REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 294 poz. 1736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 229, poz. 1502) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 grudnia 2011 r., pod numerem 2011/0653/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1736)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu wynosi:

Lp.

Rodzaj urządzenia technicznego

Parametry techniczne

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym

157,50

367,00

629,50

891,50

105,00

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym

118,50

276,50

474,00

671,00

79,00

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kotły parowe i cieczowe z wyłączeniem lp. 21)

powierzchnia ogrzewalna w m2 2)

do 5

powyżej 5 do 25

powyżej 25 do 125

powyżej 125 do 1000

za każde dalsze 500

2

Kotły parowe – sterylizatory

pojemność w m3

do 5

powyżej 5

3

Stałe zbiorniki ciśnieniowe3), 4)

pojemność w m3

do 7

powyżej 7 do 15

powyżej 15 do 25

powyżej 25 do 100

za każde dalsze 100

4

Zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe o ciśnieniu do 0,05 MPa do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 25

powyżej 25 do 100

powyżej 100 do 1000

za każde dalsze 1000

5

Zbiorniki sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych5), 6)

pojemność w m3

do 2

powyżej 2

6

Zbiorniki przenośne (z wyłączeniem butli i wiązek butli)

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 25

powyżej 25

7

Wytwornice acetylenu

ładunek karbidu w kg

do 2

powyżej 2 do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 50

za każde dalsze 50

8

Rurociągi parowe łączące kocioł z turbo generatorem w bloku

długość w m.b.

do 100

powyżej 100 do 250

powyżej 250 do 500

za każde dalsze 250

 

energetycznym

 

 

 

 

 

 

9

Rurociągi parowe łączące kotły z turbogeneratorami w systemach kolektorowych, w odcinkach:

1) kocioł – kolektor parowy,

2) kolektor parowy,

3) kolektor parowy – turbina

długość odcinka w m.b.

do 20

powyżej 20 do 100

powyżej 100

10

Rurociągi technologiczne, z wyłączeniem lp. 11, o średnicy nominalnej DN:

długość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)

 

 

 

 

 

1) powyżej DN 25 do DN 100,

 

do 100

powyżej 100 do 500

powyżej 500 do 2000

powyżej 2000

2) powyżej DN 100 do DN 350,

 

do 75

powyżej 75 do 400

powyżej 400 do 1500

powyżej 1500

3) powyżej DN 350

 

do 50

powyżej 50 do 250

powyżej 250 do 1000

powyżej 1000

11

Rurociągi technologiczne acetylenu

długość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)

do 100

powyżej 100

12

Rurociągi przesyłowe o średnicy nominalnej powyżej DN 25:7)

 

 

 

 

 

 

1) stalowe,

liczba punktów nadzorowanych (pomiarowych) rurociągu wg jego karty ewidencyjnej8)

do 10

powyżej 10 do 30

powyżej 30 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 20

2) z tworzyw sztucznych

długość rurociągu w km (według jego karty ewidencyjnej)

do 1

powyżej 1 do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10

 

 13

Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych:

 

 

 

 

 

 

1) w żegludze śródlądowej i morskiej,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

2) w ruchu drogowym:

 

 

 

 

 

 

a) pojazdy cysterny,

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

b) wiązki butli,

pojemność w m3

do 1

powyżej 1

c) pojazdy baterie,

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10

d) pozostałe

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

3) w transporcie multimodalnym:

 

 

 

 

 

 

a) kontenery cysterny,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25

b) wieloelementowe kontenery do gazu MEGC,

pojemność w m3

do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

c) pozostałe

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

14

Zbiorniki do transportu materiałów niewyszczególnionych w lp. 13:

 

 

 

 

 

 

1) w żegludze śródlądowej i morskiej,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

2) w ruchu drogowym

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

15

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

 

 

 

 

 

 

1) w ruchu kolejowym i drogowym oraz żegludze

liczba podłączeń

1

2 do 3

powyżej 3

 

śródlądowej i morskiej,

 

 

 

 

 

 

2) portowe ramiona przeładunkowe

wydajność w m3 na godzinę

do 50

powyżej 50 do 150

powyżej 150 do 300

powyżej 300 do 500

za każde dalsze 100

16

Wciągniki i wciągarki

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 100

za każde dalsze 50

17

Suwnice

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 50

18

Żurawie

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 8

powyżej 8 do 40

powyżej 40 do 100

za każde dalsze 50

19

Układnice

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

20

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

 

 

 

 

 

 

1) z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

2) pozostałe

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 8

powyżej 8 do 40

powyżej 40 do 100

za każde dalsze 50

21

Układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

22

Wyciągi towarowe i wyciągi statków

udźwig w tonach

do 0,5

powyżej 0,5 do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 50

za każde dalsze 50

23

Przeciągarki pojazdów szynowych

uciąg w tonach

do 5

powyżej 5 do 8

powyżej 8

24

Podesty ruchome z wyłączeniem lp.25

udźwig w tonach

do 0,315

powyżej 0,315 do 0,5

powyżej 0,5

25

Podesty ruchome załadowcze zamontowane

udźwig w tonach

do 1,5

powyżej 1,5

 

na pojazdach

 

 

 

 

 

 

26

Dźwignice lino-torowe

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10

27

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

udźwig w tonach

do 45

powyżej 45

28

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

wydajność w tonach na godzinę

do 100

powyżej 100 do 300

powyżej 300 do 500

powyżej 500 do 1000

za każde dalsze 500

29

Dźwigniki (podnośniki)

udźwig w tonach

do 3,5

powyżej 3,5 do 15

powyżej 15

30

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:

 

 

 

 

 

 

1) samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe,

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10 do 30

powyżej 30 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 50

2) pasażerskie

udźwig w kg/m2

do 50

powyżej 50 do 100

powyżej 100 do 300

powyżej 300 do 500

za każde dalsze 100

31

Dźwigi przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków z wyjątkiem dźwigów budowlanych i dźwigów przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych

liczba przystanków

do 2

powyżej 2 do 6

powyżej 6 do 12

powyżej 12 do 20

za każde dalsze 5

32

Dźwigi budowlane

udźwig w tonach

do 0,6

powyżej 0,6 do 1

powyżej 1

33

Urządzenia dostosowane wyłącznie do przemieszczania osób niepełnosprawnych9)

udźwig w kilogramach

do 350

powyżej 350

 

 34

Przenośniki kabinowe

liczba przystanków

do 5

powyżej 5 do 12

powyżej 12

35

Przenośniki z napędem mechanicznym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych

dopuszczalna liczba przemieszczanych osób

do 20

powyżej 20

36

Schody ruchome i chodniki ruchome

długość w m

do 6

powyżej 6

37

Koleje linowe:

1) o ruchu sezonowym:

liczba godzin

 

 

 

 

 

a) krzesełka 1-osobowe,

x 19

b) krzesełka wieloosobowe

x 23

2) o ruchu całorocznym:

 

 

 

 

 

 

a) towarowe

x 54

b) osobowe:

 

 

 

 

 

 

– kabinowe

x 54

– krzesełkowe:

 

 

 

 

 

 

– 1-osobowe

x 38

– wieloosobowe

x 46

38

Wyciągi narciarskie:

liczba godzin

 

 

 

 

 

1) o niskim prowadzeniu liny:

 

 

 

 

 

 

a) bez podpór,

x 5

b) z podporami

x 8

2) o wysokim prowadzeniu liny:

 

 

 

 

 

 

a) o długości do 750m z orczykiem:

 

 

 

 

 

 

– 1 osobowym

x 9

– 2 osobowym

x 10

b) o długości powyżej 750 m

x 11

39

Wyciągi saneczkowe:

liczba godzin

 

 

 

 

 

1) o długości do 300 m

x 8

2) o długości powyżej 300 m

x 12

 

 Lp.

Rodzaj Urządzenia Technicznego

Parametry techniczne

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym

147,50

344,50

590,50

836,50

 

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym

110,50

257,50

441,00

625,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

40

Zbiorniki do transportu materiałów w transporcie kolejowym:

 

 

 

 

 

 

1) cysterny wagonowe,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

2) wagony baterie,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 50

powyżej 50

3) pozostałe na podwoziu wagonowym

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

2. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego u przedsiębiorców uprawnionych do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń, wynosi:

– do 3 osób 314,50 zł,

– od 4 do 8 osób 944,00 zł,

– od 9 do 20 osób 2 307,50 zł,

– od 21 do 50 osób 4 300,50 zł,

– od 51 do 100 osób 6 293,50 zł,

– powyżej 100 osób 8 391,50 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych, wynosi: 1258,50 zł.

3. Opłata za wystawienie duplikatu lub wymianę zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu, wynosi: 52,50 zł.

4. Stawka za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, wynosi: 105,00 zł.

5. Opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi: 118,00 zł.

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych pobierana jest w wysokości 50 % opłaty rocznej określonej w pkt 2.

7. Za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego, związane z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, za jeden dzień pracy członka komisji uprawniającej jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin pracy i stawki godzinowej.

8. Opłata za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7, wynosi 105,00 zł za jedną osobogodzinę.

 

1), 5) Dla kotłów parowych i cieczowych oraz zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych:

– wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” pobiera się 10 % opłaty rocznej,

– eksploatowanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych, pobiera się 20 % opłaty rocznej.

2) Dla kotłów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

– dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2 p.o.

– dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m2 p.o.

– dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2 p.o.

3) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw do tankowania pojazdów na stacjach sprężania gazów węglowodorowych opłata roczna od pojedynczego zbiornika wynosi 38,00 zł.

4) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw hydroakumulatorów opłata roczna od pojedynczego zbiornika, przy zestawie powyżej czterech zbiorników, wynosi 97,50 zł.

6) Dla zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych znajdujących się pod dozorem ograniczonym opłata roczna wynosi 31,50 zł.

7) Dla rurociągów mieszanych stalowych i z tworzyw sztucznych o ich klasyfikacji decyduje rodzaj materiału dłuższego odcinka.

8) Punkt nadzorowany (pomiarowy) – miejsce na rurociągu lub nad rurociągiem podziemnym, w którym jest dokonywany pomiar lub ocena jakościowa wielkości charakteryzujących stan techniczny rurociągu.

9) Dla niepełnosprawnych osób fizycznych wykorzystujących urządzenie do przemieszczania na własne potrzeby: 17,7 % stawek wymienionych w kolumnach 4 i 5, odpowiednio – 21,00 zł i 49,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA