REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 10 poz. 76

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
Ustawa określa zasady tworzenia i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Art. 2.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją", tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „systemem".
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) gospodarstwo rolne – wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu;

2) producent – producenta rolnego, organizację producentów, przetwórcę, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny;

3) producent rolny – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego lub posiadaczem zwierzęcia;

4) organizacja producentów – grupę producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw, uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;

5) przetwórca – przetwórcę w rozumieniu przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych;

6) podmiot prowadzący zakład utylizacyjny – podmiot zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych;

7) działka rolna – zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

8) zwierzęta – bydło, owce, kozy i świnie;

9) płatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, przetwórców i organizacji producentów udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Art. 4.
System składa się z:

1) ewidencji producentów;

2) ewidencji gospodarstw rolnych;

3) ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji, o których mowa w pkt 1–3.

Art. 5.
1. System wykorzystuje się w zakresie:

1) przyznawania i wypłaty płatności;

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez Agencję;

3) postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności;

4) postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych sankcji;

5) identyfikacji producentów.

2. Do prowadzenia systemu wykorzystuje się w szczególności dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Dane indywidualne zawarte w systemie mogą być udostępniane wyłącznie organom statystyki publicznej, natomiast dane zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej prowadzącym systemy informacyjne.

4. Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków.

Art. 6.
Ewidencję producentów, ewidencję gospodarstw rolnych oraz ewidencję wniosków o przyznanie płatności Agencja prowadzi w formie elektronicznej, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem do tych danych.
Art. 7.
1. Ewidencja producentów zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;

5) imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, oraz numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;

6) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5.

2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zawiera ponadto:

1) wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów została wstępnie uznana lub uznana;

2) wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Art. 8.
Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;

3) dane dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego, z podaniem identyfikatorów oraz powierzchni wchodzących w jego skład działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne;

4) dane umożliwiające identyfikację dziatek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dotyczące w szczególności:

a) powierzchni działek rolnych wykazanej w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,

b) lokalizacji działek rolnych, z podaniem numerów działek ewidencyjnych, na których są one położone,

c) sposobu wykorzystywania działek rolnych.

Art. 9.
1. W ewidencji wniosków o przyznanie płatności zamieszcza się, w odniesieniu do każdego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności, dane dotyczące:

1) terminów złożenia wniosków o przyznanie płatności;

2) tytułów, na podstawie których wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności, a także powierzchni działek rolnych objętych jego wnioskiem;

3) liczby zwierząt, z podaniem ich gatunku, jeżeli wnioskodawca je posiada;

4) sposobu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności, ze wskazaniem przyczyn ewentualnej odmowy przyznania płatności, zastosowania redukcji lub sankcji;

5) przeprowadzonych kontroli, w tym wyników tych kontroli;

6) wysokości przyznanych płatności, z podaniem dat ich przyznania;

7) wysokości wypłaconych płatności, z podaniem dat ich wypłacenia;

8) okresów, za które przyznano i wypłacono płatności.

2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się dane zawarte w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 10.
Dane zawarte w systemie oraz dokumentację, o której mowa w art. 4 pkt 4, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wniosek został zarejestrowany w systemie.
Art. 11.
1. Producent podlega wpisowi do ewidencji producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

2. Wniosek o wpis do ewidencji producentów zawiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–6.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 21 dni przed dniem złożenia pierwszego wniosku o przyznanie płatności, z tym że:

1) producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji;

3) producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie gospodarstwa rolnego, składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych;

4) przetwórcy składają wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Art. 12.
1. Jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów nadaje się numer identyfikacyjny.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.

4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców lub podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa rolnego albo wspólników.

Art. 13.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawca nie jest producentem lub został mu już uprzednio nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje podmiotom wpisanym do ewidencji producentów zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 12.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane niezwłocznie po dokonaniu wpisu do ewidencji producentów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

4. Podmioty wpisane do ewidencji producentów w kontaktach z Agencją są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 12.

Art. 14.
1. Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Art. 15.
1. Agencja może powierzać, na podstawie umowy, wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu wyspecjalizowanym podmiotom.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju oraz sprawne funkcjonowanie systemu.

Art. 16.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej wraz z nadanym w tym rejestrze numerem identyfikacyjnym (REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych tym rejestrem.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rynków rolnych, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne do dokonania płatności.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę danych osobowych, zapewnienie jednolitości danych o podmiotach ubiegających się o przyznanie płatności oraz bezpieczeństwo tych rejestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich danych, a także sprawne funkcjonowanie systemu.

Art. 17.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów,

2) wzór zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

– uwzględniając dane wymienione w art. 7 oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.

Art. 18.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 5."

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przetwarzać oraz nieodpłatnie udostępniać producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, dane, o których mowa w ust. 4, dotyczące tych producentów na cele szkoleniowe związane z utworzeniem lub prowadzeniem ewidencji wniosków o przyznanie płatności.".

Art. 19.
1. Posiadacze zwierząt oznakowanych, których zwierzęta zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza takiego wniosku od Agencji.

2. Podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne w dniu wejścia w życie ustawy są obowiązane do złożenia wniosków o wpis do ewidencji producentów w terminie 21 dni od dnia jej wejścia w życie.

Art. 20.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, rozumie się przez to krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Art. 21.
Dane pozyskane w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 23, Agencja wykorzystuje w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w art. 4 pkt 2.
Art. 22.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 15 ust. 2 pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 23.
Art. 23.
Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363).
Art. 24.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-01-23
  • Data wejścia w życie: 2004-02-07
  • Data obowiązywania: 2011-09-01
  • Dokument traci ważność: 2012-01-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA