reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI

przyjęte dnia 30 lipca 2010 r.

do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r.

Przekład

WIELOSTRONNA AGENCJA GWARANCJI INWESTYCYJNYCH RADA GUBERNATORÓW

Rezolucja

nr 86

Modernizująca mandat MIGA:

poprawki do Konwencji MIGA

ZWAŻYWSZY ŻE, artykuł 59 Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych („Konwencja MIGA”) stanowi, że „niniejsza konwencja i jej załączniki mogą być zmienione w drodze głosowania, większością trzech piątych głosów gubernatorów dysponujących czterema piątymi ogólnej ilości głosów”; oraz

ZWAŻYWSZY ŻE, artykuł 60 Konwencji MIGA stanowi, że „Jakakolwiek propozycja wniesienia poprawek do konwencji, czy to pochodząca od kraju członkowskiego, gubernatora czy dyrektora, jest skierowana do Przewodniczącego Zarządu, który przedstawia propozycję Zarządowi. Jeżeli Zarząd popiera proponowaną poprawkę, jest ona przedkładana Radzie do zatwierdzenia zgodnie z artykułem 59. Jeżeli Rada zatwierdza poprawkę, Agencja poświadcza to poprzez formalne powiadomienie wszystkich krajów członkowskich. Poprawki wchodzą w życie i obowiązują wszystkie kraje członkowskie po upływie 90 dni od daty formalnego powiadomienia, chyba że Rada określi inny termin”.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM Rada Gubernatorów niniejszym postanawia, co następuje:

1. Artykuł 11 Konwencji MIGA otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 11. Pokrywane ryzyka

(a) Agencja może udzielać gwarancji dla kwalifikujących się do tego inwestycji, od strat wynikających z poniżej wymienionych rodzajów ryzyka, z uwzględnieniem postanowień ustępu (b) i (c):

(i) Transfer waluty

jakiekolwiek wprowadzenie przez rząd przyjmujący ograniczeń transferu swojej waluty swobodnie wymienialnej poza granice kraju przyjmującego lub w stosunku do innych walut swobodnie wymienialnych, które posiadacz gwarancji byłby skłonny przyjąć, a także, jeżeli rząd przyjmujący nie zareaguje w odpowiednim czasie na wniosek posiadacza gwarancji o dokonanie transferu;

(ii) Wywłaszczenie i podobne środki

podjęcie jakiegokolwiek działania prawnego lub administracyjnego bądź zaniechanie przez rząd przyjmujący, które pozbawia w efekcie posiadacza gwarancji jego własności lub kontroli bądź istotnych korzyści z inwestycji, z wyjątkiem posunięć niedyskryminacyjnych o charakterze ogólnym, które rządy zazwyczaj podejmują w celu regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium;

(iii) Zerwanie umowy

każde unieważnienie lub zerwanie umowy z posiadaczem gwarancji przez rząd przyjmujący, gdy (a) posiadacz gwarancji nie może odwołać się do sądu lub arbitrażu, który określiłby jego roszczenia z tytułu unieważnienia lub zerwania umowy, lub (b) decyzja takiego sądu bądź arbitrażu nie została wydana w rozsądnym terminie określonym w umowie gwarancyjnej zgodnie z przepisami Agencji, lub (c) decyzja taka nie może być wykonana oraz

(iv) Wojna lub niepokoje wewnętrzne

jakiekolwiek działania wojskowe lub niepokoje wewnętrzne w jakiejkolwiek części terytorium kraju przyjmującego, do której odnoszą się przepisy niniejszej konwencji zgodnie z postanowieniami artykułu 66.

(b) Ponadto Zarząd może, zgodnie z niniejszym artykułem, zatwierdzić kwalifikowaną większością głosów rozszerzenie pokrycia na inne szczególne ryzyka niehandlowe niewymienione w ustępie (a), ale w żadnym przypadku nie może to być ryzyko związane z dewaluacją lub deprecjacją waluty.

(c) Nie są pokrywane straty wynikające z następujących okoliczności:

(i) jakiekolwiek działanie lub zaniechanie rządu przyjmującego, na które posiadacz gwarancji się zgodził lub za które był odpowiedzialny oraz

(ii) jakiekolwiek działanie lub zaniechanie rządu przyjmującego lub jakiekolwiek inne zdarzenie, które miało miejsce przed zawarciem umowy gwarancyjnej.

2. Artykuł 12 Konwencji MIGA otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 12. Inwestycje objęte działaniem konwencji

(a) Inwestycje kwalifikujące się do objęcia działaniem konwencji obejmują udziały w kapitale zakładowym, a w tym średnio- i długoterminowe kredyty udzielone lub gwarantowane przez udziałowców w danym przedsiębiorstwie i takie formy inwestycji bezpośrednich, jakie mogą być określone przez Zarząd.

(b) Kredyty inne niż wymienione w ustępie (a) kwalifikują się do pokrycia (i) jeśli są udzielane w celu finansowania lub są w inny sposób związane z konkretną inwestycją lub projektem, w ramach którego została już dokonana jakaś inna forma inwestycji bezpośredniej, niezależnie od tego, czy gwarantowana przez Agencję czy też nie oraz niezależnie od chwili dokonania takiej inwestycji lub (ii) jeśli zostaną zatwierdzone przez Zarząd kwalifikowaną większością głosów.

(c) Zarząd może, kwalifikowaną większością głosów, rozszerzyć zakres inwestycji kwalifikujących się do objęcia gwarancjami na jakiekolwiek inne formy średnio- lub długoterminowych inwestycji.

(d) Gwarancje są zasadniczo ograniczone do inwestycji, których realizacja rozpoczyna się po zarejestrowaniu wniosku o udzielenie gwarancji przez Agencję lub po otrzymaniu przez Agencję innego zadowalającego dowodu potwierdzającego chęć inwestora do otrzymania gwarancji od Agencji. Inwestycje takie mogą obejmować:

(i) transfer walut obcych z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę lub rozwój istniejącej inwestycji, w którym to przypadku zarówno pierwotna, jak i dodatkowa inwestycja mogą zostać uznane jako kwalifikujące się do pokrycia;

(ii) wykorzystanie dochodów z istniejącej inwestycji, które w innym przypadku mogłyby zostać wycofane z kraju przyjmującego;

(iii) nabycie istniejącej inwestycji przez nowego inwestora objętego działaniem konwencji;

(iv) istniejące inwestycje, w przypadku gdy inwestor objęty działaniem konwencji dąży do ubezpieczenia puli istniejących i nowych inwestycji;

(v) istniejące inwestycje będące własnością inwestora objętego działaniem konwencji, w przypadku poprawy lub wzmocnienia podstawowego projektu lub jeśli inwestor w inny sposób przedstawi swoje średnio- lub długoterminowe zaangażowanie w projekt oraz Agencja upewni się, że projekt nadal będzie miał duży wpływ na rozwój kraju przyjmującego oraz

(vi) inne inwestycje, jakie może zatwierdzić Zarząd kwalifikowaną większością głosów.

(e) Udzielając gwarancji inwestycji, Agencja upewnia się co do:

(i) ekonomicznej opłacalności inwestycji oraz zakresu, w jakim przyczynia się ona do rozwoju gospodarczego kraju przyjmującego;

(ii) zgodności inwestycji z ustawodawstwem kraju przyjmującego;

(iii) zgodności inwestycji z deklarowanymi celami rozwojowymi i priorytetami kraju przyjmującego oraz

(iv) warunków inwestowania w kraju przyjmującym, włącznie z dostępnością do sprawiedliwego i równego traktowania oraz ochrony prawnej inwestycji.

(Przyjęto dnia 30 lipca 2010 r.)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama