| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 51a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formę i sposób wykonywania kontroli prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu oraz prawidłowości i terminowości wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), zwanej dalej „kontrolą”;

2) rodzaj prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, jej wzór, a także sposób jej prowadzenia.

§ 2.
Kontrola jest wykonywana doraźnie i polega na:

1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

2) kontroli dokumentacji prowadzonej przez podatnika podatku od wydobycia niektórych kopalin, związanej z działalnością podlegającą kontroli, w szczególności deklaracji podatkowych, dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ewidencji, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz w § 3 ust. 1.

§ 3.
1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, dokonujący wydobycia urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, do celów produkcji koncentratu z zakupionego urobku rudy miedzi, prowadzi ewidencję zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Wzór ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności, o których mowa w ust. 3–5, przy zachowaniu ciągłości zapisów.

2. Ewidencja, z wyjątkiem ewidencji prowadzonej przy użyciu systemu teleinformatycznego, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a jej poszczególne karty – kolejno ponumerowane.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po przyjęciu zakupionego urobku rudy miedzi, przekazaniu zakupionego urobku rudy miedzi do produkcji koncentratu lub określeniu ilości koncentratu wyprodukowanego z zakupionego urobku rudy miedzi.

4. Wpisów do ewidencji dotyczących ilości miedzi w koncentracie dokonuje się po dokonaniu pomiaru jej zawartości w koncentracie, każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat.

5. Wpisów do ewidencji, dotyczących ilości srebra w koncentracie za dany miesiąc, na podstawie pobranych próbek dziennych, dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wyników pomiarów jego zawartości w koncentracie.

6. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia.

§ 5.
1. Ewidencja może być prowadzona przy użyciu systemu teleinformatycznego, który:

1) umożliwia wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwia dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;

3) pozwala na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwia usuwanie wpisów.

2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin prowadzący ewidencję przy użyciu systemu teleinformatycznego przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie papierowej, po jej wydrukowaniu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362. 

Załącznik 1. [WZÓR - EWIDENCJA ZAKUPIONEGO UROBKU RUDY MIEDZI, WYPRODUKOWANEGO Z NIEGO KONCENTRATU ORAZ ZAWARTOŚCI W TYM KONCENTRACIE MIEDZI I SREBRA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 kwietnia 2012 r. (poz. 418)

WZÓR – EWIDENCJA ZAKUPIONEGO UROBKU RUDY MIEDZI, WYPRODUKOWANEGO Z NIEGO KONCENTRATU ORAZ ZAWARTOŚCI W TYM KONCENTRACIE MIEDZI I SREBRA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »