reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wydawania przez Komendanta Głównego Policji upoważnień do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) tryb wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

§ 2.
1. Upoważnienie do kontroli działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, zwane dalej „upoważnieniem”, wydaje Komendant Główny Policji.

2. Upoważnienie wydaje się policjantowi pełniącemu służbę w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej Policji lub Komendzie Stołecznej Policji, wykonującemu zadania z zakresu nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi – na wniosek, odpowiednio, dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) stopień policyjny, imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej policjanta oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;

2) nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres siedziby, jeżeli podmiot objęty kontrolą jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres siedziby, jeżeli podmiot ten jest osobą fizyczną;

3) numer i datę wydania koncesji, określenie jej zakresu i formy świadczonych usług albo numer i datę uzgodnienia planu ochrony jednostki, w której ochronę sprawuje wewnętrzna służba ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, lub numer i datę wydania zezwolenia na utworzenie tej służby ochrony;

4) określenie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;

5) określenie rodzaju kontroli i jej zakresu przedmiotowego;

6) określenie miejsca przeprowadzenia kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. Upoważnienie powinno zawierać:

1) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

4) stopień policyjny, imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej policjanta upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;

6) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu jej zakończenia;

7) podpis i okrągłą pieczęć organu kontroli;

8) datę i miejsce wydania upoważnienia;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu objętego kontrolą.

5. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może przedłużyć określony w upoważnieniu czas trwania kontroli. Do przedłużania czasu trwania kontroli przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Upoważnienie uprawnia do wstępu na teren kontrolowanego obszaru lub obiektu oraz do dostępu do wiadomości stanowiących informację niejawną, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
§ 4.
Kontrole mogą być prowadzone:

1) ze względu na zakres, jako:

a) problemowe – obejmujące wybrany zakres zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną,

b) kompleksowe – obejmujące całokształt zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną;

2) ze względu na tryb ich wszczynania, jako:

a) planowe – wynikające z rocznych planów kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, sporządzanych przez właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji) i zatwierdzanych przez Komendanta Głównego Policji,

b) doraźne – interwencyjne, wynikające z potrzeby zbadania nagłych zdarzeń.

§ 5.
Policjant wskazany w upoważnieniu, zwany dalej „kontrolującym”, przed przystąpieniem do kontroli jest obowiązany okazać legitymację służbową i upoważnienie kierownikowi jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, lub osobie upoważnionej przez tego kierownika.
§ 6.
Kontrolę przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela, albo przedsiębiorcy, który powołał wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, albo kierownika jednostki, w której utworzono taką służbę, lub osób przez nich upoważnionych, zwanych dalej „kontrolowanymi”.
§ 7.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, po jednym egzemplarzu dla kontrolującego, kontrolowanego i kierownika jednostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres siedziby kontrolowanej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej oraz miejsce przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko kontrolowanego;

3) stopień policyjny, imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;

4) zakres i czas trwania kontroli;

5) ustalenia i wnioski;

6) zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów prawa;

7) termin realizacji zaleceń.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

4. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może wnieść do protokołu, przed jego podpisaniem, pisemne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia kontroli, ustaleń i wniosków z kontroli oraz wpisanych do protokołu zaleceń i terminu ich realizacji.

5. Podpisanie protokołu następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje kontrolujący i umieszcza w nim adnotację o przyczynie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego.

§ 8.
1. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych.

2. Nośniki obrazu lub dźwięku, na których utrwalono przebieg czynności kontrolnych, załącza się do protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.
Czynności, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, są wykonywane poprzez sprawdzenie:

1) zgodności organizacji ochrony z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) zgodności faktycznie wykonywanych czynności ochronnych z dokumentacją ochronną;

3) uprawnień pracowników ochrony do wykonywania czynności w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;

4) zakresu i prawidłowości wykonywania zadań ochronnych przez poszczególnych pracowników ochrony;

5) zgodności wyposażenia pracowników ochrony z warunkami wynikającymi z planu ochrony lub z innej dokumentacji określającej zasady wykonywania zadań ochronnych na poszczególnych stanowiskach;

6) warunków przechowywania broni i amunicji oraz zgodności ewidencji broni i amunicji ze stanem faktycznym;

7) prawidłowości prowadzenia dokumentacji ochronnej.

§ 10.
1. Przed wejściem na teren obszarów i obiektów, w których prowadzona jest ochrona, lub na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia kontrolujący jest obowiązany okazać legitymację służbową oraz upoważnienie.

2. Kontrolujący może żądać:

1) udostępniania dokumentacji ochronnej lub wglądu w nią od osób upoważnionych do prowadzenia dokumentacji lub dysponowania nią;

2) ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem kontroli od kontrolowanego i pracowników ochrony; z ustnych wyjaśnień kontrolujący w razie potrzeby sporządza protokół.

3. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren kontrolowanego obiektu poza godzinami, w jakich prowadzona jest w nim działalność, tylko w obecności kierownika jednostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 11.
1. Do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Roczne plany kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zatwierdzone przez właściwych komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (Dz. U. Nr 116, poz. 752).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama