| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.
§ 2.
Wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 1, zawierają się w przedziale 1,0–3,0.
§ 3.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, określa wskaźniki kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastosowaniem wskaźników kosztochłonności poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. Jeżeli efekty kształcenia odnoszą się do więcej niż jednej dziedziny, są uwzględniane procentowe udziały, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Wykaz wskaźników kosztochłonności poszczególnych dziedzin nauki i sztuki w obszarach wiedzy stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Do określenia wskaźnika kosztochłonności kierunku studiów, o którym mowa w ust. 1, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

§ 4.
1. Minister określa wskaźniki kosztochłonności dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3)). Jeżeli studia doktoranckie odnoszą się do więcej niż jednej dziedziny, są uwzględniane procentowe udziały, w jakich ich program odnosi się do poszczególnych dziedzin, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Do określenia wskaźnika kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach, o którym mowa w ust. 1, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się studia doktoranckie. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

§ 5.
Nowe wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2, w danym roku są określane nie później niż do dnia 15 lutego danego roku, odrębnie dla prowadzonych przez uczelnie:

1) poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

2) stacjonarnych studiów doktoranckich

– i ogłaszane niezwłocznie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 6.
1. W celu określenia wskaźników kosztochłonności, o których mowa w § 5 pkt 1, rektor uczelni, w skład której wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna podejmująca kształcenie na podstawie art. 11 ust. 1 lub art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, przedkłada ministrowi informację obejmującą w szczególności:

1) nazwę uruchamianego kierunku;

2) opis efektów kształcenia, wraz z planem studiów i programem kształcenia;

3) dziedzinę lub dziedziny, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy.

3. W przypadku dokonania w programie kształcenia zmian zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS, po ostatnim określeniu wskaźników kosztochłonności, należy przedłożyć informację, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy.

4. Zmiany programu kształcenia niewymagające zgody ministra na prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o których mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445), nie powodują zmiany wskaźnika kosztochłonności kierunku.

5. Do studiów prowadzonych przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne oraz jednostki organizacyjne związku uczelni stosuje się przepisy ust. 1–4.

§ 7.
1. W celu określenia wskaźników kosztochłonności, o których mowa w § 4 ust. 2, rektor uczelni, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna uczelni rozpoczynająca prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich, których program odnosi się do więcej niż jednej dziedziny nauki i sztuki określonej w załączniku do rozporządzenia, przedkłada ministrowi informację obejmującą w szczególności:

1) nazwę uruchamianych stacjonarnych studiów doktoranckich;

2) program stacjonarnych studiów doktoranckich wraz z procentowo określonym udziałem poszczególnych dziedzin, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi nie później niż do dnia 31 października roku, w którym rozpoczyna się prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich.

§ 8.
Dla pierwszego roku studiów stacjonarnych, na których studiuje student przed przyjęciem na kierunek studiów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, określa się wskaźnik kosztochłonności równy 1,0.
§ 9.
1. Jeżeli uczelnia nie przedłoży informacji o nowo utworzonym kierunku studiów stacjonarnych w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy lub informacji o uruchomieniu stacjonarnych studiów doktoranckich w terminie określonym w § 7 ust. 2, stosuje się dla danego kierunku studiów lub studiów doktoranckich wskaźnik kosztochłonności ks1 = 1,0. Określenie wskaźnika kosztochłonności, zgodnie z § 3 lub § 4, nastąpi po przedłożeniu przez uczelnię tych informacji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego roku.

2. Informacja o nowo określonym wskaźniku kosztochłonności zostanie ogłoszona w sposób określony w § 5.

§ 10.
1. Do określenia wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wskaźniki określone na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Do kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, dla których nie określono wskaźników kosztochłonności w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), stosuje się wskaźniki kosztochłonności określone:

1) dla makrokierunków oraz studiów międzykierunkowych, przy uwzględnieniu:

a) średniej wskaźników kosztochłonności kierunków wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych,

b) zasady, że ustalona średnia zaokrąglana jest w dół do najbliższej wartości należącej do zbioru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0);

2) dla kierunków niebędących makrokierunkami oraz studiami międzykierunkowymi, przy uwzględnieniu:

a) przedmiotów wchodzących w skład kierunku,

b) ogólnej liczby godzin zajęć,

c) przewidywanej liczby studentów na danym kierunku studiów stacjonarnych,

d) porównania z kierunkami już istniejącymi o podobnych treściach kształcenia.

3. Jeżeli nowo utworzony kierunek, makrokierunek lub studia międzykierunkowe, o których mowa w ust. 2, jest prowadzony w innej uczelni pod taką samą nazwą oraz zawiera analogiczne ramowe treści kształcenia, wskaźnik kosztochłonności danego kierunku, makrokierunku lub studiów międzykierunkowych jest określany na takim samym poziomie jak dla dotychczas prowadzonego kierunku, makrokierunku lub studiów międzykierunkowych.

4. Wskaźniki kosztochłonności dla kierunków, o których mowa w ust. 2, zostaną ogłoszone w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11.
1. Informację, o której mowa w § 6 ust. 1, o kierunku studiów utworzonym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 1 lub art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, uczelnia przedkłada ministrowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w § 5, w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia ogłasza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 12.
Rozporządzenie ma zastosowanie do określenia wskaźników kosztochłonności, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 435, z 2008 r. Nr 82, poz. 489, z 2009 r. Nr 63, poz. 526, z 2010 r. Nr 65, poz. 413 oraz z 2011 r. Nr 110, poz. 646), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

Załącznik 1. [WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTOCHŁONNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN NAUKI I SZTUKI W OBSZARACH WIEDZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 lutego 2012 r. (poz. 179)

WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTOCHŁONNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN NAUKI I SZTUKI W OBSZARACH WIEDZY

1. Obszar nauk humanistycznych o wskaźniku kosztochłonności 1,0–1,5:

1) nauki humanistyczne

1,5;

2) nauki teologiczne

1,0.

2. Obszar nauk społecznych o wskaźniku kosztochłonności 1,0–1,5:

1) nauki społeczne

1,0;

2) nauki ekonomiczne

1,5;

3) nauki prawne

1,0.

3. Obszar nauk ścisłych o wskaźniku kosztochłonności 2,0–2,5:

1) nauki matematyczne

2,0;

2) nauki fizyczne

2,5;

3) nauki chemiczne

2,5.

4. Obszar nauk przyrodniczych o wskaźniku kosztochłonności 2,0–2,5:

1) nauki biologiczne

2,5;

2) nauki o Ziemi

2,0.

5. Obszar nauk technicznych o wskaźniku kosztochłonności 2,5:

nauki techniczne

2,5.

6. Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych o wskaźniku kosztochłonności 2,5–3,0:

1) nauki rolnicze

2,5;

2) nauki leśne

2,5;

3) nauki weterynaryjne

3,0.

7. Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o wskaźniku kosztochłonności 2,0–3,0:

1) nauki medyczne

3,0;

2) nauki farmaceutyczne

3,0;

3) nauki o zdrowiu

2,0;

4) nauki o kulturze fizycznej

2,0.

8. Obszar sztuki o wskaźniku kosztochłonności 2,5:

1) sztuki filmowe

2,5;

2) sztuki muzyczne

2,5;

3) sztuki plastyczne

2,5;

4) sztuki teatralne

2,5.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »