d) adres IP,

e) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres użytkownika końcowego, któremu w czasie połączenia przypisano adres IP, a także identyfikator użytkownika lub przydzielony mu numer w telefonii internetowej,

f) identyfikator zakończenia sieci, w którym użytkownik końcowy uzyskał dostęp do Internetu, w szczególności identyfikator cyfrowej linii abonenckiej DSL (Digital Subscriber Line), numer wykorzystywanego portu sieciowego lub adres MAC urządzenia końcowego inicjującego połączenie;

2) do ustalenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania są:

a) data i godzina każdorazowego połączenia i rozłączenia z Internetem, zgodnie z czasem lokalnym, wraz z przydzielonymi dynamicznie lub statycznie adresami IP wykorzystywanymi w czasie trwania połączenia oraz identyfikatorem użytkownika,

b) data i godzina zalogowania i wylogowania z usługi poczty elektronicznej i telefonii internetowej, zgodnie z czasem lokalnym.

§ 7.
Danymi niezbędnymi w przypadku usługi poczty elektronicznej i usługi telefonii internetowej do ustalenia:

1) zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, do którego jest kierowane połączenie, są:

a) numer przydzielony użytkownikowi końcowemu, do którego jest kierowane połączenie w telefonii internetowej,

b) imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi poczty elektronicznej lub usługi telefonii internetowej, do którego jest kierowane połączenie, oraz identyfikator tego użytkownika;

2) rodzaju połączenia jest określenie wykorzystanej usługi, w tym numer wykorzystanego portu sieciowego.

§ 8.
Operator stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, do których sieci jest podłączone telekomunikacyjne urządzenie końcowe użytkownika końcowego:

1) inicjującego połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 lit. a;

2) do którego jest kierowane połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 oraz pkt 5 lit. b.

§ 9.
Operator ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej, do których sieci jest podłączone telekomunikacyjne urządzenie końcowe użytkownika końcowego:

1) inicjującego połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 4 i pkt 5;

2) do którego jest kierowane połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 i pkt 6.

§ 10.
Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej, który przekierowuje lub przełącza połączenia, zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 5.
§ 11.
Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewniający usługę dostępu do Internetu użytkownikowi końcowemu zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a, b oraz d–f i pkt 2 lit. a.
§ 12.
Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewniający usługę poczty elektronicznej lub usługę telefonii internetowej użytkownikowi końcowemu:

1) inicjującemu połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 6 i § 7 pkt 1 lit. a oraz pkt 2;

2) do którego kierowane jest połączenie – zatrzymuje i przechowuje dane, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 7.

§ 13.
Dane, o których mowa w § 1 pkt 1, zatrzymuje i przechowuje operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem wykonującego działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na:

1) dostarczaniu udogodnień towarzyszących lub

2) rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

§ 14.
Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykonujący działalność przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, którzy nie mają możliwości spełnienia wymagań wynikających z rozporządzenia, dostosują się do tych wymagań nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed upływem tego terminu zatrzymują i przechowują dane, o których mowa w art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dotychczasowych zasadach.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 54).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA