| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie krajowego zezwolenia generalnego2)

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela się krajowego zezwolenia generalnego, oraz szczegółowe warunki dokonywania obrotu objętego tym zezwoleniem.
§ 2.
1. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw członkowskich Unii Europejskiej udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-1, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-1”.

2. Na obrót towarami o znaczeniu strategicznym do państw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia udziela się zezwolenia generalnego ZG-PL-U-2, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-2”.

§ 3.
1. Zezwolenia ZG-PL-U-1 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
Zezwolenia ZG-PL-U-1 oraz zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się w odniesieniu do towarów o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”.
§ 5.
Zezwolenie ZG-PL-U-1 obejmuje transfer wewnątrzunijny w przypadku, gdy:

1) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym wchodzi w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

2) odbiorca towaru o znaczeniu strategicznym jest przedsiębiorcą certyfikowanym wskazanym w wykazie certyfikowanych odbiorców, o którym mowa w art. 9 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1), albo

3) transfer wewnątrzunijny odbywa się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu transferu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
Zezwolenie ZG-PL-U-2 obejmuje czasowy wywóz towaru o znaczeniu strategicznym w celu testów, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu wywozu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
Zezwolenie ZG-PL-U-1 oraz zezwolenie ZG-PL-U-2 nie obejmują obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w przypadku, gdy:

1) towar o znaczeniu strategicznym jest lub może być przeznaczony w całości lub w części do:

a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni,

b) końcowego zastosowania wojskowego, gdy kraj nabywający lub kraj przeznaczenia podlega embargu na broń nałożonemu przez Radę Unii Europejskiej, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie lub Organizację Narodów Zjednoczonych,

c) wykorzystania jako części lub podzespoły w towarach o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem,

d) wywozu lub transferu wewnątrzunijnego do strefy wolnocłowej lub składu wolnocłowego znajdujących się w miejscu przeznaczenia objętym zakresem zezwolenia ZG-PL-U-1 lub zezwolenia ZG-PL-U-2;

2) towar o znaczeniu strategicznym ma zostać włączony w jakikolwiek proces produkcji.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. M. Haładyj

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1).

Załącznik 1. [PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
 z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 893)

Załącznik nr 1

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Kanada;

2) Królestwo Norwegii;

3) Federacja Rosyjska;

4) Ukraina;

5) Stany Zjednoczone Ameryki.

Załącznik 2. [PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-1]

Załącznik nr 2

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-1

1) przedsiębiorcy;

2) Minister Obrony Narodowej;

3) Minister Spraw Wewnętrznych;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) Szef Agencji Wywiadu;

7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) Inspektorat Uzbrojenia;

9) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

10) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

13) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

14) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

16) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

17) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

18) Jednostka Wojskowa 2305;

19) Jednostka Wojskowa 4724.

Załącznik 3. [PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2]

Załącznik nr 3

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Minister Obrony Narodowej;

2) Minister Spraw Wewnętrznych;

3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

5) Szef Agencji Wywiadu;

6) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Inspektorat Uzbrojenia;

8) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

9) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

10) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

13) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

14) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

16) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

17) Jednostka Wojskowa 2305;

18) Jednostka Wojskowa 4724.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »