reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii pod względem zgodności z przepisami prawa i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań, zwanej dalej „kontrolą”.
§ 2.
Przeprowadzanie kontroli polega w szczególności na sprawdzeniu:

1) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań, o których mowa w § 1;

2) przestrzegania przyjętych przez właściwy organ samorządu województwa procedur dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w § 1;

3) przestrzegania wytycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 3.
1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie właściwego organu samorządu województwa lub w innym miejscu wykonywania przez samorząd województwa zadań, o których mowa w § 1.

2. Kontrola dokumentów lub informacji przekazanych przez samorząd województwa może być również przeprowadzona w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 4.
1. Kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza się po zawiadomieniu samorządu województwa na piśmie o zakresie i terminie kontroli, w terminie 5 dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

2. W przypadku powzięcia wiadomości o niewłaściwym wykonywaniu przez samorząd województwa zadań, o których mowa w § 1, kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, można przeprowadzić bez wcześniejszego powiadomienia samorządu województwa o zakresie i terminie kontroli.

3. Czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wydanego przez Ministra upoważnienia do przeprowadzenia kontroli co najmniej przez dwie osoby wskazane w tym upoważnieniu, zwane dalej „kontrolującymi”.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3) wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kieruje przeprowadzeniem kontroli;

4) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;

5) określenie zakresu kontroli;

6) podpis osoby udzielającej upoważnienia i informację o zajmowanym przez tę osobę stanowisku lub pełnionej funkcji;

7) termin ważności upoważnienia.

§ 5.
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący podlega również wyłączeniu w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia Ministra, który decyduje o wyłączeniu.

§ 6.
1. Kontrolujący w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej;

2) wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1, oraz tworzenia ich kopii i odpisów;

3) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień;

4) zabezpieczenia dowodów;

5) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolujący o ujawnionych w toku kontroli okolicznościach uzasadniających popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego niezwłocznie zawiadamia na piśmie Ministra.

3. Kontrolujący podczas wykonywania czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 7.
1. Kontrolujący ustalają stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujący w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczają, w szczególności przez:

1) oddanie do przechowania, za pokwitowaniem, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upoważnionemu pracownikowi tej jednostki;

2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.

§ 8.
1. Z kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, kontrolujący sporządzają informację pokontrolną zawierającą w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej;

2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli;

3) oznaczenie jednostki kontrolowanej;

4) oznaczenie jednostki kontrolującej;

5) określenie zakresu kontroli i czynności wykonywanych w ramach tej kontroli;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;

7) wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kierował przeprowadzeniem kontroli;

8) opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynności wykonanych w ramach kontroli, w tym wykrytych uchybień i ich zakresu;

9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie:

a) zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,

b) odmowy podpisania informacji pokontrolnej;

10) wykaz załączników dołączonych do informacji pokontrolnej.

2. Informację pokontrolną sporządza się na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje u kontrolujących.

3. Informację pokontrolną przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.

4. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zasięgnięcia opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, jest wydłużany o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub otrzymania opinii.

5. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest informowany na piśmie.

6. Informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a jeżeli jest nieobecny – osoba przez niego upoważniona.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona po podpisaniu informacji pokontrolnej przesyła ją Ministrowi, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 9.
1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona przed podpisaniem informacji pokontrolnej może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, kontrolujący dokonują ich analizy i podejmują dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli jest to konieczne.

3. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne w całości albo w części, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają w tym zakresie informację pokontrolną. Do zmiany i uzupełniania informacji pokontrolnej przepisy § 8 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem ust. 1 pkt 9 lit. a.

4. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione w całości albo w części, kontrolujący przekazują zgłaszającemu zastrzeżenia na piśmie informację zawierającą wskazanie przyczyn, ze względu na które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana zgłaszającemu zastrzeżenia:

1) niezwłocznie – jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości;

2) z informacją pokontrolną zmienioną lub uzupełnioną w sposób określony w ust. 3 – jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części.

§ 10.
1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, wyjaśnienie na piśmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

2. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i o złożeniu wyjaśnienia odmowy jej podpisania kontrolujący umieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej.

3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 11.
1. W przypadku kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, samorząd województwa przekazuje Ministrowi dokumenty i informacje w formie, zakresie i terminie określonych przez Ministra.

2. Do kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 7 ust. 1 i § 8–10.

§ 12.
1. Minister może sformułować zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaśnienia na piśmie odmowy jej podpisania.

2. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę wykonywania zadań w zakresie objętym kontrolą, a także uwagi i wnioski zmierzające w szczególności do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych, informuje Ministra o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach mających w szczególności na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 13.
Minister przekazuje na piśmie, do wiadomości agencji płatniczej, informację o wynikach przeprowadzonych kontroli, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej albo pisemnego wyjaśnienia odmowy podpisania tej informacji.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Dz. U. Nr 81, poz. 676), które utraciło moc z dniem 14 października 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama