reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.,

sporządzony w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 2 maja 1996 r. został sporządzony w Londynie Protokół zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA MORSKIE Z 1976 R.

sporządzony w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

STRONY NINIEJSZEGO PROTOKOŁU,

ZWAŻYWSZY, że pożądanym jest zmienić Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzoną w Londynie, w dniu 19 listopada 1976 r., w celu zapewnienia większego odszkodowania oraz ustanowienia uproszczonej procedury aktualizacji kwot ograniczenia,

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł 1 [Definicje]

W rozumieniu niniejszego Protokołu:

1. „Konwencja” oznacza Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.

2. „Organizacja” oznacza Międzynarodową Organizację Morską.

3. „Sekretarz Generalny” oznacza Sekretarza Generalnego Organizacji.

Artykuł 2 [Zmiana artykułu 3 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

Artykuł 3 litera a) Konwencji otrzymuje brzmienie:

a) roszczeń z tytułu ratownictwa, łącznie z wszelkimi, przysługującymi w stosownych przypadkach roszczeniami z tytułu specjalnego wynagrodzenia, o których mowa w artykule 14 Międzynarodowej Konwencji o ratownictwie morskim z 1989 r. wraz ze zmianami, lub udziału w awarii wspólnej.

Artykuł 3 [Zmiana artykułu 6 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

Artykuł 6, ustęp 1 Konwencji otrzymuje brzmienie:

1. Granice odpowiedzialności dla roszczeń innych niż wymienione w artykule 7, wynikłych z każdego odrębnego zdarzenia, powinny być obliczone następująco:

a) w odniesieniu do roszczeń z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała:

i) 2 miliony jednostek obliczeniowych dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 000 ton,

ii) dla statku o większym tonażu następujące kwoty dodane do wymienionej w i):

za każdą tonę od 2 001 do 30 000 ton – 800 jednostek obliczeniowych;

za każdą tonę od 30 001 do 70 000 ton – 600 jednostek obliczeniowych; oraz

za każdą tonę ponad 70 000 ton – 400 jednostek obliczeniowych,

b) w odniesieniu do wszelkich innych roszczeń:

i) 1 milion jednostek obliczeniowych dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 000 ton,

ii) dla statku o większym tonażu następujące kwoty dodane do wymienionej w i):

za każdą tonę od 2 001 do 30 000 ton – 400 jednostek obliczeniowych;

za każdą tonę od 30 001 do 70 000 ton – 300 jednostek obliczeniowych; oraz

za każdą tonę ponad 70 000 ton – 200 jednostek obliczeniowych.

Artykuł 4 [Zmiana artykułu 7 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

Artykuł 7, ustęp 1 Konwencji otrzymuje brzmienie:

1. W odniesieniu do roszczeń wynikłych z każdego odrębnego zdarzenia, z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała pasażerów statku, granicę odpowiedzialności właściciela statku stanowi kwota 175 000 jednostek obliczeniowych pomnożona przez liczbę pasażerów, do której przewożenia statek jest uprawniony zgodnie z certyfikatem okrętowym.

Artykuł 5 [Zmiana artykułu 8 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

Artykuł 8, ustęp 2 Konwencji otrzymuje brzmienie:

2. Niezależnie od powyższego, te państwa, które nie są członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i których prawo nie zezwala na stosowanie przepisów ustępu 1, mogą w czasie podpisywania bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo w czasie ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, albo też w dowolnym późniejszym terminie oświadczyć, że granice odpowiedzialności przewidziane w niniejszej Konwencji, stosowane na ich obszarach, będą ustalane następująco:

a) w odniesieniu do artykułu 6 ustęp 1 litera a) kwota:

i) 30 milionów jednostek walutowych – dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 000 ton;

ii) dla statku o większym tonażu następujące kwoty dodane do wymienionej w i):

za każdą tonę od 2 001 do 30 000 ton – 12 000 jednostek walutowych;

za każdą tonę od 30 001 do 70 000 ton – 9 000 jednostek walutowych; oraz

za każdą tonę ponad 70 000 ton – 6 000 jednostek walutowych; oraz

b) w odniesieniu do artykułu 6 ustęp 1 litera b) kwota:

i) 15 milionów jednostek walutowych – dla statku o tonażu nie przekraczającym 2 000 ton;

ii) dla statku o większym tonażu następujące kwoty dodane do wymienionej w i):

za każdą tonę od 2 001 do 30 000 ton – 6 000 jednostek walutowych;

za każdą tonę od 30 001 do 70 000 ton – 4 500 jednostek walutowych; oraz

za każdą tonę ponad 70 000 ton – 3 000 jednostek walutowych; oraz

c) w odniesieniu do artykułu 7 ustęp 1 kwota 2 625 000 jednostek walutowych, pomnożona przez liczbę pasażerów, do której przewożenia statek jest uprawniony zgodnie ze swoim certyfikatem.

Ustępy 2 i 3 artykułu 6 stosuje się odpowiednio do liter a) i b) niniejszego ustępu.

Artykuł 6 [Zmiana artykułu 15 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

W artykule 15 Konwencji dodaje się ustęp 3bis:

3bis. Niezależnie od granic odpowiedzialności, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, Państwo-Strona może regulować szczególnymi przepisami prawa wewnętrznego zasady odpowiedzialności, które będą miały zastosowanie do roszczeń z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała pasażerów statku, z tym zastrzeżeniem, że granica odpowiedzialności nie może być niższa niż określona w artykule 7 ustęp 1. Państwo-Strona, które skorzysta z możliwości, o której mowa w niniejszym ustępie, zawiadomi Sekretarza Generalnego o przyjętych granicach odpowiedzialności albo o braku ich istnienia.

Artykuł 7 [Zmiana artykułu 18 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia]

Artykuł 18 ustęp 1 Konwencji otrzymuje brzmienie:

1. Każde Państwo może w czasie podpisania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia lub w każdym innym późniejszym czasie, zastrzec sobie prawo do:

a) wyłączenia stosowania artykułu 2 ustępu 1 liter d) i e);

b) wyłączenia roszczeń z tytułu poniesienia szkód w rozumieniu Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r., bądź jakiejkolwiek jej zmiany lub protokołu do tej Konwencji.

Nie są dopuszczalne żadne inne zastrzeżenia do merytorycznych postanowień niniejszej Konwencji.

Artykuł 8 [Zmiany granic]

Zmiany granic

1. Na wniosek co najmniej połowy, jednak w żadnym wypadku nie mniej niż sześciu Państw-Stron niniejszego Protokołu, propozycje wprowadzenia zmian granic odpowiedzialności, wskazanych w artykule 6 ustęp 1, w artykule 7 ustęp 1 oraz w artykule 8 ustęp 2 Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem są przekazywane przez Sekretarza Generalnego wszystkim członkom Organizacji oraz wszystkim Umawiającym się Państwom.

2. Każda zmiana zaproponowana i podana do wiadomości w sposób określony powyżej zostanie przedłożona do rozpatrzenia Komitetowi Prawnemu Organizacji (Komitetowi Prawnemu) najpóźniej sześć miesięcy od chwili podania do wiadomości.

3. Państwa będące stronami Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem, bez względu na to, czy są członkami Organizacji, mają prawo do uczestnictwa w obradach Komitetu Prawnego, mających na celu rozpatrzenie i przyjęcie zmian.

4. Zmiany będą przyjęte większością dwóch trzecich głosów Umawiających się Państw-Stron Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem, obecnych i głosujących w ramach Komitetu Prawnego, powiększonego zgodnie z postanowieniami ustępu 3, pod warunkiem, że w momencie głosowania obecna jest co najmniej połowa Umawiających się Państw-Stron Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem.

5. Podczas prac nad propozycją wprowadzenia zmian granic odpowiedzialności, Komitet Prawny uwzględnia występowanie zdarzeń, w szczególności zaś wielkość szkód z nich wynikających, zmiany wartości monetarnych, jak również wpływ proponowanych zmian na koszty ubezpieczenia.

6. a) Żadna zmiana granic odpowiedzialności, zgodnie z niniejszym artykułem, nie może być rozważona przed upływem pięciu lat od momentu otwarcia Protokołu do podpisu, ani przed upływem pięciu lat od momentu wejścia w życie poprzednich zmian dokonanych zgodnie z niniejszym artykułem.

b) Żadna granica odpowiedzialności nie może zostać zwiększona w stopniu przekraczającym kwotę odpowiadającą granicy określonej w Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem, zwiększoną o sześć procent rocznie i obliczoną według metody składanej, począwszy od dnia otwarcia do podpisu niniejszego Protokołu.

c) Żadna granica odpowiedzialności nie może zostać zwiększona w taki sposób, że będzie przekraczała kwotę odpowiadającą granicy określonej w Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem, pomnożoną przez trzy.

7. Każda zmiana przyjęta zgodnie z ustępem 4 będzie podawana do wiadomości przez Organizację wszystkim Umawiającym się Państwom-Stronom. Zmianę uznaje się za przyjętą po upływie osiemnastu miesięcy od chwili podania do wiadomości, o ile we wspomnianym okresie nie mniej niż jedna czwarta państw stanowiących Umawiające się Państwa-Strony podczas przyjęcia zmian nie poinformowała Sekretarza Generalnego, że nie akceptuje zmian, w którym to przypadku zmiany zostają wycofane i nie mają mocy obowiązującej.

8. Zmiany uznane za przyjęte zgodnie z ustępem 7, wchodzą w życie osiemnaście miesięcy od momentu ich przyjęcia.

9. Wszystkie Umawiające się Państwa są związane zmianami, o ile nie wypowiedzą niniejszego Protokołu zgodnie z artykułem 12 ustępami 1 i 2, co najmniej sześć miesięcy przed wejściem w życie zmian. Wypowiedzenie nabiera mocy w momencie wejścia zmian w życie.

10. Jeżeli zmiana została przyjęta, ale nie upłynął jeszcze okres osiemnastu miesięcy na jej akceptację, Państwo, które staje się Umawiającą się Stroną w tym okresie, jest związane zmianą, jeśli wejdzie ona w życie. Państwo, które staje się Umawiającą się Stroną po wspomnianym okresie, jest związane zmianą, która została przyjęta zgodnie z ustępem 7. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Państwo staje się związane zmianą z chwilą wejścia tej zmiany w życie bądź z chwilą wejścia niniejszego Protokołu w życie w stosunku do tego Państwa, jeśli następuje to później.

Artykuł 9 [Postanowienia Protokołu w odniesieniu do Konwencji]

1. Konwencja oraz niniejszy Protokół są rozumiane i interpretowane przez Strony niniejszego Protokołu w całości, jako jeden dokument.

2. Państwo, które jest Stroną niniejszego Protokołu, ale nie będące Stroną Konwencji, jest związane postanowieniami Konwencji zmienionej niniejszym Protokołem względem innych Państw będących Stronami niniejszego Protokołu, jednak nie jest związane postanowieniami Konwencji względem Państw, które są Stronami wyłącznie samej Konwencji.

3. Konwencja, zmieniona niniejszym Protokołem, ma zastosowanie wyłącznie do roszczeń powstałych w wyniku zdarzeń, które zaistniały po wejściu w życie niniejszego Protokołu, w stosunku do każdego z Państw-Stron tego Protokołu.

4. Żadne z postanowień niniejszego Protokołu nie narusza obowiązków Państwa, które jest Stroną zarówno Konwencji, jak i niniejszego Protokołu, względem Państwa, które jest Stroną Konwencji, ale nie będącego Stroną niniejszego Protokołu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10 [Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie]

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu przez wszystkie Państwa w siedzibie Organizacji od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r.

2. Każde z Państw może wyrazić swoją zgodę na związanie się niniejszym Protokołem przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia; albo

b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, a następnie ratyfikowanie, przyjęcie lub zatwierdzenie; albo

c) przystąpienie.

3. Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie nastąpi przez złożenie odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu.

4. Każdy dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożony po wejściu w życie zmiany do Konwencji, zmienionej niniejszym Protokołem, będzie uważany za mający zastosowanie do tak zmienionej Konwencji wraz z tego typu zmianą.

Artykuł 11 [Wejście w życie]

Wejście w życie

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie z upływem dziewięćdziesięciu dni od daty, w której dziesięć Państw wyrazi zgodę na związanie się tym Protokołem.

2. W odniesieniu do każdego Państwa, które wyrazi zgodę na związanie się niniejszym Protokołem po spełnieniu warunków poprzedzających wejście w życie Protokołu, wymienionych w ustępie 1, wejdzie on w życie z upływem dziewięćdziesięciu dni od daty wyrażenia takiej zgody.

Artykuł 12 [Wypowiedzenie]

Wypowiedzenie

1. Niniejszy Protokół może być wypowiedziany przez każde Państwo-Stronę, w każdym czasie po dacie jego wejścia w życie wobec tego Państwa-Strony.

2. Wypowiedzenie nabiera mocy przez złożenie dokumentu wypowiedzenia Sekretarzowi Generalnemu.

3. Wypowiedzenie nabiera mocy z upływem dwunastu miesięcy od jego złożenia Sekretarzowi Generalnemu lub takiego dłuższego okresu, który może być wymieniony w dokumencie wypowiedzenia.

4. W stosunkach pomiędzy Państwami-Stronami niniejszego Protokołu, wypowiedzenie Konwencji przez jakiekolwiek z nich, zgodnie z jej artykułem 19, nie będzie w żaden sposób interpretowane jako wypowiedzenie Konwencji, zmienionej niniejszym Protokołem.

Artykuł 13 [Rewizja i poprawki]

Rewizja i poprawki

1. Organizacja może zwołać konferencję, w celu rewizji lub poprawienia niniejszego Protokołu.

2. Organizacja zwoła konferencję Umawiających się Stron niniejszego Protokołu w celu jego rewizji lub poprawienia na wniosek nie mniej niż jednej trzeciej Umawiających się Stron.

Artykuł 14 [Depozytariusz]

Depozytariusz

1. Niniejszy Protokół oraz wszelkie zmiany przyjęte stosownie do artykułu 8 zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu.

2. Sekretarz Generalny:

a) zawiadomi wszystkie Państwa, które podpiszą lub przystąpią do niniejszego Protokołu o:

(i) każdym nowym podpisaniu lub złożeniu dokumentu, łącznie z datami;

(ii) każdym oświadczeniu lub zawiadomieniu, o którym mowa w artykule 8 ustęp 2 Konwencji, zmienionej niniejszym Protokołem oraz w artykule 8 ustęp 4 Konwencji;

(iii) dniu wejścia w życie niniejszego Protokołu;

(iv) każdej propozycji wprowadzenia zmiany granic, złożonej stosownie do artykułu 8 ustęp 1;

(v) każdej zmianie przyjętej zgodnie z artykułem 8 ustęp 4;

(vi) każdej zmianie uznanej za przyjętą zgodnie z artykułem 8 ustęp 7, łącznie z datą wejścia tej zmiany w życie zgodnie z ustępami 8 i 9 tego artykułu;

(vii) złożeniu każdego dokumentu wypowiedzenia niniejszego Protokołu, łącznie z datą złożenia oraz o dniu, w którym nabiera ono mocy;

b) przekaże należycie poświadczone odpisy Protokołu wszystkim Państwom, które go podpisały oraz wszystkim Państwom, które do niego przystąpią.

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Protokołu, jego tekst zostanie przesłany przez Sekretarza Generalnego do Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu rejestracji i publikacji zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15 [Języki]

Języki

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym egzemplarzu w językach arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, z których każdy tekst jest jednakowo autentyczny.

SPORZĄDZONO W LONDYNIE drugiego dnia maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy Protokół.

Wersja obocjęzyczna

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu,

– będzie on niezmiennie zachowywany, z uwzględnieniem następującego zastrzeżenia: „Zgodnie z artykułem 18 (1) (a) oraz (b) Konwencji z 1976 r. zmienionej Protokołem z 1996 r., Rzeczpospolita Polska wyłącza stosowanie artykułu 2 (1) (d) i (e) oraz roszczenia z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. lub jakiejkolwiek jej zmiany bądź protokołu do tej Konwencji, które powstaną w związku z wydarzeniami, które będą mieć miejsce po wejściu w życie przedmiotowej Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 października 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama