| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 27 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710 i Nr 228, poz. 1517 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;”;

2) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom określonym w § 27a ust. 2.”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szkoleń w ramach wsparcia, o którym mowa w § 10 ust. 3 i 3a,”;

4) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, o którym mowa w § 10 ust. 3,”;

5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny”;

6) w § 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja może udzielić projektodawcy będącemu organizacją pracodawców lub organizacją związkową reprezentatywną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.4)) wsparcia z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców przez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, społecznej odpowiedzialności biznesu lub dokapitalizowanie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.5)) zakładowych funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Agencja może udzielić projektodawcy, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny realizowany na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projektodawca może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, o ile posiadają one łącznie z projektodawcą potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji tego projektu, przy czym wsparcie może być udzielone wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w § 15 ust. 1–4, § 16 ust. 1 oraz w § 16a ust. 1, mogą być ponoszone również przez te podmioty.”;

7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Projekt, o którym mowa w § 10 ust. 3a, może być realizowany na rzecz:

1) przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pracowników przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Projekty, o których mowa w § 10 ust. 1, 3 i 3a, są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”;

9) w § 16:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców, na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe lub doradcze w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, są wydatki wskazane w ust. 1 pkt 1, 1a i 2.”;

10) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o którym mowa w § 10 ust. 3a, zalicza się wydatki na:

1) prowadzenie szkoleń lub zakup usług szkoleniowych, w tym:

a) koszty kadry szkoleniowej,

b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy,

d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia i pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych,

e) koszty zakupu usługi szkoleniowej od podwykonawcy;

2) świadczenie usług doradczych lub zakup usług doradczych od podwykonawcy;

3) realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym:

a) wymianę pracowników, staże i wizyty studyjne,

b) adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innych państwach;

4) inne działania związane z wdrożeniem projektu innowacyjnego, w tym:

a) prowadzenie badań i analiz,

b) opracowanie wstępnej i ostatecznej wersji produktu finalnego projektu innowacyjnego,

c) opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego,

d) testowanie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego,

e) organizowanie działań upowszechniających produkt finalny, w szczególności organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, przygotowanie publikacji, opracowań i raportów, ich tłumaczenie i wydawanie;

5) pokrycie kosztów ogólnych, związanych ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na:

a) promocję projektu,

b) zarządzanie i obsługę projektu;

6) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli;

8) zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

9) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w szczególności na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6–9, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem z przeznaczeniem na projekt innowacyjny.”;

11) w § 17:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny nie zalicza się wydatków poniesionych:”,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Wielkość wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o którym mowa w § 10 ust. 3a, może wynieść do 100% dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 16a ust. 1.”,

c) uchyla się ust. 10 i 11;

12) w § 21:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jest zarejestrowany w zakresie świadczenia usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny w zakresie usług doradczych, oraz

2) zobowiąże się do:

a) świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi,

b) nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych objętych wsparciem,

c) nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych, o których mowa w ust. 2, chyba że działalność taka jest finansowana ze środków publicznych,

d) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 13a–14a, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,

e) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego i świadczeniu usług informacyjnych oraz doradczych dotyczących aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, zgodnie ze standardami w zakresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Świadczenie usług informacyjnych w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego nie wymaga zawarcia z usługobiorcą umowy w formie pisemnej.”;

13) w § 22:

a) w ust. 1:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi informacyjne lub doradcze;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których świadczone są usługi informacyjne lub doradcze;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli oraz pojazdów;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli oraz pojazdów;”,

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

„14a) zakup mebli lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

14b) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, z tytułu świadczonych przez niego usług doradczych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 13–14a, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 30, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wielkość wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i świadczenie usług informacyjnych może wynieść do 100% wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia poniesionych na ten cel.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wielkość wsparcia na świadczenie usług doradczych nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami usług doradczych a częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą korzystających z tych usług oraz 90% wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia przeznaczonych na ten cel.”;

14) w § 23 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz”;

15) w § 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz”;

16) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczek na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach

§ 27a. 1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję za pośrednictwem wykonawców w formie pożyczek udzielanych przez tych wykonawców pożyczkobiorcom na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach.

2. Pożyczkobiorcami mogą być osoby, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, niebędące przedsiębiorcami.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, odbywają się w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szkoleń, które ze względu na swoją specyfikę wymagają realizacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 27b. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach pożyczek, o których mowa w § 27a ust. 1, są wydatki na:

1) zakup usług szkoleniowych;

2) koszty egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, określonych uprawnień zawodowych lub tytułu zawodowego oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

3) koszty podróży i zakwaterowania pożyczkobiorców w związku z udziałem w szkoleniach;

4) koszty opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 w przypadku pożyczkobiorców samotnie wychowujących dzieci oraz koszty opieki nad osobami zależnymi od pożyczkobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za czas, w którym nie mogą sprawować opieki ze względu na udział w szkoleniach finansowanych ze środków pożyczki.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.”;

17) w § 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projektodawców – w zakresie projektów wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny;”;

18) w § 30 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie, w tym w szczególności zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych oraz aktualnych odpisów z właściwych rejestrów lub ewidencji,”;

19) w § 31 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w § 27a ust. 1 – do pożyczkobiorców, o których mowa w § 27a ust. 2”.

§ 2.
 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków składanych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »