| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia sekcja V otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającego załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowania działań w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifenyli (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2012, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 lipca 2012 r. (poz. 883)

Załącznik nr 1

Sekcja V. Dioksyny i PCB

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)1)

odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt)1)

odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

Maksymalna zawartość w μg/kg (ppb)

odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%1)

1

2

3

4

5

6

1

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona we współczynnikach równoważnych toksyczności określonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,75

 

 

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,75

 

 

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,75

 

 

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

1,50

 

 

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

0,75

 

 

– olej z ryb

5,0

 

 

– ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3)

1,25

 

 

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

1,75

 

 

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,75

 

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,0

 

 

Premiksy

1,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,75

 

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,75

 

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

2

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB (suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważne toksyczności), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

 

1,25

 

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

 

1,5

 

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

 

1,0

 

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

 

2,0

 

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

1,25

– olej z ryb

 

20,0

 

– ryby lub inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3)

 

4,0

 

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

 

9,0

 

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

 

1,5

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

 

1,5

 

Premiksy

 

1,5

 

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

 

1,5

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

 

5,5

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

3

Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6)1))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

 

10

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

 

 

10

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

 

 

10

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

 

 

10

 

1

2

3

4

5

6

 

 

– olej z ryb

 

 

175

– ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu4)

 

 

30

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

 

 

50

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

 

 

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

 

 

10

Premiksy

 

 

10

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

 

 

10

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

 

 

40

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

 

Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny (PCDD) i dibenzo-para-furany (PCDF)

 

„Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – heksa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl

 

Objaśnienia:

1) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

2) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:

WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r.

3) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji wynoszące 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla świeżych ryb, a 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla wątrób rybich mają zastosowanie w przypadku świeżych ryb i wątrób rybich, które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

4) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji mają zastosowanie do świeżych ryb (75 μg/kg produktu) oraz do wątrób rybich (200 μg/kg produktu), które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.


Załącznik 2. [ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZY, PO KTÓREJ STWIERDZENIU PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PASZACH, ORAZ RODZAJE TYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANEJ]

Załącznik nr 2

ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZY, PO KTÓREJ STWIERDZENIU PODEJMUJE SIĘ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 R. O PASZACH, ORAZ RODZAJE TYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANEJ

Sekcja: Dioksyny i PCB

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

Próg podejmowania działań w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)2)

odpowiadający paszy o zawartości wilgoci 12%

Uwagi i dodatkowe informacje (np. charakter badań, które mają zostać przeprowadzone)

1

2

3

4

5

1

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważnych toksyczności), 20051))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,5

3)

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

3)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,5

3)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

0,75

3)

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,5

3)

– olej z ryb

4,0

4)

– ryby lub inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3)

0,75

4)

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

1,25

4)

Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

3)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,5

3)

Premiksy

0,5

3)

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

 

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,25

4)

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

1

2

3

4

5

2

Dioksynopodobne PCB (suma polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważnych toksyczności), 20051))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,35

3)

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

3)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,35

3)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

0,75

3)

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,35

3)

– olej z ryb

11,0

4)

– ryby lub inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3)

2,0

4)

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

5,0

4)

Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

3)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,35

3)

Premiksy

0,35

3)

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,5

3)

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

2,5

4)

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

1

2

3

4

Dibenzo-p-dioksyny (PCDD) i dibenzo-p-furany (PCDF)

 

„Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

 

1

2

3

4

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – heksa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl

 

Objaśnienia:

1) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:

WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r.

2) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

3) Identyfikacja źródła zanieczyszczenia oraz podjęcie, w miarę możliwości, odpowiednich działań w celu zredukowania lub zlikwidowania źródła zanieczyszczenia.

4) W wielu przypadkach może nie być konieczne przeprowadzenie badań dotyczących źródła zanieczyszczenia, gdyż poziom tła na niektórych obszarach jest zbliżony do progu podejmowania działań lub wyższy. W przypadku przekroczenia progu podejmowania działań należy zapisać wszystkie informacje, takie jak okres pobierania próbek, pochodzenie geograficzne, gatunki ryb itd., pod kątem przyszłych środków przeciwdziałania obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w materiałach przeznaczonych do żywienia zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »