| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

Na podstawie art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnić prowadzenie:

a) dokumentacji magazynowej oraz księgowej, związanej z przyjmowaniem oraz wydawaniem owoców miękkich przetwórcy owoców miękkich, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”,

b) ewidencji umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;”,

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazywać kopie umów, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1121/2009, wnioskującym o płatność do owoców miękkich;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przetwórca owoców miękkich ubiegający się o uzyskanie zatwierdzenia powinien:

1) zapewnić, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1121/2009, prowadzenie:

a) dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, związanej z przyjmowaniem oraz przetwarzaniem owoców miękkich,

b) ewidencji umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;

2) posiadać pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a;

3) posiadać, w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1121/2009:

a) obiekty, w których będą przetwarzane owoce miękkie,

b) urządzenia konieczne do przetwarzania owoców miękkich, umożliwiające prowadzenie pierwszego procesu przetwórstwa tych owoców, z zamiarem pozyskania produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) pierwszy proces przetwarzania owoców miękkich z zamiarem pozyskania jednego lub większej liczby produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr 1234/2007, lub przetwarzanie umożliwiające bezpośrednie pozyskanie jednego lub większej liczby tych produktów,

b) ewidencję umów sprzedaży półproduktów pozyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich, zawierającą informacje o produkcie lub produktach, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr 1234/2007, pozyskanych ze sprzedanych przez przetwórcę półproduktów – w przypadku gdy przetwórca dokonuje sprzedaży półproduktów uzyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich,”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »