reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej, zwanych dalej „inspektorami”, i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwanych dalej „pracownikami”, organy właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się nimi.
§ 2.
1. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji służbowej inspektora i pracownika zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór legitymacji służbowej pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Wzór znaku identyfikacyjnego inspektora i pracownika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wzór znaku identyfikacyjnego pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne wydaje:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – inspektorom i pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powoływanym na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej, zatrudnionym w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, oraz pracownikom zatrudnionym w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) dyrektor urzędu kontroli skarbowej – innym niż wymienieni w pkt 1 inspektorom i pracownikom zatrudnionym w urzędzie kontroli skarbowej.

2. Inspektor i pracownik potwierdzają własnoręcznym podpisem odbiór legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego.

3. Wydający legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zwani dalej „wydającymi”, prowadzą rejestr wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W rejestrze odnotowuje się zmiany dotyczące wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, w tym dotyczące złożenia do depozytu, zwrotu oraz wymiany legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, a także okoliczności dotyczące ich utraty.

§ 4.
1. Inspektor i pracownik obowiązani są osobiście złożyć do depozytu oraz zwrócić wydającemu legitymację służbową i znak identyfikacyjny.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej osobiste złożenie do depozytu oraz zwrot legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego czynności te wykonuje członek rodziny albo bezpośredni przełożony inspektora i pracownika.

§ 5.
1. Wymiany legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego dokonuje wydający na wniosek inspektora i pracownika.

2. Wymiana legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego następuje po uprzednim dokonaniu ich zwrotu.

§ 6.
Inspektor i pracownik okazują legitymację służbową i znak identyfikacyjny w sposób umożliwiający odczytanie danych w nich zawartych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 133, poz. 1239 i Nr 225, poz. 2232, z 2004 r. Nr 130, poz. 1382 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 218), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 stycznia 2011 r. (poz. 115)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH

Awers

Rewers

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Opis:

Awers:

– tło giloszowe wykonane farbami aktywnymi w UV,

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła,

– numer legitymacji.

Rewers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV,

– w lewym górnym rogu wizerunek orła,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

Legitymacja:

– o wymiarach 80 mm x 59 mm, w kolorze niebieskim, wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, zabezpieczona włóknami świecącymi w UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę koloru stalowo-granatowego ze znakiem identyfikacyjnym.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH

Awers

Rewers

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Opis:

Awers:

– tło giloszowe wykonane farbami aktywnymi w UV,

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła,

– numer legitymacji.

Rewers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV,

– w lewym górnym rogu wizerunek orła,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

Legitymacja:

– o wymiarach 80 mm x 59 mm, w kolorze zielonym, wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, zabezpieczona włóknami świecącymi w UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę koloru stalowo-granatowego ze znakiem identyfikacyjnym.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ

Awers

Rewers

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Opis:

Awers:

– tło giloszowe wykonane farbami aktywnymi w UV,

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła,

– numer legitymacji.

Rewers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV,

– w lewym górnym rogu wizerunek orła,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

Legitymacja:

– o wymiarach 80 mm x 59 mm, w kolorze niebieskim, wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, zabezpieczona włóknami świecącymi w UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę koloru stalowo-granatowego ze znakiem identyfikacyjnym.

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE KONTROLI SKARBOWEJ

Awers

Rewers

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Opis:

Awers:

– tło giloszowe wykonane farbami aktywnymi w UV,

– napisy w kolorze czarnym,

– wizerunek orła,

– numer legitymacji.

Rewers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV,

– w lewym górnym rogu wizerunek orła,

– napisy w kolorze czarnym,

– zaznaczone miejsce na fotografię.

Legitymacja:

– o wymiarach 80 mm x 59 mm, w kolorze zielonym, wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, zabezpieczona włóknami świecącymi w UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę koloru stalowo-granatowego ze znakiem identyfikacyjnym.

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA I PRACOWNIKA ZATRUDNIONYCH W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11G USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA I PRACOWNIKA ZATRUDNIONYCH W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11G USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ

infoRgrafika

Awers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV,

– znaczek „MF” wykonany farbą optycznie zmienną,

– czarne napisy drukowane różną czcionką,

– zaznaczone mikrodrukiem miejsce na nazwisko i imię, jednostkę i komórkę organizacyjną oraz grupę krwi.

infoRgrafika

Rewers: tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w UV.

Legitymacja:

– o wymiarach 190 mm x 72 mm wydrukowana na papierze ciemnym w UV z bieżącym znakiem wodnym, tasiemką metalizowaną oraz włókienkami świecącymi w UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne tylko w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 1 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 1 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ

infoRgrafika

Awers:

– tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w świetle UV,

– znaczek „MF” wykonany farbą optycznie zmienną,

– czarne napisy drukowane różną czcionką,

– zaznaczone mikrodrukiem miejsce na nazwisko i imię,

– miejsce na zdjęcie zabezpieczone hologramem.

infoRgrafika

Rewers: tło giloszowe wykonane techniką irysu farbami aktywnymi w świetle UV.

Legitymacja:

– o wymiarach 190 mm x 72 mm wydrukowana na papierze ze znakiem wodnym, z tasiemką metalizowaną oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV,

– zalaminowana w folię zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne w świetle UV,

– zaopatrzona w okładkę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, do której przytwierdzony jest znak identyfikacyjny.

Załącznik 7. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO INSPEKTORA I PRACOWNIKA]

Załącznik nr 7

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO INSPEKTORA I PRACOWNIKA

infoRgrafika

Opis:

Znak o wymiarach 50 mm x 42 mm w kształcie stylizowanej elipsy przedstawiającej:

– wieniec laurowy oraz w górnej części napis: „KONTROLA SKARBOWA” – litery przetłoczone,

– w środku elipsy kordzik z napisem „MF”, z godłem w kolorze białym na czerwonym tle,

– wewnątrz wieńca laurowego wypełnienie biało-czerwone,

– numer identyfikacyjny – cyfry w technice grawerskiej,

– znak posrebrzany, dodatkowo oksydowany.

Załącznik 8. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 1 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 1 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ

infoRgrafika

Opis:

Znak o wymiarach 44 mm x 58,5 mm w kształcie owalnym w kolorze srebra patynowanego, tło pokryte emalią w kolorze granatowym. Wykonany ze stopów cyny o niskiej temperaturze topnienia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama