| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

Na podstawie art. 78 ust. 7a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, wykorzystujących numer alarmowy „112” oraz numery alarmowe ustalone dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) centrach powiadamiania ratunkowego – należy przez to rozumieć wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego oraz centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 14a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);

3) jednostkach służb – należy przez to rozumieć jednostki służb wymienionych w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy;

4) danych – należy przez to rozumieć dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 4–6 oraz art. 169 ust. 1 ustawy, dotyczące abonenta;

5) informacjach – należy przez to rozumieć informacje, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy;

6) PLI CBD – należy przez to rozumieć Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy.

§ 3.
1. Organizuje się Centralny Punkt Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego, zwany dalej „CP SCPR”.

2. Budowę i uruchomienie CP SCPR zapewnia Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 4.
1. CP SCPR zapewnia obsługę przekazywania zapytań o informacje i dane, skierowanych z centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb do PLI CBD oraz przekazywania odpowiedzi z PLI CBD do centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb, w przypadku gdy właściwe służby nie posiadają własnych punktów centralnych, o których mowa w § 9.

2. Zapytania i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1, mają formę komunikatów zgodnych ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164.

3. CP SCPR przekazuje wszystkie zapytania od centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb oraz odpowiedzi od PLI CBD w czasie rzeczywistym.

§ 5.
1. Połączenia pomiędzy CP SCPR a centrami powiadamiania ratunkowego i jednostkami służb realizowane są poprzez sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną przez te podmioty do realizacji ich ustawowych zadań.

2. Podmiot odpowiedzialny za obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zapewni gromadzenie i przechowywanie danych o połączeniach realizowanych przez CP SCPR przez 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpiły te połączenia. Dane te nie zawierają treści przesyłanych informacji i danych, a gromadzone są w celu zapewnienia kontroli obiegu informacji i danych, statystyki oraz diagnostyki.

§ 6.
1. CP SCPR zapewnia:

1) obsługę przekazania do PLI CBD zapytania o informacje i dane z systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, wspierającego obsługę zgłoszeń alarmowych i systemów informatycznych jednostek służb;

2) obsługę przekazania z PLI CBD odpowiedzi z informacjami i danymi do systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, wspierającego obsługę zgłoszeń alarmowych i systemów informatycznych jednostek służb;

3) pozyskiwanie przez centra powiadamiania ratunkowego i jednostki służb informacji i danych za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP), w przypadku awarii systemów, o których mowa w pkt 1, lub ich braku;

4) gromadzenie i przetwarzanie danych o połączeniach, w tym:

a) rejestrację faktu przekazania zapytania o informacje i dane z centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb do CP SCPR, wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

b) rejestrację faktu przekazania zapytania o informacje i dane z CP SCPR do PLI CBD, wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

c) rejestrację faktu przekazania odpowiedzi z informacjami i danymi z PLI CBD do CP SCPR, wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

d) rejestrację faktu przekazania odpowiedzi z informacjami i danymi z CP SCPR do centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb, wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji.

2. Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmuje okres 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło połączenie.

§ 7.
1. Infrastrukturę CP SCPR stanowią w szczególności pomieszczenia z urządzeniami wyposażone w sygnalizację włamania i napadu, kontrolę dostępu, sygnalizację pożarową, system gaszenia gazem, klimatyzację, ochronę przepięciową i rezerwowe zasilanie.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, lokalizuje się w sposób zapewniający ciągłość działania CP SCPR w przypadku braku zasilania w energię elektryczną, zagrożenia pożarem lub przerwania połączenia telekomunikacyjnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie lokalizacji PLI CBD wydanych na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy.

3. CP SCPR wyposażony jest w rozwiązania architektoniczne i teleinformatyczne, które zapewniają w szczególności:

1) zachowanie ciągłości funkcjonowania CP SCPR, w tym podczas prowadzenia prac serwisowych;

2) zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do jakiejkolwiek części CP SCPR;

3) zabezpieczenie przed możliwymi atakami, również w przypadku ataku przez sieć telekomunikacyjną.

§ 8.
Obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny CP SCPR realizuje podmiot wykonujący te zadania w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1.
§ 9.
1. Do organizacji i funkcjonowania własnych punktów centralnych utworzonych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 4–8.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają łącza telekomunikacyjne pomiędzy PLI CBD a własnym punktem centralnym.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »