| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Zawartość niektórych substancji niepożądanych w paszy, po której stwierdzeniu podejmuje się działania, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, oraz rodzaje tych działań w odniesieniu do określonej substancji niepożądanej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 11 w sekcji VI załącznika nr 1 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia załącznika nr 1 i 2 do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 3, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230 poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 20, poz. 119 i Nr 191, poz. 1376, z 2009 r. Nr 28, poz. 179 i Nr 172, poz. 1339 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1044), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 230, poz. 1511).

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 lutego 2012 r. (poz. 203)

Załącznik nr 1

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH

Sekcja I. Zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Arsen1)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

2

– mączek z trawy, z wysuszonej lucerny i z wysuszonej koniczyny, wysuszonych wysłodków buraczanych i wysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych

4

– makuchu z rdzenia palmy

42)

– fosforanów i morskich alg wapiennych

10

– węglanu wapnia

15

– tlenku magnezu, węglanu magnezu

20

– ryb lub innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych

252)

– mączki z wodorostów morskich i materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich

402)

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

30

– pentahydratu siarczanu miedzi (II) i węglanu miedzi (II)

50

– tlenku cynku, tlenku manganu (II) i tlenku miedzi (II)

100

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

4

– mieszanek paszowych mineralnych

12

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

2

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych

102)

2

Kadm

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego

2

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego, z wyjątkiem:

2

– fosforanów

10

Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

10

– tlenku miedzi (II), tlenku manganu (II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu (II)

30

Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

2

Premiksy3)

15

 

 1

2

3

4

 

 

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

0,5

– mieszanki paszowej mineralnej:

 

– zawierającej < 7% fosforu4)

5

– zawierającej ≥ 7% fosforu4)

0,75 na 1% fosforu4), maksymalnie 7,5

Mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt domowych

2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

0,5

– mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt) oraz ryb

1

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych

2

3

Fluor5)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

150

– materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski

500

– skorupiaków morskich takich jak kryl morski

3000

– fosforanów

2000

– węglanu wapnia

350

– tlenku magnezu

600

– morskich alg wapiennych

1000

Wermikulit (E 561)

3000

Mieszanki paszowe uzupełniające:

 

– zawierające ≤ 4% fosforu4)

500

– zawierające > 4% fosforu4)

125 na 1% fosforu4)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

150

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

100

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb

350

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt

250

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz w okresie:

 

– laktacji

30

– pozostałym

50

4

Ołów

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

10

– zielonek6)

30

– fosforanów i morskich alg wapiennych

15

– węglanu wapnia

20

– drożdży

5

Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

100

– tlenku cynku

400

– tlenku manganu (II), węglanu żelaza (II), węglanu miedzi (II)

200

Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających, z wyjątkiem:

30

– klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego

60

Premiksy3)

200

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

10

– mieszanek paszowych mineralnych

15

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5

 

 1

2

3

4

5

Rtęć7)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– ryb lub innych zwierząt wodnych oraz produktów otrzymanych z przetwarzania ryb lub innych zwierząt wodnych

0,5

– węglanu wapnia

0,3

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– mieszanek paszowych mineralnych

0,2

– mieszanek paszowych dla ryb

0,2

– mieszanek paszowych dla psów, kotów i zwierząt futerkowych

0,3

6

Azotany(III) [5]8)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

15

– mączki rybnej

30

– kiszonki

– produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej, a także produktów i produktów ubocznych otrzymanych w wyniku produkcji skrobi

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

15

– karmy pełnoporcjowej dla psów i kotów, o zawartości wilgoci powyżej 20%

7

Melamina9)

Pasza, z wyjątkiem dodatków paszowych:

2,5

– kwasu guanidynooctowego (GAA)

– mocznika

– biuretu

 

Objaśnienia:

1) Maksymalne zawartości arsenu odnoszą się do arsenu ogółem.

2) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu pasz przeprowadza analizę tych pasz w celu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

3) Maksymalna zawartość ołowiu ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki paszowe zawierające najwyższy poziom ołowiu i kadmu, a nie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów i kadm. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238), w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami ołowiu dla premiksów instrukcje użytkowania premiksów zamieszczane na ich etykietach są zgodne z maksymalnymi zawartościami ołowiu dla mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych.

4) Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12%.

5) Maksymalne zawartości fluoru odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

6) Zielonka oznacza produkty przeznaczone na paszę, takie jak: siano, kiszonki i świeża trawa.

7) Maksymalne zawartości rtęci odnoszą się do rtęci ogółem.

8) Maksymalne zawartości azotanów są wyrażone jako azotan(III) sodu.

9) Maksymalna zawartość melaminy. Nie zostały uwzględnione strukturalnie pokrewne związki: kwasu cyjanurowego, ammeliny i ammelidu.

 

Sekcja II. Mykotoksyny

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Aflatoksyna B1

Materiały paszowe

0,02

Mieszanki paszowe uzupełniające i pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

0,01

– mieszanek paszowych dla bydła mlecznego i cieląt, owiec mlecznych i jagniąt, kóz mlecznych i koźląt, prosiąt i młodego drobiu

0,005

– mieszanek paszowych dla bydła (z wyjątkiem bydła mlecznego i cieląt), owiec (z wyjątkiem owiec mlecznych i jagniąt), kóz (z wyjątkiem kóz mlecznych i koźląt), świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (z wyjątkiem młodego drobiu)

0,02

2

Sporysz (Claviceps purpurea)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające nierozdrobnione ziarna zbóż

1000

 

Sekcja III. Toksyny właściwe dla roślin

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Wolny gossypol

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

20

– nasion bawełny

5000

– makuchu z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny

1200

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

20

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt)

500

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

300

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt

100

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt)

60

2

Kwas cyjanowodorowy

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

50

– nasion lnu

250

– makuchu lnianego

350

– produktów z manioku i makuchu migdałowego

100

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

50

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (< 6 tygodni)

10

 

 1

2

3

4

3

Teobromina

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

300

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

200

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, koni i zwierząt futerkowych

50

4

Winylo-tiooksazolidon (5 winylooksazolidyno 2-tion)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu, z wyjątkiem:

1000

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek

500

5

Lotny olejek gorczyczny1)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

100

– makuchu rzepakowego

4000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

150

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

1000

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu

500

 

Objaśnienie:

1) Maksymalna zawartość lotnego olejku gorczycznego jest wyrażana jako izotiocyjanian allilu.

 

Sekcja IV. Związki z grupy węglowodorów chlorowanych (z wyjątkiem dioksyn i PCBs)

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Aldryna1)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,012)

– olejów i tłuszczów

0,12)

– mieszanek paszowych dla ryb

0,022)

2

Dieldryna1)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,012)

– olejów i tłuszczów

0,12)

– mieszanek paszowych dla ryb

0,022)

3

Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 623)

Ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem:

0,02

– oleju z ryb

0,2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

0,05

4

Chlordan suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu (wyrażona jako chlordan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,02

– olejów i tłuszczów

0,05

 

 

5

DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE) i DDE wyrażona jako DDT)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,05

– olejów i tłuszczów

0,5

 

1

2

3

4

6

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– kukurydzy i produktów uzyskanych z jej przetworzenia

0,2

– nasion roślin oleistych i produktów uzyskanych z ich przetworzenia, z wyjątkiem surowego oleju roślinnego

0,5

– surowego oleju roślinnego

1,0

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb

0,005

7

Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,05

8

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

 

 

9

Heksachlorobenzen (HCB)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

10

Heksachlorocykloheksan (HCH)

 

 

– izomery alfa

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,02

– olejów i tłuszczów

0,2

– izomery beta

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,1

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– mieszanek paszowych dla bydła mlecznego

0,005

– izomery gamma

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,2

– olejów i tłuszczów

2

 

Objaśnienia:

1) Aldryna lub dieldryna. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

2) Maksymalna zawartość aldryny lub dieldryny. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

3) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem „CHB” lub „Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan,

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

 

Sekcja V. Dioksyny i PCB

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w nanogramach (ng) WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)1), 2) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej 19974))]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,75

– olejów roślinnych i produktów ubocznych z nich otrzymanych

0,75

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

1,0

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

2,0

– inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

0,75

– olej z ryb

6,0

– ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3)

1,25

– hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu

2,25

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, dwuwodny siarczan wapnia, wermikulit, natrolite-phonolite, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit z osadu, należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,75

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,0

Premiksy

1,0

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,75

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

2,25

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

2

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB [suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej 19974))]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

1,25

– olejów roślinnych i produktów ubocznych z nich otrzymanych

1,5

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

1,5

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

3,0

– inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

1,25

– olej z ryb

24,0

– ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3)

4,5

– hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu

11,0

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, dwuwodny siarczan wapnia, wermikulit, natrolite-phonolite, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit z osadu, należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

1,5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,5

 

1

2

3

4

 

 

Premiksy

1,5

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

1,5

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

7,0

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

Objaśnienia:

1) Górne granice stężeń oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

2) Odrębna maksymalna zawartość dla dioksyn (PCDD/F) obowiązuje nadal w okresie tymczasowym (do czasu wydania przez Komisję Europejską przepisów określających inne zawartości substancji niepożądanych). Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt określone w pkt 1 w sekcji V muszą w okresie tymczasowym spełniać wymagania dotyczące maksymalnej zawartości dioksyn i maksymalnej zawartości sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

3) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczane bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych określonych w kolumnie 4 tabeli, natomiast maksymalne zawartości tych substancji wynoszące 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu mają zastosowanie do świeżych ryb, a wynoszące 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu – do wątrób rybich przeznaczonych na pasze do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i cyrkowych lub używanych jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289) produkty lub przetworzone białka zwierzęce wyprodukowane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i cyrkowych) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

4) WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

 

Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny („PCDD”) i dibenzofurany (PCDF)

 

Dioksynopodobne PCB Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

Użyte skróty oznaczają: T = tetra (cztero); Pe = penta (pięcio); Hx = hexa (sześcio); Hp = hepta (siedmio); O = octa (ośmio); CDD = chlorodibenzodioksyna; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.

 

Sekcja VI. Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu, w tym:

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

3000

Datura sp.

 

1000

2

Crotalaria spp.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

100

3

Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne1) pojedynczo lub w połączeniu

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

102)

4

Niełuskany orzech bukowy – Fagus silvatica L.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona i owoce gatunków roślin wymienionych w kolumnie 2 oraz ich przetworzone pochodne mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niedających się określić ilościowo

5

Jatropha curcas L.

6

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

7

Gorczyca sarepska – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

8

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9

Brassica nigra (L.) Koch

10

Brassica carinata A. Braun

11

Nasiona Ambrosia spp.

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

50

– prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.), nieprzeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt

200

Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona

50

 

Objaśnienia:

1) Jeżeli jest możliwe ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

2) Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

 

Sekcja VII. Dodatki paszowe, których obecność wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona w paszy, dla której nie są one przeznaczone

Lp.

Kokcydiostatyk

Rodzaj paszy1)

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Dekokwinat

Materiały paszowe

0,4

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,4

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,4

– innych gatunków zwierząt

1,2

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony

2)

2

Diklazuril

Materiały paszowe

0,01

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków rzeźnych powyżej 12 tygodni

0,01

– królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,01

– innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni, kurcząt rzeźnych, perlic i indyków rzeźnych poniżej 12 tygodni

0,03

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których diklazuril jest niedopuszczony

2)

3

Bromowodorek halofuginonu

Materiały paszowe

0,03

Mieszanki paszowe dla :

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski oraz indyków powyżej 12 tygodni

0,03

– kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 12 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie bromowodorku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,03

– innych gatunków zwierząt

0,09

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których bromowodorek halofuginonu jest niedopuszczony

2)

4

Sól sodowa lasalocidu

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– psów, cieląt, królików, koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków powyżej 16 tygodni oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

1,25

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa lasalocidu jest niedopuszczona

2)

 

 1

2

3

4

5

Maduramycyna amonu alfa

Materiały paszowe

0,05

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, królików, indyków powyżej 16 tygodni, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,05

– kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu)

0,05

– innych gatunków zwierząt

0,15

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których maduramycyna amonu alfa jest niedopuszczona

2)

6

Sól sodowa monenzyny

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 16 tygodni

1,25

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa monenzyny jest niedopuszczona

2)

7

Narazyna

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– indyków, królików, koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których narazyna jest niedopuszczona

2)

8

Nikarbazyna

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których nikarbazyna jest niedopuszczona (w połączeniu z narazyną)

2)

9

Chlorowodorek robenidyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

– kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których chlorowodorek robenidyny jest niedopuszczony

2)

 

 1

2

3

4

10

Sól sodowa salinomycyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 12 tygodni

0,7

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 12 tygodni i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa salinomycyny jest niedopuszczona

2)

11

Sól sodowa semduramycyny

Materiały paszowe

0,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,25

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,25

– innych gatunków zwierząt

0,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa semduramycyny jest niedopuszczona

2)

 

Objaśnienia:

1) Nie narusza dopuszczonych poziomów, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

2) Maksymalna zawartość danej substancji w premiksie oznacza takie jej stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem zawartości tej substancji przekraczającej 50% maksymalnej jej zawartości ustalonej dla paszy.

 

Załącznik 2. [ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZY, PO KTÓREJ STWIERDZENIU PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PASZACH, ORAZ RODZAJE TYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANEJ]

Załącznik nr 2

ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZY, PO KTÓREJ STWIERDZENIU PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PASZACH, ORAZ RODZAJE TYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANEJ

Sekcja: Dioksyny i PCB

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

Próg podejmowania działań w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)2), 3) odpowiadający paszy o zawartości wilgoci 12%

Rodzaje działań

1

2

3

4

5

1

Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej, 19971))]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,5

4)

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

4)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,5

4)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

1,0

4)

– inne produkty otrzymane ze zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

0,5

4)

– olej z ryb

5,0

5)

– ryby i inne zwierzęta wodne, produkty z nich otrzymane i produkty uboczne, z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3)

1,0

5)

– hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu

1,75

5)

Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

5)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,5

4)

Premiksy

0,5

4)

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,5

4)

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,75

5)

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

 1

2

3

4

5

2

Dioksynopodobne PCBs [suma polichlorowanych bifenyli (PCBs) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej 19971))]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,35

4)

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

4)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,35

4)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

0,75

4)

– inne produkty otrzymane ze zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

0,35

4)

– olej z ryb

14,0

5)

– ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3)

2,5

5)

– hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu

7,0

5)

Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

4)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,35

4)

Premiksy

0,35

4)

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,5

4)

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

3,5

5)

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

Objaśnienia:

1) WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

2) Górne granice stężeń, po których podejmuje się działania, oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

3) Komisja Europejska dokona przeglądu tych progów w tym samym czasie, w jakim dokona przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

4) Identyfikacja źródła zanieczyszczenia oraz podjęcie, w miarę możliwości, odpowiednich działań mających na celu jego zredukowanie lub zlikwidowanie.

Pobranie próbek do badań zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009, str. 1).

5) W przypadku przekroczenia progu podejmowania działań należy zapisać informacje przydatne do podjęcia w przyszłości środków przeciwdziałających obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w materiałach przeznaczonych do żywienia zwierząt, takie jak: okres pobierania próbek, pochodzenie geograficzne materiału paszowego i gatunki ryb. W wielu przypadkach nie jest konieczne przeprowadzanie badań dotyczących źródła zanieczyszczenia, gdyż poziom tła na niektórych obszarach jest zbliżony do progu podejmowania działań lub wyższy.

 

 Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny (PCDD) i dibenzofurany (PCDF)

 

Dioksynopodobne PCB Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

Użyte skróty oznaczają: T = tetra (cztero); Pe = penta (pięcio); Hx = hexa (sześcio); Hp = hepta (siedmio); O = octa (ośmio); CDD = chlorodibenzodioksyna; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »