| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób ogłaszania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego;

2) organizację i tryb przeprowadzenia tego naboru;

3) zadania i organizację komisji konkursowej.

§ 2.
Nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego ogłasza minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna powołania dyrektora parku narodowego.
§ 3.
1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, zwanego dalej „urzędem”, na stronie internetowej parku narodowego, którego dotyczy nabór, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i siedzibach dyrekcji wszystkich parków narodowych.

2. W przypadku utworzenia parku narodowego ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora tego parku publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i siedzibach dyrekcji wszystkich parków narodowych.

3. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego może być dodatkowo zamieszczone w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym lub w prasie lokalnej.

§ 4.
1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, którego nabór dotyczy;

2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych stawianych osobom przystępującym do naboru, określonych w art. 8c ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) wykaz dokumentów, jakie kandydaci powinni złożyć, ubiegając się o stanowisko dyrektora parku narodowego;

4) wskazanie miejsca i sposobu składania dokumentów;

5) wskazanie terminu składania dokumentów.

2. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są w szczególności:

1) list motywacyjny;

2) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;

3) życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej;

5) oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru.

§ 5.
1. Nabór na stanowisko dyrektora parku przeprowadza się w trzech etapach.

2. Pierwszy etap naboru obejmuje:

1) weryfikację formalną złożonych dokumentów, przez co rozumie się sprawdzenie terminu wpływu i kompletności dokumentów oraz sprawdzenie spełniania przez kandydatów tych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, które można weryfikować na podstawie wymaganych dokumentów;

2) ocenę merytoryczną doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego.

3. Drugi etap naboru obejmuje sprawdzenie wiedzy kandydatów.

4. Trzeci etap naboru obejmuje:

1) prezentację przez kandydatów koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmującą zagadnienia realizacji celów parku narodowego, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

§ 6.
1. Ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego, są oceniane przez każdego z członków komisji konkursowej indywidualnie w skali od 1 do 3 punktów.

2. Do udziału w drugim etapie naboru dopuszcza się kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz których aplikacje otrzymały nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego.

3. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do kolejnego etapu konkursu powiadamia o tym kandydatów listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną na warunkach określonych w art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)), informując jednocześnie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

§ 7.
1. Sprawdzenie wiedzy kandydatów, o której mowa w § 5 ust. 3, odbywa się w formie pisemnego testu wiedzy.

2. Pisemny test wiedzy składa się z 60 pytań i ma formę testu wyboru. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak 0 punktów.

3. Pisemny test wiedzy trwa 70 minut.

4. Zakres tematyczny pytań, o których mowa w ust. 2, obejmuje wiedzę w szczególności w zakresie ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa, dotyczących w szczególności ochrony środowiska, rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy, których znajomość jest niezbędna do zarządzania i kierowania parkiem narodowym.

5. Do pisemnego testu wiedzy przystępują jednocześnie wszyscy kandydaci dopuszczeni do udziału w drugim etapie naboru.

6. Przed rozpoczęciem pisemnego testu wiedzy sprawdza się tożsamość osoby przystępującej do testu.

§ 8.
1. Do udziału w trzecim etapie naboru dopuszcza się kandydatów, którzy podczas pisemnego testu wiedzy osiągnęli co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

2. Trzeci etap naboru jest organizowany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu naboru komisja konkursowa informuje kandydatów niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu naboru.

§ 9.
1. W trzecim etapie naboru weryfikowane są w szczególności predyspozycje do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz kompetencje kierownicze kandydatów.

2. Prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym nie może przekroczyć 20 minut.

3. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę predyspozycji kandydatów do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz ich umiejętności kierowniczych.

4. Prezentacja zarządzania parkiem narodowym jest oceniana przez każdego z członków komisji konkursowej indywidualnie w skali od 1 do 3 punktów.

5. Predyspozycje kandydatów do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego są oceniane przez każdego z członków komisji konkursowej indywidualnie w skali od 1 do 3 punktów. Posiadanie predyspozycji do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego jest stwierdzane w przypadku, gdy kandydat uzyska minimum 60% punktów możliwych do uzyskania.

6. Kompetencje kierownicze kandydatów są oceniane przez każdego z członków komisji konkursowej indywidualnie w skali od 1 do 3 punktów. Posiadanie kompetencji kierowniczych jest stwierdzane w przypadku, gdy kandydat uzyska minimum 60% punktów możliwych do uzyskania.

§ 10.
Komisja konkursowa przygotowuje materiały i narzędzia naboru zapewniające sprawdzenie wiedzy, predyspozycji do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego i kompetencji kierowniczych kandydatów, w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności.
§ 11.
Punkty z drugiego i trzeciego etapu naboru uzyskane przez kandydatów są sumowane.
§ 12.
1. Z posiedzenia komisji konkursowej wybrany przez jej członków sekretarz sporządza protokół.

2. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu.

3. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji konkursowej;

2) listę obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej;

3) przebieg posiedzenia komisji konkursowej;

4) treść podjętych rozstrzygnięć wraz z ich uzasadnieniem.

§ 13.
1. Po zakończeniu trzeciego etapu naboru komisja konkursowa przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska protokół końcowy, podpisany przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu, w którym rekomenduje nie więcej niż dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora parku narodowego, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów i w toku naboru potwierdzili, że posiadają wiedzę, predyspozycje do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego i kompetencje kierownicze. Rekomendacja przedstawiona przez komisję zawiera uzasadnienie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, komisja konkursowa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 3 dni od dnia jego podpisania. Do protokołu końcowego dołącza się wszystkie protokoły z posiedzeń komisji wraz z pozostałą dokumentacją naboru.

3. Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje kandydatom dopuszczonym do trzeciego etapu naboru informację o zakończeniu naboru wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów, w formie pisemnej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od dnia zakończenia trzeciego etapu naboru.

§ 14.
Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego w przewidzianym terminie nie wpłyną żadne aplikacje albo w wyniku przeprowadzenia naboru nie zostanie wybrany kandydat lub żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w trakcie naboru, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza ponownie nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego.
§ 15.
1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, wskazywanego przez ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w siedzibie urzędu.

3. Członkiem komisji konkursowej nie może być:

1) osoba przystępująca do naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego;

2) osoba będąca małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego;

3) osoba pozostająca wobec osoby przystępującej do naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.

4. Po zapoznaniu się z listą kandydatów, którzy złożyli dokumenty w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego, członkowie komisji składają oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie wyłącza członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej.

6. Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba wyłączona ze składu komisji konkursowej, są nieważne. Czynności te powtarza się po uzupełnieniu składu komisji konkursowej.

7. Członkowie komisji konkursowej mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie naboru dotyczących kandydatów oraz nieujawniania informacji dotyczących procedury naboru i używanych narzędzi weryfikujących wiedzę, predyspozycje do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego i kompetencje kierownicze kandydatów.

8. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego oraz co najmniej dwóch innych członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po przekazaniu protokołu końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 1.

10. W przypadku ogłoszenia ponownego naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego, jeżeli w przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne aplikacje albo jeżeli nie został wybrany kandydat lub żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w trakcie naboru, nabór jest przeprowadzany przez komisję konkursową powołaną do przeprowadzenia pierwszego naboru.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »