reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 27 stycznia 2012 r.

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 9:

– uchyla się lit. b,

– dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia nr 73/2009;”,

b) uchyla się pkt 17–19,

c) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25–30 w brzmieniu:

„25) surowiec tytoniowy – wysuszone liście tytoniu;

26) partia surowca tytoniowego – surowiec tytoniowy składający się na dostawę lub jej część, wyodrębniony ze względu na grupę odmian tytoniu i klasę jakości, oznaczony numerem w sposób pozwalający na zidentyfikowanie rolnika produkującego surowiec tytoniowy i ceny jednostkowej tego surowca;

27) pierwsze przetworzenie surowca tytoniowego – przetworzenie surowca tytoniowego mające na celu uzyskanie produktu nadającego się do przechowywania i dalszego przetwarzania;

28) grupa odmian tytoniu – grupę odmian tytoniu typu Virginia, grupę odmian tytoniu typu Burley, grupę odmian tytoniu należących do tytoni ciemnych;

29) grupa producentów tytoniu – grupę producentów rolnych utworzoną przez producentów surowca tytoniowego zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych i ich związkach;

30) pierwszy przetwórca surowca tytoniowego – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą działalność w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego.”;

2) w art. 5 uchyla się ust. 3 i 4;

3) w art. 7:

a) w ust. 2b w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) płatności do surowca tytoniowego, zwanej dalej „płatnością do tytoniu”, za ilość tego surowca spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b, nie większą niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji, jeżeli:

a) rolnik:

– zawarł, w terminie do dnia 14 marca roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego,

– uprawia tytoń w rejonie uprawy tytoniu,

b) surowiec tytoniowy został dostarczony, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru, pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oraz odebrany i oznaczony zgodnie z art. 16j ust. 1 i 7.”,

b) w ust. 2d uchyla się pkt 1,

c) w ust. 2e uchyla się pkt 1,

d) po ust. 2e dodaje się ust. 2f–2k w brzmieniu:

„2f. W umowie na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a:

1) rolnik niebędący członkiem grupy producentów tytoniu albo

2) grupa producentów tytoniu, w ramach umów kontraktacji zawartych z rolnikami będącymi członkami grupy

– zobowiązuje się do wytworzenia w rejonie uprawy tytoniu i dostarczenia pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego wpisanemu do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oznaczonej ilości surowca tytoniowego, a pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zobowiązuje się ten surowiec odebrać w umówionym terminie i zapłacić za niego umówioną cenę.

2g. Umowa na uprawę tytoniu określa ponadto, w szczególności:

1) grupę odmian tytoniu;

2) rejon uprawy tytoniu oraz położenie działki ewidencyjnej, na której uprawia się tytoń, z podaniem:

a) powiatu,

b) gminy,

c) numeru obrębu ewidencyjnego, w granicach którego jest położona działka ewidencyjna, i numeru ewidencyjnego tej działki określonego na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) numer identyfikacyjny rolnika nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) określenie wymagań jakościowych dostarczanego surowca tytoniowego, w szczególności przez wskazanie klas jakości surowca tytoniowego, dokonane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b;

5) termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy, nie dłuższy niż miesiąc, licząc od dnia dostarczenia;

6) listę rolników będących członkami grupy producentów tytoniu wraz z informacjami, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz informację o ilości surowca tytoniowego przewidzianej do dostarczenia, jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów tytoniu.

2h. Umowę na uprawę tytoniu, o której mowa w ust. 2b pkt 3 lit. a, zawiera się oddzielnie dla każdej z grup odmian tytoniu.

2i. Następca prawny, który przejął gospodarstwo rolne rolnika będącego członkiem grupy producentów tytoniu i mającego z tą grupą zawartą umowę kontraktacji, realizuje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy niezależnie od tego, czy jest członkiem grupy producentów tytoniu.

2j. Do wniosku o przyznanie płatności do tytoniu rolnik dołącza:

1) kopię umowy na uprawę tytoniu – jeżeli nie jest członkiem grupy producentów tytoniu albo

2) oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji zawierające oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji – jeżeli jest członkiem grupy producentów tytoniu.

2k. Grupa producentów tytoniu przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy kopię umowy na uprawę tytoniu w terminie do dnia 31 maja roku, w którym została ona zawarta.”,

e) uchyla się ust. 3a–3d,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość płatności:

1) bezpośredniej, płatności uzupełniającej, o której mowa w ust. 2 i 2a, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do tych płatności i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni,

2) do krów i owiec w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt danego gatunku kwalifikujących się do płatności i stawki tej płatności za 1 sztukę zwierzęcia danego gatunku,

3) do tytoniu ustala się jako sumę płatności dla wszystkich partii surowca tytoniowego kwalifikującego się do tej płatności, zebranego w danym roku kalendarzowym przez danego rolnika, ustalonych jako iloczyn:

a) wysokości środków finansowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 2, przeznaczonych na płatności w danej grupie odmian tytoniu na dany rok kalendarzowy oraz

b) stosunku iloczynu ceny jednostkowej i masy tytoniu w danej partii surowca tytoniowego zebranego w danym roku kalendarzowym do sumy iloczynów cen jednostkowych i masy tytoniu w poszczególnych partiach surowca tytoniowego w danej grupie odmian tytoniu, zebranego w danym roku kalendarzowym

– po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszeń płatności wynikających z zastosowania modulacji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.”,

g) uchyla się ust. 4a,

h) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Każda z płatności obszarowych, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu, za dany rok kalendarzowy, może być przyznana tylko raz.”,

i) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy działka lub zwierzę, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, w dniu 31 maja danego roku jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe lub płatność do krów i owiec przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.”;

4) uchyla się art. 16a–16e;

5) po art. 16e dodaje się art. 16f–16k w brzmieniu:

„Art. 16f. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dokonuje, na wniosek, w drodze decyzji, zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, jeżeli przetwórca ten:

1) posiada obiekty:

a) gwarantujące możliwość pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego,

b) do przechowywania surowca tytoniowego oraz surowca tytoniowego po pierwszym przetworzeniu – w przypadku gdy przechowywanie odbywa się poza obiektami, o których mowa w lit. a;

2) nie jest producentem surowca tytoniowego i nie wykonuje czynności związanych z produkcją surowca tytoniowego lub jego zbyciem przed pierwszym przetworzeniem.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego, jeżeli są inne niż miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a także numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy, o ile taki posiada;

2) wskazanie miejsca położenia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) informację o zdolnościach produkcyjnych w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego;

4) informację o urządzeniach i ich rozmieszczeniu w pomieszczeniach przeznaczonych do pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego;

5) informacje konieczne do zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, inne niż dane osobowe, o ile są niezbędne.

3. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, dołączając do niego:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest producentem surowca tytoniowego i nie wykonuje czynności związanych z produkcją surowca tytoniowego lub jego zbyciem przed pierwszym przetworzeniem.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o:

1) zatwierdzeniu pierwszego przetwórcy, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1;

2) odmowie zatwierdzenia pierwszego przetwórcy, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, zawierający dane, o których mowa w ust. 2.

6. Do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego Prezes Agencji Rynku Rolnego wpisuje:

1) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zatwierdzonych zgodnie z ust. 4 pkt 1;

2) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego wykonujących działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 2.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dołącza się dokument potwierdzający wykonywanie działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego odbywa się przetwarzanie.

8. Prezes Agencji Rynku Rolnego odmawia wpisania do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego podmiotu wykonującego działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek o wpis do tego rejestru nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 6 pkt 2, lub nie dołączono do niego dokumentu, o którym mowa w ust. 7.

9. Rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego jest udostępniany na stronie internetowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

10. Udostępnieniu na stronie internetowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego nie podlega informacja o miejscu zamieszkania i adresie pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, o ile nie są one takie same jak miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego.

Art. 16g. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, jeżeli pierwszy przetwórca:

1) przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 16f ust. 1 pkt 1 lub 2, lub

2) nie przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o których mowa w art. 16i ust. 1, lub dokonał odbioru surowca tytoniowego w terminie innym niż określony w tych informacjach.

2. Decyzja o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, podmiot, któremu cofnięto zatwierdzenie:

1) wykonuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów na uprawę tytoniu, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a;

2) nie zawiera nowych umów na uprawę tytoniu;

3) przekazuje informacje, o których mowa w art. 16i.

4. Podmiot, któremu cofnięto zatwierdzenie, może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie po upływie co najmniej roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego skreśla z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 16f ust. 5, podmioty, którym cofnięto zatwierdzenie.

Art. 16h. Zatwierdzony pierwszy przetwórca surowca tytoniowego informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w art. 16f ust. 1, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, o zmianie danych lub informacji, o których mowa w art. 16f ust. 2.

Art. 16i. 1. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwemu ze względu na miejsce odbioru surowca tytoniowego informacje o:

1) planowanych w danym miesiącu, w okresie od dnia 1 września roku zbioru do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru, terminach odbioru surowca tytoniowego – nie później niż 14 dni przed początkiem miesiąca, którego te informacje dotyczą, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego;

2) zmianie planowanych terminów odbioru surowca tytoniowego, o których mowa w pkt 1, nie później niż na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem odbioru.

2. Zatwierdzony pierwszy przetwórca surowca tytoniowego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, do dnia 31 maja roku następującego po roku zbioru, informacje o:

1) wielkości dostaw surowca tytoniowego z danego roku zbioru, z podziałem na grupy odmian tytoniu;

2) średniej cenie ważonej za kilogram surowca tytoniowego płaconej przez pierwszego przetwórcę surowca tytoniowego, z podziałem na grupy odmian tytoniu;

3) wielkości zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego, z podziałem na grupy odmian tytoniu.

Art. 16j. 1. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego albo upoważniona przez niego osoba dokonuje odbioru surowca tytoniowego w zatwierdzonym punkcie odbioru surowca tytoniowego w obecności pracownika oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego upoważnionego przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce dostarczenia surowca tytoniowego.

2. O zatwierdzenie punktu odbioru surowca tytoniowego mogą ubiegać się podmioty, które dysponują obiektami lub pomieszczeniami oraz urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie odbioru i klasyfikację surowca tytoniowego.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dokonuje, na wniosek, w drodze decyzji, zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie prowadzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli są inne niż miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a także numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy, o ile taki posiada;

2) wskazanie miejsca położenia obiektu lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzony odbiór i klasyfikacja surowca tytoniowego;

3) informację o urządzeniach przeznaczonych do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego oraz ich rozmieszczeniu w obiekcie lub pomieszczeniu;

4) informacje konieczne do zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, inne niż dane osobowe, o ile są niezbędne.

5. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, dołączając do niego dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzony odbiór i klasyfikacja surowca tytoniowego.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o:

1) zatwierdzeniu punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli wnioskodawca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 2;

2) odmowie zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2.

7. Partie surowca tytoniowego dostarczanego do punktu odbioru surowca tytoniowego są oznaczane w sposób umożliwiający ustalenie:

1) ilości surowca tytoniowego;

2) rolnika, który wytworzył ten surowiec tytoniowy, w szczególności na podstawie wskazanego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego odbierającego daną partię surowca tytoniowego;

4) grupy odmian tytoniu;

5) daty dostawy do punktu odbioru surowca tytoniowego.

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce dostarczenia surowca tytoniowego, w ramach kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8, wydaje, z urzędu, rolnikowi, który wytworzył ten surowiec tytoniowy, dla partii surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b, zaświadczenie potwierdzające spełnianie tych wymagań, zawierające informacje o ilości surowca tytoniowego oraz jego cenie jednostkowej.

9. Do zaświadczeń, o których mowa w ust. 8, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

10. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego albo upoważniona przez niego osoba, która odebrała surowiec tytoniowy, udostępnia pracownikowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w ust. 1, dane niezbędne do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8.

11. Do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku zbioru, Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje Prezesowi Agencji wykaz rolników, którym wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wraz z numerami identyfikacyjnymi tych rolników, nadanymi na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz informacją o ilości surowca tytoniowego w poszczególnych partiach surowca tytoniowego i cenie jednostkowej surowca tytoniowego w każdej z tych partii.

Art. 16k. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję w sprawie cofnięcia zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego, jeżeli przestały być spełniane warunki, o których mowa w art. 16j ust. 2.”;

6) w art. 17:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) stawki wsparcia specjalnego, z wyłączeniem płatności do tytoniu, mając na względzie pułap wsparcia ustalony na podstawie art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2009 oraz powierzchnię upraw lub liczbę zwierząt, które mogą być objęte tym wsparciem;”,

– uchyla się pkt 1a,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych:

1) określi, w drodze rozporządzenia:

a) rejony uprawy tytoniu, grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach i odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup odmian tytoniu, mając na względzie jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa i tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy tytoniu oraz przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia,

b) wymagania jakościowe, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej, przepisy Unii Europejskiej obowiązujące w zakresie przyznawania wsparcia specjalnego, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tego wsparcia;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu, osobno dla każdej grupy odmian tytoniu, uwzględniając ogólną pulę środków przeznaczoną na płatność do tytoniu, szacowane wielkości produkcji w poszczególnych grupach odmian tytoniu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności do tytoniu;

3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wykaz podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 16f ust. 5.”;

7) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Płatności obszarowe, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu są przyznawane na wniosek rolnika.

2. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, w danym roku, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu.”;

8) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatności obszarowe, płatność do krów i owiec oraz płatność do tytoniu są przyznawane w drodze decyzji.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone w tych przepisach, oraz”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) określa się zmniejszenia płatności wynikające z zastosowania modulacji, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009.”,

c) ust. 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. Od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

5. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności do krów i owiec oraz płatności do tytoniu nie wstrzymuje jej wykonania.

6. Decyzje w sprawie przyznania płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec są wydawane od dnia określenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 24aa ust. 4 wysokości stawek tych płatności, nie wcześniej jednak niż po terminie, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1913/2006”, a w przypadku decyzji dotyczących również płatności do tytoniu – nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia roku następującego po roku złożenia wniosku.”,

d) dodaje się ust. 8–16 w brzmieniu:

„8. Agencja zawiadamia rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do tytoniu o każdym przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania mu tej płatności, płatności obszarowych oraz płatności do krów i owiec, do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

9. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których mowa w ust. 2, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

10. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

11. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

12. W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

13. W przypadku:

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 9, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 9

– do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie.

14. Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, udostępnia stronie na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 9, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia.

15. Agencja przekazując na rachunek bankowy strony płatność przyznaną decyzją, o której mowa w ust. 9, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

16. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.”;

9) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 73/2009, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów.”;

10) w art. 21:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009 jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcie specjalne, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:”,

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1122/2009, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego, płatności te lub wsparcie to przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.”,

c) uchyla się ust. 7;

11) w art. 22:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, jeżeli:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji – w przypadku płatności do tytoniu;”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.”,

d) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1:”,

e) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

12) w art. 22a:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują następcy prawnemu, jeżeli:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w posiadaniu rolnika lub następcy prawnego;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji – w przypadku płatności do tytoniu;”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, następca prawny składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1.”;

13) po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu:

„Art. 22b. 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

2. W przypadku gdy rolnik, który za dany rok kalendarzowy złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, złożył za dany rok kalendarzowy również wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, do kierownika biura powiatowego Agencji innego niż kierownik, o którym mowa w art. 5 ust. 2, kierownik, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, przekazuje ten wniosek wraz z aktami sprawy, w celu łącznego rozpoznania wniosków złożonych przez tego rolnika, do kierownika, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zawiadamiając o tym rolnika na piśmie.

3. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 lub art. 22a ust. 3, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, dokonuje zmiany decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności lub zastosowania art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 lub modulacji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów dokonuje się bez zgody strony.”;

14) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do płatności cukrowej przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.”;

15) w art. 24a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do płatności do pomidorów przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.”;

16) po art. 24a dodaje się art. 24aa–24ac w brzmieniu:

„Art. 24aa. 1. Rolnikowi przysługuje oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia nr 73/2009, zwana dalej „oddzielną płatnością do owoców miękkich”, jeżeli:

1) spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) przyznano mu za 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1–4 rozporządzenia nr 73/2009.

2. Oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy owoców miękkich, do której przyznano przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 98 ust. 1–4 rozporządzenia nr 73/2009, za 2008 r., również w przypadku gdy płatności te zostały przyznane:

1) małżonkowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności, lub

2) spadkodawcy rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich lub spadkodawcy małżonka rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, lub

3) poprzednikowi rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci poprzednika rolnika, lub

4) przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o oddzielną płatność do owoców miękkich lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne.

3. Jeżeli w wyniku przekazania gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniony do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich jest więcej niż jeden rolnik, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę oddzielnej płatności do owoców miękkich, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr 73/2009.

Art. 24ab. 1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do tytoniu”, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej „ustawą o organizacji rynków”.

2. Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o organizacji rynków, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków.

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu.

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

6. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego, po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

7. Płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1.

8. Do płatności niezwiązanej do tytoniu przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do tytoniu, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

Art. 24ac. 1. Rolnikowi przysługuje płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwana dalej „płatnością niezwiązaną do skrobi”, jeżeli rolnik ten:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.3)) (w brzmieniu z dnia 4 lipca 2009 r., Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwanej dalej „ustawą o ARR”.

2. Płatność niezwiązana do skrobi może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy o ARR, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ARR, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 38b ustawy o ARR.

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do skrobi.

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ARR, oraz określa ilość ekwiwalentu skrobi stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, po wyrażeniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego opinii w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

6. Wysokość płatności niezwiązanej do skrobi w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości ekwiwalentu skrobi stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, i stawki tej płatności na 1 tonę skrobi, po uwzględnieniu art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

7. Płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się na wniosek rolnika w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowej, o której mowa w art. 19 ust. 1.

8. Do płatności niezwiązanej do skrobi przepisy art. 7 ust. 5, art. 18 ust. 2, 3 i 5, art. 19 ust. 2–5 i 7–16 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności niezwiązanej do skrobi, uwzględniając maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009 oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.”;

17) w art. 24b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, w tym z przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, w wyniku przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub w wyniku przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub ilości roślin, lub liczby zwierząt, lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności, Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacje w tym zakresie.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organ właściwy w sprawach płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności, przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności, albo zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności, wyrażonego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gruntu, ilość roślin, liczbę zwierząt albo ilość produktów rolnych, stanowiącą tę podstawę:”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, w tym przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji), ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

18) art. 24c otrzymuje brzmienie:

„Art. 24c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, a także szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności.”;

19) w art. 25:

a) ust. 1–2a otrzymują brzmienie:

„1. Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi i zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach opracowanych oraz przesłanych lub udostępnionych przez Agencję.

2. Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności obszarowych w poprzednim roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu wydane na podstawie ust. 7 stosuje się odpowiednio.

2a. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w ust. 2, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie płatności obszarowych na formularzu przesłanym lub udostępnionym przez Agencję i dołącza do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) przesłany lub udostępniony przez Agencję.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi oraz zawarcie we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, a także przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1.”;

20) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. W przypadku śmierci albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej, płatności do pomidorów, oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przyznaje się z urzędu spadkobiercy albo następcy prawnemu, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.”;

21) w art. 27:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

1a. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi rolnik, do którego została skierowana decyzja, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Należności z tytułu płatności przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia.”,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązana do tytoniu lub płatność niezwiązana do skrobi nie zostały przekazane na rachunek bankowy spadkodawcy, spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego spadkodawca złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:”,

– część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi.”,

d) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Jeżeli płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązana do tytoniu lub płatność niezwiązana do skrobi nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 1a, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1a, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.”,

e) w ust. 5 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi.”,

f) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności.

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wygasają z mocy prawa.”;

22) w art. 30 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

23) uchyla się art. 30a;

24) w art. 31 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.”;

25) w art. 31a ust. 10 i 10a otrzymują brzmienie:

„10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z czynności kontrolnych zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, a w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w raporcie tym umieszcza również informację, o której mowa w art. 54 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, oraz termin, o którym mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, i przekazuje ten raport kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

10a. Jeżeli rolnik zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.”;

26) w art. 32 w ust. 1 dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) pierwszych przetwórców surowca tytoniowego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 16f ust. 1;

7) punktów odbioru surowca tytoniowego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 16j ust. 2;

8) partii surowca tytoniowego w zakresie spełniania wymagania, o którym mowa w art. 16j ust. 7, oraz wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b.”;

27) w art. 33:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o których mowa w art. 32 ust. 1:

1) pkt 1–7, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego;

2) pkt 8, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w art. 16j ust. 8.

2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, zawierają wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.”,

b) w ust. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych z odbiorem, pierwszym przetwarzaniem lub przechowywaniem surowca tytoniowego.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–7, sporządza się raport.”;

28) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność cukrową, płatność do pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność niezwiązaną do tytoniu oraz płatność niezwiązaną do skrobi w terminach określonych w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 73/2009, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi lub

2) wysokość wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, lub

3) obszary objęte wypłatami zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi

– mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania przed dniem 1 grudnia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi.

3. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, w decyzji w sprawie przyznania tych płatności określa się wysokość i termin wypłaty zaliczkowej płatności.”;

29) w art. 37a:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.4)).”;

30) w art. 37b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów została wydana przed upływem terminu wskazanego w raporcie z czynności kontrolnych, a rolnik nie zrealizował w tym terminie działań naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, zmniejszenia z tytułu stwierdzenia drobnej niezgodności dokonuje się, zmieniając tę decyzję.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów dokonuje się bez zgody strony.”;

31) art. 38 i 39 otrzymują brzmienie:

„Art. 38. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.

Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez tę stronę praw.”;

32) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych jednolitej płatności obszarowej, wsparcia specjalnego, oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”;

33) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. Należności ustalone w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.”;

34) w art. 45a:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 6,

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) będąc grupą producentów tytoniu nie przekazuje kopii umowy na uprawę tytoniu zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku przekazywania tych umów dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość tej kary, za dany rok kalendarzowy, nie może przekroczyć 50 000 zł.”;

35) w art. 46:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Karę pieniężną, o której mowa w art. 45a ust. 1 pkt 7, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów tytoniu.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2a, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

4. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2a.”.

Art. 2. [Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno]
W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno”;

2) w art. 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

3) uchyla się rozdział 4.

Art. 3. [Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych]
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. d;

2) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawach przyznawania premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej;

2) wypłaca premie produkcyjne przyznane decyzjami, o których mowa w pkt 1.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się na wniosek producenta skrobi ziemniaczanej.”;

3) uchyla się art. 36 i art. 37;

4) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 lit. d, jest płatnością związaną z produkcją, zwaną dalej „płatnością związaną”.”;

5) uchyla się art. 38 i art. 38a–38g.

Art. 4. [Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich]
W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 dodaje się ust. 4–11 w brzmieniu:

„4. W przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12–15, jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie strony i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których mowa w ust. 3, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

5. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony.

6. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony.

7. W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. W przypadku:

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 4, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 4

– do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie.

9. Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, udostępnia stronie na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 4, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia.

10. Agencja przekazując na rachunek bankowy strony pomoc przyznaną decyzją, o której mowa w ust. 4, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

11. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.”;

2) art. 28a otrzymuje brzmienie:

„Art. 28a. W przypadku określonym w art. 33 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.) organ, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.7)), odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu pomocy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli kwota, o której mowa w art. 5a rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90, z późn. zm.), nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 1, z późn. zm.).”.

Art. 5. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na:

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej

– następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1.

3. O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o którym mowa w ust. 2, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie pobraną; przepisu ust. 10 nie stosuje się.

5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.9)) oraz art. 28a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.10)).

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.11)), z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności.

8. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2.

9. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy.

10. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

2) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez organ, o którym mowa w art. 29 ust. 2, z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z EFRG lub EFRROW oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach tych funduszy oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.

2. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez organ, o którym mowa w art. 29 ust. 2, z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej innych niż określone w ust. 1 oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.

3. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji lub umowie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Oświadczenie ma moc wsteczną od dnia, w którym potrącenie stało się możliwe.

4. Do kwot podlegających odliczeniu na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65) oraz przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8), przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Koszty powstałe w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności, w tym koszty postępowania administracyjnego, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucyjne, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika finansowanej z części krajowej z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy. Do potrącenia kosztów powstałych w wyniku dochodzenia należności i wierzytelności stosuje się odpowiednio przepis ust. 3.”.

Art. 6. [Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, art. 24c, art. 25 ust. 6, art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia jej wejścia w życie.”.

Art. 7. [Przepis przejściowy]
1. W 2012 r. termin, o którym mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą upływa z dniem 31 lipca.

2. W 2012 r. rolnik ubiegający się o przyznanie wsparcia specjalnego w formie płatności do surowca tytoniowego przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego złożył wniosek o przyznanie tej płatności:

1) kopię umowy na uprawę tytoniu – jeżeli nie jest członkiem grupy producentów tytoniu lub

2) oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji, zawierające oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji – jeżeli jest członkiem grupy producentów tytoniu

– w terminie do dnia 31 sierpnia.

3. W 2012 r. termin, o którym mowa w art. 7 ust. 2k ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą upływa z dniem 31 sierpnia.

4. W 2012 r. warunek zawarcia umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowy te zostały zawarte z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego, który nie został wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 16f ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli:

1) umowa na uprawę tytoniu spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2f–2h ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) pierwszy przetwórca surowca tytoniowego będący stroną umowy na uprawę tytoniu uzyskał zatwierdzenie, o którym mowa w art. 16f ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub został wpisany do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego zgodnie z art. 16f ust. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na wniosek złożony w terminie do dnia 31 maja.

Art. 8. [Ustalenie wysokości kwoty pomocy krajowej w oparciu o założenia do ustawy budżetowej]
W 2012 r. minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 24aa ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może uwzględnić kwotę pomocy krajowej, o której mowa w art. 129 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), biorąc pod uwagę założenia do ustawy budżetowej.
Art. 9. [Termin na przekazanie informacji niezbędnych do przyznania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej]
Prezes Agencji Rynku Rolnego przekaże Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w formie elektronicznej, informacje niezbędne do przyznania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego oraz uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o których mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 10. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
1. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawach dotyczących uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 dla producentów surowca tytoniowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do postępowań w sprawach dotyczących niezwiązanej z produkcją uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do postępowań w sprawach dotyczących związanej z produkcją uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., oraz do wypłaty tej płatności stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

7. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach dotyczących:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

4) kwot produkcji przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

5) dopłat i zaliczek na poczet dopłat do skrobi przyznawanych przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

8. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych wydanych przed dniem 1 lipca 2012 r. w sprawach dotyczących:

1) premii produkcyjnych przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

2) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 4

– jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

9. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczącą:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej dla producentów surowca tytoniowego, o której mowa w ust. 2

– która od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

10. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczącą:

1) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

2) stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

3) skreślenia i wpisania do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 3,

4) kwot produkcji przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

5) dopłat i zaliczek na poczet dopłat do skrobi przyznawanych przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze

– która od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

11. Do spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną wydaną przed dniem 1 lipca 2012 r. dotyczącą:

1) premii produkcyjnych przyznawanych producentom skrobi ziemniaczanej,

2) uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, o której mowa w ust. 4

– która od dnia 1 lipca 2012 r. została zmieniona, uchylona albo stwierdzono jej nieważność, stosuje się przepisy dotychczasowe.

12. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

13. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 11, zakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., które zostały wznowione od dnia 1 lipca 2012 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

14. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

15. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 11, zakończonych decyzją ostateczną do dnia 30 czerwca 2012 r., jest, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Art. 11. [Ważność dotychczasowych przepisów wykonawczych]
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia jej wejścia w życie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, w okresie wskazanym w tym przepisie, mogą być zmieniane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 38 ust. 5,

2) art. 38f

– ustawy wymienionej w art. 3 zachowują moc.

Art. 12. [Obowiązywanie przepisów art. 35 i art. 37a ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych]
Przepisy art. 35 i art. 37a ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązują do dnia 30 czerwca 2012 r.
Art. 13. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 r. z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 1, pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 37 ustawy wymienionej w art. 3 i pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 38 ustawy wymienionej w art. 3 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.;

2) art. 1 pkt 32, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawę z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama