| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
1. Konieczność odbycia stażu albo przystąpienia do testu stwierdza, w drodze postanowienia wydanego w toku postępowania, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności: program stażu, okres stażu, zakres przedmiotowy i czas trwania stażu, zakres przedmiotowy testu, a także informacje o sposobie uiszczania opłat za staż i test oraz o możliwości wyboru pomiędzy stażem a testem.

§ 3.
Staż i test przeprowadza się w języku polskim.
§ 4.
1. Warunkiem odbywania stażu lub przystąpienia do testu jest złożenie wniosku o odbycie stażu lub przystąpienie do testu skierowanego do organu prowadzącego postępowanie.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z pisemnym wnioskiem o odbycie stażu albo przeprowadzenie testu.

§ 5.
Organ prowadzący postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o odbycie stażu albo przeprowadzenie testu przekazuje jednostce, w której ma odbywać się staż, albo jednostce przeprowadzającej test kopię postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy.
§ 6.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej:

1) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie kultury fizycznej oraz o kształceniu w tych zawodach;

2) informacje o jednostkach, w których może być odbywany staż lub przeprowadzany test;

3) wnioski z odbytych staży i testów.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 7. [Staż adaptacyjny]

1. Staż odbywa się w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwanym dalej „jednostką”.

2. Staż odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być:

1) trener klasy mistrzowskiej lub klasy I – dla zawodu trener – w sporcie, w którym wnioskodawca występuje o uznanie kwalifikacji;

2) trener lub instruktor sportu – dla zawodu instruktor sportu – w sporcie, w którym wnioskodawca występuje o uznanie kwalifikacji.

3. W ramach sprawowanego nadzoru opiekun stażu:

1) sprawuje kontrolę realizacji programu stażu;

2) sprawuje kontrolę obecności wnioskodawcy w miejscu wyznaczonym przez opiekuna, w ramach realizacji programu stażu w danym dniu;

3) gromadzi informacje o przebiegu stażu.

§ 8.
1. Opiekuna stażu wyznacza na okres całego stażu kierownik jednostki.

2. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić z powodu:

1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu.

§ 9.
Wnioskodawca odbywa staż w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych pomiędzy wnioskodawcą a jednostką.
§ 10.
Program stażu uwzględnia w szczególności:

1) uczestnictwo wnioskodawcy w charakterze obserwatora w odpowiednich zajęciach prowadzonych w jednostce przez opiekuna stażu lub inne osoby, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu;

2) opracowywanie przez wnioskodawcę planu zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu, i omawianie tych zajęć z osobą, w której obecności się odbywały.

§ 11.
1. Do wniosku o odbycie stażu wnioskodawca dołącza dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) dane opiekuna stażu (imię, nazwisko);

6) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu, wyliczone zgodnie z § 16.

§ 12.
1. Organ prowadzący postępowanie przedłuża okres stażu na wniosek wnioskodawcy.

2. Staż ulega przedłużenia w przypadku:

1) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), osoby obywającej staż, przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) urlopu macierzyńskiego osoby odbywającej staż;

3) przebywania osoby odbywającej staż na urlopie wychowawczym;

4) przebywania osoby odbywającej staż na urlopie bezpłatnym.

3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzacy postępowanie niezwłocznie informuje jednostkę oraz wnioskodawcę o przedłużeniu okresu trwania stażu.

§ 13.
1. Oceny stażu dokonują wspólnie opiekun stażu oraz kierownik jednostki, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy ocenie stażu uwzględnia się poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych i wykonywanych zajęć, a także przestrzeganie porządku pracy ustalonego w wewnętrznych aktach normatywnych dotyczących porządku pracy w jednostce.

3. Ocena stażu składa się z raportu sporządzonego przez opiekuna stażu i wniosków kierownika jednostki i zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu albo o jego braku.

4. Ocena stażu jest potwierdzana podpisami kierownika jednostki lub jego zastępcy i opiekuna stażu.

§ 14.
Ocenę stażu kierownik jednostki przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
§ 15.
1. Jeżeli ocena stażu jest negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo do powtórnego przystąpienia do stażu.

2. Do powtórnego odbycia stażu przepisy § 7–14 i 16 stosuje się odpowiednio.

§ 16.
1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu dokonuje jednostka na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem programu stażu, okresu trwania stażu, wydatków techniczno-organizacyjnych i wynagrodzenia opiekuna stażu.

2. Opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki w równych ratach płatnych za dany miesiąc z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

3. Przystępując do stażu, wnioskodawca okazuje dowód wpłaty pierwszej z rat, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy staż nie odbędzie się z winy jednostki, wnioskodawcy zwraca się opłatę, o której mowa w ust. 2, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 2, zwraca się wnioskodawcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, także w przypadku, gdy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu poinformuje on jednostkę prowadzącą staż o braku możliwości odbycia stażu w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku gdy wnioskodawca nie mógł przystąpić do stażu z przyczyn od niego niezależnych, opłata, o której mowa w ust. 2, w całości podlega zwrotowi na jego uzasadniony wniosek, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 17. [Test umiejętności]

1. Test przeprowadza uczelnia prowadząca studia na kierunkach i specjalizacjach właściwych dla tytułów zawodowych trenera i instruktora sportu, wskazana w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, zwana dalej „jednostką przeprowadzającą test”.

2. Test opracowuje jednostka przeprowadzająca test indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

§ 18.
Test przeprowadzany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez jednostkę przeprowadzającą test potwierdzenia, o którym mowa w § 27 ust. 3. O terminie rozpoczęcia testu jednostka przeprowadzająca test niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie i drogą elektroniczną.
§ 19.
Test przeprowadza się w formie pisemnej.
§ 20.
Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie przed rozpoczęciem testu.
§ 21.
1. Test składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 30% stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi.

2. Co najmniej 90% zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera jedną odpowiedź poprawną. Pozostałe zagadnienia mogą zawierać więcej niż jedną odpowiedź poprawną.

§ 22.
1. Test przeprowadza komisja składająca się z co najmniej 3 osób posiadających tytuł trenera lub instruktora sportu, powoływana przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

2. Zagadnienia, pytania i możliwości odpowiedzi umieszczane są na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu opatrzonych pieczęcią jednostki przeprowadzającej test.

3. Test trwa 120 minut.

4. Z przebiegu testu sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji przeprowadzającej test. W protokole odnotowuje się w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) nazwę i adres jednostki przeprowadzającej test;

3) datę przeprowadzenia testu;

4) skład komisji.

§ 23.
1. Test ocenia się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Odpowiedzi lub rozwiązania zagadnień i pytań są punktowane.

3. Oceny testu dokonuje komisja przeprowadzająca test, uwzględniając następujące kryteria:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na zagadnienie lub pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla uzyskania punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66% punktów możliwych do uzyskania.

4. Kryteria oceny testu, o których mowa w ust. 3, są dostępne dla wnioskodawcy w jednostce przeprowadzającej test oraz są umieszczane na arkuszu testu.

§ 24.
Ocenę testu komisja przeprowadzająca test przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 7 dni od dnia ustalenia oceny testu.
§ 25.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu albo na prośbę wnioskodawcy zwraca uiszczoną opłatę.

§ 26.
1. W przypadku negatywnego wyniku testu na wniosek złożony przez wnioskodawcę organ prowadzący postępowanie umożliwia mu ponowne przystąpienie do testu w wyznaczonym w drodze postanowienia terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu przepisy § 17–25 i 27 stosuje się odpowiednio.

§ 27.
1. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu dokonuje jednostka przeprowadzająca test, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 5, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą poniesione przez tę jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem wydatków związanych z wynagrodzeniem osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków komisji przeprowadzającej test oraz wydatków techniczno-organizacyjnych.

2. Po obliczeniu kosztów testu jednostka przeprowadzająca test niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamia o tym wnioskodawcę na piśmie.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o kosztach testu wnioskodawca potwierdza na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, gotowość do przystąpienia do testu. Niepotwierdzenie gotowości przystąpienia do testu uważa się za odstąpienie.

4. Opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

5. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 4.

6. W przypadku gdy test nie odbędzie się z winy jednostki przeprowadzającej test, wnioskodawcy zwraca się opłatę, o której mowa w ust. 4, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7. Opłatę, o której mowa w ust. 4, zwraca się wnioskodawcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, także w przypadku, gdy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem testu poinformuje on jednostkę przeprowadzającą test o braku możliwości przystąpienia do niego w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku gdy wnioskodawca nie mógł przystąpić do testu z przyczyn od niego niezależnych, opłata podlega zwrotowi na jego uzasadniony wniosek, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 28. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 183, poz. 1141).
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 322.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »