| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Na podstawie art. 64i ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zwanych dalej „zezwoleniami”;

2) sposób i tryb wydawania zezwoleń;

3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt;

4) wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

§ 2.
1. Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.

2. Organ właściwy do wydania zezwolenia składa zamówienie na blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i określa w tym zamówieniu:

1) liczbę blankietów zezwoleń;

2) termin i sposób dostarczenia albo odbioru blankietów zezwoleń.

3. Organ właściwy do wydania zezwolenia potwierdza odbiór zamówienia na blankiety zezwoleń. Potwierdzenie odbioru zawiera:

1) liczbę, serie i numery odebranych blankietów zezwoleń;

2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę odbioru blankietów zezwoleń;

3) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.

§ 3.
Producent blankietów:

1) przyjmuje i realizuje zamówienia blankietów zezwoleń w terminach uzgodnionych z organem właściwym do wydania zezwolenia;

2) uzgadnia z organem, o którym mowa w pkt 1, termin i sposób odbioru zamówienia;

3) przechowuje przez okres 5 lat dokumenty potwierdzające odbiór blankietów.

§ 4.
Producent blankietów oraz organ właściwy do wydania zezwolenia zabezpieczają przed dostępem osób nieupoważnionych posiadane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
§ 5.
1. Blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dostarczane są przez producenta blankietów do organu właściwego do wydania zezwolenia albo ich odbiór odbywa się w siedzibie producenta.

2. Każda odebrana przez organ właściwy do wydania zezwolenia partia zamówionych blankietów zezwoleń jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

3. W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania zezwolenia braków lub wad w blankietach zezwoleń producent blankietów niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety zezwoleń.

§ 6.
1. Producent blankietów prowadzi wykaz wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest oddzielnie dla każdego rodzaju blankietu zezwolenia, którego wzory określa się w załącznikach nr 5–8 do rozporządzenia, i obejmuje:

1) liczbę, serie i numery wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń;

2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę wydania blankietów zezwoleń;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.

3. Blankiety zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.

§ 7.
Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie do właściwego organu odpowiednio do kategorii zezwolenia na formularzu według wzoru określonego w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia.
§ 8.
1. Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7, złożonego do organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

2. Blankiet zezwolenia wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowym.

3. W przypadku czasowego braku technicznych możliwości wypełnienia blankietu zezwolenia w sposób, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wypełnienie pismem odręcznym zezwolenia z terminem ważności nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.

§ 9.
1. Zezwolenia w kategorii trzeciej i czwartej, przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik urzędu celnego może wydać na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Zgodność danych i parametrów określonych w zezwoleniu wydanym na podstawie ustnego zgłoszenia zgłaszający powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na kopii zezwolenia.

§ 10.
1. Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:

1) na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;

2) wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;

3) szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;

4) ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).

2. Oprócz wymagań, o których mowa w ust. 1, przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego za pomocą parametrów:

1) w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30% lub

2) w wyniku analizy sił wewnętrznych i naprężeń:

a) w stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej – naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej stali,

b) w betonie zbrojonym i sprężonym – naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie,

c) w betonie sprężonym – naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości charakterystycznej betonu na rozciąganie,

d) w stali sprężającej – naprężenia trwałe nie przekraczają 1/2 wytrzymałości charakterystycznej stali.

§ 11.
1. Organ właściwy do wydania zezwolenia określa warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego na podstawie następujących kryteriów:

1) terminu oraz godzin przejazdu,

2) prędkości przejazdu,

3) organizacji ruchu,

4) zabezpieczenia urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym,

5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

– na wyznaczonej trasie, o której mowa w § 10 ust. 1, lub jej poszczególnych odcinkach.

2. W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt zarządca drogi ustala zależnie od potrzeb:

1) ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;

2) ograniczenia prędkości przejazdu przez obiekt;

3) sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;

4) sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;

5) sposób dodatkowego podparcia przęsła.

3. W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego po estakadzie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku braku możliwości przejazdu pojazdu nienormatywnego przez wiadukt nad linią kolejową zarządca drogi ustala sposób ominięcia wiaduktu objazdem w poziomie szyn.

§ 12.
Określa się następujące wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

1) w kategorii I – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w kategorii II – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) w kategorii od III do VI – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) w kategorii VII – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 13.
Określa się następujące wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i ich opisów:

1) w kategorii I – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) w kategorii II – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) w kategorii od III do VI – w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

4) w kategorii VII – w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2660), które na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. (poz. 764)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII II NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII II NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII III-VI NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII III–VI NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII VII NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII VII NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis zezwolenia:

– format 210 mm x 297 mm,

– papier ze znakiem wodnym, zabezpieczony chemicznie,

– kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji jasnożółtej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

– seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonane farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

– pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

– napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 6. [WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII II NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII II NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis zezwolenia:

– format 210 mm x 297 mm,

– papier ze znakiem wodnym, zabezpieczony chemicznie,

– kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji jasnozielonej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

– seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonane farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

– pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

– napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 7. [WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII III-VI NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII III–VI NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis zezwolenia:

– format 210 mm x 297 mm,

– papier ze znakiem wodnym, zabezpieczony chemicznie,

– kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji jasnobeżowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

– seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonane farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

– pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

– napisy w kolorze czarnym.

Załącznik 8. [WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII VII NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII VII NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis zezwolenia:

– format 210 mm x 297 mm,

– papier ze znakiem wodnym, zabezpieczony chemicznie,

– kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji jasnoniebieskiej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

– seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonane farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

– pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

– napisy w kolorze czarnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »