| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie krajowego zezwolenia generalnego2)

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela się krajowego zezwolenia generalnego, oraz szczegółowe warunki dokonywania obrotu objętego tym zezwoleniem.
§ 2.
1. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw członkowskich Unii Europejskiej udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-1, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-1”.

2. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-2, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-2”.

§ 3.
1. Zezwolenia ZG-PL-U-1 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
Zezwolenia ZG-PL-U-1 oraz zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się w odniesieniu do towarów o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”.
§ 5.
Zezwolenie ZG-PL-U-1 obejmuje transfer wewnątrzunijny w przypadku, gdy:

1) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym wchodzi w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

2) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym jest przedsiębiorcą certyfikowanym wskazanym w wykazie certyfikowanych odbiorców, o którym mowa w art. 9 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1), albo

3) transfer wewnątrzunijny odbywa się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu transferu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
Zezwolenie ZG-PL-U-2 obejmuje czasowy wywóz towaru o znaczeniu strategicznym w celu testów, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu wywozu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
Zezwolenie ZG-PL-U-1 oraz zezwolenie ZG-PL-U-2 nie obejmują obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w przypadku, gdy:

1) towar o znaczeniu strategicznym jest lub może być przeznaczony w całości lub w części do:

a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni,

b) końcowego zastosowania wojskowego, gdy kraj nabywający lub kraj przeznaczenia podlega embargu na broń nałożonemu przez Radę Unii Europejskiej, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie lub Organizację Narodów Zjednoczonych,

c) wykorzystania jako części lub podzespoły w towarach o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem,

d) wywozu lub transferu wewnątrzunijnego do strefy wolnocłowej lub składu wolnocłowego znajdujących się w miejscu przeznaczenia objętym zakresem zezwolenia ZG-PL-U-1 lub zezwolenia ZG-PL-U-2;

2) towar o znaczeniu strategicznym ma zostać włączony w jakikolwiek proces produkcji.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. M. Haładyj

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1).

Załącznik 1. [PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
 z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 893)

Załącznik nr 1

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Kanada;

2) Królestwo Norwegii;

3) Federacja Rosyjska;

4) Ukraina;

5) Stany Zjednoczone Ameryki.

Załącznik 2. [PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-1]

Załącznik nr 2

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-1

1) przedsiębiorcy;

2) Minister Obrony Narodowej;

3) Minister Spraw Wewnętrznych;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) Szef Agencji Wywiadu;

7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) Inspektorat Uzbrojenia;

9) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

10) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

13) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

14) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

16) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

17) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

18) Jednostka Wojskowa 2305;

19) Jednostka Wojskowa 4724.

Załącznik 3. [PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2]

Załącznik nr 3

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Minister Obrony Narodowej;

2) Minister Spraw Wewnętrznych;

3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

5) Szef Agencji Wywiadu;

6) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Inspektorat Uzbrojenia;

8) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

9) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

10) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

13) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

14) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

16) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

17) Jednostka Wojskowa 2305;

18) Jednostka Wojskowa 4724.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »