REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 229 poz. 1502

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za czynności jednostek dozoru technicznego ustala się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1. Ustala się opłatę roczną z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, w wysokości określonej w pkt 1 załącznika do rozporządzenia.

2. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku od eksploatującego urządzenie techniczne znajdujące się w ewidencji jednostek dozoru technicznego.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urządzenie techniczne w roku, w którym w wyniku badania odbiorczego wydano decyzję zezwalającą na eksploatację.

4. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urządzenie techniczne wycofane z eksploatacji. Wycofanie urządzenia technicznego z eksploatacji podlega pisemnemu zgłoszeniu przez eksploatującego to urządzenie do właściwej jednostki dozoru technicznego w terminie do dnia 15 grudnia poprzedzającego rok, za który pobierana będzie opłata roczna.

§ 3.
1. Opłatę roczną pobiera się od eksploatującego urządzenia techniczne znajdujące się w ewidencji jednostek dozoru technicznego za:

1) przeprowadzenie doraźnego badania kontrolnego urządzenia technicznego;

2) przeprowadzenie badania okresowego urządzenia technicznego, zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego;

3) przeprowadzenie kontroli prawidłowej eksploatacji urządzenia technicznego, w szczególności z zakresu obsługi i konserwacji;

4) wykonanie analizy awarii urządzeń technicznych niewymagających sporządzania specjalistycznych ekspertyz;

5) wystawianie ksiąg rewizyjnych i ich uaktualnianie w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych;

6) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;

7) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych;

8) konsultacje i porady techniczne dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

9) współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;

10) opiniowanie i współudział w opracowywaniu projektów norm przedmiotowych;

11) przeprowadzenie inspekcji urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych w zakresie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz sprawdzenie wydanych zaleceń;

12) interpretacje warunków technicznych dozoru technicznego.

2. Opłatę roczną z tytułu wykonywania dozoru technicznego u przedsiębiorcy uprawnionego do:

1) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń,

2) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych

– ustala się w wysokości określonej w pkt 2 załącznika do rozporządzenia.

3. Opłatę roczną pobiera się od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2, za:

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej;

2) przeprowadzanie inspekcji;

3) konsultacje i porady techniczne dla osób zajmujących się technologią, wykonawstwem i kontrolą;

4) sporządzanie wykazu i publikowanie informacji o przedsiębiorcach uprawnionych.

4. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku kalendarzowym na podstawie deklaracji przedsiębiorcy złożonej do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, za który pobierana będzie opłata. Niezłożenie deklaracji jest uważane za potwierdzenie prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie w roku następnym.

5. Opłaty rocznej, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się od przedsiębiorcy, który posiada system jakości, zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

§ 4.
1. Ustala się opłaty za sprawdzenie kwalifikacji:

1) kandydata na obsługującego lub konserwującego urządzenia techniczne (z wyłączeniem osób obsługujących urządzenia energetyczne) i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;

2) osoby napełniającej zbiorniki przenośne lub zbiorniki transportowe oraz zbiorniki transportowe służące do napędu pojazdów i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;

3) kandydata na spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza i wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego:

a) na podstawie egzaminu uprawniającego (w przypadku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza metali – dla jednej metody spajania),

b) na podstawie egzaminu związanego z rozszerzeniem zakresu lub przedłużeniem ważności uprawnienia (w przypadku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza metali – dla jednej metody spajania),

c) za przedłużenie ważności każdego posiadanego uprawnienia, na podstawie przedłożonych zapisów dotyczących jakości wykonywanych prac, bez sprawdzenia kwalifikacji spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza;

4) osoby wykonującej przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a także wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, na zasadach określonych w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

2. Opłaty za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu ustala się w wysokości określonej w pkt 3 załącznika do rozporządzenia.

§ 5.
1. Za czynności jednostek dozoru technicznego, niewymienione w § 3 ust. 1 i 3 oraz w § 4, ustala się stawkę za godzinę pracy, w wysokości określonej w pkt 4 załącznika do rozporządzenia.

2. Stawkę za godzinę pracy stosuje się w rozliczeniach za:

1) przeprowadzenie odbioru technicznego i uzupełniającego urządzenia technicznego u wytwórcy, łącznie ze sprawdzeniem dokumentacji;

2) przeprowadzenie badania odbiorczego i uzupełniającego urządzenia technicznego u eksploatującego, łącznie ze sprawdzeniem wymaganej dokumentacji;

3) przeprowadzenie badania doraźnego – eksploatacyjnego urządzenia technicznego;

4) uzgadnianie dokumentacji technicznej urządzenia w zakresie zgodności z przepisami i warunkami technicznymi dozoru technicznego;

5) wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych oraz do wykonywania napraw, modernizacji i chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń;

6) przeprowadzenie badania typu urządzenia technicznego oraz jego elementów;

7) wykonanie czynności związanych z dopuszczaniem urządzenia technicznego do obrotu;

8) przeprowadzenie specjalistycznych badań i ekspertyz dotyczących awarii urządzeń technicznych;

9) przeprowadzenie badania urządzeń zabezpieczających, bez jednoczesnego badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu;

10) przeprowadzenie odbioru technicznego materiałów hutniczych;

11) przeprowadzenie badania diagnostyczno-ekspertyzowego;

12) uznawanie technologii spawania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej;

13) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

3. Opłatę za czynności, o których mowa w ust. 2, oblicza się według stawki godzinowej, pomnożonej przez liczbę godzin zużytych w celu wykonania czynności (wraz z czasem dojazdu), oraz dolicza się koszty podróży służbowych.

4. Czas zużyty na wykonanie czynności składa się z czasu przeznaczonego na bezpośrednie wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego oraz czynności przygotowawczo-zakończeniowych poza miejscem pracy zleceniodawcy.

5. Za czynności jednostek dozoru technicznego oblicza się i pobiera opłatę jak za dwie godziny, choćby te czynności trwały krócej.

6. Przy obliczaniu opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.

§ 6.
1. Opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego ulegają zwiększeniu z tytułu prac wykonywanych na zlecenie przedsiębiorcy krajowego:

1) w niedziele, święta, dni wolne od pracy i w porze nocnej – o 100 %;

2) za granicą – o 50 %.

2. Za przestoje w czasie wykonywania czynności jednostek dozoru technicznego, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy, pobiera się opłatę według obowiązującej stawki godzinowej za każdą pełną godzinę przestoju.

3. Za nieprzeprowadzone lub tylko częściowo przeprowadzone czynności jednostek dozoru technicznego z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy pobiera się pełną opłatę jak za zrealizowaną czynność według stawki przewidzianej dla danej czynności.

§ 7.
1. Za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego ustala się opłatę w wysokości określonej w pkt 5 załącznika do rozporządzenia.

2. Za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych, dokonywania napraw lub modernizacji urządzeń oraz dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych ustala się opłatę w wysokości 50 % opłaty rocznej określonej w pkt 2 załącznika do rozporządzenia.

§ 8.
1. Za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, stanowiących przedmiot eksportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych ustala się opłaty w wysokości określonej w pkt 6 załącznika do rozporządzenia.

2. Za wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego, związanych z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, pobiera się opłatę za jeden dzień pracy komisji uprawniającej, w wysokości określonej w pkt 7 załącznika do rozporządzenia, przy czym przedsiębiorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania komisji.

3. Za wykonanie czynności jednostek dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, innych niż wymienione w ust. 2, ustala się opłatę w wysokości określonej w pkt 8 załącznika do rozporządzenia, przy czym przedsiębiorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki: w z. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762, z 2002 r. Nr 221, poz. 1860, z 2003 r. Nr 217, poz. 2136, z 2004 r. Nr 273, poz. 2707, z 2005 r. Nr 261, poz. 2185 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 156), które utraciło moc z dniem 11 lipca 2010 r.


Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 1502)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu wynosi:

Lp.

Rodzaj urządzenia technicznego

Parametry techniczne

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym

149,85

349,65

599,40

849,15

99,90

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym

112,80

263,20

451,20

639,20

75,20

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kotły parowe i cieczowe z wyłączeniem
lp. 21)

powierzchnia ogrzewalna w m2 2)

do 5

powyżej 5
do 25

powyżej 25
do 125

powyżej 125
do 1 000

za każde
dalsze 500

2

Kotły parowe-sterylizatory

pojemność w m3

do 5

powyżej 5

3

Stałe zbiorniki ciśnieniowe3) 4)

pojemność w m3

do 7

powyżej 7
do 15

powyżej 15
do 25

powyżej 25
do 100

za każde
dalsze 100

4

Zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe
o ciśnieniu do 0,05 MPa do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych

pojemność w m3

do 5

powyżej 5
do 25

powyżej 25
do 100

powyżej 100
do 1 000

za każde
dalsze 1 000

5

Zbiorniki sprężonego powietrza
w pojazdach szynowych
i samochodowych5) 6)

pojemność w m3

do 2

powyżej 2

6

Zbiorniki przenośne
(z wyłączeniem butli i wiązek butli)

pojemność w m3

do 5

powyżej 5
do 25

powyżej 25

7

Wytwornice acetylenu

ładunek karbidu w kg

do 2

powyżej 2
do 5

powyżej 5
do 10

powyżej 10
do 50

za każde
dalsze 50

8

Rurociągi parowe łączące kocioł
z turbogeneratorem w bloku energetycznym

długość w m.b.

do 100

powyżej 100
do 250

powyżej 250
do 500

za każde
dalsze 250

9

Rurociągi parowe łączące kotły
z turbogeneratorami w systemach kolektorowych, w odcinkach:

1) kocioł-kolektor parowy,
2) kolektor parowy,
3) kolektor parowy-turbina

długość odcinka w m.b.

do 20

powyżej 20
do 100

powyżej 100

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Rurociągi technologiczne, z wyłączeniem lp. 11, o średnicy nominalnej DN:

długość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)

 

 

 

 

 

 

1) powyżej DN 25 do DN 100,

 

do 100

powyżej 100 do 500

powyżej 500 do 2 000

powyżej 2 000

 

2) powyżej DN 100 do DN 350,

 

do 75

powyżej 75 do 400

powyżej 400 do 1 500

powyżej 1 500

 

3) powyżej DN 350

 

do 50

powyżej 50 do 250

powyżej 250 do 1 000

powyżej 1 000

11

Rurociągi technologiczne acetylenu

długość rurociągu w m.b. (według jego karty ewidencyjnej)

do 100

powyżej 100

12

Rurociągi przesyłowe o średnicy nominalnej powyżej DN 25:7)

 

 

 

 

 

 

 

1) stalowe.

liczba punktów nadzorowanych (pomiarowych) rurociągu według jego karty ewidencyjnej8)

do 10

powyżej 10 do 30

powyżej 30 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 20

 

2) z tworzyw sztucznych

długość rurociągu w km (według jego karty ewidencyjnej)

do 1

powyżej 1 do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10

13

Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych:

 

 

 

 

 

 

 

1) w żegludze śródlądowej i morskiej.

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

 

2) w ruchu drogowym:

 

 

 

 

 

 

 

a) pojazdy cysterny,

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

b) wiązki butli,

pojemność w m3

do 1

powyżej 1

 

c) pojazdy baterie,

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10

 

d) pozostałe

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

3) w transporcie multimodalnym:

 

 

 

 

 

 

 

a) kontenery cysterny,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25

 

b) wieloelementowe kontenery do gazu MEGC,

pojemność w m3

do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

c) pozostałe

pojemność w m3

do 3

powyżej 3 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

1

2

3

4

5

6

7

8

14

Zbiorniki do transportu materiałów niewyszczególnionych w lp. 13:

 

 

 

 

 

 

 

1) w żegludze śródlądowej i morskiej.

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

 

2) w ruchu drogowym

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

15

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

 

 

 

 

 

 

 

1) w ruchu kolejowym i drogowym oraz żegludze śródlądowej i morskiej,

liczba podłączeń

1

2 do 3

powyżej 3

 

2) portowe ramiona przeładunkowe

wydajność w m3 na godzinę

do 50

powyżej 50 do 150

powyżej 150 do 300

powyżej 300 do 500

za każde dalsze 100

16

Wciągniki i wciągarki

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 100

za każde dalsze 50

17

Suwnice

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 50

18

Żurawie

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 8

powyżej 8 do 40

powyżej 40 do 100

za każde dalsze 50

19

Układnice

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

20

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

 

 

 

 

 

 

 

1) z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

 

2) pozostałe

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 8

powyżej 8 do 40

powyżej 40 do 100

za każde dalsze 50

21

Układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

22

Wyciągi towarowe i wyciągi statków

udźwig w tonach

do 0,5

powyżej 0,5 do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 50

za każde dalsze 50

23

Przeciągarki pojazdów szynowych

uciąg w tonach

do 5

powyżej 5 do 8

powyżej 8

24

Podesty ruchome z wyłączeniem lp. 25

udźwig w tonach

do 0,315

powyżej 0,315 do 0,5

powyżej 0,5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Podesty ruchome załadowcze zamontowane na pojazdach

udźwig w tonach

do 1,5

powyżej 1,5

26

Dźwignice lino-torowe

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10

27

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

udźwig w tonach

do 45

powyżej 45

28

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

wydajność w tonach na godzinę

do 100

powyżej 100 do 300

powyżej 300 do 500

powyżej 500 do 1 000

za każde dalsze 500

29

Dźwigniki (podnośniki)

udźwig w tonach

do 3,5

powyżej 3,5 do 15

powyżej 15

30

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:

 

 

 

 

 

 

 

1) samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe.

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10 do 30

powyżej 30 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 50

 

2) pasażerskie

udźwig w kg/m2

do 50

powyżej 50 do 100

powyżej 100 do 300

powyżej 300 do 500

za każde dalsze 100

31

Dźwigi przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków, z wyjątkiem dźwigów budowlanych i dźwigów przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych

ilość przystanków

do 2

powyżej 2 do 6

powyżej 6 do 12

powyżej 12 do 20

za każde dalsze 5

32

Dźwigi budowlane

udźwig w tonach

do 0,6

powyżej 0,6 do 1

powyżej 1

33

Urządzenia dostosowane wyłącznie do przemieszczania osób niepełnosprawnych9)

udźwig w kilogramach

do 350

powyżej 350

34

Przenośniki kabinowe

ilość przystanków

do 5

powyżej 5 do 12

powyżej 12

35

Przenośniki z napędem mechanicznym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych

dopuszczalna liczba przemieszczanych osób

do 20

powyżej 20

36

Schody ruchome i chodniki ruchome

długość w m

do 6

powyżej 6

37

Koleje linowe:

liczba godzin

 

 

 

 

 

 

1) o ruchu sezonowym:

 

 

 

 

 

 

 

a) krzesełka 1-osobowe

x 19

 

b) krzesełka wieloosobowe

x 23

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2) o ruchu całorocznym:

 

 

 

 

 

 

 

a) towarowe

x 54

 

b) osobowe

 

 

 

 

 

 

 

– kabinowe

x 54

 

– krzesełkowe:

 

 

 

 

 

 

 

– 1-osobowe

x 38

 

– wieloosobowe

x 46

38

Wyciągi narciarskie:

liczba godzin

 

 

 

 

 

 

1) o niskim prowadzeniu liny:

 

 

 

 

 

 

 

a) bez podpór

x 5

 

b) z podporami

x 8

 

2) o wysokim prowadzeniu liny:

 

 

 

 

 

 

 

a) o długości do 750 m z orczykiem:

 

 

 

 

 

 

 

– 1-osobowym

x 9

 

– 2-osobowym

x 10

 

b) o długości powyżej 750 m

x 11

39

Wyciągi saneczkowe:

liczba godzin

 

 

 

 

 

 

1) o długości do 300 m,

x 8

 

2) o długości powyżej 300 m

x 12

 

Lp.

Rodzaj urządzenia technicznego

Parametry techniczne

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym

140,60

328,10

562,40

796,70

93,70

Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym

105,10

245,10

420,20

595,30

70,00

1

2

3

4

5

6

7

8

40

Zbiorniki do transportu materiałów w transporcie kolejowym:

 

 

 

 

 

 

 

1) cysterny wagonowe,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 65

powyżej 65

 

2) wagony baterie,

pojemność w m3

do 25

powyżej 25 do 50

powyżej 50

 

3) pozostałe na podwoziu wagonowym

pojemność w m3

do 5

powyżej 5 do 10

powyżej 10 do 25

powyżej 25

 

2. Oplata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego u przedsiębiorców uprawnionych do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem, naprawą lub modernizacją urządzeń, wynosi:

– do 3 osób

299,70 zł,

– od 4 do 8 osób

899,10 zł,

– od 9 do 20 osób

2 197,80 zł,

– od 21 do 50 osób

4 095,90 zł,

– od 51 do 100 osób

5 994,00 zł,

– powyżej 100 osób

7 992,00 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych, wynosi: 1 198,80 zł.

3. Opłata za wystawienie duplikatu lub wymianę zaświadczenia kwalifikacyjnego obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu, wykonującemu przeróbkę plastyczną lub obróbkę cieplną lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu, wynosi: 49,95 zł.

4. Stawka za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, wynosi: 99,90 zł.

5. Opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi: 112,30 zł.

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych pobierana jest w wysokości 50 % opłaty rocznej określonej w pkt 2.

7. Za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego, związane z uprawnianiem przedsiębiorców zagranicznych, za jeden dzień pracy członka komisji uprawniającej jest pobierana opłata w wysokości stanowiącej iloczyn ilości godzin pracy i stawki godzinowej.

8. Oplata za czynności wykonane przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsiębiorcy zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7, wynosi 99,90 zł za jedną osobogodzinę.

 

1), 5) Dla kotłów parowych i cieczowych oraz zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych:

– wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” pobiera się 10 % opłaty rocznej,

– eksploatowanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych, pobiera się 20 % opłaty rocznej.

2) Dla kotłów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

– dla kotłów olejowych lub gazowych

1 KW = 0,05 m2 p.o.

– dla kotłów gazowych kondensacyjnych

1 KW = 0,07 m2 p.o.

– dla kotłów elektrycznych

1 KW = 0,1 m2 p.o.

3) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw do tankowania pojazdów na stacjach sprężania gazów węglowodorowych opłata roczna od pojedynczego zbiornika wynosi 36 zł.

4) Dla zbiorników o pojemności do 150 dm3 tworzących zestaw hydroakumulatorów opłata roczna od pojedynczego zbiornika, przy zestawie powyżej czterech zbiorników, wynosi 92,70 zł.

6) Dla zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych znajdujących się pod dozorem ograniczonym opłata roczna wynosi 30 zł.

7) Dla rurociągów mieszanych stalowych i z tworzyw sztucznych o ich klasyfikacji decyduje rodzaj materiału dłuższego odcinka.

8) Punkt nadzorowany (pomiarowy) – miejsce na rurociągu lub nad rurociągiem podziemnym, w którym jest dokonywany pomiar lub ocena jakościowa wielkości charakteryzujących stan techniczny rurociągu.

9) Dla niepełnosprawnych osób fizycznych wykorzystujących urządzenie do przemieszczania dla własnych potrzeb: 17,7 % stawek wymienionych w kolumnach 4 i 5, odpowiednio – 20 zł i 46,60 zł.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA