REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 36 poz. 197

USTAWA

z dnia 17 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, wsparcia specjalnego oraz płatności do upraw roślin energetycznych, określonych w przepisach:

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”,

b) tytułu IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L316 z 02.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1120/2009”,

c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”,

d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”,

e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, w zakresie określonym w art. 146 rozporządzenia nr 73/2009,

f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, w zakresie określonym w art. 96 ust. 1 i art. 97 rozporządzenia nr 1121/2009;

2) zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego,

b) przeprowadzania kontroli,

c) wypłaty rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego - w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działka rolna - działkę w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 1122/2009, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia nr 73/2009, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wzajemna zgodność - zasadę wzajemnej zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia nr 1122/2009;

4) wymóg - wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1122/2009;

5) nieprawidłowości - nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1122/2009;

6) niezgodność - niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1122/2009;

7) normy - normy w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 1122/2009;

8) jednolita płatność obszarowa - jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 122 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009;

9) płatność bezpośrednia:

a) jednolitą płatność obszarową,

b) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1-4 rozporządzenia nr 73/2009;

10) płatność uzupełniająca - uzupełniającą krajową płatność bezpośrednią, o której mowa w art. 132 rozporządzenia nr 73/2009;

11) płatność cukrowa - oddzielną płatność z tytułu cukru, o której mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009;

12) płatność do pomidorów - oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, o której mowa w art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009, przyznawaną do pomidorów;

13) wsparcie specjalne - wsparcie specjalne, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia nr 73/2009;

14) rolnik - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009;

15) trwałe użytki zielone - trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1120/2009;

16) grunty rolne - grunty, o których mowa w art. 124 ust. 1 akapit drugi, oraz grunty obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, o których mowa w art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 73/2009;

17) wnioskujący o płatność do owoców miękkich - wnioskodawcę w rozumieniu art. 31 lit. a rozporządzenia nr 1121/2009;

18) przetwórca owoców miękkich - pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 31 lit. c rozporządzenia nr 1121/2009;

19) skupujący owoce miękkie - podmiot skupujący w rozumieniu art. 31 lit. d rozporządzenia nr 1121/2009;

20) płatność do upraw roślin energetycznych - płatność, o której mowa w art. 88 rozporządzenia nr 1782/2003;

21) wnioskodawca - wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004;

22) pierwsza jednostka przetwórcza - pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 23 lit. d rozporządzenia nr 1973/2004;

23) podmiot skupujący - odbiorcę w rozumieniu art. 23 lit. e rozporządzenia nr 1973/2004;

24) pomoc do plantacji trwałych - pomoc finansową, o której mowa w art. 90a rozporządzenia nr 1782/2003.”;

2) w art. 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego organ administracji publicznej:”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, uregulowanych w ustawie.

2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.”;

4) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących zatwierdzania, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 1121/2009, skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców miękkich oraz cofania tego zatwierdzenia.”;

5) w art. 7:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 73/2009, jeżeli:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada w tym dniu działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr VII do rozporządzenia nr 1121/2009, z tym że w przypadku zagajników o krótkiej rotacji działka rolna powinna obejmować jednolitą gatunkowo uprawę o powierzchni co najmniej 0,1 ha;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”,

c) w ust. 2:

- uchyla się pkt 1,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa)”.

- część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„- do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.”,

d) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2e w brzmieniu:

„2b. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje wsparcie specjalne w formie:

1) specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa;

2) płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries), zwane dalej „płatnością do krów i owiec”, jeżeli:

a) w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydło domowe mających co najmniej 36 miesięcy życia lub

b) w dniu 31 maja danego roku posiada co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, znajdujących się w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym

- co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2c. Płatność do krów i owiec przysługuje do zwierząt, o których mowa w ust. 2b pkt 2, znajdujących się w dniu 31 maja danego roku w siedzibie stada położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2d. Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie przysługuje do powierzchni upraw zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie pomocy w ramach:

1) wspierania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.2)) w zakresie pakietu rolnictwo zrównoważone albo pakietu rolnictwo ekologiczne;

2) działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.3)) w zakresie:

a) pakietu rolnictwo zrównoważone lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie albo

b) pakietu rolnictwo ekologiczne lub pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

2e. Płatność do krów i owiec nie przysługuje do zwierząt, zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w:

1) art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”,

e) uchyla się ust. 3,

f) w ust. 3a:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioskującemu o płatność do owoców miękkich przysługuje pomoc, o której mowa w art. 98 ust. 1–3 rozporządzenia nr 73/2009, zwana dalej „pomocą wspólnotową do owoców”, oraz pomoc krajowa, o której mowa w art. 98 ust. 4 tego rozporządzenia, zwana dalej „pomocą krajową do owoców”, do będącej w jego posiadaniu powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tymi płatnościami zgodnie z art. 98 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, jeżeli:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona w art. 5 ust. 1 akapit czwarty i ust. 3 rozporządzenia nr 1121/2009;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zostały spełnione warunki określone w tytule II rozdziału 8 rozporządzenia nr 1121/2009.”,

g) ust. 3b-5 otrzymują brzmienie:

„3b. Umowa o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oprócz danych, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. a i b tego rozporządzenia, zawiera również numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3a pkt 3.

3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, wnioskujący o płatność do owoców miękkich składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

4. Wysokość płatności:

1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do tych płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności;

2) do krów i owiec w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt danego gatunku kwalifikujących się do płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę danego gatunku zwierząt, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.

4a. Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1-4 rozporządzenia nr 73/2009, zwanych dalej „płatnościami do owoców miękkich”, składa się z sumy stawki pomocy wspólnotowej do owoców oraz uzupełniającej ją stawki pomocy krajowej do owoców.

5. Każda z płatności obszarowych oraz płatność do krów i owiec za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.”,

h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, w dniu 31 maja danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe lub płatność do krów i owiec przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.”,

i) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku gdy w dniu 31 maja danego roku nastąpiło przeniesienie posiadania zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, płatność do krów i owiec przysługuje temu rolnikowi, który posiadał to zwierzę jako ostatni w tym dniu, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”.

j) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zgodę, o której mowa w ust. 7, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności obszarowych lub płatności do krów i owiec”;

6) uchyla się art. 7a;

7) uchyla się art. 10;

8) w art. 15 uchyla się ust. 3;

9) w art. 16a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji dokonuje, w drodze decyzji, zatwierdzenia skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich, jeżeli spełniają oni warunki zapewniające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1121/2009.”;

10) w art. 16b w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) wskazanie rodzaju nabywanych produktów, o których mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009 - jeżeli wnioskodawcą jest skupujący owoce miękkie;

7) wskazanie rodzaju wytwarzanych produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) - jeżeli wnioskodawcą jest przetwórca owoców miękkich.”;

11) w art. 16e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Agencji w zakresie określonym w ust. 1, ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa listę, o której mowa w ust. 1, z podaniem informacji określonych w art. 16b ust. 2 pkt 1-4 oraz 6 i 7, w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1121/2009.”;

12) w art. 17:

a) w ust. 1 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia:

a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, mając na względzie art. 122 ust. 2 i art. 123 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009,

b) stawki płatności uzupełniających do poszczególnych upraw i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, mając na względzie możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych kierunków rozwoju produkcji rolnej, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

c) stawki wsparcia specjalnego, mając na względzie pułap wsparcia ustalony na podstawie art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009 oraz powierzchnię upraw lub liczbę zwierząt, które mogą być objęte tym wsparciem;

1a) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę pomocy krajowej do owoców stanowiącą część stawki płatności do owoców miękkich, uwzględniając wysokość pomocy wspólnotowej do owoców na dany rok i dopuszczalną możliwą wysokość pomocy krajowej do owoców, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany rok;

2) określi, w drodze rozporządzenia:

a) rodzaje roślin, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, uwzględniając wykaz systemów wsparcia określony w załączniku I do rozporządzenia nr 73/2009, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz biorąc pod uwagę, że uprawy roślin, do których przysługują płatności uzupełniające, powinny być prowadzone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi udzielania wsparcia do tych upraw,

b) minimalne normy, uwzględniając art. 6 rozporządzenia nr 73/2009 oraz załącznik III do tego rozporządzenia, a także biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów rolnych, metody upraw i strukturę gospodarstw rolnych, jak również art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009,

c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, uwzględniając tradycyjną szerokość tych obiektów na danym terenie,

d) rejony wrażliwe pod względem gospodarczym lub środowiskowym, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 2 lit. b i ust. 2c, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia,

e) gatunki roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności;”,

b) w ust. 4:

- uchyla się pkt 1,

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalny cykl zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznaniem jednolitej płatności obszarowej.”,

c) uchyla się ust. 4a i 5;

13) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Płatności obszarowe oraz płatność do krów i owiec są przyznawane na wniosek rolnika.

2. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, w danym roku, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec”;

14) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie:

„Art. 19. 1. Płatności obszarowe oraz płatność do krów i owiec są przyznawane w drodze decyzji.

2. W decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec:

1) określa się również zmniejszenia płatności i wykluczenia z tych płatności, w tym także w kolejnych latach, jeżeli te zmniejszenia i wykluczenia wynikają z przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz

2) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone w tych przepisach.

3. Od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

5. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec nie wstrzymuje jej wykonania.

6. Decyzje w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec są wydawane od dnia określenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 1a, wysokości stawek tych płatności i nie wcześniej niż po terminie, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1913/2006”.

7. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek. Agencja zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Art. 20. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009.

2. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności.”;

15) w art. 21:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przejmujący dołącza do wniosku umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”,

d) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego, płatności te lub wsparcie to przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.”,

e) uchyla się ust. 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, płatność do owoców miękkich przysługuje przekazującemu, jeżeli zostaną spełnione warunki do jej przyznania.”,

g) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega przywróceniu.”;

16) w art. 22:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, jeżeli:

1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile spadkodawca spełniał lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.

1a. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przysługują spadkobiercy, który spełnia warunki do ich przyznania.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 1a, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.”,

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 1a.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.”;

17) w art. 24:

a) w ust. 1a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub ze spadkodawcą małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową, lub

3) z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, uprawnionych do otrzymania płatności cukrowej jest więcej niż jeden rolnik, płatność cukrową przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rolnika albo spadkodawca małżonka rolnika nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oryginał umowy, o której mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr 73/2009.”;

18) w art. 24a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rolnikowi przysługuje płatność do pomidorów, zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) dostarczył w roku gospodarczym 2006/2007 pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonym na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.”,

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) spadkodawcę wnioskującego o płatność do pomidorów lub spadkodawcę małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, lub

4) przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawnionych do otrzymania płatności do pomidorów jest więcej niż jeden rolnik, płatność do pomidorów przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności do pomidorów, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz masę netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007.”;

19) w art. 24b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, w tym z przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, w wyniku przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub w wyniku przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub ilości roślin, lub liczby zwierząt, lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności, Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje informacje w tym zakresie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organ właściwy w sprawach płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz płatności do krów i owiec, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności, przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności, albo zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności, wyrażonego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gruntu, ilość roślin, liczbę zwierząt albo ilość produktów rolnych, stanowiącą tę podstawę:”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy dana płatność została już wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (redukcji) tej płatności dokonuje się w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, w tym przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji), ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

20) art. 24c otrzymuje brzmienie:

„Art. 24c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i płatności do krów i owiec oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności.”;

21) w art. 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec i zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

2. Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny), o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności obszarowych w poprzednim roku.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, przesłanej rolnikowi zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, zawarcie we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1.”;

22) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.”,

b) ust. 3–7 otrzymują brzmienie:

„3. Należności z tytułu przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, płatności obszarowej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, są przedmiotem dziedziczenia.

4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.

6. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności.

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.”;

23) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gdy w danym roku stosunek wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia nr 73/2009 ustalony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 1122/2009, zwanego dalej „wskaźnikiem referencyjnym”, zmaleje więcej niż o 5 %, zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, wymaga zgody kierownika biura powiatowego Agencji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli w danym roku stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmalał więcej niż o 8 %, rolnik posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych dokonuje przekształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, do dnia 15 maja roku następnego.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, procent, o jaki rolnicy posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych dokonują przekształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, biorąc pod uwagę posiadaną przez rolników wielkość powierzchni gruntów przekształconych z trwałych użytków zielonych oraz konieczność zachowania wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych na odpowiednim poziomie.”;

24) uchyla się art. 29a;

25) w art. 29b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc do plantacji trwałych podlega zwrotowi w całości lub w części, jeżeli rolnik nie spełni warunków określonych w decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych, w trybie określonym w przepisach o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.”;

26) uchyla się art. 29c;

27) w art. 29d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spadkobierca jest obowiązany spełnić warunki określone w decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych – w przypadku przyznania pomocy do plantacji trwałych lub wydania decyzji o wypłacie pomocy do plantacji trwałych.”;

28) w art. 30 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia nr 1121/2009,”;

29) w art. 30a:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 5,

c) w ust. 8 uchyla się pkt 1;

30) w art. 31:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z czynności kontrolnych sporządza się raport zgodnie z art. 32 i art. 54 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009, zawiera również informację, o której mowa w art. 54 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, oraz termin, o którym mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”;

31) w art. 31a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II pkt A ust. 6–8 rozporządzenia nr 73/2009, zwanej dalej „kontrolą wymogów”.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z czynności kontrolnych zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, a w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w raporcie tym umieszcza również informację, o której mowa w art. 54 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, oraz termin, o którym mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, i przekazuje ten raport kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”,

d) dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego, właściwego w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”;

32) w art. 31b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na podstawie których jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli wymogów, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.”;

33) w art. 31c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 1122/2009.”,

b) uchyla się ust. 2;

34) art. 31d otrzymuje brzmienie:

„Art. 31d. 1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, dokonuje się w raporcie z czynności kontrolnych, przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, a w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie, przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.

2. Liczba punktów przypisana stwierdzonym niezgodnościom w raporcie z czynności kontrolnych jest uwzględniana przy dokonywaniu zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 70 ust. 6–8, art. 71 ust. 1 i 3–6 oraz w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009.

3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, dokonana w raporcie z czynności kontrolnych, jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których warunkiem przyznania tej pomocy jest spełnianie wymogów lub norm przez rolnika będącego wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.”;

35) w art. 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wielkości powierzchni, o których mowa w art. 7 ust. 2, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej;”;

36) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność cukrową, płatność do pomidorów i płatność do krów i owiec w terminach określonych w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i płatności do krów i owiec zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec lub

2) wysokość wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, lub

3) obszary objęte wypłatami zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec

– mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania przed dniem 1 grudnia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i płatności do krów i owiec.

3. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, w decyzji w sprawie przyznania tych płatności określa się wysokość i termin wypłaty zaliczkowej płatności.”;

37) w art. 37a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, nie stosuje się, jeżeli to zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec:

1) podaje się informację o niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia;

2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określonych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 3 pkt 2, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli, na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.”;

38) art. 37b–40a otrzymują brzmienie:

„Art. 37b. 1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszenia, o którym mowa w art. 70 ust. 6–8, art. 71 oraz art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, nie stosuje się.

2. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec została wydana przed upływem terminu wskazanego w raporcie z czynności kontrolnych, a rolnik nie zrealizował w tym terminie działań naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszenia z tytułu stwierdzenia drobnej niezgodności dokonuje się, zmieniając tę decyzję.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec dokonuje się bez zgody strony.

Art. 37c. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia,

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009,

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

– biorąc pod uwagę przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, art. 47, art. 70 ust. 6–8, art. 71 ust. 1 i 3–6 oraz w art. 72 rozporządzenia nr 1122/2009, jak również wielkość gospodarstwa rolnego, jego położenie geograficzne, liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym oraz liczbę zwierząt nieoznakowanych zgodnie z wymogami.

Art. 38. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.

Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez tę stronę praw.

Art. 40. 1. Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych z tytułu zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych.

Art. 40a. Należności ustalone w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i płatności do krów i owiec nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.”;

39) w art. 41 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy przepisy rozporządzenia nr 73/2009, w tym przepisy wydane przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 tego rozporządzenia, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:”;

40) w art. 45a w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) będąc zatwierdzonym przetwórcą lub skupującym owoce miękkie, uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 33 ust. 4 rozporządzenia nr 1121/2009”;

41) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45a ust. 1 pkt 6, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji.”.

Art. 2. [Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności]
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gospodarstwo rolne – wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”;”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, lub”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) działka rolna – działkę rolną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) płatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, przetwórców, organizacji producentowi potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz płatność uzupełniającą w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”;

2) w art. 4:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 73/2009;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji i systemu, o których mowa w pkt 1–3a.”;

3) w art. 5 uchyla się ust. 2;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Ewidencję producentów, ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji działek rolnych Agencja prowadzi w formie elektronicznej, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym do nich dostępem.”;

5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. System identyfikacji działek rolnych zawiera:

1) wektorowe granice oraz powierzchnię maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009;

2) identyfikatory działek ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do prowadzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w szczególności:

1) ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) dane z wniosków o przyznanie płatności;

4) wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1122/2009 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).”;

6) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie gospodarstwa rolnego, składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać:

1) wniosek o wpis do ewidencji producentów,

2) zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

– uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.”.

Art. 3. [Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej]
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.5)) w art. 5:

1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 3 składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

4b. Wnioski, o których mowa w ust. 4a, można również składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

4c. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4a, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 3,

2) wzory wniosków o pomoc na działania określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4–8,

3) zawartość planów do działań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4

– mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych we wnioskach oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy.”;

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4a, umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tego wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.”.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
1. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, pomocy do plantacji trwałych oraz pomocy do rzepaku, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do płatności do upraw roślin energetycznych, pomocy do rzepaku i pomocy do plantacji trwałych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. [Termin w odniesieniu do pomocy z tytułu roślin energetycznych]
Termin, o którym mowa w art. 97 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1121/2009, ustala się na dzień 31 lipca 2011 r.
Art. 6. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych]
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, art. 20 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, art. 20 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 4 pkt 1, art. 24 ust. 6 oraz art. 24a ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc.

Art. 7. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych]
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia jej wejścia w życie.
Art. 8. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) wpisu do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 2, dokonuje się na wniosek, którego wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 4b i 4c ustawy wymienionej w art. 3, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA