| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z 2009 r. Nr 50, poz. 402 oraz z 2010 r. Nr 55, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007–2013”.”;

2) w § 11 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”;

3) w § 13 w ust. 1 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:”;

4) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyjątkiem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.”;

5) w § 22 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;”;

6) w § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 18 ust. 7, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.”;

7) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–6, dotyczą okresu pięcioletniego, z wyjątkiem zobowiązania w zakresie zatrudnienia, które dotyczy okresu dwuletniego. Okresy te są liczone:

1) w przypadku zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 6, z wyjątkiem zobowiązania w zakresie zatrudnienia – od dnia przyznania pomocy;

2) w przypadku zobowiązania w zakresie zatrudnienia oraz zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 – od dnia dokonania płatności:

a) ostatecznej – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

c) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 3 – w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.”;

8) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 21–23.”;

9) w § 38 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, własności lub posiadania przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizowaną operacją lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz przejmie zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

6) zmiana w całości lub w części, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celu i zakresu działania, o którym mowa w § 1.”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po poz. 01.70.Z dodaje się poz. 02.20.Z w brzmieniu:

02.20.Z

Pozyskiwanie drewna

 

b) po poz. 33.20.Z dodaje się poz. 35.11.Z w brzmieniu:

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

 

c) po poz. 41.20.Z dodaje się poz. 42.11.Z w brzmieniu:

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

 

§ 2.
1. Umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być zmienione w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 25 ust. 3, § 31 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, jeżeli beneficjent złoży w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarto umowę o przyznanie pomocy finansowej, wniosek o zmianę umowy w tym zakresie najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w § 25 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o możliwości zmiany umowy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 25 ust. 3, § 31 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 3.
Przepisy § 11 ust. 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez podmioty:

1) prowadzące księgi rachunkowe – przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) inne niż określone w pkt 1 – przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »